Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr II/23/2018

Uchwała Nr II/23/2018

Uchwała Nr II/23/2018
Rady Gminy Krzykosy
z dnia 27 listopada 2018 roku

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy odpłatną służebnością przesyłu

    Na podst. art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) i art. 3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.), Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na obciążenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Krzykosy, położonych w obrębie Krzykosy, oznaczonych jako działki:
- 545/1 brak oznaczenia księgi wieczystej,
- 342 zapisanej w księdze wieczystej PO1D/00023284/3
odpłatną służebnością przesyłu, na rzecz Enea Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, NIP 782-23-77-160, która będzie polegała na możliwości wybudowania urządzeń elektroenergetycznych, możliwości ich konserwacji, eksploatacji oraz usuwania awarii związanych z tymi urządzeniami.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowo Gminy Krzykosy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący      
Rady Gminy         
(-) Krzysztof Jankowiak

Uzasadnienie

Uzasadnienie
do Uchwały Nr II/23/2018
Rady Gminy Krzykosy
z dnia 27 listopada 2018 roku

    Zgodnie z art. 3051 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.) nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu tj. między innymi urządzenia energetyczne, prawem polegającym na tym, ze przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń. Jest to służebność przesyłu.
W myśl art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 t. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) w przypadku braku zasad obciążenia nieruchomości – ustanowienie służebności przesyłu wymaga zgody rady gminy.
    Z uwagi na brak przedmiotowych zasad, w świetle powołanych przepisów podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Przewodniczący      
Rady Gminy         
(-) Krzysztof Jankowiak