WAŻNE!
Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr III/25/2018

Uchwała Nr III/25/2018

Uchwała Nr III/25/2018
Rady Gminy Krzykosy
z dnia 20 grudnia 2018r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2018-2033

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229,230 ust. 6, 230b i 231 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013r. poz. 86 ze zm.), Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLI/246/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2018-2033, zmienionej

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLIII/254/2018 z dnia 22 marca 2018r.
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLIV/264/2018 z dnia 12 kwietnia 2018r.
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLVI/271/2018 z dnia 25 maja 2018r.
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLVII/283/2018 z dnia 22 czerwca 2018r.
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLVIII/292/2018 z dnia 29 czerwca 2018r.
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLIX/300/2018 z dnia 24 sierpnia 2018r.
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr LI/309/2018 z dnia 17 października 2018r.
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr II/10/2018 z dnia 27 listopada 2018r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący      
Rady Gminy         
(-) Krzysztof Jankowiak

Załączniki

Portable Document Format Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa [pdf]

Objaśnienia

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy

DOCHODY i WYDATKI

Dostosowano wielkości dochodów i wydatków do wielkości wynikających ze zmian w budżecie przyjętych Uchwałą Nr III/24/2018 z dnia 20.12.2018r.

WYNIK BUDŻETU

W związku z wprowadzonymi zmianami nie zmienił się deficyt budżetu w bieżącym roku. Wyniki budżetu dla poszczególnych lat objętych prognozą pozostały niezmienione i przedstawiono je w załączniku nr 1.

Przewodniczący      
Rady Gminy         
(-) Krzysztof Jankowiak