WAŻNE!

Remont – rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w Garbach (nr postępowania 45710-2010)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Krzykosy, dnia 24.03.2010r.
GMINNY OŚRODEK KULTURY
ul. Główna 27
63-024 KRZYKOSY
GOK 341–1–29/10
Do wszystkich Wykonawców nr postępowania: 45710-2010


Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 45710-2010 w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont – rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w Garbach”.

ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gminny Ośrodek Kultury ul. Główna 27, 63-024 Krzykosy działając zgodnie z art. 92 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami), zawiadamia o:
I. Wyborze najkorzystniejszej oferty.

1. Wyborze najkorzystniejszej oferty:
Jako ofertę najkorzystniejszą Zamawiający wybrał:
Ofertę Nr 5
ZAKŁAD REMONTOWO BUDOWLANY
Marian Janicki
Cielcza ul. Cmentarna 8a
63-200 JAROCIN
Jedynym kryterium oceny ofert była cena. Oferta zawierała najniższą oferowaną cenę brutto i zgodnie z warunkami postawionymi w SIWZ uzyskała 100 punktów.

2. Nazwy, siedziby, adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom:

1) Oferta nr 2
ZAKŁAD BUDOWLANY „WANT”
Ryszard Want
Żychlin ul. Borowa 2a
62-571 STARE MIASTO
Uzyskana łączna ilość punktów – 99,30. 


2) Oferta Nr 7
SŁAW-BUD Sławomir Kobylski
Os. Konstytucji 3 Maja 41/60
63-200 JAROCIN
Uzyskana łączna ilość punktów – 82,46.
3) Oferta Nr 4
USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE
Roman Dziubiński
ul. Reymonta 8h/8
64-800 CHODZIEŻ
Uzyskana łączna ilość punktów – 67,94.
4) Oferta Nr 6
Firma Ogólnobudowlana DACH-POL
Lipski Maciej
Polesie 7a
63-020 ZANIEMYŚL
Uzyskana łączna ilość punktów – 65,91.
5) Oferta Nr 3
CIEPŁOWNIK Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 45
 62-064  PLEWISKA
Uzyskana łączna ilość punktów – 64,50.

II. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone:

1. Oferta Nr 8
FACH BUD ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY
Paweł Szymkowiak
Strzeszki 9
63-000 ŚRODA WLKP.
   Uzasadnienie

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie: „Remont – rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w Garbach” warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego było wniesienie wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie:dziesięćtysięcyzłotych). Wysokość, formy i zasady wniesienia wadium zostały określone przez Zamawiającego w punkcie 9 SIWZ. Wykonawca nie wniósł wadium do upływu terminu do składania ofert, co zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych spowodowało wykluczenie Wykonawcy z postępowania. W myśl art. 24 ust. 4 cytowanej ustawy ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Odrzucenie oferty następuje na mocy art. 89 ust. 1 pkt 5 – Zamawiający odrzuca ofertę jeśli została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.


2. Oferta Nr 1
PRZEDSIĘBIORSTWO „WENO”
Węgrzyn i Nowacki Spółka Jawna
ul. Mostowa 2
64-800 CHODZIEŻ


Uzasadnienie

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie: „Remont – rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w Garbach” warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego było złożenie załącznika nr 5 – kosztorys ofertowy, zgodnego z przedmiarem robót określonym przez Zamawiającego. Wykonawca złożył w ofercie załącznik nr 5 – kosztorys ofertowy niemniej jednak, jest on niezgodny z przedmiarem robót i załączonym do SIWZ przez Zamawiającego załącznikiem. Zamawiający w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym w poz. 188 – Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa z płyt układanych na sucho, wełna mineralna półtwarda grubości 10 cm, żądał ilości 56,465 m2.
Wykonawca w przedłożonym kosztorysie ofertowym w pozycji 188 – Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho zaoferował ilość 55,465 m2 ,przez co, nie spełnił warunków stawianych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zamawiający nie mógł poprawić oferty ponieważ taka zmiana spowodowała by istotne zmiany w treści oferty.   
Reasumując stwierdzam, że treść złożonej przez Wykonawcę oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zgodnie z art. 89 ust. 1  pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2007r. Nr 223,poz.1655 ze zmianami) oferta zostaje odrzucona.  

III. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania:
    
Oferta Nr 8
FACH BUD ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY
   Paweł Szymkowiak
   Strzeszki 9
   63-000 ŚRODA WLKP.
Uzasadnienie

Zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie: „Remont – rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w Garbach” warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego było wniesienie wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie:dziesięćtysięcyzłotych). Wysokość, formy i zasady wniesienia wadium zostały określone przez Zamawiającego w punkcie 9 SIWZ. Wykonawca spośród form określonych w SIWZ skorzystał z formy pieniężnej, jednak nie dochował terminu do wniesienia wadium ponieważ:
1) wadium należało wnieść przed upływem terminu do składania ofert – pkt 9.2. SIWZ,
2) o uznaniu przez zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje termin uznania kwoty na rachunku zamawiającego – pkt 9.4 SIWZ – wadium wpłacone przez Wykonawcę wpłynęło na rachunek Zamawiającego w dniu 10.03.2010r. o godz. 11:33, a termin składania ofert upłynął w dniu 10.03.2010r. o godz. 10:00.
Reasumując należy stwierdzić, że Wykonawca nie wniósł wadium do upływu terminu do składania ofert, co zgodnie ustawą Prawo zamówień publicznych powoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania o udzielnie zamówienia na mocy art. 24 ust. 2 pkt 2, a ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.    

IV. Terminie, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta:

Umowa o wykonanie zamówienia publicznego na zadanie: „Remont – rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w Garbach” zostanie zawarta po dniu 6 kwietnia 2010r.

 


DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Krzykosach
(-) Ryszard Włodarczyk