WAŻNE!
Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr XIII/135/2019

Uchwała Nr XIII/135/2019

Uchwała Nr XIII/135/2019
Rady Gminy Krzykosy
z dnia 30 grudnia 2019 roku

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie 52.012.000,00
z tego:
- dochody bieżące w kwocie 35.485.076,64
- dochody majątkowe w kwocie 16.526.923,36 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 10.393.254,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a,
2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w kwocie 16.524.620,35 zł,

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie 65.292.000,00
zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 35.437.285,03
- wydatki majątkowe w kwocie 29.854.714,97 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 10.393.254,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań w wysokości 28.279.028,93 zł,

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 13.280.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

§4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 14.298.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 .

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.018.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 15.298.400,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.000.000,00 zł.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.581.199,61
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 43.700,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek:
- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00

- o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009r do wysokości 14.298.400,00

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu, każdorazowo do kwoty 100.000,00 zł,

3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2020 rok,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 9. Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania, w wysokości 980.000,00 zł.

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 98.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

§ 11. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§12. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w kwocie 1.690.600,00 zł, przeznacza się na system gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 13. Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 105.000,00
2) celowe w wysokości 105.000,00 zł,
z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego w wysokości
105.000,00 zł.

§ 14. Ustala się fundusz sołecki, według zestawienia wydatków, z podziałem kwot dla poszczególnych sołectw, na realizację wnioskowanych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Załączniki

Portable Document Format Załącznik nr 1 - Plan dochodów Gminy Krzykosy na 2020 r. [pdf]
Portable Document Format Załącznik nr 2 - Plan wydatków Gminy Krzykosy na 2020 r. [pdf]
Portable Document Format Załącznik nr 3a - Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w 2020 r. [pdf]
Portable Document Format Załącznik nr 3b - Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w 2020 r. [pdf]
Portable Document Format Załącznik nr 4 - Plan wydatków inwestycyjnych na 2020 r. [pdf]
Portable Document Format Załącznik nr 5 - Przychody i rozchody budżetu 2020 r. [pdf]
Portable Document Format Załącznik nr 6 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2020 r. [pdf] 
Portable Document Format Załącznik nr 7 - Dochody z tytułu opłat i kar uzyskanych na podstawie art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w 2020 r. [pdf]
Portable Document Format Załącznik nr 8 - Zestawienie wydatków na przedsiewzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2020 [pdf]

Uzasadnienie

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy Krzykosy
Nr XIII/135/2019 z dnia 30 grudnia 2019r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020

Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Komisje Rady Gminy zapoznały się z projektem budżetu i przedstawiły swoje wnioski.
Usunięto uchybienie przedstawione w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 grudnia 2019r. o projekcie uchwały budżetowej na 2020r. i dokonano stosownej poprawki w załączniku.

W ramach autopoprawki do projektu budżetu na 2020r. Wójt wniósł następujące zmiany:

W planie wydatków:
Zaplanowano pomoc finansową do Powiatu Średzkiego na dofinansowanie kosztów obsługi promu w miejscowości Dębno.
Zwiększono środki na wypłatę diet za udział w posiedzeniach komisji stałych oraz w sesjach RG oraz na program do elektronicznej obsługi uchwał Rady Gminy.
W Urzędzie Gminy zwiększono środki na obsługę prawną.
Zwiększono plan wydatków na dowożenie uczniów do szkół oraz na aktualizację programu opieki nad zabytkami.
Zmniejszono kwotę rezerwy ogólnej.

Ponadto dostosowano wartości w pozostałych załącznikach.