WAŻNE!
Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr III/34/2018

Uchwała Nr III/34/2018

Uchwała Nr III/34/2018
Rady Gminy Krzykosy
z dnia 20 grudnia 2018r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie 40.670.000,00
z tego:
- dochody bieżące w kwocie 28.766.216,00
- dochody majątkowe w kwocie 11.903.784,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 7.329.820,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w kwocie 11.633.784,00 zł,

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie 52.350.000,00
zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 28.022.570,85
- wydatki majątkowe w kwocie 24.327.429,15 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 7.329.820,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań w wysokości 22.806.576,40 zł,

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 11.680.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

§4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 12.240.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 .

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 560.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 13.040.000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 800.000,00 zł.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.312.646,55
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 45.200,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek:
- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000,00

- o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009r
do wysokości 12.240.000,00

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu, każdorazowo do kwoty 100.000,00 zł,

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2019 rok,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 9. Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania, w wysokości 980.000,00 zł.

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 94.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 11. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 12. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w kwocie 756.700,00 zł, przeznacza się na system gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 13. Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 290.200,00
2) celowe w wysokości 80.000,00 zł,
z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego w wysokości 80.000,00 zł.

§ 14. Ustala się fundusz sołecki, według zestawienia wydatków, z podziałem kwot dla poszczególnych sołectw, na realizację wnioskowanych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący    
Rady Gminy       

Krzysztof Jankowiak

Załączniki

Portable Document Format Załącznik nr 1 - Plan dochodów Gminy Krzykosy na 2019 r. [pdf]
Portable Document Format Załącznik nr 2 - Plan wydatków Gminy Krzykosy na 2019 r. [pdf]
Portable Document Format Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2019 r. [pdf]
Portable Document Format Załącznik nr 4 - Plan wydatków inwestycyjnych na 2019 r. [pdf]
Portable Document Format Załącznik nr 5 - Przychody i rozchody budżetu 2019 r. [pdf]
Portable Document Format Załącznik nr 6 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2019 r[pdf] 
Portable Document Format Załącznik nr 7 - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację programów rozwiązywania problemów alkoholowych, oraz realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w 2019 r. [pdf]
Portable Document Format Załącznik nr 8 - Dochody z tytułu opłat i kar uzyskanych na podstawie art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w 2019 r. [pdf]
Portable Document Format Załącznik nr 9 - Zestawienie wydatków na przedsiewzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2019 [pdf]

Uzasadnienie

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy Krzykosy
Nr III/34/2018 z dnia 20 grudnia 2018r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019

Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Komisje Rady Gminy zapoznały się z projektem budżetu i przedstawiły swoje wnioski.
Ponadto usunięto uchybienie przedstawione w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 grudnia 2018r. o projekcie uchwały budżetowej na 2019r. i dokonano stosownej poprawki w załączniku.

W ramach autopoprawki do projektu budżetu na 2019r. Wójt wniósł następujące zmiany:

W planie wydatków - W miejsce inwestycji „Przebudowa drogi w miejscowości Murzynowiec Leśny" wprowadzono inwestycję pod nazwą „Przebudowa drogi w miejscowości Wygranka". Zmniejszono planowane środki na ten cel o 200.000 zł.
Środki przeznaczono na zwiększenie wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego dla sołtysów oraz zakup usług pozostałych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Murzynowie Leśnym. Pozostałe środki zwiększyły rezerwę ogólną.

Ponadto dostosowano wartości w pozostałych załącznikach.

Przewodniczący    
Rady Gminy       

Krzysztof Jankowiak