WAŻNE!
Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr II/23/2018

Uzasadnienie

Uzasadnienie
do Uchwały Nr II/23/2018
Rady Gminy Krzykosy
z dnia 27 listopada 2018 roku

    Zgodnie z art. 3051 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.) nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu tj. między innymi urządzenia energetyczne, prawem polegającym na tym, ze przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń. Jest to służebność przesyłu.
W myśl art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 t. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) w przypadku braku zasad obciążenia nieruchomości – ustanowienie służebności przesyłu wymaga zgody rady gminy.
    Z uwagi na brak przedmiotowych zasad, w świetle powołanych przepisów podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Przewodniczący      
Rady Gminy         
(-) Krzysztof Jankowiak