WAŻNE!
Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr III/26/2018

Uchwała Nr III/26/2018

Uchwała Nr III/26/2018
Rady Gminy Krzykosy
z dnia 20 grudnia 2018 roku

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1875) oraz art. 263 ust. 2, 3, 4,5, 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 2077) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków na łączną kwotę 83.492,00 zł, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018, określając poszczególne kwoty, ostateczny termin dokonania tych wydatków oraz plan finansowy, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Środki finansowe na wydatki, o których mowa w załączniku Nr 1, podlegają przekazaniu na wyodrębnione subkonto rachunku bankowego budżetu Gminy Krzykosy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący    
Rady Gminy       

Krzysztof Jankowiak

Uzasadnienie

Uzasadnienie 
do uchwały Nr III/26/2018
Rady Gminy Krzykosy
z dnia 20 grudnia 2018 roku

    Zgodnie z art. 263 ust. 2-7 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) organ stanowiący w formie uchwały może ustalić wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Należy jednak określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym oraz ustalić plan finansowy w/w wydatków z wyodrębnieniem spośród nich wydatków majątkowych.
    W dniu 26 czerwca 2018r. podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji przetargowej oraz przeprowadzenie zamówienia publicznego na budowę kanalizacji. Umowa przewiduje płatność w trzech transzach, z których ostatnia płatna jest po pozytywnej ocenie postępowań przetargowych przez Urząd Marszałkowski, a zatem nie jest możliwa do końca bieżącego roku.
    W dniu 6 sierpnia została podpisana umowa z wykonawcą na opracowanie „Koncepcji zagospodarowania terenów przy drodze krajowej nr 11 w miejscowości Miąskowo i Murzynówko", jednak zaawansowanie prac nie pozwala na zakończenie inwestycji.
    W dniu 30 listopada zawarto umowę na budowę chodnika w miejscowości Sulęcinek ul. Kolejowa. Zaawansowanie prac nie pozwala na zakończenie inwestycji do 31.12.2018r.
    W dniu 22 czerwca 2018r. podpisano umowę na opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego w zakresie eksploatacji kruszywa oraz działalności gospodarczej. Wynagrodzenie jest płatne w czterech częściach po zrealizowaniu każdego etapu i będzie możliwe dopiero w 2019r.
    Na podstawie podpisanej umowy trwają prace nad opracowaniem zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym terenów wprowadzenia ogniw fotowoltaicznych oraz terenu stanowiącego poszerzenie granic gminy Krzykosy. Wynagrodzenie jest płatne w czterech częściach po zrealizowaniu każdego etapu, a zrealizowanie etapu III i IV będzie możliwe dopiero w 2019r.
    Uwzględniając powyższe fakty, należy uznać za konieczne podjęcie uchwały.

Przewodniczący    
Rady Gminy       

Krzysztof Jankowiak