WAŻNE!

Dostawy opału do budynków komunalnych Gminy Krzykosy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Krzykosy dn. 2011-01-14

 

Gmina Krzykosy

   ul. Główna 37

63-024 Krzykosy

Do wszystkich Wykonawców nr  postępowania  4757-2011
                               

               

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr  4757-2011   w trybie przetargu nieograniczonego:

Dostawy opału do budynków komunalnych Gminy Krzykosy  administrowanych przez Urząd Gminy Krzykosy

w okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2011 roku.

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Gmina Krzykosy ul. Główna 37 , 63-024 Krzykosy działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz1655 ze zmianami) zawiadamia o :

I.  Wyborze najkorzystniejszej oferty:

1. Jako ofertę najkorzystniejszą  Zamawiający wybrał :

Ofertę nr 1:

                            MATERIAŁY BUDOWLANE

                                  „ WESOŁEK"   Sp. z o.o.

                                      63-041  Chocicza

                                        ul. Składowa 14

Jedynym kryterium oceny była cena.

Oferta nr 1 zgodnie z warunkami postawionymi w SIWZ uzyskała 100 punktów

2. Nazwy ,siedziby i adresy Wykonawców którzy złożyli oferty , a także punktację przyznaną ofertom:

              Na przetarg wpłynęła  1 oferta

II. Wykonawcach których oferty zostały odrzucone:

                   Nie było

III. Wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania :

                        Nie było

IV. Terminie , po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta:

Umowa o wykonanie zamówienia publicznego:

 Dostawy opału do budynków komunalnych Gminy Krzykosy  administrowanych przez Urząd Gminy Krzykosy

  w okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2011 r.  zostanie zawarta po dniu 24 stycznia 2011 r. 

                                                                                               Wójt

                                                                                            (-) inż. Andrzej Janicki

SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Krzykosy, 2011-01-05

GKZ/ZP/ 341/GK/1/11

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Gmina Krzykosy ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy woj. wielkopolskie, tel. 61/2851514

e-mail: Krzykosy@wokiss.pl

O G Ł A S Z A 

Przetarg  nieograniczony o wartości  poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 Pzp. na :

Dostawy opału do budynków komunalnych Gminy Krzykosy administrowanych przez Urząd Gminy Krzykosy w  okresie od:  1 lutego 2011 r. do  31 grudnia 2011 r.

1.       Adres strony internetowej, na której  zamieszczona została SIWZ:

                                     www. krzykosy.pl.

Na wniosek Wykonawcy SIWZ można uzyskać : osobiście w siedzibie Zamawiającego, przesyłką pocztową po uprzednim zamówieniu przez wykonawcę  lub bezpośrednio ze strony internetowej zamawiającego.

2.       Określenie przedmiotu oraz wielkości  lub zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa opału - przewidywana ilość opału:

  • Węgiel kostka gat. I - około 70 ton.
  • Miał węglowy - około 40 ton.

               Opał powinien odpowiadać następującym parametrom:

                                                                                                       Węgiel kostka gat. I            Miał:  

              1.       Wartość  opałowa pow. -       29 MJ/kg                   -   22 MJ/kg    

              2.       Zawartość popiołu         -      do 6%                         -  do 20%

              3.       Zasiarczenie                   -       do 0,6 %                    -  do 0,7 %  

3.       Wspólny Słownik Zamówień:  - kod CPV: 09.11.12.10-5  węgiel kamienny

4.       Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

5.       Zamawiający nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

6.       Termin wykonania zamówienia -sukcesywnie wg  potrzeb zamawiającego do 31-12-2011 r.

7.       Opis warunków udziału w postępowaniu:

     O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

              1)      Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają  obowiązek posiadania takich uprawnień;

              2)      Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym  i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego  i osób  zdolnych  do wykonania zamówienia; 

              3)      Znajdują  się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

              4)      Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. ;

              5)      Wyrażą zgodę na wszystkie warunki  określone w SIWZ  oraz w projekcie umowy.

8.       Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 

   Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie  przedłożonych oświadczeń i dokumentów, według formuły spełnia/nie spełnia

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie polega wykluczeniu na podstawie art. 24 Pzp składa następujące dokumenty:

              1)      Oświadczenie wykonawcy  o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy pzp  oraz  oświadczenie, że Wykonawca ni podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na  podstawie art. 24 pzp. - załącznik Nr 2do SIWZ;

              2)      Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku , gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik; 

              3)      Aktualny odpis z właściwego rejestru ,albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej  wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.

              4)      Wypełniony formularz ofertowy wg  wzoru określonego w  załączniku  Nr. 1

              5)      Zaakceptowany projekt umowy.

9.       Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:- nie dotyczy.

10.   Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium - CENA, Waga - 100%

11.  Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie zamawiającego:

Urząd Gminy Krzykosy ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy

Pokój nr 8 sekretariat Urzędu,

Termin do dnia 14 stycznia 2011 r.  godz. 900

12.   Otwarcie ofert w dniu 2011-01-14  o godz. 915:

w siedzibie zamawiającego:  sala posiedzeń Urzędu Gminy w Krzykosach ul. Główna 37.

13.   Wykonawca pozostaje związany  ofertą przez okres 30 dni.

14.   W niniejszym postępowaniu nie będzie zawierana umowa ramowa.

15.   W niniejszym postępowaniu nie ustanawia się dynamicznego systemu zakupów.

16.   W niniejszym postępowaniu nie będzie zastosowana aukcja elektroniczna.

17.   Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2011-01-05  nr ogłoszenia - 4757-2011

Załączniki:

  • SIWZ
  • Formularz ofertowy
  • Wzór oświadczenia
  • Projekt umowy z oświadczeniem