WAŻNE!
Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr II/9/2018

Uchwała Nr II/9/2018

Uchwała Nr II/9/2018
Rady Gminy Krzykosy
z dnia 27 listopada 2018r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 212, 215, 216, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 2077) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1 W Uchwale Nr XLI/247/2017 z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018, zmienionej:
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 213/2018 z dnia 29 stycznia 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLII/248/2018 z dnia 8 lutego 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLIII/253/2018 z dnia 22 marca 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLIV/263/2018 z dnia 12 kwietnia 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLV/269/2018 z dnia 30 kwietnia 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLVI/270/2018 z dnia 25 maja 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLVII/282/2018 z dnia 22 czerwca 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLVIII/291/2018 z dnia 29 czerwca 2018r.,
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 234/2018 z dnia 9 sierpnia 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLIX/299/2018 z dnia 24 sierpnia 2018r.,
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 238/2018 z dnia 30 sierpnia 2018r.,
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 240/2018 z dnia 17 września 2018r.,
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 241/2018 z dnia 27 września 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr LI/308/2018 z dnia 17 października 2018r.,
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 256/2018 z dnia 29 października 2018r.,

wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1.1 Ustala się dochody budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie 30.382.312,91 zł
z tego:
- dochody bieżące w kwocie 29.595.683,62 zł
- dochody majątkowe w kwocie 786.629,29 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 9.185.583,99 zł, zgodnie z załączni- kiem Nr 3,
2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w kwocie 211.871,20 zł."

2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie 34.712.312,91
zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 29.032.242,40
- wydatki majątkowe w kwocie 5.680.070,51 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 9.185.583,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań w wysokości 653.647,20 zł."

3) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4.890.192,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 ."

4) § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.913.384,08 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 800.000,00 zł."
5) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 3.228.507,28 zł
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 144.800,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 6.

6) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek:
- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000,00 zł

- o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009r do wysokości 3.113.384,08 zł

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu, każdorazowo do kwoty 100.000,00 zł,

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2018 rok,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu."

7) § 10 otrzymuje brzmienie:
„§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 98.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 8."

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 6 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Uchyla się załącznik Nr 7 do Uchwały.
8. Załącznik Nr 8 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący      
Rady Gminy         
(-) Krzysztof Jankowiak 

Załączniki

Portable Document Format Plan dochodów dla Gminy Krzykosy na 2018 r. [pdf]
Portable Document Format Plan wydatków dla Gminy Krzykosy na 2018 r. [pdf]
Portable Document Format Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2018 r. [pdf]
Portable Document Format
 Plan wydatków inwestycyjnych na 2018 r. [pdf]
Portable Document Format Przychody i rozchody budżetu 2018 r. [pdf]
Portable Document Format Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2018 r. [pdf]
Portable Document Format Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację programów rozwiązywania problemów alkoholowych, oraz realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w 2018 r. [pdf]

Uzasadnienie

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy Krzykosy
Nr II/9/2018 z dnia 27 listopada 2018r.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo:
-rozdział 01010 wydatki: Zwiększono środki na inwestycję „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pięczkowo i Witowo oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Solec i Sulęcin w gminie Krzykosy" po przeprowadzeniu postępowania przetargowego. Zabezpieczono środki na zakup tablic informacyjnych dot. inwestycji.
Zmniejszono środki na dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.
-rozdział 01095 wydatki: zwiększono środki na „Budowę siłowni zewnętrznej w miejscowości Sulęcin" oraz „Budowę siłowni zewnętrznej w miejscowości Krzykosy".

Dz. 600 Transport i łączność:
-rozdział 60016- wydatki: Przesunięto ze środków bieżących 10.000 zł na „Budowę chodnika w miejscowości Sulęcinek ul. Kolejowa".

Dz. 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:
-rozdział 70005- wydatki: Zmniejszono środki na zakup usług remontowych oraz usług pozostałych. Zmniejszono środki na zakup gruntów.

