WAŻNE!

Przebudowa drogi Murzynowo Leśne – Garby

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gmina Krzykosy

   ul. Główna 37

63-024 Krzykosy

 

Krzykosy dn. 2011-02-01

 

Do wszystkich Wykonawców nr  postępowania  15269-2011
                               

               

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr   w trybie przetargu nieograniczonego:

Przebudowa drogi gminnej Murzynowo Leśne-Garby, gmina Krzykosy„

 ETAP II długości 2850,38mb

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Gmina Krzykosy ul. Główna 37 , 63-024 Krzykosy działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity z dnia  16.09.2010R. (Dz.U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

 zawiadamia o :

 

I.  Wyborze najkorzystniejszej oferty:

 1. Jako ofertę najkorzystniejszą  Zamawiający wybrał : Ofertę nr 1:

Colas Polska Sp.z o.o. ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie 

Jedynym kryterium oceny była cena.

Oferta nr 1 zgodnie z warunkami postawionymi w SIWZ uzyskała 100 punktów

 

2. Nazwy, siedziby i adresy Wykonawców którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom:

Oferta Nr2. Zakład Drogowo Transportowy Sławomir Begier ul. Orzeszkowej 39, 62-330 Nekla - 96,42 pkt

Oferta Nr 3  STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków pkt.94,99 pkt.

Oferta Nr 4  Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD" Spółka Akcyjna ul. Poznańska 71a, 63-200 Jarocin pkt. 71,45

 

II. Wykonawcach których oferty zostały odrzucone:

 Nie było

III. Wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania :

 Nie było

IV. Terminie , po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta:

Umowa o wykonanie zamówienia publicznego: zostanie zawarta po dniu 13.02.2011r

Wójt Gminy

(-)Andrzej Janicki

Uzupełnienie Nr 1 do Sprostowania

Krzykosy dn. 2011-01-20

 

                 Wszyscy Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu  dotyczącym przetargu nieograniczonego „Przebudowa drogi gminnej Murzynowo Leśne - Garby, gmina Krzykosy" ogłoszonego w BZP pod poz. 15269-2011 w dniu 13.01.2011 r.

 

Sprawa Nr ZP/343/DM/1/2011

 

Uzupełnienie Nr 1 do Sprostowania

 

Na podstawie art.38 ust.2 u.p.z.p. Gmina Krzykosy informuje, że w specyfikacji istotnych warunków zamówienia do w/w przetargu w zał. Nr. 5 oraz w zał. Nr 19 pod poz. 12, a także w  zał. Nr 5 do specyfikacji technicznych tj. w kosztorysie i przedmiarze robót w poz. 12 w kolumnie 4 tj. j.m. jest m2 powinno być m3.

W ogłoszeniu i zał. Nr 17 do specyfikacji technicznych /tabela robót ziemnych/ jest jednostka obmiaru prawidłowa m3.

Za zaistniała pomyłkę przepraszamy. W załączeniu przekazujemy obowiązujące po korekcie formularze do SIWZ z poprawioną omyłką pisarska.

Wójt Gminy Krzykosy

 Andrzej Janicki

Załącznik:

 

Sprostowanie pomyłki w załączniku nr 5

Krzykosy dn. 2011-01-20

 

                 Wszyscy Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu  dotyczącym przetargu nieograniczonego „Przebudowa drogi gminnej Murzynowo Leśne- Garby, gmina Krzykosy"  ogłoszonego w BZP pod poz. 15269-2011 w dniu 13.01.2011r.

 

Sprawa Nr ZP/343/DM/1/2011

 

Na podstawie art.38 ust.2 u.p.z.p.Gmina Krzykosy informuje, że w specyfikacji istotnych warunków zamówienia do w w/w przetargu w zał. Nr. 5 pod poz. 12 wystąpiła pomyłka w kolumnie 4 tj. j.m. jest m2 powinno być m3. w obmiarach robót i w ogłoszeniu jest prawidłowa jednostka m3.

Za zaistniała pomyłkę przepraszamy. W załączeniu przekazujemy obowiązujący po korekcie formularz ofertowy zał. Nr. 5 do SIWZ z poprawioną omyłką pisarska.

 

Załącznik:

SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

ZP/341/DM/1/11

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 roboty budowlane

„PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ MURZYNOWO LEŚNE - GARBY, GMINA KRZYKOSY"

ETAP II

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

1) NAZWA I ADRES: Gmina Krzykosy, ul: Główna 37, 63-024 Krzykosy, woj. Wielkopolskie,

                                  tel. 61/ 2851514, faks 61/ 2851592.

   Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.krzykosy.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa       

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II. 1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1)  Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ MURZYNOWO LEŚNE - GARBY, GMINA KRZYKOSY „

                               - ETAP II. Długości  2850,38mb

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia :

1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane :

„Przebudowa drogi gminnej Murzynowo Leśne - Garby, gmina Krzykosy „

- ETAP II długości 2850,38mb

Niniejsze zamówienie obejmuje między innymi

a) od km 1+400 do km 2+850,38 długość odcinka 1450,38mb-przebudowa z wykonaniem nowej nawierzchni z betonu asfaltowego z robotami  ziemnymi, podbudową i nawierzchnią gr. 12 cm z karczowaniem pni drzew,

b) od km0+123,47 do km 1+400, długość odcinka 1276,53 mb -nakładka  bitumiczna gr. 4 cm na istniejącej nawierzchni bitumicznej.

c)Konstrukcja jezdni:

    -  projektowana droga zakwalifikowana została do klasy L (droga lokalna) i kategorii ruchu KR2

 Na całym odcinku podstawowa szerokość jezdni  5,00m, i pobocza ziemne 0,75-1,00m  Przed skrzyżowaniem z drogą powiatową w m. Garby szerokość nawierzchni 9,00m.  Na łukach z uwagi na wielkość promienia projektuje się poszerzenia od 0,20m do 0.60m 

d)  dla odcinka do  przebudowy: od km 1+400 do km 2+850,38

         - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 5cm

        - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego grubości 7cm

        - podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 20cm

        - nawierzchnia wjazdów na posesje z kruszywa łamanego.

e) dla odcinka przebudowy z nakładką  -  Od km 0+123,47 do km 1+400

        -  nakładka bitumiczna (warstwa ścieralna) grubości 4 cm na istniejącej nawierzchni  bitumicznej

f) Zakres podstawowych robót dla całego zadania ;

     - roboty ziemne  wykopy 862,12m3, nasypy 1016,62m3 nadmiar nasypów 154,50m3  

     - podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego grubości 20cm - 8292,10m2 (t.j.3850 ton kruszywa)

     - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego grubości 7cm  - 7737,59m2

     - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 5cm  -  7566,91m2

     - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 4cm  -  6476,80

     - zjazdy indywidualne i publiczne z kruszywa łamanego gr.15cm - 81,00m2

    - oznakowanie pionowe

g) Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót

h) Powołanie kierownika budowy

i) Zapewnienie obsługi geodezyjnej i wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Szczegółowe zakresy robót  określa przedmiar robót , kosztorys ofertowy i dokumentacja techniczna.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 42.23.32.22-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) TERMIN WYKONANIA:

                       Zakończenie robót31.07.2011.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM- EKONOMICZNYM- FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:

Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium w kwocie 50 000zł słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych.

III.2) ZALICZKI

 Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie.

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA OCENYSPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

   III.3.1)  Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich powiadania - nie dotyczy

   III.3.2) Wiedza i doświadczenie

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

      Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, Zamawiający żąda by wykazał, iż wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie:

a) co najmniej 2 robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie drogi, w zakres, których wchodziło wykonanie między innymi robót polegających na ułożeniu nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowych /betonu asfaltowego na długości nie mniejszej niż 1,0 km każda.

b) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia publicznego, opisany sposób dokonania oceny warunku w pkt 1.1.1 a) musi być spełniony przez jednego z Wykonawców;

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami, niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia

   III.3.3) Potencjał techniczny

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Nie dotyczy

   III.3.4) Osoby zdolne do wykonywania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

          Osoby posiadające uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, tj.:

   a) Co najmniej jednym Kierownikiem Budowy, który:

          a) należy do Izby Inżynierów Budownictwa i posiada opłacone składki.
          b) posiada doświadczenie w zakresie kierowania robotami drogowymi, w tym, co najmniej jednej ukończonej inwestycji obejmującej budowę lub przebudowę drogi polegających na ułożeniu nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowych /betonu asfaltowego o długości min 5,0 km

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia publicznego, opisany sposób dokonania oceny warunku w pkt 1.3.1 może być spełniony przez Wykonawców łącznie

       c)Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów 

           niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji

            zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami, niezbędnymi do

            realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych

            podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy

            wykonaniu zamówienia.

