WAŻNE!
Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr XIII/134/2019

Uchwała Nr XIII/134/2019

UCHWAŁA NR XIII/134/2019
RADY GMINY KRZYKOSY
z dnia 30 grudnia 2019 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2020-2030

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229,230 ust. 6, 230b, 231 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krzykosy na lata 2020-2030 obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu, sposób finansowania spłaty długu oraz informację o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2020-2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Do Prognozy dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1.Upoważnia się Wójta Gminy Krzykosy do:
1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr III/33/2018 Rady Gminy Krzykosy z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2019-2028.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący      
Rady Gminy         
(-) Krzysztof Jankowiak

Załączniki

Ikona PDF Załącznik Nr 1 doUchwały Rady Gminy Krzykosy Nr XIII/134/2019 z dnia 30.12.2019 r. [pdf]
Ikona PDF Załącznik Nr 2 doUchwały Rady Gminy Krzykosy Nr XIII/134/2019 z dnia 30.12.2019 r. [pdf]

Objaśnienia

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krzykosy została sporządzona na lata 2020-2030. Okres ten, stosownie do art. 227 ustawy o finansach publicznych, pokrywa się z okresem realizacji kontynuowanych i planowanych wieloletnich programów, projektów i zadań, które wykazano w załączniku nr 2 oraz okresem spłaty zobowiązań już zaciągniętych, a także planowanych do zaciągnięcia.

1. Dane historyczne
Do opracowania WPF Gminy Krzykosy wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2015-2018, założenia makroekonomiczne przyjęte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2019-2022 oraz w Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw opublikowane przez Ministra Finansów w dniu 28 maja 2019r., a także zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej oraz wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy.

2. Założenia makroekonomiczne przyjęte w WPFP i Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw
Prognoza podstawowych wskaźników makroekonomicznych w latach 2019-2022
Kategoria 2019 2020 2021 2022
1. PKB w ujęciu realnym, dynamika, % 104,0 103,7 103,4 103,3
2. Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, % 101,8 102,5 102,5 102,5

3. Szczegółowe objaśnienia przyjętych wartości

DOCHODY

1) Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – są uzależnione od wielu czynników m.in. liczby podatników i ich struktury, stawek podatkowych, ulg podatkowych, wysokości udziału PIT określonego ustawowo dla każdego typu jednostki samorządu terytorialnego. Opierając się na Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2019-2022 uwzględniono obniżenie stawki podatkowej dla pierwszego progu podatkowego z 18 do 17 procent, zwolnienie z podatku przychodów z pracy osób poniżej 26 roku życia oraz podwyższenie kosztów uzyskania przychodu, skutkujące zmniejszeniem udziałów jednostek samorządu terytorialnego w podatku, jednakże wzięto pod uwagę także ograniczenie luk w podatkach poprzez wprowadzenie JPK oraz spadek stopy bezrobocia.
W WPF Gminy Krzykosy przyjęto założenie, że wzrost wpływów z PIT do budżetu gminy będzie proporcjonalny do wzrostu PKB w poszczególnych latach: w 2021r.- wzrost o 3,4%, w 2022r. – wzrost o 3,3% . Dla lat 2023-2030 przyjęto wzrost o wartości PKB podane w Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw opublikowane przez Ministra Finansów w dniu 28 maja 2019r.
Założono, że pozostałe czynniki nie ulegną zmianie.

2) Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – uzależnione są od tempa koniunktury gospodarczej określonej tempem wzrostu PKB, wzrostu zysku uzyskiwanego przez przedsiębiorców oraz udziału we wpływach ustawowo określonych dla danego typu jednostki samorządu terytorialnego. Wzięto pod uwagę dalsze uszczelnienia systemu podatkowego: wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności oraz wprowadzenie obowiązku zgłaszania stosowanych schematów podatkowych. W WPF Gminy Krzykosy przyjęto założenie, że wzrost wpływów z CIT do budżetu gminy będzie proporcjonalny do wzrostu PKB w poszczególnych latach: w 2021r.- wzrost o 3,4%, w 2022r. – wzrost o 3,3% . Dla lat 2023-2030 przyjęto wzrost o wartości PKB podane w Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw opublikowane przez Ministra i Finansów w dniu 28 maja 2019r.
Założono, że pozostałe czynniki nie ulegną zmianie.

