WAŻNE!
Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr III/33/2018

Uchwała Nr III/33/2018

Uchwała Nr III/33/2018
Rady Gminy Krzykosy
z dnia 20 grudnia 2018 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2019-2028

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229,230 ust. 6, 230b, 231 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krzykosy na lata 2019-2028 obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu, sposób finansowania spłaty długu oraz informację o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2019-2028, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Do Prognozy dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1.Upoważnia się Wójta Gminy Krzykosy do zaciągania zobowiązań:
1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XLI/246/2017 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2018-2033.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019r.

Przewodniczący    
Rady Gminy       

Krzysztof Jankowiak

Załączniki

Portable Document Format Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa [pdf]
Portable Document Format Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF [pdf]

Objaśnienia

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krzykosy została sporządzona na lata 2019-2028. Okres ten, stosownie do art. 227 ustawy o finansach publicznych, pokrywa się z okresem realizacji kontynuowanych i planowanych wieloletnich programów, projektów i zadań, które wykazano w załączniku nr 2 oraz okresem spłaty zobowiązań już zaciągniętych, a także planowanych do zaciągnięcia.

1. Dane historyczne

Do opracowania WPF Gminy Krzykosy wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2014-2017, założenia makroekonomiczne przyjęte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2018-2021 oraz w Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw opublikowane przez Ministra Finansów w dniu 25 maja 2018r., a także zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej oraz wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy.

2. Założenia makroekonomiczne przyjęte w WPFP i Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw

Prognoza podstawowych wskaźników makroekonomicznych w latach 2018-2021 
Kategoria
2018  2019  2020  2021 
1. PKB w ujęciu realnym, dynamika, %  103,8  103,8  103,7  103,6 
2. Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, %  102,3  102,3  102,5  102,5 


3. Szczegółowe objaśnienia przyjętych wartości

DOCHODY

1) Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – są uzależnione od wielu czynników m.in. liczby podatników i ich struktury, stawek podatkowych, ulg podatkowych, wysokości udziału PIT określonego ustawowo dla każdego typu jednostki samorządu terytorialnego. Wzięto pod uwagę, prognozowany w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa, spadek stopy bezrobocia.
W WPF Gminy Krzykosy przyjęto założenie, że wzrost wpływów z PIT do budżetu gminy będzie proporcjonalny do wzrostu PKB w poszczególnych latach: w 2020r.- wzrost o 3,7%, w 2021r. – wzrost o 3,6% . Dla lat 2022-2028 przyjęto wzrost o wartości PKB podane w Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw opublikowane przez Ministra Finansów w dniu 25 maja 2018r.
Założono, że pozostałe czynniki nie ulegną zmianie.

2) Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – uzależnione są od tempa koniunktury gospodarczej określonej tempem wzrostu PKB, wzrostu zysku uzyskiwanego przez przedsiębiorców oraz udziału we wpływach ustawowo określonych dla danego typu jednostki samorządu terytorialnego . W WPF Gminy Krzykosy przyjęto założenie, że wzrost wpływów z CIT do budżetu gminy będzie proporcjonalny do wzrostu PKB w poszczególnych latach: w 2020r.- wzrost o 3,7%, w 2021r. – wzrost o 3,6% . Dla lat 2022-2028 przyjęto wzrost o wartości PKB podane w Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw opublikowane przez Ministra i Finansów w dniu 25 maja 2018r.
Założono, że pozostałe czynniki nie ulegną zmianie.

3) Wpływy z podatków i opłat – uzależnione są od ustawowego określenia stawek podatkowych oraz stawek uchwalonych przez Radę Gminy, a także uchwalonych zwolnień. Przyjęto, że wpływy z podatku od nieruchomości będą wzrastać wprost proporcjonalnie do wskaźnika inflacji za rok poprzedni. Stawki maksymalne podatku określane corocznie przez Ministerstwo Finansów wzrastają o stopień inflacji. Rada Gminy uchwalając nowe stawki podatku również bierze pod uwagę wskaźnik wzrostu cen. Dla lat 2022-2028 przyjęto wzrost o stopień inflacji podany w Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw opublikowanych przez Ministra Finansów w dniu 25 maja 2018r.
Ponadto założono, że wpływy z pozostałych podatków będą wzrastać proporcjonalnie do wzrostu PKB przewidywanego w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa. Dla lat 2022-2028 przyjęto wzrost o wartość PKB podaną w Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw opublikowanych przez Ministra Finansów w dniu 25 maja 2018r.
Założono, że pozostałe czynniki nie ulegną zmianie.

4) Dotacje z budżetu państwa – przyjęto, że wpływy z dotacji będą wzrastać jedynie o wskaźnik inflacji za rok poprzedni. Dla lat 2020-2021 przyjęto wzrost o wielkość PKB prognozowaną w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa. Dla lat 2022-2028 przyjęto wzrost o wartość PKB podaną w Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw opublikowanych przez Ministra Finansów w dniu 25 maja 2018r.
Założono, że pozostałe czynniki nie ulegną zmianie.

5) Subwencje – na rok 2019r. przyjęto wielkość subwencji na postawie informacji Ministra Finansów nr ST3.4750.41.2018. Przyjęto, że wpływy z subwencji będą wzrastać jedynie o wskaźnik inflacji za rok poprzedni. Dla lat 2020-2021 przyjęto wzrost o wielkość inflacji prognozowaną w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa. Dla lat 2022-2028 przyjęto wzrost o wartość inflacji podaną w Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw opublikowanych przez Ministra Finansów w dniu 25 maja 2018r.
Założono, że pozostałe czynniki nie ulegną zmianie.

6) Pozostałe dochody własne - przyjęto, że wpływy te w poszczególnych latach zwiększą się wprost proporcjonalnie do wzrostu PKB w tych latach. Dla lat 2020-2021 przyjęto wzrost o wielkość PKB prognozowaną w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa.
Dla lat 2022-2028 przyjęto wzrost o wartość PKB podaną w Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw opublikowanych przez Ministra Rozwoju w dniu 25 maja 2018r.
Wzięto pod uwagę prognozowane zmniejszenie stopy bezrobocia oraz dużą ilość wypłacanych świadczeń wychowawczych, co może skutkować zmniejszeniem zaległości wobec Gminy.
Wzrost dochodów ze sprzedaży wody oraz z usług oczyszczania ścieków, w latach 2020-2021, zaplanowano w wysokości 6% zgodnie z taryfami zatwierdzonymi przez Państwowe Gospodarstwo Rolne Wody Polskie decyzją z dnia 14.05.2018r. Podobny wzrost taryf przewiduje się kolejny okres taryfowy, tj. 2022-2024.
Ponadto zaplanowano wzrost sprzedaży usług oczyszczania ścieków w roku 2020 o 15% i w roku 2021 o kolejne 15% w związku z oddaniem w tych latach do użytkowania budowanej sieci kanalizacyjnej obejmującej 4 miejscowości.

7) Zwrot podatku VAT - na podstawie art. 87 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1221 ze zm.) planowany jest zwrot podatku VAT od inwestycji „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pięczkowo i Witowo oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Solec i Sulęcin w gminie Krzykosy" - zwrot w wysokości 319.025,00 zł dotyczy podatku VAT od części inwestycji, którą planuje się zrealizować w 2019r. W 2020r. planuje się uzyskanie zwrotu podatku VAT w wysokości 245.931,00 zł.
Termin zwrotu podatku VAT od inwestycji wynosi 60 lub 25 dni.

8) Dochody majątkowe – przyjęto z tytułu dochodów majątkowych w następujące wielkości:

a) sprzedaż gruntów rolnych i działek pod zabudowę:

2019r. - 170.000,00 zł w tym:
• działka nr 235/2 o pow. 536 m2 obręb Murzynówko
• działka nr 235/3 o pow. 805 m2 obręb Murzynówko
• działka nr 190/5 o pow. 2177 m2 obręb Witowo
• działka nr 190/6 o pow. 1834 m2 obręb Witowo
• działka nr 190/7 o pow. 1858 m2 obręb Witowo

Ze sprzedaży w/w działek planuje się uzyskanie dochodów w wys. 170.000,00 zł.

Nie planuje się dochodów z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności.

2020r. - 150.000,00 zł w tym:
• działka nr 235/5 o pow. 829 m2 obręb Murzynówko
• działka nr 235/6 o pow. 831 m2 obręb Murzynówko
• działka nr 190/8 o pow. 2169 m2 obręb Witowo
• działka nr 190/9 o pow. 2350 m2 obręb Witowo

2021r. - 100.000,00 zł w tym:
• działka nr 510/12 o pow. 2574 m2 obręb Krzykosy
• działka nr 187/13 o pow. 502 m2 obręb Krzykosy

2022r. - 160.000,00 zł w tym:
• działka nr 187/12 o pow. 1170 m2 obręb Krzykosy
• działka nr 510/15 o pow. 3199 m2 obręb Krzykosy

b) dotacja celowa - na 2019r. zaplanowano wpływy z dotacji celowej ze środków Województwa Wielkopolskiego na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 100.000 zł.

c) pozostałe dochody majątkowe
W dniu 26.07.2018r. podpisana została umowa nr RPWP.04.03.01-30-0027/17-00 z Zarządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie inwestycji „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pięczkowo i Witowo oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Solec i Sulęcin w gminie Krzykosy" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Umowa przewiduje możliwość uzyskania zaliczek w trakcie realizacji projektu. Poziom dofinansowania projektu wynosi 63,75% kosztów kwalifikowanych.
W Wieloletniej Prognozie Finansowej założono uzyskanie zaliczek i refundacji zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym załączonym do umowy:
- w 2019r. w kwocie 11.633.784,00 zł,
- w 2020r. w kwocie 9.550.471,00 zł.

WYDATKI

1) Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w 2019r. przyjęto wzrost wynagrodzeń pracowników samorządowych o 10%. Ponadto zabezpieczono 100.000 zł na odprawy emerytalne dla 4 pracowników. W kolejnych latach nie planuje się odpraw emerytalnych dla pracowników, ze względu na brak pracowników w wieku około emerytalnym.
W kolejnych latach przyjęto wzrost wynagrodzeń o przewidywaną średnioroczną stopę inflacji za rok poprzedni. Dla roku 2020- wzrost o 2,3%, dla roku 2021 – wzrost o 2,5%. Dla lat 2022-2028 przyjęto wzrost o wartość inflacji podaną w Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw opublikowanych przez Ministra Finansów w dniu 25 maja 2018r.
Wysokość stawek składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne założono na obecnym poziomie.
Założono wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 5% w 2019r.

2) Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jst - planując wydatki na 2019r. uwzględniono planowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz bieżące potrzeby jednostki. Planując wydatki roku 2020 i 2021 uwzględniono planowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokościach przewidzianych w założeniach do Wieloletniego Planu Finansowego Państwa. Dla lat 2022-2028 przyjęto poziom CPI prognozowany w Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw opublikowanych przez Ministra Finansów w dniu 25 maja 2018r.

3) Pozostałe wydatki bieżące – planując wydatki na 2019r. uwzględniono planowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz bieżące potrzeby jednostek. Ponadto zabezpieczono środki na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego 50.000zł. Podobnych wydatków nie planuje się w kolejnych latach.
Wydatki na dotacje celowe dla Gminy Kórnik i Gminy Zaniemyśl zaplanowano do końca 2019r. – zgodnie z zawartym porozumieniem.
Wydatki na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej zaplanowano do końca 2020r. zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Krzykosy w sprawie udzielenia pomocy finansowej oraz umowa zawartą z Województwem Wielkopolskim w dniu 7.05.2018r.
Planując wydatki roku 2020 i 2021 uwzględniono planowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokościach przewidzianych w założeniach do Wieloletniego Planu Finansowego Państwa. Ograniczono wydatki na remonty w szkołach oraz w budynkach komunalnych zgodnie z Wieloletnim Programem Gospodarowania mieszkaniowym Zasobem Gminy Krzykosy na lata 2018-2022. W porównaniu do 2019r. środki na remonty zmniejszono o 70.000 zł.
Dla lat 2022-2028 przyjęto poziom CPI prognozowany w Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw opublikowanych przez Ministra Finansów w dniu 25 maja 2018r.
Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia.

4) Wydatki majątkowe - zgodnie z projektem budżetu na rok 2019 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 24.527.429,15 zł. W wydatkach majątkowych zaplanowano przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej:
a) „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pięczkowo i Witowo oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Solec i Sulęcin w gminie Krzykosy" z okresem realizacji 2016-2020.
- limit wydatków na 2019r. wynosi 22.806.576,40 zł,
- limit wydatków na 2020r. wynosi 21.288.841,58 zł,
- łączne nakłady finansowe wynoszą 44.632.968,98 zł.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, planowane środki okazały się niewystarczające. Planuje się zwiększenie wydatków niekwalifikowanych:
-w 2018r. o 42.000 zł,
-w 2020r. o 3.104.399,61 zł.
Przygotowano projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2018-2033, który został przedstawiony Radzie Gminy Krzykosy.

Inwestycja będzie realizowana w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
b) „Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Murzynowie Leśnym"
W 2018r. przeprowadzono rozbudowę szkoły w Murzynowie Leśnym. Konieczne okazało się zabezpieczenie środków na dokończenie rozbudowy w 2019r. W związku z powyższym wprowadzono inwestycje do Wykazu Przedsięwzięć WPF. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2018-2033, przedstawiono Radzie Gminy Krzykosy.

Ponadto zaplanowano, na 2019r., inne inwestycje wyszczególnione w załączniku nr 4, a także inwestycje wnioskowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego.

W pozostałych latach zaplanowano inwestycje, których okres realizacji nie przekroczy jednego roku.

WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu związany jest ze wskaźnikami makroekonomicznymi i założeniami przyjętymi do obliczenia prognozowanych dochodów i wydatków. Wyniki budżetu dla poszczególnych lat objętych prognozą przedstawione zostały w załączniku nr 1.
W załączniku przedstawiono również wynik na działalności bieżącej gminy w poszczególnych latach. Jest on o tyle ważny, że w myśl art. 242 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r. o finansach publicznych organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6.
W przedstawionych w prognozie latach nie naruszono zapisu z art. 242.

PRZEZNACZENIE NADWYŻKI LUB SPOSÓB SFINANSOWANIA DEFICYTU

Przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu w poszczególnych latach przedstawiono w załączniku nr 1.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W poszczególnych latach objętych prognozą po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.
Po stronie rozchodów ujęto środki na spłatę rat kapitałowych wynikających z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów. Spłaty ostatnich rat kapitałowych zaplanowano na 2028r.

KWOTA DŁUGU J.S.T. oraz sposób sfinansowania spłaty długu

Integralną częścią wieloletniej prognozy finansowej jest prognoza kwoty długu, która została ujęta w załączniku Nr 1 do niniejszego opracowania.

Załącznik ten określa wielkość dochodów, w tym bieżących i majątkowych, wielkość wydatków bieżących, koszt obsługi zadłużenia, oraz spłatę rat kapitałowych i zadłużenie na koniec roku, a także sposób sfinansowania spłaty długu.

Kwota długu na koniec 2019r. planowana jest w wysokości 18.486.805,82 zł. Do obliczenia kwoty długu na koniec 2019r. przyjęto zadłużenie w 2018r. planowane na koniec III kwartału 2018r. Spłata długu została rozłożona do 2028 roku włącznie.

Wieloletni Plan Finansowy Gminy Krzykosy jest spójny z wielkościami określonymi w projekcie uchwały budżetowej na rok 2019. Wartości przyjęte w WPF i planowanym budżecie są zgodne w zakresie wyniku budżetu, planowanych kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Załącznik nr 1 przedstawia kształtowanie się w poszczególnych latach relacji o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. Wskaźniki obliczone dla Gminy Krzykosy w każdym z prognozowanych lat mieszczą się w granicach określonych ustawowo, zarówno dla roku 2019, jak też dla lat 2020-2028.

W latach 2021-2028 skorzystano z ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy. Wyłączenia dotyczą spłaty zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy w związku z inwestycją „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pięczkowo i Witowo oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Solec i Sulęcin w gminie Krzykosy", realizowaną w ramach WRPO.

Przewodniczący      
Rady Gminy         
(-) Krzysztof Jankowiak