WAŻNE!
Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr VII/67/2019

Uchwała Nr VII/67/2019

Uchwała Nr VII/67/2019
Rady Gminy Krzykosy
z dnia 13 czerwca 2019r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 869) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/34/2018 z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok zmienionej:
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 10/2019 z dnia 28 stycznia 2019r.,
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 14/2019 z dnia 31 stycznia 2019r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr V/46/2019 z dnia 21 marca 2019r.
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr VI/57/2019 z dnia 7 maja 2019r.
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 33/2019 z dnia 23 maja 2019r.,
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 35/2019 z dnia 31 maja 2019r.,
wprowadza się następujące zmiany:

 1.  § 1 otrzymuje brzmienie:
  „§ 1.1 Ustala się dochody budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie 42.750.862,73 zł
  z tego:
  - dochody bieżące w kwocie 29.847.247,73 zł,
  - dochody majątkowe w kwocie 12.903.615,00 zł,
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

  2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
  1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 7.740.368,69 zł, zgodnie z załączni- kiem Nr 3,
  2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w kwocie 12.633.615,00 zł."

 2. § 2 otrzymuje brzmienie:
  „§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie 54.655.862,73 zł,
  zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
  - wydatki bieżące w kwocie 29.403.737,58 zł,
  - wydatki majątkowe w kwocie 25.252.125,15 zł,
  zgodnie z załącznikiem Nr 4.

  2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
  1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych
  odrębnymi ustawami w wysokości 7.740.368,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
  2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5
  ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań w wysokości 23.672.576,40 zł."

 3. § 7 otrzymuje brzmienie:
  „§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:
  1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.358.296,55 zł,
  2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 59.306,00 zł,
  zgodnie z załącznikiem Nr 6."

 4. § 12 otrzymuje brzmienie:
  „§ 12. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w kwocie 756.700,00 zł, przeznacza się na system gospodarowania odpadami komunalnymi."

 5. § 13 otrzymuje brzmienie:
  „§ 13. Tworzy się rezerwy:
  1) ogólną w wysokości 235.900,00 zł,
  2) celowe w wysokości 80.000,00 zł,
  z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego w wysokości 80.000,00 zł.

 6. § 14 otrzymuje brzmienie:
  „§ 14. Ustala się fundusz sołecki, według zestawienia wydatków, z podziałem kwot dla poszczególnych sołectw, na realizację wnioskowanych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 9."

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 6 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 9 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący      
Rady Gminy         
(-) Krzysztof Jankowiak

Załączniki

Portable Document Format Załącznik nr 1 - Plan dochodów dla Gminy Krzykosy na 2019 r. [pdf]
Portable Document Format Załącznik nr 2 - Plan wydatków dla Gminy Krzykosy na 2019 r. [pdf]
Portable Document Format Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2019 r. [pdf]
Portable Document Format Załącznik nr 4 - Plan wydatków inwestycyjnych na 2019 r. [pdf]
Portable Document Format Załącznik nr 5 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2019 r. [pdf]
Portable Document Format Załącznik nr 6 - Zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2019 [pdf]

Uzasadnienie

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy Krzykosy
Nr VII/67/2019 z dnia 13 czerwca 2019r.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo:
rozdział 01010- dochody i wydatki: Środki związane z realizacją inwestycji „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pięczkowo i Witowo oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Solec i Sulęcin w gminie Krzykosy" w części odpowiadającej dofinansowaniu ze środków UE przesunięto odpowiednio z § 6208 i 6058 do § 6207 i 6057.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę:
rozdział 40002- dochody i wydatki: Zwiększono plan dochodów w § 0970 o 200 zł. W planie wydatków przesunięto środki między paragrafami oraz zwiększono wydatki w § 4300.

Dz. 600 Transport i łączność:
- rozdział 60004- dochody i wydatki: Na podstawie Uchwały Nr X/63/2019 Rady Powiatu Średzkiego zwiększono plan dotacji na realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego o 30.000 zł. W związku z pismem z Urzędu Miasta i Gminy Kórnik zobowiązującym Gminę Krzykosy do dopłaty dotacji na transport lokalny, zwiększono plan wydatków.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa:
-rozdział 70005- dochody: Zwiększono plan dochodów w poszczególnych paragrafach.