3) Wpływy z podatków i opłat – uzależnione są od ustawowego określenia stawek podatkowych oraz stawek uchwalonych przez Radę Gminy, a także uchwalonych zwolnień. Przyjęto, że wpływy z podatku od nieruchomości oraz wpływy z pozostałych podatków będą wzrastać proporcjonalnie do wzrostu PKB przewidywanego w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa. Dla lat 2023-2030 przyjęto wzrost o wartość PKB podaną w Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw opublikowanych przez Ministra Finansów w dniu 28 maja 2019r.
Założono, że pozostałe czynniki nie ulegną zmianie.

4) Dotacje z budżetu państwa – przyjęto, że wpływy z dotacji będą wzrastać jedynie o wielkość PKB. Dla lat 2021-2022 przyjęto wzrost o wielkość PKB prognozowaną w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa. Dla lat 2023-2030 przyjęto wzrost o wartość PKB podaną w Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw opublikowanych przez Ministra Finansów w dniu 28 maja 2019r.
Założono, że pozostałe czynniki nie ulegną zmianie.

5) Subwencje – na rok 2020r. przyjęto wielkość subwencji na postawie informacji Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2019 Przyjęto, że wpływy z subwencji będą wzrastać jedynie o wskaźnik inflacji za rok poprzedni. Dla lat 2021-2022 przyjęto wzrost o wielkość inflacji prognozowaną w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa. Dla lat 2023-2030 przyjęto wzrost o wartość inflacji podaną w Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw opublikowanych przez Ministra Finansów w dniu 28 maja 2019r.
Założono, że pozostałe czynniki nie ulegną zmianie.

6) Pozostałe dochody własne - przyjęto, że wpływy te w poszczególnych latach zwiększą się wprost proporcjonalnie do wzrostu PKB w tych latach. Dla lat 2021-2022 przyjęto wzrost o wielkość PKB prognozowaną w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa.
Dla lat 2023-2030 przyjęto wzrost o wartość PKB podaną w Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw opublikowanych przez Ministra Rozwoju w dniu 28 maja 2019r.
Wzięto pod uwagę prognozowane zmniejszenie stopy bezrobocia oraz dużą ilość wypłacanych świadczeń wychowawczych, co może skutkować zmniejszeniem zaległości wobec Gminy.
Wzrost dochodów ze sprzedaży wody oraz z usług oczyszczania ścieków, w latach 2020-2021, zaplanowano w wysokości 6% zgodnie z taryfami zatwierdzonymi przez Państwowe Gospodarstwo Rolne Wody Polskie decyzją z dnia 14.05.2018r. Podobny wzrost taryf przewiduje się kolejny okres taryfowy, tj. 2022-2024.
Ponadto zaplanowano wzrost sprzedaży usług oczyszczania ścieków w II półroczu 2020 o 30% w związku z oddaniem w tych latach do użytkowania budowanej sieci kanalizacyjnej obejmującej 4 miejscowości.

7) Zwrot podatku VAT - na podstawie art. 87 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2174 ze zm.) planowany jest zwrot podatku VAT od inwestycji „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pięczkowo i Witowo oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Solec i Sulęcin w gminie Krzykosy. W 2020r. planuje się uzyskanie zwrotu w wysokości 400.363,65 zł - zwrot dotyczy podatku VAT od części inwestycji, której realizacja nastąpi w m-cu grudniu 2019 oraz w 2020r.
Termin zwrotu podatku VAT od inwestycji wynosi 60 lub 25 dni.

8) Dochody majątkowe – przyjęto z tytułu dochodów majątkowych w następujące wielkości:

a) sprzedaż gruntów - działek pod zabudowę:
2020r. - 158.000,00 zł w tym:
• działka nr 235/3 o pow. 805 m2 obręb Murzynówko
• działka nr 190/5 o pow. 2177 m2 obręb Witowo
• działka nr 190/6 o pow. 1834 m2 obręb Witowo
• działka nr 190/7 o pow. 1858 m2 obręb Witowo

Nie planuje się dochodów z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności.
2021r. - 210.000,00 zł w tym:
• działka nr 235/2 o pow. 536 m2 obręb Murzynówko
• działka nr 235/5 o pow. 829 m2 obręb Murzynówko
• działka nr 235/6 o pow. 831 m2 obręb Murzynówko
• działka nr 230/4 o pow. 414 m2 obręb Murzynówko
• działka nr 230/5 o pow. 678 m2 obręb Murzynówko
• działka nr 435/10 o pow. 344 m2 obręb Sulęcinek
• działka nr 190/8 o pow. 2169 m2 obręb Witowo
• działka nr 190/9 o pow. 2350 m2 obręb Witowo

