WAŻNE!
Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr XI/109/2019

Uchwała Nr XI/109/2019

UCHWAŁA Nr XI/109/2019
RADY GMINY KRZYKOSY
z dnia 26 listopada 2019r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 869) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/34/2018 z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok zmienionej:
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 10/2019 z dnia 28 stycznia 2019r.,
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 14/2019 z dnia 31 stycznia 2019r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr V/46/2019 z dnia 21 marca 2019r.
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr VI/57/2019 z dnia 7 maja 2019r.
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 33/2019 z dnia 23 maja 2019r.,
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 35/2019 z dnia 31 maja 2019r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr VII/67/2019 z dnia 13 czerwca 2019r.
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 43/2019 z dnia 28 czerwca 2019r.,
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 47/2019 z dnia 18 lipca 2019r.,
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 50/2019 z dnia 20 sierpnia 2019r.,
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 52/2019 z dnia 28 sierpnia 2019r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr IX/80/2019 z dnia 12 września 2019r.
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 64/2019 z dnia 30 września 2019r.,
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 68/2019 z dnia 11 października 2019r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr X/95/2019 z dnia 29 października 2019r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1.1 Ustala się dochody budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie 46.750.295,81
z tego:
- dochody bieżące w kwocie 33.856.829,10
- dochody majątkowe w kwocie 12.893.466,71 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 10.478.013,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w kwocie 12.985.862,50 zł."

2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie 58.655.295,81
zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 33.474.800,66
- wydatki majątkowe w kwocie 25.180.495,15 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 10.478.013,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań w wysokości 24.034.843,28 zł."

3) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.469.346,55
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 72.106,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 6."

4) § 10 otrzymuje brzmienie:
„§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 98.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 7."

5) § 12 otrzymuje brzmienie:
„§ 12. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w kwocie 993.800,00 zł, przeznacza się na system gospodarowania odpadami komunalnymi."

6) § 13 otrzymuje brzmienie:
„§ 13. Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 285.000,00
2) celowe w wysokości 80.000,00 zł,
z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego w wysokości 80.000,00 zł.

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 6 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 7 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący      
Rady Gminy         
(-) Krzysztof Jankowiak

Załączniki

Ikona PDF Załącznik Nr 1 - Plan dochodów dla Gminy Krzykosy na 2019 r. [pdf]
Ikona PDF Załącznik Nr 2 - Plan wydatków dla Gminy Krzykosy na 2019 r. [pdf] 
Ikona PDF Załącznik Nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2019 r. [pdf]
Ikona PDF 
Załącznik Nr 4 - Plan wydatków inwestycyjnych na 2019 r. [pdf]
Ikona PDF 
Załącznik Nr 5 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2019 r. [pdf]
Ikona PDF 
Załącznik Nr 6 - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację programów rozwiązywania problemów alkoholowych, oraz realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w 2019 r. [pdf]

Uzasadnienie

UZASADNIENIE
do Uchwały Rady Gminy Krzykosy
Nr XI/109/2019 z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo:
-rozdział 01010- dochody i wydatki: Zwiększono planowane dochody i wydatki związane z „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pięczkowo i Witowo oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Solec i Sulęcin w gminie Krzykosy". Środki przesunięto z 2020r. zgodnie z nowym harmonogramem rzeczowo-finansowym.
-rozdział 01095- dochody: Po stronie dochodów wprowadzono środki, które otrzymało z Urzędu Marszałkowskiego sołectwo Sulęcinek- laureat III edycji konkursu „Aktywna Wieś Wielkopolska". Środki wprowadzono po stronie wydatków w rozdziale 92695.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę:
-rozdział 40002- wydatki: Zwiększono planowane wydatki z tytułu zakupu energii. Przesunięto środki między paragrafami.

Dz. 750 Administracja publiczna:
-rozdział 75011- dochody i wydatki: Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.388.2019.7 oraz FB-I.3111.422.2019.7 z dnia 05.11.2019r. zwiększono plan dotacji na zadania dotyczące spraw obywatelskich i ewidencji ludności. Jednocześnie wprowadzono środki po stronie wydatków.
-rozdział 75023- wydatki: Zmniejszono wydatki oraz dokonano przesunięć między paragrafami.
-rozdział 75085- wydatki: Zmniejszono wydatki oraz dokonano przesunięć między paragrafami.
-rozdział 75095- wydatki: Zabezpieczono środki na usługi pocztowe.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
-rozdział 75412- wydatki: Przesunięto środki między paragrafami.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:
-rozdział 75616- dochody: Zwiększono planowaną kwotę wpływów z tytułu podatku od spadków i darowizn oraz z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.
-rozdział 75618- dochody: Zwiększono planowaną kwotę wpływów z tytułu opłaty eksploatacyjnej, z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz z tytułu odsetek.
-rozdział 75621- dochody: Zwiększono planowaną kwotę wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Dz. 758 Różne rozliczenia:
-rozdział 75818- wydatki: Zmniejszono kwotę rezerwy ogólnej do wysokości 285.000,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie:
-rozdział 80101, 80104, 80148, 80150, 80195–wydatki: Na podstawie wniosków dyrektorów szkół zwiększono planowane wydatki oraz dokonano przesunięć środków między paragrafami, rozdziałami i działami.
-rozdział 80110–wydatki: Dokonano korekty rocznej odpisu na ZFŚS – zmniejszono odpis w związku z likwidacją gimnazjum.
-rozdział 80152–wydatki: Zmniejszono plan w związku z likwidacją gimnazjum.
-rozdział 85401–wydatki: Zmniejszono planowane wydatki.
-rozdział 80104, 80148, 80195- dochody: Zwiększono planowane wpływy z usług. Skorygowano dochody związane z realizacją projektu z udziałem środków unijnych.

Dz. 851 Ochrona zdrowia:
-rozdział 85154 wydatki: Przesunięto środki między paragrafami.

Dz. 852 Pomoc społeczna:
-rozdział 85202, 85205, 85219 wydatki: Na podstawie wniosku Kierownika OPS przesunięto środki między paragrafami i rozdziałami.
-rozdział 85295 dochody i wydatki: Skorygowano plan dochodów i wydatków związanych z realizacją projektu „Gmina Krzykosy wspiera lokalną społeczność".

Dz. 855 Rodzina:
-rozdział 85501 –dochody i wydatki: Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.444.2019.3 z dnia 31.10.2019r. zwiększono plan dotacji na świadczenia wychowawcze. Jednocześnie wprowadzono środki po stronie wydatków.
-rozdział 85502 –dochody i wydatki: Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.459.2019.7 z dnia 14.11.2019r. zwiększono plan dotacji na świadczenia rodzinne. Jednocześnie wprowadzono środki po stronie wydatków.
-rozdział 85504 –dochody i wydatki: Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.460.2019.7 z dnia 14.11.2019r. zwiększono plan dotacji na świadczenia „Dobry start". Jednocześnie wprowadzono środki po stronie wydatków.
-rozdział 85513 –dochody i wydatki: Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.465.2019.2 z dnia 15.11.2019r. zmniejszono plan dotacji na ubezpieczenie zdrowotne. Jednocześnie zmniejszono środki po stronie wydatków.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
- rozdział 90001 –wydatki: Przesunięto środki między paragrafami.
- rozdział 90002 –wydatki: W planie wydatków zwiększono środki na zakup usług pozostałych w związku z koniecznością podpisania aneksu do umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
- rozdział 90026 –wydatki: Przesunięto środki między paragrafami.

Dz. 926 Kultura fizyczna:
- rozdział 92605 –wydatki: Przesunięto środki między paragrafami. Wprowadzono plan wydatków dla sołectwa Sulęcinek w związku otrzymaniem nagrody w konkursie.