WAŻNE!
Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr IV/44/2019

Uchwała Nr IV/44/2019

UCHWAŁA NR IV/44/2019
RADY GMINY KRZYKOSY
z dnia 6 lutego 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zwrot nieruchomości

    Na podst. art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) w związku z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.), Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zwrot Skarbowi Państwa nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Garby, oznaczonej numerem ewidencyjnym 136/1 o powierzchni 0,4839 ha, wpisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp. KW 3983 na rzecz Gminy Krzykosy.

2. Nieruchomość, o której mowa w ust. 1 była darowana Gminie Krzykosy przez Skarb Państwa z przeznaczeniem na utrzymanie schroniska dla bezdomnych.

3. Na skutek niewykorzystania nieruchomości na cel, na który została darowana, Skarb Państwa darowiznę odwołał.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący      
Rady Gminy         
(-) Krzysztof Jankowiak

Uzasadnienie

UZASADNIENIE
do Uchwały nr IV/44/2019
RADY GMINY KRZYKOSY
z dnia 6 lutego 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zwrot nieruchomości.

    Nieruchomość, o której mowa w projekcie uchwały została przyjęta od Skarbu Państwa przez Gminę Krzykosy na mocy aktu notarialnego z dnia 20 września 2004 r. (repertorium A.nr 3890/2004) jako darowiznę z przeznaczeniem na utrzymanie przez gminę schroniska dla bezdomnych.
Gmina Krzykosy z nałożonego umową warunku darowizny nie wywiązała się.
Zgodnie z art. 13 ust, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) nieruchomość może być przedmiotem darowizny dokonanej pomiędzy Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego. W umowie określa się cel, na który nieruchomość jest darowana. W przypadku niewykorzystania nieruchomości na ten cel darowizna podlega odwołaniu.
    W dniu 3 stycznia 2019 r. Starosta Średzki reprezentujący Skarb Państwa na podstawie w/w przepisu odwołał darowiznę przedmiotowej nieruchomości z uwagi na niewykorzystanie jej na cel publiczny wskazany w umowie tj. w akcie notarialnym.
Złożenie przez Starostę oświadczenia o odwołaniu darowizny nie powoduje automatycznie zwrotnego przejścia własności nieruchomości na darczyńcę (tj. Skarb Państwa) lecz jedynie rodzi obowiązek dokonania przeniesienia własności z powrotem na darczyńcę, do czego potrzebne jest złożenie oświadczenia gminy w formie aktu notarialnego. O ile gmina tego nie dokona, Skarbowi Państwa przysługuje droga powództwa o zobowiązanie gminy do przeniesienia własności.
    Biorąc pod uwagę, że przesłanka do odwołania darowizny jest uzasadniona, gdyż Gmina Krzykosy nie wykorzystała nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem, a brak jest możliwości prawnych wykorzystania nieruchomości na inny cel niż wskazany w umowie darowizny, wyrażenie zgody na jej zwrot jest uzasadnione.

Przewodniczący      
Rady Gminy         
(-) Krzysztof Jankowiak