WAŻNE!

Udzielenie długoterminowego kredytu złotowego z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji w miejscowości Sulęcinek"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  Gmina Krzykosy

63-024 Krzykosy  ul. Główna 37

tel. 061/28751514, fax 061/2851592

email: Krzykosy@wokiss.pl

www.krzykosy.pl

NIP: 786-16-80-454, REGON: 631258218

Godziny urzędowania:  7:00 - 15:00;

                                        

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOTYCZY:    Udzielenie długoterminowego kredytu  złotowego w wysokości 635.000 zł

z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji w miejscowości Sulęcinek etap III podetap II"

 

W  TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 Pzp

postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych tj.(Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 tekst jednolity.)

CVP  = 66113000-5

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Krzykosy, dnia 23.08.2010r.

GMINA KRZYKOSY

ul. Główna 37

63-024 KRZYKOSY

GK/ZP/341/K/1/10

Do wszystkich Wykonawców nr postępowania: 217663-2010

 

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 217663-2010 w trybie przetargu nieograniczonego: Udzielenie długoterminowego kredytu złotowego w wysokości 635.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji w miejscowości Sulęcinek etap III podetap II.

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Gmina Krzykosy ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy działając zgodnie z art. 92 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami), zawiadamia o:

I.              Wyborze najkorzystniejszej oferty.

1.    Wyborze najkorzystniejszej oferty:

Jako ofertę najkorzystniejszą Zamawiający wybrał:

Ofertę Nr 1

Bank Spółdzielczy

w Środzie Wielkopolskiej

ODDZIAŁ KRZYKOSY

ul. Główna 26/1

63-024 KRZYKOSY

Jedynym kryterium oceny ofert była cena. Oferta zawierała najniższą oferowaną cenę brutto i zgodnie z warunkami postawionymi w SIWZ uzyskała 100 punktów.

2.    Nazwy, siedziby, adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom:

Brak innych ofert.

II.            Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone:

Brak wykonawców, których oferty zostały odrzucone.

III.           Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania:

Brak wykonawców wykluczonych z postępowania.

IV.          Terminie, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta:

Umowa o wykonanie zamówienia publicznego: Udzielenie długoterminowego kredytu złotowego w wysokości 635.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji w miejscowości Sulęcinek etap III podetap II.  zostanie zawarta po dniu 29 sierpnia 2010r.

WÓJT

(-) inż. Andrzej Janicki