WAŻNE!
Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr X/95/2019

Uchwała Nr X/95/2019

UCHWAŁA Nr X/95/2019
RADY GMINY KRZYKOSY
z dnia 29 października 2019r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 869) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/34/2018 z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok zmienionej:
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 10/2019 z dnia 28 stycznia 2019r.,
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 14/2019 z dnia 31 stycznia 2019r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr V/46/2019 z dnia 21 marca 2019r.
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr VI/57/2019 z dnia 7 maja 2019r.
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 33/2019 z dnia 23 maja 2019r.,
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 35/2019 z dnia 31 maja 2019r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr VII/67/2019 z dnia 13 czerwca 2019r.
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 43/2019 z dnia 28 czerwca 2019r.,
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 47/2019 z dnia 18 lipca 2019r.,
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 50/2019 z dnia 20 sierpnia 2019r.,
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 52/2019 z dnia 28 sierpnia 2019r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr IX/80/2019 z dnia 12 września 2019r.
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 64/2019 z dnia 30 września 2019r.,
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 68/2019 z dnia 11 października 2019r.,
wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1.1 Ustala się dochody budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie 41.161.735,46
z tego:
- dochody bieżące w kwocie 33.033.930,75
- dochody majątkowe w kwocie 8.127.804,71 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 9.679.815,38 zł, zgodnie z załączni- kiem Nr 3,
2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w kwocie 8.220.200,50 zł."

2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie 53.066.735,46
zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 32.656.370,62
- wydatki majątkowe w kwocie 20.410.364,84 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 9.679.815,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań w wysokości 18.264.712,97 zł."

3) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.469.346,55
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 70.606,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 6."

4) § 10 otrzymuje brzmienie:
„§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 98.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 7."

5) § 12 otrzymuje brzmienie:
„§ 12. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w kwocie 982.800,00 zł, przeznacza się na system gospodarowania odpadami komunalnymi."

6) § 13 otrzymuje brzmienie:
„§ 13. Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 330.000,00
2) celowe w wysokości 80.000,00 zł,
z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego w wysokości 80.000,00 zł.

7) § 14 otrzymuje brzmienie:
„§ 14. Ustala się fundusz sołecki, według zestawienia wydatków, z podziałem kwot dla poszczególnych sołectw, na realizację wnioskowanych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 9."

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 6 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 7 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 9 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący      
Rady Gminy         
(-) Krzysztof Jankowiak

Załączniki

Ikona PDF Załącznik Nr 1 - Plan dochodów dla Gminy Krzykosy na 2019 r. [pdf]
Ikona PDF Załącznik Nr 2 - Plan wydatków dla Gminy Krzykosy na 2019 r. [pdf] 
Ikona PDF Załącznik Nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2019 r. [pdf]
Ikona PDF 
Załącznik Nr 4 - Plan wydatków inwestycyjnych na 2019 r. [pdf]
Ikona PDF 
Załącznik Nr 5 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2019 r. [pdf]
Ikona PDF 
Załącznik Nr 6 - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację programów rozwiązywania problemów alkoholowych, oraz realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w 2019 r. [pdf]
Ikona PDF Załącznik Nr 7 - Zestawienie wydatków na przedsiewzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2019 [pdf]

 

Uzasadnienie

UZASADNIENIE
do Uchwały Rady Gminy Krzykosy
Nr X/95/2019 z dnia 29 października 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo:
-rozdział 01010- dochody i wydatki: Zmniejszono planowane dochody i wydatki związane z „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pięczkowo i Witowo oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Solec i Sulęcin w gminie Krzykosy". Środki przesunięto na 2020r. zgodnie z nowym harmonogramem rzeczowo-finansowym.
-rozdział 01095- dochody i wydatki: Po stronie dochodów i wydatków wprowadzono środki otrzymane na budowę siłowni zewnętrznych w ramach programu Pięknieje wielkopolska wieś".

Dz. 020 Leśnictwo:
-rozdział 02095- dochody: Zwiększono planowane środki z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę:
-rozdział 40002- dochody i wydatki: Zwiększono planowane środki z tytułu odsetek. Zwiększono planowane wydatki z tytułu zakupu materiałów i energii. Zabezpieczono środki na podatek VAT. Dokonano korekty odpisu na ZFŚS.

Dz. 600 Transport i łączność:
- rozdział 60004- dochody: Na podstawie Uchwały Nr XV/101/2019 Rady Powiatu Średzkiego zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji przeznaczonej na zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego. Środki wprowadzono także po stronie wydatków, jednocześnie zmniejszając środki własne.
- rozdział 60016- dochody i wydatki: Wprowadzono plan dochodów w § 0970. Dokonano korekty odpisu na ZFŚS. Na podstawie wniosku sołectwa Młodzikówko przesunięto środki w wysokości 278,80 zł z przedsięwzięcia „Dostawa materiałów do naprawy nieutwardzonych dróg w sołectwie" 60016 § 4300 na przedsięwzięcie „Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie" rozdz.92195 § 4210.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa:
- rozdział 70005- dochody i wydatki: W planie dochodów zwiększono planowane wpływy z tytułu ustanowienia służebności, z tytułu najmu oraz z tytułu róznych dochodów. Zmniejszono planowane wpływy z tytułu sprzedaży gruntów. Przesunięto sprzedaż pozostałych gruntów na 2020r. W planie wydatków przesunięto środki między paragrafami.