Dz. 750 Administracja publiczna:
-rozdział 75095- wydatki: Zabezpieczono środki na wypłatę odsetek podatnikowi w związku z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
-rozdział 75412- dochody: Zwiększono plan dochodów w związku z rozliczeniem środków z Funduszu Sprawiedliwości 0,04 zł. Na podstawie Uchwały Nr X/57/2019 Rady Powiatu Średzkiego zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji przeznaczonej na przeprowadzenie kursów z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla członków OSP 9.700 zł. Zwiększono środki w planie wydatków. Jednocześnie zmniejszono środki własne w tym zakresie.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:
-rozdział 75618- dochody: Zwiększono plan dochodów w § 0490 o 5.000 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia:
-rozdział 75814- dochody: Zwiększono planowane wpływy z odsetek o 10 zł.
-rozdział 75818- wydatki: Zmniejszono kwotę rezerwy ogólnej do wysokości 235.900,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie:
-rozdział 80101, 80104, 80113, 80148, 80149, 80150, 80152, 80195, 85401–wydatki: Na podstawie wniosków dyrektorów szkół dokonano przesunięć środków między paragrafami, rozdziałami i działami.
-rozdział 80104–dochody i wydatki: Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.130.2019.8 z dnia 25.04.2019r. wprowadzono plan dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Środki wprowadzono również po stronie wydatków. Jednocześnie zmniejszono środki własne.
rozdział 80153–dochody i wydatki: Zwiększono plan dotacji z tytułu rozliczenia dotacji na zakup podręczników za rok ubiegły.
Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.172.2019.8 z dnia 06.06.2019r. wprowadzono plan dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Jednocześnie zwiększono plan wydatków w tym zakresie.

Dz. 852 Pomoc społeczna:
-rozdział 85205, 85219, 85228, 85415, 85504 wydatki: Na wniosek kierownika OPS przesunięto środki między paragrafami i rozdziałami.

Dz. 855 Rodzina:
-rozdział 85502 –dochody i wydatki: Zwiększono planowane dochody z tytułu wyegzekwowanych alimentów. Jednocześnie zwiększono środki w planie wydatków z przeznaczeniem na windykację zaległości alimentacyjnych.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
- rozdział 90002 – dochody i wydatki: Zwiększono planowane dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień oraz odsetek związanych z odpadami komunalnymi.
W planie wydatków zwiększono środki na odbiór odpadów komunalnych, w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym.
- rozdział 90003 –wydatki: Zabezpieczono środki na oczyszczanie ulic.
- rozdział 90004 –wydatki: Na podstawie wniosku sołectwa Wiosna przesunięto środki w wysokości 400 zł z przedsięwzięcia „Paliwo do kosiarki" na przedsięwzięcie „Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy" rozdz.92109 §4210.
- rozdział 90005 –dochody i wydatki: Środki na realizację projektu „Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo oraz Krzykosy" przesunięto na 2020 rok. W planie dochodów i planie wydatków na 2019r. pozostawiono środki w wysokości zaliczek wpłacanych przez mieszkańców zgodnie z zawartymi umowami.
- rozdział 90015 –dochody: Zwiększono plan dochodów z tytułu wpłat ENEA.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
- rozdział 92195 –dochody i wydatki: Wprowadzono plan dochodów z tytułu otrzymanego odszkodowania. Skorygowano plan wydatków sołectwa Garby związanych z realizacją przedsięwzięcia „Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie": było 92195 § 4300 -50 zł, winno być 92195 § 4430 +50 zł.
Zwiększono środki na remont amfiteatru 7.000 zł. Środki na zakup magazynku na boisku zwiększono do kwoty 5.200 i przesunięto do rozdziału 92601. Zabezpieczono 3.000 zł na zakup materiałów do oświetlenia boiska. Zabezpieczono 2.200 na usługi pozostałe na boisku, w związku z rozbiórką budynku magazynowego.

Dz. 926 Kultura fizyczna:
- rozdział 92605 –wydatki: Zabezpieczono środki na utrzymanie kortów tenisowych w Solcu.
- rozdział 92695 –wydatki: Skorygowano plan wydatków sołectwa Krzykosy związanych z realizacją przedsięwzięcia „Urządzenie terenu rekreacji na tzw. Glinkach": było 92695 § 4300 -4.000 zł, winno być 92695 § 4210 +4.000 zł.

Przewodniczący      
Rady Gminy         
(-) Krzysztof Jankowiak