2022r. - 150.000,00 zł w tym:
• działka nr 1055 Krzykosy, ul. Szkolna
• działka nr 1056 Krzykosy, ul. Szkolna
• działka nr 1057 Krzykosy, ul. Szkolna
• działka nr 1058 Krzykosy, ul. Szkolna
• działka nr 1059 Krzykosy, ul. Szkolna
• działka nr 1060 Krzykosy, ul. Szkolna

- 2023r. - 100.000,00 zł w tym:
Na 2023r. przeznaczone do sprzedaży zostaną działki, które będą wydzielone i przygotowane w 2020r.

b) dotacja celowa - na 2020r. zaplanowano wpływy z dotacji celowej ze środków Województwa Wielkopolskiego na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 150.000 zł. Dotacja ta planowana jest w poszczególnych latach proporcjonalnie do wydatków zaplanowanych na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

c) pozostałe dochody majątkowe
W dniu 26.07.2018r. podpisana została umowa nr RPWP.04.03.01-30-0027/17-00 z Zarządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie inwestycji „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pięczkowo i Witowo oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Solec i Sulęcin w gminie Krzykosy" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Umowa przewiduje możliwość uzyskania zaliczek w trakcie realizacji projektu. Poziom dofinansowania projektu wynosi 63,75% kosztów kwalifikowanych.
W Wieloletniej Prognozie Finansowej założono uzyskanie, w 2020r., zaliczek i refundacji zgodnie ze skorygowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym załączonym do umowy w kwocie 9.550.471,00 zł.
Na podstawie podpisanej umowy dotacyjnej z Urzędem Marszałkowskim zaplanowano w 2020r. dochody związane z realizacją inwestycji „Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Krzykosy". Dochody dotyczą dotacji ze środków unijnych oraz wpłat mieszkańców dot. wkładu własnego oraz kosztów niekwalifikowanych.

WYDATKI

1) Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w 2020r. przyjęto wzrost wynagrodzeń pracowników samorządowych o 10%.
W kolejnych latach przyjęto wzrost wynagrodzeń o przewidywaną średnioroczną stopę inflacji za rok poprzedni. Dla roku 2021- wzrost o 2,5%, dla roku 2022 – wzrost o 2,5%. Dla lat 2023-2030 przyjęto wzrost o wartość inflacji podaną w Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw opublikowanych przez Ministra Finansów w dniu 28 maja 2019r.
Wysokość stawek składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne założono na obecnym poziomie.
Nie zakładano wzrostu wynagrodzeń nauczycieli.

2) Pozostałe wydatki bieżące – planując wydatki na 2020r. uwzględniono planowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz bieżące potrzeby jednostek. Zabezpieczono środki na przedsięwzięcia bieżące przewidziane w „Wykazie przedsięwzięć wieloletnich":
- „Gmina Krzykosy wspiera lokalna społeczność" – wydatki zaplanowano w 2020 i 2021 z następującymi limitami: 2020r. 321.734,99 oraz 2021r. 215.288,13 zł.
- „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych". Wydatki na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej zaplanowano do końca 2020r. zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Krzykosy w sprawie udzielenia pomocy finansowej oraz umowa zawartą z Województwem Wielkopolskim w dniu 7.05.2018r. w wysokości 192.046 zł.
- „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Krzykosy" – limit na 2020r. 730.000 zł, zgodnie z zawarta umową.
W kolejnych latach zaplanowano wydatki na gospodarkę odpadami na podobnym poziomie.
- „Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Krzykosy i jej jednostek organizacyjnych" – wydatki zaplanowano w §4260 w poszczególnych rozdziałach. W kolejnych latach zaplanowano wydatki na gospodarkę odpadami na podobnym poziomie.
- „Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy" – zaplanowano zgodnie z limitem na 2020r. w wysokości 6.500 zł.

Planując wydatki roku 2021 i 2022 uwzględniono planowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokościach przewidzianych w założeniach do Wieloletniego Planu Finansowego Państwa. Ograniczono wydatki na remonty w szkołach oraz w budynkach komunalnych zgodnie z Wieloletnim Programem Gospodarowania mieszkaniowym Zasobem Gminy Krzykosy na lata 2018-2022. W porównaniu do 2020r. środki na remonty zmniejszono o 100.000 zł. Zmniejszono planowane wydatki na dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej ze względu na planowana likwidację Filii w Solcu. Nie planowano kolejnych zmian w planie zagospodarowania przestrzennego (w 2020r. 56.500 zł).