Dz. 710 Działalność usługowa:
-rozdział 71004- wydatki: Zabezpieczono środki na zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – I etap. Pozostałe środki zabezpieczono w WPF na 2020r.

Dz. 750 Administracja publiczna:
-rozdział 75022- wydatki: Przesunięto środki między paragrafami.
-rozdział 75023- dochody i wydatki: Zwiększono plan dochodów w § 0970. Dokonano korekty odpisu na ZFŚS.
-rozdział 75085- wydatki: Dokonano korekty odpisu na ZFŚS w CUW.

-rozdział 75095- wydatki: Zabezpieczono środki na usługi pocztowe.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
-rozdział 75412- wydatki:
Na podstawie wniosku sołectwa Garby przesunięto środki w wysokości 2.995,80 zł z przedsięwzięcia „Doposażenie placu do imprez wiejskich" 92195 § 4210 2.395,80 oraz § 4300 600 zł na przedsięwzięcie „Dla OSP na prace remontowe" rozdz.75412 § 4270.
Zwiększono planowane wydatki w paragrafach 2820, 3020, 4210, 4300, 4410 i 4430.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:
-rozdział 75616- dochody: Zwiększono planowaną kwotę wpływów z tytułu podatku od spadków i darowizn oraz z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.
-rozdział 75618- dochody: Zwiększono planowaną kwotę wpływów z tytułu opłaty eksploatacyjnej, z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz z tytułu odsetek.
-rozdział 75621- dochody: Zwiększono planowaną kwotę wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Dz. 758 Różne rozliczenia:
-rozdział 75801- dochody: Na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST5.4750.8.2019.g z dnia 13.09.2019r. zwiększono plan dochodów w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej o kwotę 194.902 zł. Na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST5.4751.7.2019.5g z dnia 11.09.2019r. zwiększono plan dochodów w związku z otrzymaniem subwencji z rezerwy oświatowej z przeznaczeniem na wyposażenie w pomoce dydaktyczne ZS w Murzynowie Leśnym 51.275 zł.
-rozdział 75814- dochody: Wprowadzono plan dochodów w związku z niewykorzystanymi środkami niewygasającymi.
-rozdział 75818- wydatki: Zwiększono kwotę rezerwy ogólnej do wysokości 330.000,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie:
-rozdział 80101, 80104, 80148, 85401–wydatki: Na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST5.4750.8.2019.g z dnia 13.09.2019r. zwiększono plan wydatków w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej o kwotę 194.902 zł.
Na podstawie wniosków dyrektorów szkół dokonano przesunięć środków między paragrafami, rozdziałami i działami.
-rozdział 80101–wydatki: Na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST5.4751.7.2019.5g z dnia 11.09.2019r. zwiększono plan wydatków w związku z otrzymaniem subwencji z rezerwy oświatowej z przeznaczeniem na wyposażenie w pomoce dydaktyczne ZS w Murzynowie Leśnym 51.275 zł.
Zwiększono plan dochodów w ZS w Krzykosach z tytułu uzyskanej darowizny 11.257,00 zł.
-rozdział 80104–dochody i wydatki: Zwiększono planowane wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach oraz z różnych dochodów.
Na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Urzędem Marszałkowskim wprowadzono po stronie dochodów i wydatków środki na realizację projektu „Lepsza jakość edukacji przedszkolnej w Gminie Krzykosy" 244.683,12 zł. Ponadto wprowadzono środki na wkład własny 19,38 zł.
-rozdział 80148- dochody: Zwiększono planowane wpływy za usługi na stołówkach szkolnych.

Dz. 851 Ochrona zdrowia:
-rozdział 85154 wydatki: W związku ze zwiększeniem dochodów z tytułu opłat za sprzedaż napojów alkoholowych, zwiększono wydatki na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
-rozdział 85195 wydatki: Przesunięto środki na pomoc finansową dla Powiatu Średzkiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla Szpitala Średzkiego 10.000 zł do § 6300.

