WAŻNE!

Dowóz uczniów do gimnazjów i szkół podstawowych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Krzykosy, 21 grudnia 2011 r.

ZP.271.DS.1.2011

Gmina Krzykosy

ul. Główna 37

63-024 Krzykosy

 

Do wszystkich Wykonawców postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr  403582-2011              

               

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr  403582-2011 w trybie przetargu nieograniczonego:

 1. DOWÓZ UCZNIÓW Z TERENU GMINY KRZYKOSY DO GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH w 2012 r. - TRASA I - wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu uczniów do i ze szkoły.
 2. DOWÓZ UCZNIÓW Z TERENU GMINY KRZYKOSY DO GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH w 2012 r. - TRASA II - wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu uczniów do i ze szkoły.

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gmina Krzykosy ul. Główna 37 , 63-024 Krzykosy działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) zawiadamia o :

I.  Wyborze najkorzystniejszej oferty:

    1. Jako ofertę najkorzystniejszą Zamawiający wybrał :

TRASA I:

      Ofertę nr 1:

                              Przewozy Autokarowe

                              Sylwester Spcyhała

                              Sulęcin, ul. Długa 58

                              63-023 Sulęcinek

Jedynym kryterium oceny była cena.

Oferta nr 1 zgodnie z warunkami postawionymi w SIWZ uzyskała - 100 punktów

                 

               TRASA II:

Ofertę nr 2:

                  Przewozy Autokarowe

                        Feliks Wawrzyniak

                        Pięczkowo, ul. Wrzesińska 39

                         63-025 Witowo

Jedynym kryterium oceny była cena.

Oferta nr 1 zgodnie z warunkami postawionymi w SIWZ uzyskała -100 punktów

                                  

 1. Nazwy ,siedziby i adresy Wykonawców którzy złożyli oferty , a także punktację przyznaną ofertom:

TRASA II

Oferta nr 1

                                  Biuro Turystyczne „Dominika"

                                  Przemysław Hęćka

                                 Ul. Dąbrowskiego 9, 63-000 Środa Wlkp.

 Oferta nr 1 zgodnie z warunkami postawionymi w SIWZ uzyskała - 97,86 punktów

II. Wykonawcach których oferty zostały odrzucone:

 Nie było

III. Wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania :

 Nie było

IV. Terminie , po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta:

Umowy o wykonanie zamówienia publicznego:

DOWÓZ UCZNIÓW Z TERENU GMINY KRZYKOSY DO GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH w 2012 r. - TRASA I i TRASA II - wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu uczniów do i ze szkoły zostaną zawarte po 29.12.2011 r.

Dziękujemy za udział w postępowaniu i zapraszamy do udziału w innych postępowaniach prowadzonych przez zamawiającego.

Wójt Gminy Krzykosy
(-)  inż. Andrzej Janicki

Ogłoszenie o przetargu

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym

 

 1. Zamawiający:

      GMINA KRZYKOSY

     ul. Główna 37

     63-024 KRZYKOSY

     tel. 61/2851514    fax 61/2851592  

     e-mail: krzykosy@wokiss.pl

     www.krzykosy.pl

 1. Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na:

DOWÓZ UCZNIÓW Z TERENU GMINY KRZYKOSY DO GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH w 2012 r. wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu uczniów do i ze szkoły.

Zamówienie podzielono na dwa pakiety w związku, z czym dopuszcza się składanie ofert częściowych:

a)      DOWÓZ UCZNIÓW Z TERENU GMINY KRZYKOSY DO GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH w 2012 r. - TRASA I - wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu uczniów do i ze szkoły.

b)     DOWÓZ UCZNIÓW Z TERENU GMINY KRZYKOSY DO GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH w 2012 r. - TRASA II - wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu uczniów do i ze szkoły.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dowóz, autobusem posiadającym minimum 50 miejsc siedzących,  uczniów z terenu gminy Krzykosy do gimnazjów i szkół podstawowych na terenie gminy Krzykosy w okresie od dnia 2 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. wg harmonogramów stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ, wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu uczniów do i ze szkoły. Zamówienie podzielono na dwa pakiety w związku, z czym dopuszcza się składanie ofert częściowych. W trakcie realizacji zamówienia dopuszcza się zmianę harmonogramu dowozów polegającą na zmianie liczby dzieci dowożonych oraz zmianie trasy i ilości kilometrów dowozów.   

CPV:  60-13-00-00-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób;

 1. Opis przygotowania ofert:

1) oferta przygotowana będzie w języku polskim. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

2) wykonawca złoży ofertę na każdą z części oddzielnie w zamkniętej kopercie, która będzie zaadresowana na adres zamawiającego i będzie posiadała oznaczenie - „PRZETARG NIEOGRANICZONY - DOWÓZ UCZNIÓW Z TERENU GMINY KRZYKOSY DO GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH w 2012 r. TRASA NR....."  oraz „Nie otwierać przed dniem 13.12.2011 roku, przed godziną 9.00."

 1. Wymagany termin realizacji zamówienia od dnia 2 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku .
 2. Kryteria oceny oferty:

Podstawowym kryterium wyboru oferty będzie cena - 100%

Oferta, która będzie zawierała najniższą cenę brutto za jeden kilometr przewozu jest ofertą najkorzystniejszą. Cena złożonej oferty obejmuje koszty opieki nad uczniami w trakcie przewozu.

 1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego - pokój nr 12 lub pobrać ze strony internetowej www.krzykosy.pl.
 2. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie krajowego przewozu osób i posiadają licencję w zakresie transportu drogowego osób.
 3. Miejsce i termin składania ofert:

a) miejsce: oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:

Urząd Gminy Krzykosy ul. Główna 37 - pokój nr 12 SEKRETARIAT

b)     termin: w terminie do dnia 13 grudnia 2011 roku do godz. 900

 1. Miejsce i termin otwarcia ofert:

a) miejsce: otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego:

Urząd Gminy Krzykosy ul. Główna 37 - pokój nr 17

b) termin: w dniu 13 grudnia 2011 roku o godz. 910

 1. Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą ustala się na 30 dni. W uzasadnionych przypadkach co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na  przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.

Załącznik:

 

WÓJT

(-) inż. Andrzej Janicki