WAŻNE!

Dostawa żużla do naprawy dróg na terenie gminy Krzykosy w 2012 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gmina Krzykosy

   ul. Główna 37

63-024 Krzykosy

Krzykosy dn. 2012-01-12

 

Do wszystkich Wykonawców

  postępowania Nr  2632-2012
                               

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr   w trybie przetargu nieograniczonego:

na  dostawę żużla do naprawy dróg  na terenie gminy Krzykosy w 2012r.

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Gmina Krzykosy ul. Główna 37 , 63-024 Krzykosy działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity z dnia  16.09.2010R. (Dz.U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

 zawiadamia o :

I.  Wyborze najkorzystniejszej oferty:

 1. Jako ofertę najkorzystniejszą  Zamawiający wybrał : Ofertę nr : 2

Firma Robót Drogowych Krzysztof Kukulski  Kijewo 36B , 63-000 Środa Wlkp

Jedynym kryterium oceny była cena.

Oferta nr 2 zgodnie z warunkami postawionymi w SIWZ uzyskała 100 punktów

2. Nazwy, siedziby i adresy Wykonawców którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom:

     Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „CYNK" s.c. Edward Cynka i wspólnicy Sosnowiec 4, 63-100 Śrem

Oferta nr 1 zgodnie z warunkami postawionymi w SIWZ uzyskała 71,79 punktów

II. Wykonawcach których oferty zostały odrzucone:

 Nie było

III. Wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania :

 Nie było

IV. Terminie, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta:

Umowa o wykonanie zamówienia publicznego: zostanie zawarta po dniu  31.01.2012r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

ZP.271.1.2.Ż.2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

NA DOSTAWY W POSTĘPOWANIU  PROWADZONYM W TRYBIE

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO - art. 39 ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych

Tekst jednolity z dnia  16.09.2010R. (Dz.U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

O ustalonej wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 w/w ustawy

na  dostawę żużla do naprawy dróg  na terenie gminy Krzykosy w 2012 r.

                           kod Wspólnego Słownika Zamówień

                      14.63.00.00-6 - Żużel, popioły, odpady żelaza i złom

Szczegółowy zakres prac określa: specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Oferenci są zobowiązani do zapoznania się z istotnymi warunkami zamówienia,.

Planowana ilość dostaw ok. 2 700 ton  żużla (żużel paleniskowy gruby - nie pył)
Nie przewiduje się ofert częściowych, a także wariantowych

Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających o wartości nie więcej niż 20% zamówienia podstawowego.

Termin realizacji zamówienia do zakończenia realizacji dostaw
 lecz nie dłużej niż do 21 grudnia 2012r

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy:

 • nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 p.z.p.,
 • przyjmują warunki umowy, określone w załączonej do siwz umowie,
 • złożą wymagane specyfikacją dokumenty.

Kryterium oceny - cena = 100 %

Oferty z podaniem ceny netto + wielkość podatku VAT na druku zamawiającego należy złożyć w  zamkniętych kopertach w sekretariacie Urzędu Gminy ul. Główna 37 Krzykosy pok. Nr. 12 do godz. 900 dnia 12 stycznia  2012r z napisem na kopercie: przetarg „DOSTAWA ŻUŻLA 2012r" z dopiskiem na kopercie „Przetarg" nie otwierać przed godz. 9.10 dnia 12 stycznia 2012 r otwarcie ofert  o godz. 910dnia  12 stycznia 2012 r w sali posiedzeń Urzędu.

Do udzielania informacji jest upoważniony Pan Włodzimierz Ratajczak pok. nr.4 w Urzędzie Gminy Krzykosy tel.061/2851514 email : w.rat@wp.pl

Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z projektem umowy zał. nr 3 do SIWZ

Termin związania ofertą do 12.02.2012r

Pouczenie o środkach ochrony prawnej  przysługującej wykonawcom: zgodnie z art. 180 -183 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje protest na czynności zamawiającego, a jeżeli zamawiający oddali lub odrzuci protest to zgodnie z art. 1184- 193 wykonawcy przysługuje odwołanie szczegółowe informacje zawiera siwz

Krzykosy dnia 3 stycznia 2012 r

Wójt Gminy Krzykosy
Andrzej Janicki

                   

Ogłoszenie ukazało się:

 • w Biuletynie Zamówień Publicznych  pod Nr  2632 w dniu  3-01-2012r
 • na stronie internetowej Gminy Krzykosy  http://www.krzykosy.pl/   w dniu  3-01-2012r
 • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krzykosy w dniu  3-01-2012r

Załącznik:

Ogłoszenie o zamówieniu

Krzykosy: dostawa żużla do naprawy dróg na terenie gminy Krzykosy w 2012r.
 

Numer ogłoszenia: 2632 - 2012; data zamieszczenia: 03.01.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krzykosy , ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, woj. wielkopolskie, tel. 61 2851514, faks 61 2851592.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa żużla do naprawy dróg na terenie gminy Krzykosy w 2012r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dostawa żużla do naprawy dróg w ilości ok. 2 700 ton wraz rozładunkiem na terenie gminy Krzykosy w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Inwestor wymagać może dostaw w ilości 200.0 ton w jednym dniu w tym samochodami z napędem na 4 koła o ładowności 20 ton ( tereny bagienne).

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • dodatkowa dostawa żużla do naprawy dróg w ilości do 20% wartości zlecenia w przypadku zabepiecznia dodatkowych środków w budżecie

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.63.00.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 21.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    nie dotyczy

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    nie dotyczy

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    posiadanie odpowiedniej ilości pojazdów do dostawy min. 200,0 ton żużla w jednym dniu + sprzęt z napędem na 4 koła o ładowności 20 ton

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    nie dotyczy

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    nie dotyczy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 •  

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krzykosy.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Krzykosy ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy pok.Nr 4 Strona internetowa email w.rat@wp.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.01.2012 godzina 09:00, miejsce: Krzykosy ul. Główna 37 pok. Nr 12 sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 12.02.2012.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie