WAŻNE!
Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr XV/149/2020

Uchwała Nr XV/149/2020

UCHWAŁA Nr XV/149/2020
RADY GMINY KRZYKOSY
z dnia 26 marca 2020r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 869) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/135/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok zmienionej:
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 89/2020 z dnia 3 lutego 2020r.,
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 94/2020 z dnia 4 marca 2020r.,
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 95/2020 z dnia 16 marca 2020r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1.1 Ustala się dochody budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie 52.138.173,00
z tego:
- dochody bieżące w kwocie 35.611.249,64
- dochody majątkowe w kwocie 16.526.923,36 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 10.402.427,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a,
2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w kwocie 16.524.620,35 zł."

2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie 65.418.173,00
zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 35.590.612,03
- wydatki majątkowe w kwocie 29.827.560,97 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 10.402.427,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3b,
2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań w wysokości 28.329.026,93 zł."

3) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.584.199,61
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 57.806,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 6."

4) § 12 otrzymuje brzmienie:
„§ 12. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w kwocie 1.690.600,00 zł, przeznacza się na system gospodarowania odpadami komunalnymi."

5) § 13 otrzymuje brzmienie:
„§ 13. Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 140.000,00
2) celowe w wysokości 85.000,00 zł,
z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego w wysokości 85.000,00 zł.

6) § 14 otrzymuje brzmienie:
„§ 14. Ustala się fundusz sołecki, według zestawienia wydatków, z podziałem kwot dla poszczególnych sołectw, na realizację wnioskowanych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 8."

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. W załączniku Nr 3a do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3a do niniejszej uchwały.
4. W załączniku Nr 3b do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3b do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 6 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 8 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący      
Rady Gminy         
(-) Krzysztof Jankowiak

Załączniki

Portable Document Format Załącznik nr 1 - Plan dochodów dla Gminy Krzykosy na 2020 r. [pdf]
Portable Document Format Załącznik nr 2 - Plan wydatków dla Gminy Krzykosy na 2020 r. [pdf]
Portable Document Format Załącznik nr 3a - Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w 2020 r. [pdf]
Portable Document Format Załącznik nr 3b - Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w 2020 r. [pdf]
Portable Document Format Załącznik nr 4 - Plan wydatków inwestycyjnych na 2020 r. [pdf]
Portable Document Format Załącznik nr 5 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2020 r. [pdf]
Portable Document Format 
Załącznik nr 6 - Zestawienie wydatków na przedsiewzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2020 [pdf]

Uzasadnienie

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy Krzykosy
Nr XV/149/2020 z dnia 26 marca 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo:
-rozdział 01010- wydatki: Przesunięto środki zabezpieczone na koszty niekwalifikowane projektu „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pięczkowo i Witowo oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Solec i Sulęcin w gminie Krzykosy" do paragrafu 6059.
-rozdział 01042- wydatki: Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego zmniejszono środki zabezpieczone na „Przebudowę drogi w miejscowości Murzynowiec Leśny".
-rozdział 01095- wydatki: W § 6059 zabezpieczono środki na wkład własny do dwóch projektów z „Odnowy wsi":
1) „Wypoczynek? Tylko w Wiośnie! Utworzenie centrum rekreacji i integracji przy świetlicy wiejskiej" 16.800 zł, w tym 4.000 zł ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Wiosna (przesunięte z § 4210).
2) „Kontynuacja rewitalizacji kompleksu rekreacyjnego w Sulęcinku" 14.940 zł, w tym 2.500 zł ze środków sołectwa Sulęcinek (przesunięte z 92695 §4210).
W § 6239 zabezpieczono środki na dotację dla stowarzyszeń na wkład własny w projektach realizowanych przez nie w ramach „Odnowy wsi" 14.106 zł.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę:
-rozdział 40002- wydatki: Zwiększono planowane wydatki na zakup usług pozostałych oraz na podatek od nieruchomości.

Dz. 600 Transport i łączność:
-rozdział 60004- dochody i wydatki: Na podstawie Uchwały Nr XVIII/140/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19 grudnia 2019r. wprowadzono plan dochodów z tytułu uzyskania pomocy finansowej na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego 105.000zł. Środki wprowadzono także po stronie wydatków, jednocześnie zmniejszając środki własne przeznaczone na ten cel.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa:
-rozdział 70005- wydatki: Zwiększono planowane środki na zakup usług pozostałych, podatek od nieruchomości oraz ugodę pozasądową.
Wprowadzono środki na „Modernizację budynku gospodarczego w Krzykosach ul. Główna 28 (pogotowie) 15.000 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa:
-rozdział 71004- wydatki: Zwiększono planowane środki na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego.

Dz. 750 Administracja publiczna:
-rozdział 75022- wydatki: Zabezpieczono środki na wymianę części laptopów dla RG.
-rozdział 75023- wydatki: Zabezpieczono środki dla kancelarii prawnej.
-rozdział 75085- wydatki: Dokonano przesunięć między paragrafami.

Dz. 751 Urzędy naczelnych:
-rozdział 75107- dochody i wydatki: Na podstawie informacji Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN-802-1/20 z dnia 26.02.2020r. wprowadzono plan dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP. Jednocześnie wprowadzono środki po stronie wydatków.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
-rozdział 75411- wydatki: Zabezpieczono środki na wpłatę na państwowy fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu Mobilnego Symulatora Zagrożeń Pożarowych.
-rozdział 75412- wydatki: Zwiększono środki na umowy kierowców OSP.

Dz. 758 Różne rozliczenia:
-rozdział 75818- wydatki: Zwiększono kwotę rezerwy ogólnej do wysokości 140.000,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie:
-rozdział 80101- dochody: Zwiększono planowane dochody z tytułu darowizn w ZS w Sulęcinku.
-rozdział 80101, 80104, 80148- wydatki: Na podstawie wniosków Dyrektorów szkół dokonano przesunięć między paragrafami i rozdziałami. Ponadto zwiększono plan wydatków w ZSP w Murzynowie Leśnym o 20.000 zł (zakup środków dydaktycznych), w ZS w Krzykosach o 2.000 zł (zakup materiałów-piec gazowy), w ZS w Pięczkowie o 1.000 zł (usł. remontowe na placu zabaw), w ZS w Sulęcinku 7.000 zł (środki z darowizny).
Zabezpieczono środki na zwrot dotacji ze środków UE w związku z uzyskaniem dochodów przy realizacji projektu unijnego 4.152,00 zł.
-rozdział 80113- wydatki: Przesunięto środki z UG do CUW.

Dz. 852 Pomoc społeczna:
-rozdział 85214, 85219, 85504 wydatki: Na wniosek Kierownika OPS dokonano przesunięć między działami, rozdziałami i paragrafami wydatków realizowanych przez OPS. Zmniejszono wydatki OPS o 3.220 zł, środki przeznaczono na zwrot dotacji związanej z pomocą materialna dla uczniów.

Dz. 855 Rodzina:
-rozdział 85501- wydatki: Dokonano przesunięć między paragrafami.
-rozdział 85502- wydatki: Dokonano przesunięć między paragrafami.
-rozdział 85503 –dochody i wydatki: Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.21.2020.6 z dnia 21.02.2020r. wprowadzono plan dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. Środki wprowadzono również po stronie wydatków w OPS.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
- rozdział 90001 –wydatki: Zwiększono środki na zakup materiałów na oczyszczalnię. Zmniejszono podatek od nieruchomości planowany od części nowo wybudowanej kanalizacji (nie było częściowego oddania kanalizacji do użytkowania w 2019r.).
- rozdział 90002 –wydatki: Zwiększono środki na obsługę opłaty śmieciowej. Zwiększono środki na odbiór odpadów, w związku z koniecznością podpisania aneksu do umowy (42.120zł) oraz środki na zakup pozostałych usług 20.000 zł.
- rozdział 90003 –wydatki:. Zabezpieczono środki na usuwanie martwych zwierząt z dróg.
- rozdział 90005 –dochody i wydatki:. Przesunięto planowane dochody i wydatki z tytułu realizacji projekty unijnego związane z kosztami niekwalifikowanymi z § 6290 i 6050 do § 6299 i 6059.
- rozdział 90026 –wydatki: Zabezpieczono środki na wkład własny do przedsięwzięcia „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie gminy Krzykosy w roku 2020". Wniosek o dofinansowanie został złożony do WFOŚiGW w Poznaniu.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
- rozdział 92109 –wydatki: Zwiększono środki na „Modernizację świetlicy wiejskiej w Sulęcinku" 9.000 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna:
- rozdział 92605 –wydatki: Na podstawie Uchwały Nr XX/156/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 lutego 2020r. wprowadzono plan dochodów z tytułu uzyskania pomocy finansowej na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki. Środki wprowadzono także po stronie wydatków z przeznaczeniem na przygotowanie kortów tenisowych do treningów i zawodów sportowych.