WAŻNE!
Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr XIII/131/2019

Uchwała Nr XIII/131/2019

UCHWAŁA Nr XIII/131/2019
RADY GMINY KRZYKOSY
z dnia 30 grudnia 2019r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 869) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/34/2018 z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok zmienionej:
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 10/2019 z dnia 28 stycznia 2019r.,
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 14/2019 z dnia 31 stycznia 2019r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr V/46/2019 z dnia 21 marca 2019r.
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr VI/57/2019 z dnia 7 maja 2019r.
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 33/2019 z dnia 23 maja 2019r.,
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 35/2019 z dnia 31 maja 2019r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr VII/67/2019 z dnia 13 czerwca 2019r.
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 43/2019 z dnia 28 czerwca 2019r.,
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 47/2019 z dnia 18 lipca 2019r.,
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 50/2019 z dnia 20 sierpnia 2019r.,
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 52/2019 z dnia 28 sierpnia 2019r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr IX/80/2019 z dnia 12 września 2019r.
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 64/2019 z dnia 30 września 2019r.,
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 68/2019 z dnia 11 października 2019r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr X/95/2019 z dnia 29 października 2019r.
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XI/109/2019 z dnia 26 listopada 2019r.
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 80/2019 z dnia 17 grudnia 2019r.,
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 82/2019 z dnia 18 grudnia 2019r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1.1 Ustala się dochody budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie 47.632.928,00
z tego:
- dochody bieżące w kwocie 34.717.542,14
- dochody majątkowe w kwocie 12.915.385,86 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 11.237.123,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w kwocie 13.018.332,65 zł."

2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie 59.537.928,00
zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 34.351.032,85
- wydatki majątkowe w kwocie 25.186.895,15 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 11.237.123,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań w wysokości 24.034.843,28 zł."

3) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.470.386,55
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 72.106,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 6."

4) § 10 otrzymuje brzmienie:
„§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 98.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 7."

5) § 12 otrzymuje brzmienie:
„§ 12. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w kwocie 982.800,00 zł, przeznacza się na system gospodarowania odpadami komunalnymi."

6) § 13 otrzymuje brzmienie:
„§ 13. Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 308.000,00
2) celowe w wysokości 80.000,00 zł,
z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego w wysokości 80.000,00 zł.

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 6 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 7 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący      
Rady Gminy         
(-) Krzysztof Jankowiak

Załączniki

Portable Document Format Załącznik nr 1 - Plan dochodów dla Gminy Krzykosy na 2019 r. [pdf]
Portable Document Format Załącznik nr 2 - Plan wydatków dla Gminy Krzykosy na 2019 r. [pdf]
Portable Document Format Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2019 r. [pdf]
Portable Document Format Załącznik nr 4 - Plan wydatków inwestycyjnych na 2019 r. [pdf]
Portable Document Format Załącznik nr 5 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2019 r. [pdf]
Portable Document Format 
Załącznik nr 6 - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację programów rozwiązywania problemów alkoholowych, oraz realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w 2019 r. [pdf]

Uzasadnienie

UZASADNIENIE
do Uchwały Rady Gminy Krzykosy
Nr XIII/131/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo:
-rozdział 01042- dochody: Zwiększono plan dochodów do wysokości dotacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę:
-rozdział 40002- dochody i wydatki: Zwiększono planowane dochody z tytułu sprzedaży wody oraz z tytułu odsetek. Zwiększono planowane wydatki z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i wydatki z tytułu podróży służbowych. Dokonano korekty ZFŚS.

Dz. 600 Transport i łączność:
-rozdział 60016- wydatki: Dokonano korekty ZFŚS.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa:
-rozdział 70005- dochody: Zwiększono planowane dochody z tytułu najmu, z tytułu sprzedaży gruntów oraz dochody w § 0970. Zmniejszono wpływy z usług.

Dz. 750 Administracja publiczna:
-rozdział 75011- wydatki: Przesunięto środki między paragrafami.
-rozdział 75023- wydatki: Zmniejszono wydatki oraz dokonano przesunięć między paragrafami.
-rozdział 75085- wydatki: Dokonano przesunięć między paragrafami.
-rozdział 75095- dochody: Zwiększono plan dochodów w paragrafie 0690.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
-rozdział 75412- dochody: Zwiększono plan dochodów w paragrafie 0970.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:
-rozdział 75601- dochody: Zmniejszono planowaną kwotę wpływów z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej.
-rozdział 75615- dochody: Zwiększono planowaną kwotę wpływów z tytułu podatku od rolnego, zmniejszono planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości oraz z tytułu odsetek.
-rozdział 75616- dochody: Zmniejszono planowane wpływy z podatku od środków transportowych oraz zwiększono planowane wpływy z tytułu odsetek.
-rozdział 75618- dochody: Zmniejszono planowane wpływy z tytułu opłaty skarbowej oraz opłat za koncesje. Zwiększono planowane wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Dz. 758 Różne rozliczenia:
-rozdział 75801- dochody: Na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2019r. Nr ST5.4751.19.2019.9g oraz pisma z dnia 28 listopada 2019r. Nr ST5.4751.2019.13g zwiększono plan subwencji ze środków rezerwy oświatowej. Jednocześnie środki wprowadzono po stronie wydatków.
-rozdział 75814- dochody: Zmniejszono plan dochodów w paragrafie 0970.
-rozdział 75818- wydatki: Zwiększono kwotę rezerwy ogólnej do wysokości 308.000,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie:
-rozdział 80101- dochody: Zwiększono planowane dochody z tytułu darowizn.
-rozdział 80104- dochody i wydatki: Zwiększono planowane dochody z tytułu realizacji projektu unijnego. Zwiększono planowana dotację na Gminy Zaniemyśl z tytułu uczęszczania dziecka z terenu Gminy Krzykosy do przedszkola w Zaniemyślu. Dokonano przesunięcia miedzy paragrafami środków związanych z realizacja projektu unijnego.
-rozdział 80148- dochody: Zwiększono planowane dochody z tytułu usług.
-rozdział 80153- wydatki: Przesunięto środki między paragrafami.
-rozdział 80195- dochody: Przesunięto środki między paragrafami.

Dz. 851 Ochrona zdrowia:
-rozdział 85154 wydatki: Przesunięto środki między paragrafami.

Dz. 852 Pomoc społeczna:
-rozdział 85295 wydatki: Dokonano przesunięć między paragrafami wydatków związanych z realizacją projektu „Gmina Krzykosy wspiera lokalną społeczność".

Dz. 855 Rodzina:
-rozdział 85501 –wydatki: Przesunięto środki między paragrafami.
-rozdział 85502 –dochody: Zwiększono plan dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.
-rozdział 85504 –wydatki: Przesunięto środki między paragrafami.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
- rozdział 90001 –dochody i wydatki: Zmniejszono planowane dochody z tytułu sprzedaży usług. W planie wydatków zwiększono środki na składki ZUS oraz FP. Dokonano korekty ZFŚS.
- rozdział 90002 –wydatki: Dokonano korekty ZFŚS.
- rozdział 90005 –dochody i wydatki:. Przesunięto planowane dochody i wydatki z tytułu realizacji projekty unijnego.
- rozdział 90095 –wydatki: Dokonano korekty ZFŚS.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
- rozdział 92109 – dochody i wydatki: Zwiększono plan dochodów w §0970. Zmniejszono plan dochodów związany z realizacją projektu unijnego do wysokości otrzymanych środków.
W planie wydatków zwiększono środki na „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Sulęcinie".

Przewodniczący      
Rady Gminy         
(-) Krzysztof Jankowiak