WAŻNE!
Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr X/96/2019

Uchwała Nr X/96/2019

UCHWAŁA NR X/96/2019
RADY GMINY KRZYKOSY
z dnia 29 października 2019r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2019-2028

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229,230 ust. 6, 230b i 231 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 869.), Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/33/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2019-2028, zmienionej:

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr V/47/2019 z dnia 21.03.2019r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr VII/68/2019 z dnia 13.06.2019r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr IX/81/2019 z dnia 12.09.2019r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2) Załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący      
Rady Gminy         
(-) Krzysztof Jankowiak

Załączniki

Portable Document Format Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Krzykosy Nr X/96/2019 z dnia 29.10.2019 r. [pdf]
Portable Document Format Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Krzykosy Nr X/96/2019 z dnia 29.10.2019 r. [pdf]

Objaśnienia

 

 

 

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy

DOCHODY i WYDATKI
    Dostosowano wielkości dochodów i wydatków do wielkości wynikających ze zmian w budżecie przyjętych Uchwałą Nr X/96/2019 z dnia 29.10.2019r.
    Zmniejszono planowane dochody i wydatki związane z „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pięczkowo i Witowo oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Solec i Sulęcin w gminie Krzykosy". Środki przesunięto na 2020r. zgodnie z nowym harmonogramem rzeczowo-finansowym.
    Wprowadzono dochody i wydatki związane realizacją przedsięwzięcia „Gmina Krzykosy wspiera lokalna społeczność".

WYNIK BUDŻETU
    W związku z wprowadzonymi zmianami nie zmienił się deficyt budżetu, który planuje się sfinansować przychodami z tytułu pożyczek, kredytów oraz wolnych środków. Wyniki budżetu dla poszczególnych lat objętych prognozą przedstawione zostały w załączniku nr 1.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF
    Do wykazu przedsięwzięć wieloletnich wprowadzono przedsięwzięcie „Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy" z limitem wydatków na 2019 r. 5.500 zł, na 2020r. 6.500 zł.
    W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie ze środków UE z Urzędem Marszałkowskim, przedsięwzięcie „Gmina Krzykosy wspiera lokalną społeczność" przesunięto do punktu 1.1. Zmieniono limity wydatków na 2019r. 117.564,38 zł, na 2020r. 321.734,99 zł, na 2021r. 215.288,13 zł.
    Zmieniono limit wydatków w 2020 r. na przedsięwzięcie „Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Murzynowie Leśnym.
    Zmieniono limity wydatków w 2019 r. i 2020 r. dot. przedsięwzięcia „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pięczkowo i Witowo oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Solec i Sulęcin w gminie Krzykosy". Zmiany limitów wynikają ze zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego dot. inwestycji.