Dz. 750 Administracja publiczna:
-rozdział 75011- wydatki: Przesunięto między paragrafami środki na realizację zadań zleconych.
-rozdział 75022- wydatki: Przesunięto środki między paragrafami.
-rozdział 75023- wydatki: Zmniejszono środki na zakup materiałów, usług pozostałych oraz wykonanie ekspertyz. Zwiększono środki na szkolenia pracowników.
-rozdział 75085- wydatki: Zmniejszono środki na wynagrodzenia w CUW – środki przesunięto do działu 801. Dokonano korekty ZFŚS.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:
-rozdział 75109- dochody i wydatki: Na podstawie zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN-804-11/18 z dnia 8.10.2018r. zwiększono plan dotacji na przeprowadzenie wyborów. Jednocześnie zwiększono środki po stronie wydatków.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
-rozdział 75812- dochody i wydatki: Na podstawie umowy nr DFSII-7211-1861/18 z dnia 27.09.2018r. zawartej z Ministrem Sprawiedliwości na realizację zadań z Funduszu Sprawiedliwości wprowadzono dotację w wysokości 42.570 zł. Jednocześnie wprowadzono środki po stronie wydatków.
Na podstawie uchwały Nr LXVI/547/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 17.10.2018r. wprowadzono plan dotacji celowej z przeznaczeniem na wymianę bramy garażowej w budynku remizy OSP Witowo. Jednocześnie wprowadzono środki po stronie wydatków.
Ponadto dokonano przesunięć środków miedzy paragrafami.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:
-rozdział 75618- dochody: Zwiększono plan dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dz. 801 Oświata i wychowanie:
-rozdział 80101, 80104, 80110, 80148 i 85401– wydatki: Na podstawie wniosków dyrektorów szkół dokonano przesunięć między paragrafami, rozdziałami i działami. Zwiększono wydatki w Zespole Szkół w Krzykosach o 3.000 zł, z przeznaczeniem na zakup opału.

Dz. 851 Ochrona zdrowia:
- rozdział 85154 –wydatki: Zwiększono plan wydatków ze środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Dokonano przesunięć środków między paragrafami.

Dz. 852 Pomoc społeczna:
- rozdział 85214, 85216 – dochody i wydatki: Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.389.2018.8 z dnia 15.10.2018r. zwiększono plan dotacji na zasiłki stałe i okresowe. Jednocześnie wprowadzono środki po stronie wydatków.
- rozdział 85219, 85295, 85415 – dochody i wydatki: Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.399.2018.8 z dnia 18.10.2018r. zwiększono plan dotacji na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego. Wprowadzono środki po stronie wydatków, jednocześnie zmniejszając środki własne.
Ponadto dokonano przesunięć między paragrafami, rozdziałami i działami na wniosek Kierownika OPS.

Dz. 855 Rodzina:
- rozdział 85502 – dochody i wydatki: Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.473.2018.7 z dnia 15.11.2018r. zwiększono plan dotacji na świadczenia rodzinne. Wprowadzono środki również po stronie wydatków. Ponadto dokonano przesunięć między paragrafami.
- rozdział 85504 – dochody i wydatki: Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.400.2018.8 z dnia 18.10.2018r. zwiększono plan dotacji na zatrudnienie asystenta rodziny. Wprowadzono środki po stronie wydatków, jednocześnie zmniejszając środki własne.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
- rozdział 90001 –wydatki: Zwiększono plan wydatków na zakup energii i podatek VAT.
- rozdział 90002 –wydatki: Zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych.
- rozdział 90004 –wydatki: Zmniejszono wydatki planowane na zakup sadzonek drzew i krzewów.
- rozdział 90015 – wydatki: Zwiększono plan wydatków z tytułu zakupu energii.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
- rozdział 92109 –wydatki: Zwiększono dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach. Zabezpieczono środki na zakup energii na świetlicach
Na wniosek sołectwa Krzykosy przesunięto środki w ramach funduszu sołeckiego z przedsięwzięcia „Zakup i montaż siedzeń w amfiteatrze" § 4270 -4.000 zł na przedsięwzięcie „Urządzenie terenu rekreacji na tzw. Glinkach" § 4300 +4.000 zł. W § 4300 zmniejszono środki na przedsięwzięcie „Organizacja imprez integracyjnych" FS Sulęcinek -5.400 zł.
Ponadto w §4300 zwiększono planowane wydatki na urządzenie terenu rekreacyjnego na Glinkach w Krzykosach.

Dz. 926 Kultura fizyczna:
- rozdział 92605 –wydatki: Przesunięto środki między paragrafami.

Przewodniczący      
Rady Gminy         
(-) Krzysztof Jankowiak