Dla lat 2023-2030 przyjęto poziom CPI prognozowany w Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw opublikowanych przez Ministra Finansów w dniu 28 maja 2019r.
Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia.

3) Wydatki majątkowe - zaplanowano zgodnie z projektem budżetu na rok 2020. W wydatkach majątkowych zaplanowano również przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej:
a) „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pięczkowo i Witowo oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Solec i Sulęcin w gminie Krzykosy" z okresem realizacji 2016-2020; z limitem wydatków na 2020r. w wysokości 21.288.841,58 zł.
Przygotowano projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2019-2028, który został przedstawiony Radzie Gminy Krzykosy. Projekt zakłada zmianę limitu wydatków w 2020r. do wysokości 21.288.841,58 zł.
Inwestycja jest realizowana w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

b) „Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Krzykosy" – inwestycja jest realizowana z udziałem środków unijnych i środków pochodzących od mieszkańców. Limit wydatków na 2020r. wynosi 6.668.452,36 zł

c) „Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Murzynowie Leśnym"
W 2018r. przeprowadzono rozbudowę szkoły w Murzynowie Leśnym. Konieczne okazało się zabezpieczenie środków na dokończenie rozbudowy w 2019r. i 2020r. Limit wydatków na 2020r. wynosi 290.000 zł.

d) „Modernizacja drogi powiatowej nr 3671P na odcinku Borowo-Sulęcin" – limit wydatków na 2020r. wynosi 40.000 zł.

Ponadto zaplanowano, na 2020r., inne inwestycje wyszczególnione w załączniku nr 4, a także inwestycje wnioskowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego.

W pozostałych latach zaplanowano inwestycje, których okres realizacji nie przekroczy jednego roku.

WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu związany jest ze wskaźnikami makroekonomicznymi i założeniami przyjętymi do obliczenia prognozowanych dochodów i wydatków. Wyniki budżetu dla poszczególnych lat objętych prognozą przedstawione zostały w załączniku nr 1.
W załączniku przedstawiono również wynik na działalności bieżącej gminy w poszczególnych latach.
W przedstawionych w prognozie latach nie naruszono zapisu z art. 242.

PRZEZNACZENIE NADWYŻKI LUB SPOSÓB SFINANSOWANIA DEFICYTU

Przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu w poszczególnych latach przedstawiono w załączniku nr 1.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W poszczególnych latach objętych prognozą po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.
Po stronie rozchodów ujęto środki na spłatę rat kapitałowych wynikających z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów. Spłaty ostatnich rat kapitałowych zaplanowano na 2030r.

KWOTA DŁUGU J.S.T. oraz sposób sfinansowania spłaty długu

Integralną częścią wieloletniej prognozy finansowej jest prognoza kwoty długu, która została ujęta w załączniku Nr 1 do niniejszego opracowania.
Załącznik ten określa wielkość dochodów, w tym bieżących i majątkowych, wielkość wydatków bieżących, koszt obsługi zadłużenia, oraz spłatę rat kapitałowych i zadłużenie na koniec roku, a także sposób sfinansowania spłaty długu.
Kwota długu na koniec 2020r. planowana jest w wysokości 29.552.520,28 zł. Do obliczenia kwoty długu na koniec 2020r. przyjęto zadłużenie w 2019r. planowane na koniec III kwartału 2019r. Spłata długu została rozłożona do 2030 roku włącznie.
Wieloletni Plan Finansowy Gminy Krzykosy jest spójny z wielkościami określonymi w projekcie uchwały budżetowej na rok 2020. Wartości przyjęte w WPF i planowanym budżecie są zgodne w zakresie wyniku budżetu, planowanych kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.
Załącznik nr 1 przedstawia kształtowanie się w poszczególnych latach relacji o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. Wskaźniki obliczone dla Gminy Krzykosy w każdym z prognozowanych lat mieszczą się w granicach określonych ustawowo, zarówno dla roku 2020, jak też dla lat 2021-2030.

W latach 2020-2028 skorzystano z ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy. Wyłączenia dotyczą spłaty zobowiązań zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia na wkład krajowy w związku z inwestycją „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pięczkowo i Witowo oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Solec i Sulęcin w gminie Krzykosy", realizowaną w ramach WRPO.