Dz. 852 Pomoc społeczna:
-rozdział 85202, 85219, 85504 wydatki: Na podstawie wniosku Kierownika OPS przesunięto środki między paragrafami i rozdziałami.
-rozdział 85213 dochody i wydatki: Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.420.2019.6 z dnia 23.10.2019r.zwiększono plan dotacji na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne. Jednocześnie wprowadzono środki po stronie wydatków w OPS.
-rozdział 85214 dochody i wydatki: Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.420.2019.6 z dnia 24.10.2019r.zwiększono plan dotacji na wypłatę zasiłków okresowych. Jednocześnie wprowadzono środki po stronie wydatków w OPS.
-rozdział 85216 dochody i wydatki: Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.420.2019.6 z dnia 24.10.2019r.zwiększono plan dotacji na wypłatę zasiłków stałych. Jednocześnie wprowadzono środki po stronie wydatków w OPS.
-rozdział 85219 dochody i wydatki: Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.414.2019.8 z dnia 18.10.2019r.zwiększono plan dotacji na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych. Wprowadzono środki po stronie wydatków w OPS, jednocześnie zmniejszono środki własne.
-rozdział 85228 dochody i wydatki: Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.423.2019.7 z dnia 17.10.2019r.zwiększono plan dotacji na specjalistyczne usługi opiekuńcze. Jednocześnie wprowadzono środki po stronie wydatków w OPS.
-rozdział 85295 dochody i wydatki: Na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Urzędem Marszałkowskim wprowadzono po stronie dochodów i wydatków środki na realizację projektu „Gmina Krzykosy wspiera lokalną społeczność" 107.564,38 zł, a także środki na wkład własny 10.000 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:
-rozdział 85415 –dochody i wydatki: Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.421.2019.8 z dnia 18.10.2019r.zwiększono plan dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Wprowadzono środki po stronie wydatków w OPS, jednocześnie zabezpieczając wymagany wkład własny.

Dz. 855 Rodzina:
-rozdział 85501 –dochody i wydatki: Zwiększono planowane dochody z tytułu odsetek od świadczeń nienależenie pobranych oraz planowane wydatki z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych. Dokonano korekty odpisu na ZFŚS.
-rozdział 85502 –dochody i wydatki: Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.419.2019.6 z dnia 24.10.2019r. zwiększono plan dotacji na świadczenia rodzinne. Jednocześnie wprowadzono środki po stronie wydatków.
Zwiększono planowane wydatki z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych.
-rozdział 85504 –dochody i wydatki: Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.423.2019.7 z dnia 17.10.2019r. zmniejszono plan dotacji na świadczenia „Dobry start". Jednocześnie zmniejszono środki po stronie wydatków.
Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.418.2019.6 z dnia 18.10.2019r. zwiększono plan dotacji na zatrudnienie asystenta rodziny. Jednocześnie wprowadzono środki po stronie wydatków w OPS.
Dokonano korekty odpisu na ZFŚS.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
- rozdział 90001 –dochody i wydatki: W planie dochodów wprowadzono środki ze sprzedaży beczkowozu oraz zwiększono plan odsetek. W planie wydatków zwiększono środki w paragrafach 4210, 4440 i 4530. Wprowadzono środki na zakup przyczepy rolniczej.
- rozdział 90002 –dochody i wydatki: W związku ze zmianą stawki opłaty za gospodarowanie odpadami, zwiększono plan dochodów z tego tytułu. W planie wydatków zabezpieczono środki na zakup usług pozostałych. Dokonano korekty odpisu na ZFŚS.
- rozdział 90013 –wydatki: Zwiększono środki na zakup usług pozostałych.
- rozdział 90095 –wydatki: Dokonano korekty odpisu na ZFŚS.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
- rozdział 92109 –wydatki: Zwiększono plan dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury o 4.500zł. Na podstawie wniosku sołectwa Krzykosy przesunięto środki w wysokości 24,72 zł z przedsięwzięcia „Zakup wyposażenia do świetlicy" 92109 § 4210, z przedsięwzięcia „Remont trybun w amfiteatrze" 92195 § 4270 środki w wysokości 26,90 zł oraz z przedsięwzięcia „Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie" 92195 § 4210 środki w wysokości 442,26 na przedsięwzięcie „Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie" rozdz.92195 § 4300.
Na podstawie wniosku sołectwa Miąskowo przesunięto środki w wysokości 538,06 zł z przedsięwzięcia „Organizacja imprez integracyjnych" 92195 §4300 na przedsięwzięcie „Remont świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia" rozdz.92109 § 4210 kwota 538,06zł.
Skorygowano wydatki sołectwa Sulęcinek na przedsięwzięcie „Utwardzenie terenu wokół sceny" było 92109 §4210 kwota 4.608 zł, winno być 92109 § 4300 kwota 4.608 zł.
Na podstawie wniosku sołectwa Sulęcin przesunięto środki w wysokości 1.000 zł z przedsięwzięcia „Organizacja imprez integracyjnych" 92195 §4300 na przedsięwzięcie „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy" rozdz.92109 § 6050.

- rozdział 92116 –wydatki: Zwiększono plan dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy.
- rozdział 92195 –wydatki: Dokonano przesunięć środków na podstawie wcześniej opisanych wniosków sołeckich: sołectwo Krzykosy, Garby, Młodzikówko, Miąskowo, Sulęcin.

Dz. 926 Kultura fizyczna:
- rozdział 92605 –wydatki: Wprowadzono środki na „Wiatę magazynową na boisku w Krzykosach" 12.000zł.