WAŻNE!
Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr III/28/2018

Uchwała Nr III/28/2018

Uchwała Nr III/28/2018
Rady Gminy Krzykosy
z dnia 20 grudnia 2018r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym z terenu Gminy Krzykosy.

    Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.) w związku z art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 12, art. 48, art. 48a, art. 51 ust. 4, art. 53 ust. 2, art. 97 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1508 ze zm.), Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, które udzielają schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, dla których właściwa miejscowo jest Gmina Krzykosy.

§ 2. Użyte w uchwale określenia oznaczają:
1) Kryterium dochodowe – kryterium, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
2) Osoby – osoby pozbawione schronienia, w tym osoby bezdomne, które posiadają ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały na terenie Gminy Krzykosy;
3) Rodzina – art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
4) Odpłatność – kwota opłaty za pobyt jednej osoby w ośrodku wsparcia / mieszkaniu chronionym, uwzględniająca przyznany zakres usług;
5) Pobyt – okres przebywania w ośrodku wsparcia / mieszkaniu chronionym określony w decyzji administracyjnej;
6) Decyzja – decyzja administracyjna podjęta na podstawie zapisów ustawy o pomocy społecznej.

§ 3. Odpłatność za pobyt w ośrodku wsparcia i mieszkaniu chronionym zapewniającym schronienie ustalana jest zgodnie z poniższą tabelą z uwzględnieniem zakresu przyznawanych świadczeń:

Lp.  Procentowy stosunek dochodu osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie do kryterium dochodowego  Odpłatność w procentach dobowego kosztu utrzymania osoby w ośrodku wsparcia i mieszkaniu chronionym 
1.  Do 100%  bezpłatnie
2.  Powyżej 100%  do 150%  do 20% 
3.  Powyżej 151%  do 170% do 30% 
4.  Powyżej 171%  do 200% do 50% 
5.  Powyżej 201%  do 250% do 90% 
6.  Powyżej 250%  do 100% 


§ 4. Odpłatność za pobyt w ośrodku wsparcia i mieszkaniach chronionych wnoszona jest na rachunek bankowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach, w terminie wskazanym w decyzji administracyjnej.

§ 5. W przypadku, gdy pobyt w ośrodku wsparcia i mieszkaniu chronionym nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego odpłatność oblicza się proporcjonalnie za każdy dzień pobytu dzieląc kwotę odpłatności wynikającą z § 3 przez liczbę dni w danym miesiącu i mnożąc przez liczbę dni pobytu.

§ 6. Uchyla się uchwałę Nr XXXIX/232/2017 Rady Gminy Krzykosy z dnia 30 listopada 2017 r.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący      
Rady Gminy         
(-) Krzysztof Jankowiak

Uzasadnienie

Uzasadnienie
do Uchwały Nr III/28//2018
RADY GMINY KRZYKOSY
z dnia 20 grudnia 2018r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym z terenu Gminy Krzykosy

    Zgodnie z art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1508 ze zm.) Rada Gminy ustala w drodze uchwały, w zakresie zadań własnych, szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

    W uchwale określono procentowo granice, w których podmiot kierujący ustali konkretny wymiar ponoszonej opłaty za pobyt w ośrodku wsparcia i mieszkaniu chronionym w formie decyzji administracyjnej. Odpłatność uzależniono od dochodu danej osoby przyjmując, iż jest to dochód na potrzeby ustalenia prawa do świadczeń z pomocy społecznej. Określenie odpłatności według przedstawionych zasad pozwala ustalić wysokość odpłatności z uwzględnieniem możliwości finansowych osób zobowiązanych do jej wnoszenia. Natomiast obligatoryjne zwolnienie z opłat pobytowych przysługuje osobom spełniającym kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

    Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Przewodniczący      
Rady Gminy         
(-) Krzysztof Jankowiak