WAŻNE!
Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr XVI/154/2020

Uchwała Nr XVI/154/2020

UCHWAŁA Nr XVI/154/2020
RADY GMINY KRZYKOSY
z dnia 7 maja 2020r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 869) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/135/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok zmienionej:
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 89/2020 z dnia 3 lutego 2020r.,
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 94/2020 z dnia 4 marca 2020r.,
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 95/2020 z dnia 16 marca 2020r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XV/149/2020 z dnia 26 marca 2020r.
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 100/2020 z dnia 29 kwietnia 2020r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1.1 Ustala się dochody budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie 52.929.995,96
z tego:
- dochody bieżące w kwocie 36.377.873,60
- dochody majątkowe w kwocie 16.552.122,36 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 10.802.131,78 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a,
2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w kwocie 16.788.861,53 zł."

2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie 66.209.995,96
zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 36.357.235,99
- wydatki majątkowe w kwocie 29.852.759,97 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 10.802.131,78 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3b,
2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań w wysokości 28.593.970,68 zł."

3) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.581.199,61
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 57.806,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 6."

4) § 12 otrzymuje brzmienie:
„§ 12. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w kwocie 1.798.600,00 zł, przeznacza się na system gospodarowania odpadami komunalnymi."

5) § 13 otrzymuje brzmienie:
„§ 13. Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 100.000,00
2) celowe w wysokości 75.000,00 zł,
z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego w wysokości 75.000,00 zł.

6) § 14 otrzymuje brzmienie:
„§ 14. Ustala się fundusz sołecki, według zestawienia wydatków, z podziałem kwot dla poszczególnych sołectw, na realizację wnioskowanych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 8."

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 6 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 8 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący      
Rady Gminy         
(-) Krzysztof Jankowiak

Załączniki

Portable Document Format Załącznik nr 1 - Plan dochodów dla Gminy Krzykosy na 2020 r. [57 KB]
Portable Document Format Załącznik nr 2 - Plan wydatków dla Gminy Krzykosy na 2020 r. [62 KB]
Portable Document Format Załącznik nr 3 - Plan wydatków inwestycyjnych na 2020 r. [69 KB]
Portable Document Format Załącznik nr 4 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2020 r. [553 KB]
Portable Document Format Załącznik nr 5 - Zestawienie wydatków na przedsiewzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2020 [344 KB]

Uzasadnienie

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy Krzykosy
Nr XVI/154/2020 z dnia 7 maja 2020r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa:
-rozdział 70005- wydatki: Zwiększono planowane środki na ugodę pozasądową.

Dz. 750 Administracja publiczna:
-rozdział 75077- dochody i wydatki: na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 2036/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zwiększono plan dochodów. Jednocześnie wprowadzono środki po stronie wydatków w CUW.
-rozdział 75085- wydatki: Dokonano przesunięć między paragrafami. Zabezpieczono środki przygotowanie dwóch wniosków o dofinansowanie budowy i działalności żłobka.

Dz. 758 Różne rozliczenia:
-rozdział 75818- wydatki: Zmniejszono kwotę rezerwy ogólnej do wysokości 100.000,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie:
-rozdział 80101, 80104 - wydatki: Na podstawie wniosku Dyrektora przesunięto 4.000 zł między rozdziałami w ZSP w Murzynowie Leśnym.
-rozdział 80104- dochody i wydatki: W związku z realizacją projektu „Do przedszkola idą dzieci – nowe miejsca przedszkolne w Gminie Krzykosy" zwiększono plan dochodów ze środków unijnych (umowa RPWP.08.01.01-30-0040/19) oraz plan wydatków w CUW.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
- rozdział 90001 –wydatki: Zwiększono środki na zakup materiałów na oczyszczalnię.
- rozdział 90002 –dochody i wydatki: Zwiększono planowane dochody z opłaty śmieciowej. Zwiększono środki na odbiór odpadów, w związku z koniecznością podpisania aneksu do umowy (14.040zł), a także zwiększono środki na nowy przetarg.

Dz. 926 Kultura fizyczna:
- rozdział 92605 –wydatki: Skorygowano plan wydatków dotyczący funduszu sołeckiego sołectwa Sulęcinek „Remont i utrzymanie boiska wiejskiego" – przesunięto 750 zł z 92605 § 4270 do 92605 §4210.

Przewodniczący      
Rady Gminy         
(-) Krzysztof Jankowiak