WAŻNE!
Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr V/55/2019

Uchwała Nr V/55/2019

Uchwała Nr V/55/2019
Rady Gminy Krzykosy
z dnia 21 marca 2019 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i art. 217 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy w Krzykosach uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się zaciągnąć w roku 2019 długoterminowy kredyt w wysokości do 11.100.000,- PLN (słownie: jedenaście milionów sto tysięcy złotych 00/100),
na dofinansowanie zadania inwestycyjnego, realizowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pięczkowo i Witowo oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Solec i Sulęcin w gminie Krzykosy".

§ 2. Spłata kredytu z odroczonym terminem spłaty nastąpi w latach 2021-2028, w ratach określonych w umowie kredytowej zawartej między stronami.

§ 3. Spłata kredytu może być zabezpieczona w formach przewidzianych prawem, w tym wystawienie weksla „in blanco" wraz z deklaracją wekslową, z wyłączeniem: udzielenia nieodwołalnego pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bieżącym gminy, przelewu wierzytelności z tytułu zobowiązań publiczno – prawnych oraz ustanowienia blokady rachunku bieżącego.

§ 4. Jako źródło dochodów, z którego będzie realizowana spłata kredytu wskazuje się dochody własne Gminy w latach obejmujących spłatę.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący      
Rady Gminy         
(-) Krzysztof Jankowiak

Uzasadnienie

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr V/55/2019
Rady Gminy Krzykosy
z dnia 21 marca 2019r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

    W uchwale budżetowej na rok 2019 Gmina założyła zrównoważenie budżetu kredytem długoterminowym zaciągniętym na rynku krajowym.
    Dla sprawnego i prawidłowego wykonywania zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pięczkowo i Witowo oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Solec i Sulęcin w gminie Krzykosy" proponuje się zaciągnąć kredyt na pokrycie wkładu własnego oraz kosztów niekwalifikowanych inwestycji.
    W związku z powyższym podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu uważa się za konieczne i uzasadnione.

Przewodniczący      
Rady Gminy         
(-) Krzysztof Jankowiak