   III.3.5)  Sytuacja ekonomiczna i finansowa

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

          Wykonawca musi wykazać, że posada opłaconą polisę ubezpieczeniową, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na sumę nie niższą niż 1.0 ml. zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III. 4.1.)  W zakresie wykazywania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunków wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

III.4.2)  W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstawy do wykluczeni
 • aktualny opis z właściwego rejestru, jeżeli odrębnie przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatku lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zmówienia albo składania ofert
 • aktualna informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • aktualną informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych przedmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przekłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3)  Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przekłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego kwalifikacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzieleni zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3.2)    zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy -wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby, lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.5) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienialne w pkt III.4) albo w pkt  III.5)

Wykonawca jest zobowiązany do złożenia następujących załączników  dołączonych d SIWZ:

Nr 1. Formularz ofertowy

Nr 2  Wzór oświadczenia z art. 22 Pzp

Nr 3. Projekt umowy

Nr 4. Oświadczenie do umowy

Nr 5. Kosztorys ofertowy + przedmiar robót

Nr 6  Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji projektu

Nr.7 Wykaz robót wykonanych + referencje

Nr.8  Oświadczenie o uprawnieniach osób realizujących. projekt

Nr.9 Oświadczenie z art. 24 ust.1. pkt. 2

Nr.10 Oświadczenie o podwykonawcach

III. 6)Wykonawca jest zobowiązany także do:

      1)opracowania na własny koszt projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót objętych

          zamówieniem zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r Prawo o ruchu drogowym( tekst jedn.

          Dz.U. z 2003r Nr 58 poz. 515 ze zmianami)i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca

          2003r w spawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych  oraz

          urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z  

          2003r  nr 220 poz. 2181) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r w

          sprawie  szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach  oraz wykonywania nadzoru

          nad tym  zarządzeniem ( Dz.U. z 2003r Nr 177 poz. 1729)

       2)Oznakowania miejsca robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu  i utrzymywania

             tego oznakowania w należytym stanie  przez cały czas wykonywania robót.

       3) Przedstawienia w terminie 7 dni od podpisania umowy - harmonogramu rzeczowo-finansowego robót.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3)  ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

1. Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:

2. Zmiany umowy mogą wystąpić w następujących okolicznościach:

1)w zakresie zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy

 • a) działania siły wyższej i klęski żywiołowej mających bezpośredni wpływ na termin wykonania robót.
 • b) wystąpienia nieprzewidzianych wykopalisk archeologicznych
 • c) wykrycia niewybuchów
 • d) wprowadzenia przez Zamawiającego robót dodatkowych i zamiennych mogących mieć wpływ na termin realizacji i od których wykonania jest uzależnione wykonanie zamówienia podstawowego.

W przedstawionych przypadkach wymienionych w ust.1 przesuniecie terminu realizacji zamówienia będzie uzasadnione okresem przerw spowodowanych wymienionymi zdarzeniami, lub okresem niezbędnym do wykonania robót dodatkowych.

2) zmiany zakresu rzeczowego i koniecznej zmiany tym spowodowanej:

 • a) konieczność wykonania robót w innej ilości niż w przedmiarze robót.
 • b) konieczność wykonania robót zamiennych zatwierdzonych przez projektanta .

Zmiany zakresu rzeczowego wymagają przed zmianą umowy, akceptacji przez Inspektora nadzoru, a jeżeli dotyczy zmiany dokumentacji projektowej również zgody Projektanta.

IV. 4) UMOWA RAMOWA

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

IV.5). DYNAMICZNY SYSTEM ZAKÓPWÓW

- zamawiający nie przewiduje dynamicznego  systemu zakupów

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krzykosy.pl

IV 6.2)Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Krzykosy ul: Główna 37, 63-024 Krzykosy,pok.nr.3

IV.6.3) Termin składania ofert:   31.01.2011 godzina 10:00,  miejsce:

Urząd Gminy Krzykosy ul: Główna 37, 63-024 Krzykosy Sekretariat pok. Nr 8.

IV.6.4) Termin związania Ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

V. 1)  Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt jest współfinansowany  przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.    

W związku z tym Wykonawca jest zobowiązany  do:

1. przedstawienia w terminie 7 dni od podpisania umowy - harmonogramu rzeczowo-finansowego robót. 2.Realizować umowę zgodnie z wytycznymi obowiązującymi dla projektów realizowanych z EFRR w ramach WPRO w szczególności - do przekładania na żądanie Zamawiającego cyklicznie danych dotyczących postępu robót, harmonogramu rzeczowo-finansowego, a także raportów i sprawozdań wymaganych przez fundusz WRPO.

W przypadku cofnięcia lub umniejszenia dofinansowania projektu z WRPO z winy wykonawcy Zamawiający będzie miał prawo do odszkodowania w wysokości rzeczywiście poniesionych strat finansowych.

VI) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nie przyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członków Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przyznane na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie.