WAŻNE!
Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr XII/125/2019

Uchwała Nr XII/125/2019

UCHWAŁA NR XII/125/2019
RADY GMINY KRZYKOSY
z dnia 17 grudnia 2019r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2019-2028

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229,230 ust. 6, 230b i 231 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 869.), Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/33/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2019-2028, zmienionej:

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr V/47/2019 z dnia 21.03.2019r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr VII/68/2019 z dnia 13.06.2019r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr IX/81/2019 z dnia 12.09.2019r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr X/97/2019 z dnia 29.10.2019r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XI/110/2019 z dnia 26.11.2019r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący      
Rady Gminy         
(-) Krzysztof Jankowiak

Załączniki

Ikona PDF Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Krzykosy Nr XII/125/2019 z dnia 17.12.2019 r. [pdf]
Ikona PDF Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Krzykosy Nr XII/125/2019 z dnia 17.12.2019 r. [pdf]

Objaśnienia

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

W przedsięwzięciu „Dowóz uczniów z terenu Gminy Krzykosy do szkół podstawowych" zwiększono limit wydatków na 2020 r. do kwoty 235.000 zł oraz w przedsięwzięciu „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Krzykosy" limit na 2020r. do kwoty 270.000 zł
Zmiany wynikają z przeprowadzonego postępowania przetargowego.

W Załączniku Nr 1 zmieniono sumę wydatków objętych limitem o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy dot. 2020 r.