WAŻNE!
Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr VII/68/2019

Uchwała Nr VII/68/2019

UCHWAŁA NR VII/68/2019
RADY GMINY KRZYKOSY
z dnia 13 czerwca 2019r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2019-2028

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229,230 ust. 6, 230b i 231 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 869.), Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/33/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2019-2028, zmienionej Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr V/47/2019 z dnia 21.03.2019r., wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2) Załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący      
Rady Gminy         
(-) Krzysztof Jankowiak

Załączniki

Portable Document Format Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Krzykosy Nr VII/68/2019 z dnia 13.06.2019 r. [pdf]
Portable Document Format Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Krzykosy Nr VII/68/2019 z dnia 13.06.2019 r. [pdf]

Objaśnienia

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy

DOCHODY i WYDATKI
    Dostosowano wielkości dochodów i wydatków do wielkości wynikających ze zmian w budżecie przyjętych Uchwałą Nr VII/67/2019 z dnia 13.06.2019r.
    W wyniku przeprowadzonego przetargu, na 2020r. zwiększono planowane wydatki z tytułu płatności za odbiór odpadów komunalnych. Zwiększono planowane wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020r. Stosowne uchwały w tym zakresie przedstawiono Radzie Gminy.

WYNIK BUDŻETU
    W związku z wprowadzonymi zmianami nie zmienił się deficyt budżetu, który planuje się sfinansować przychodami z tytułu pożyczek, kredytów oraz wolnych środków. Wyniki budżetu dla poszczególnych lat objętych prognozą przedstawione zostały w załączniku nr 1.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF
    Do wykazu przedsięwzięć wieloletnich wprowadzono:
1) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Krzykosy z limitem wydatków w 2019r. 1.010.000 zł, w 2020r. 730.000 zł.
2) Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Krzykosy i jej jednostek organizacyjnych z limitem wydatków na 2019r. 341.240,06, na 2020r. 379.379,97 oraz na 2021r. 379.379,97 zł.
    Zmieniono limity wydatków w poszczególnych latach dot. przedsięwzięcia „Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Krzykosy".