WAŻNE!
Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr V/48/2019

Uchwała Nr V/48/2019

UCHWAŁA Nr V/48/2019
RADY GMINY KRZYKOSY
z dnia 21 marca 2019 r.

w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Rada Gminy Krzykosy uznaje, że nie jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie imisji na teren nieruchomości skarżącej polegającej na przedostawaniu się dymu wydobywającego się z komina sąsiada o takim natężeniu i nieprzyjemnym zapachu, że zakłóca korzystanie przez nią z nieruchomości.
2. Organem właściwym w sprawie rozwiązywania sporów dotyczących przekroczeń granicy dopuszczalnych uciążliwości wynikających z sąsiedztwa gruntów jest sąd powszechny.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący      
Rady Gminy         
(-) Krzysztof Jankowiak

Uzasadnienie

UZASADNIENIE
Do UCHWAŁY Nr V/48/2019
RADY GMINY KRZYKOSY
z dnia 21 marca 2019 r.

w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi

    Skarżąca złożyła do Przewodniczącego Rady Gminy Krzykosy skargę na sąsiada, z której wynika, że dopuszcza się on imisji na teren nieruchomości skarżącej polegającej na przedostawaniu się dymu wydobywającego się z komina sąsiada o takim natężeniu i nieprzyjemnym zapachu, że zakłóca korzystanie przez nią z nieruchomości.
    W/w skarga była przedmiotem posiedzenia Komisji Rady – Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 15 lutego 2019 r..
    Komisja stwierdziła, że sprawa stanowiąca przedmiot skargi dotyczy stosunków sąsiedzkich, o których mowa w art. 144 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości ponad przeciętną miarę.
    Komisja zajęła stanowisko, że z uwagi na cywilny charakter sprawy, o której mowa w skardze, Rada Gminy nie jest organem właściwym do jej rozpatrzenia.
    Z przytoczonych względów podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący      
Rady Gminy         
(-) Krzysztof Jankowiak