WAŻNE!

Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu "Niezawodni Uczniowie"

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU NIEZAWODNI UCZNIOWIE

 


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

   

Krzykosy, 22 października 2012 r.

ZP.271.NU.1.2012

Gmina Krzykosy

ul. Główna 37

63-024 Krzykosy

Do wszystkich Wykonawców postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr 395774-2012

               

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr  Nr 395774-2012 w trybie przetargu nieograniczonego:

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU „NIEZAWODNI UCZNIOWIE".

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gmina Krzykosy ul. Główna 37 , 63-024 Krzykosy działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) zawiadamia o :

I.  Wyborze najkorzystniejszej oferty:

1.      Jako ofertę najkorzystniejszą  Zamawiający wybrał :

      Ofertę nr 4:

                              TOPADVERT

                              Agnieszka Czaplicka - Worożyńska

                              ul. Mińska 69

                              03-828 Warszawa

Jedynym kryterium oceny była cena.

Oferta nr 4 zgodnie z warunkami postawionymi w SIWZ uzyskała - 100 punktów

                                              

  1. Nazwy ,siedziby i adresy Wykonawców którzy złożyli oferty , a także punktację przyznaną ofertom:

Oferta nr 1:

                                  PRZP Z. Leśniak sp. jawna

                                  ul. Kilińskiego 6, 28-230 Połaniec

Oferta nr 1 zgodnie z warunkami postawionymi w SIWZ uzyskała - 82,96 punktów

 

Oferta nr 2:

                                   KOM.PL s.c.

                                   Zbigniew Kotyra, Wojciech Węgrzyn

                                   ul. Plac Dworcowy 4, 20-400 Lublin

Oferta nr 2 zgodnie z warunkami postawionymi w SIWZ uzyskała - 83,43 punktów

 

Oferta nr 3:

                                   Centrum Informatyczne POLSOFT s.c.

                                   Arkadiusz Serodziński, Elżbieta Karkut - Czarnobil

                                   ul. Bukowiecka 92, 03-893 Warszawa

Oferta nr 3 zgodnie z warunkami postawionymi w SIWZ uzyskała - 83,74 punktów

 

Oferta nr 5:

                                   EWAM SYSTEM

                                   Technologie Informatyczne

                                   ul. Złotowska 66, 60-189 Poznań

Oferta nr 5 zgodnie z warunkami postawionymi w SIWZ uzyskała - 62,82 punktów                

 

Oferta nr 6:

                                   ELPRO-BIS Spółka z o.o.

                                   ul. Sukiennicza 2, 62-800 Kalisz

Oferta nr 6 zgodnie z warunkami postawionymi w SIWZ uzyskała - 86,16 punktów    

 

Oferta nr 7:

                                   Centrum Przemysłowo - Usługowe

                                   ZETO Spółka z o.o.

                                   ul. Powst. Wielkopolskich 20, 58-500 Jelenia Góra

Oferta nr 7 zgodnie z warunkami postawionymi w SIWZ uzyskała - 86,91 punktów

 

II. Wykonawcach których oferty zostały odrzucone:

 Nie było

 

III. Wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania :

 Nie było

IV. Terminie , po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta:

Umowy o wykonanie zamówienia publicznego zostanie zawarta po: 29.10.2012 roku

Wójt Gminy Krzykosy

(-)  inż. Andrzej Janicki

Odpowiedzi na zapytania

1.     Pytanie:

Czy zamawiający dopuszcza jest upoważniony (do zakupu  w ramach niniejszego przetargu oprogramowania firmy Microsoft w wersji Edukacyjnej?)

 

Odpowiedź:

Komputery przeznaczone są do szkół więc może w nich być zainstalowane oprogramowanie z licencją dla edukacji. Oprogramowanie i forma go dostarczenia musi być zgodna ze SIWZ. Proszę także zwrócić uwagę, że laptop nie jest przeznaczony dla szkół tylko dla administracji.

 

2.     Pytanie:

Czy moglibyście Państwo udostępnić załączniki, które należy wypełnić, w wersji edytowalnej?

 

Odpowiedź:

Dokumenty mogą zostać przesłane drogą elektroniczną, na prośbę zainteresowanego.

 

SIWZ

SIWZ.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu

Krzykosy: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU NIEZAWODNI UCZNIOWIE.
Numer ogłoszenia: 395774 - 2012; data zamieszczenia: 12.10.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krzykosy , ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, woj. wielkopolskie, tel. 61 2851514, faks 61 2851592.

Adres strony internetowej zamawiającego:www.krzykosy.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU NIEZAWODNI UCZNIOWIE..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów komputerowych wg. poniższego zestawienia:

a. zestaw komputerowy - 40 szt.,

b. komputer przenośny /laptop/ - 1 szt.,

c. urządzenie wielofunkcyjne - 1 szt.,

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz ze specyfikacją techniczną sprzętu znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, gotowy do eksploatacji, kompletny, wolny od wszelkich wad w tym konstrukcyjnych, materiałowych i prawnych..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.30.00-8, 30.23.13.10-3, 30.21.31.00-6, 48.62.00.00-0, 30.23.72.00-1, 30.23.60.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 23.11.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych. 1) posiadają uprawnienia do wykonywania czynności lud działalności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania, 2) posiadają wiedzę i doświadczenie, 3) dysponują odpowiednim potencjałem wraz z osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dla uznania, spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, Zamawiający żąda aby Wykonawca wykazał, iż wykonał w sposób należyty, w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie: a) co najmniej 1 dostawę polegającą na dostawie fabrycznie nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (co najmniej system operacyjny) w ilości co najmniej 20 zestawów komputerowych lub komputerów przenośnych.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania warunku dysponowania odpowiednim potencjałem oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krzykosy.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Ośrodek Oświaty, ul. Główna 39, 63-024 Krzykosy (budynek Zespołu Szkół).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.10.2012 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Krzykosy ul. Główna 37 63-024 Krzykosy /pok. Nr 12 sekretariat./.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt Niezawodni uczniowie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie