WAŻNE!
Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr III/24/2018

Uchwała Nr III/24/2018

Uchwała Nr III/24/2018
Rady Gminy Krzykosy
z dnia 20 grudnia 2018r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 212, 215, 216, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 2077) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLI/247/2017 z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018, zmienionej:
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 213/2018 z dnia 29 stycznia 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLII/248/2018 z dnia 8 lutego 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLIII/253/2018 z dnia 22 marca 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLIV/263/2018 z dnia 12 kwietnia 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLV/269/2018 z dnia 30 kwietnia 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLVI/270/2018 z dnia 25 maja 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLVII/282/2018 z dnia 22 czerwca 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLVIII/291/2018 z dnia 29 czerwca 2018r.,
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 234/2018 z dnia 9 sierpnia 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLIX/299/2018 z dnia 24 sierpnia 2018r.,
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 238/2018 z dnia 30 sierpnia 2018r.,
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 240/2018 z dnia 17 września 2018r.,
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 241/2018 z dnia 27 września 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr LI/308/2018 z dnia 17 października 2018r.,
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 256/2018 z dnia 29 października 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr II/9/2018 z dnia 27 listopada 2018r.,

wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1.1 Ustala się dochody budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie 30.562.912,91
z tego:
- dochody bieżące w kwocie 29.776.283,62
- dochody majątkowe w kwocie 786.629,29 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 9.260.583,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w kwocie 205.533,53 zł."

2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie 34.892.912,91
zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 29.182.892,40
- wydatki majątkowe w kwocie 5.710.020,51 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 9.260.583,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań w wysokości 653.647,20 zł."
3) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 3.228.507,28
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 152.800,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 6.

4) § 10 otrzymuje brzmienie:
„§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 98.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 8."

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 6 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 8 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący      
Rady Gminy         
(-) Krzysztof Jankowiak

Załączniki

Portable Document Format Załącznik nr 1 - Plan dochodów dla Gminy Krzykosy na 2018 r. [pdf]
Portable Document Format Załącznik nr 2 - Plan wydatków dla Gminy Krzykosy na 2018 r. [pdf]
Portable Document Format Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2018 r. [pdf]
Portable Document Format Załącznik nr 4 - Plan wydatków inwestycyjnych na 2018 r. [pdf]
Portable Document Format Załącznik nr 5 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2018 r. [pdf]
Portable Document Format Załącznik nr 6 - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację programów rozwiązywania problemów alkoholowych, oraz realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w 2018 r. [pdf]
Portable Document Format Załącznik nr 7 - Dochody i wydatki w 2018r., związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego [pdf]

Uzasadnienie

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy Krzykosy
Nr III/24/2018 z dnia 20 grudnia 2018r.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo:
-rozdział 01095 wydatki: w planie wydatków inwestycyjnych przesunięto środki między zadaniami „Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Sulęcin" oraz „Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Krzykosy".

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę:
-rozdział 40002- dochody i wydatki: Zwiększono planowane dochody ze sprzedaży wody oraz wpływy z różnych dochodów. W planie wydatków dokonano korekty odpisu na ZFŚS, zmniejszono wydatki na materiały oraz zwiększono wydatki na opłaty do Wód Polskich.

Dz. 600 Transport i łączność:
-rozdział 60016- wydatki: Przesunięto do środków bieżących środki z inwestycji „Budowa chodnika Solec". Skorygowano odpis na ZFŚS, zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych.

Dz. 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:
-rozdział 70005- dochody i wydatki: Zmniejszono planowane dochody z tytułu ustanowienia służebności. Zwiększono planowane wpływy z różnych dochodów. W planie wydatków przesunięto środki między paragrafami.

Dz. 750 Administracja publiczna:
-rozdział 75023- wydatki: Zwiększono środki w § 4010 w związku z planowanymi odprawami emerytalnymi. Zwiększono środki na energie i na ZFŚS. Zmniejszono środki na zakup materiałów i usług remontowych.
-rozdział 75085- wydatki: Zmniejszono środki w § 3020 w CUW – środki przesunięto do działu 801. Przesunięto środki z zakupu materiałów na zakup usług.
-rozdział 75095- dochody: Zwiększono planowane wpływy z różnych opłat oraz ze sprzedaży wyrobów.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:
-rozdział 75109- wydatki: Przesunięto środki między paragrafami.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
-rozdział 75812- wydatki: Przesunięto środki między paragrafami. Zwiększono planowaną dotację dla jednostki OSP Pięczkowo na zakup agregatu o 8.000 zł.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:
-rozdział 75615- dochody: Zwiększono planowane dochody z tytułu odsetek.
- rozdział 75616- dochody: Zwiększono planowane dochody z tytułu podatku od środków transportowych oraz podatku od spadków i darowizn, a zmniejszono dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.
-rozdział 75618- dochody: Zwiększono planowane dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej oraz z tytułu wpływów z różnych opłat. Natomiast zmniejszono planowane wpływy z opłaty planistycznej oraz z opłat za koncesje i licencje.
-rozdział 75621- dochody: Zwiększono planowane wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Dz. 758 Różne rozliczenia:
-rozdział 75814- dochody: Zwiększono planowane dochody z tytułu odsetek od lokat bankowych.

Dz. 801 Oświata i wychowanie:
-rozdział 80101, 80104, 80110, 80148 i 85401– dochody i wydatki: Na podstawie wniosków dyrektorów szkół zwiększono planowane dochody w § 0670, 0830, 0960 i 0970. Dokonano przesunięć między paragrafami, rozdziałami i działami. Zwiększono nieznacznie wydatki bieżące oraz wydatki inwestycyjne w Zespole Szkół w Sulęcinku o 20.950 zł.
Dokonano zmian w dotacjach planowanych w rozdziale 80104 § 2310.

Dz. 851 Ochrona zdrowia:
- rozdział 85154 –wydatki: Dokonano przesunięć środków między paragrafami.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:
- rozdział 85395 – dochody: Zmniejszono planowane wpływy z tytułu projektu realizowanego przez OPS z udziałem środków unijnych.

Dz. 855 Rodzina:
- rozdział 85501 – dochody i wydatki: Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.509.2018.7 z dnia 10.12.2018r., zawiadomienia Nr FB-I.3111.513.2018.8 z dnia 12.12.2018r. oraz zawiadomienia Nr FB-I.3111.529.2018.7 z dnia 15.12.2018r. zwiększono plan dotacji na świadczenia wychowawcze. Wprowadzono środki również po stronie wydatków. Ponadto dokonano przesunięć między paragrafami.
Zwiększono planowane wpływy i wydatki z tytułu odsetek.
- rozdział 85502 – dochody i wydatki: Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.507.2018.7 z dnia 07.12.2018r. zwiększono plan dotacji na świadczenia rodzinne. Wprowadzono środki również po stronie wydatków. Ponadto dokonano przesunięć między paragrafami.
Zwiększono planowane wpływy i wydatki z tytułu świadczeń nienależnie pobranych oraz odsetek.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
- rozdział 90001 –wydatki: Zwiększono plan wydatków na zakup energii, dokonano korekty odpisu na ZFŚS, a także zmniejszono wydatki na zakup materiałów.
- rozdział 90002 –dochody i wydatki: Zwiększono planowane wpływy w § 0690 i 0920. Dokonano korekty odpisu na ZFŚS.
- rozdział 90015 – wydatki: Zwiększono plan wydatków z tytułu zakupu energii, usług remontowych oraz zakupu materiałów. Zwiększono środki na rozbudowę oświetlenia.
- rozdział 90095 – wydatki: Zmniejszono środki niewykorzystane na zatrudnienie pracowników interwencyjnych.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
- rozdział 92109 –wydatki: Zwiększono środki na zakup energii na świetlicach oraz zakup usług pozostałych.
- rozdział 92195 –wydatki: Zwiększono środki na zakup usług pozostałych.

Dz. 926 Kultura fizyczna:
- rozdział 92605 –wydatki: Przesunięto środki między paragrafami. Ponadto zwiększono środki na zakup usług pozostałych.
- rozdział 92695 –wydatki: Zwiększono środki na zakup usług pozostałych dot. siłowni i placów zabaw.

Przewodniczący      
Rady Gminy         
(-) Krzysztof Jankowiak