WAŻNE!

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Krzykosy, 17 grudnia 2012 r.

ZP.271.DZSS.1.2012

Gmina Krzykosy

ul. Główna 37

63-024 Krzykosy

Do wszystkich Wykonawców postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr 475984-2012

               

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr  475984-2012 w trybie przetargu nieograniczonego:

Dowóz uczniów niepełnosprawnych  z terenu Gminy Krzykosy

do  Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie w 2013 r.

wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu uczniów do i ze szkoły.

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gmina Krzykosy ul. Główna 37 , 63-024 Krzykosy działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) zawiadamia o :

I.  Wyborze najkorzystniejszej oferty:

1.      Jako ofertę najkorzystniejszą  Zamawiający wybrał :

      Ofertę nr 3:

                                   Przedsiębiorstwo Usługowe Piotr Radwan

ul. Jana Pawła II 74a

63-800 Gostyń

Jedynym kryterium oceny była cena.

Oferta nr 3 zgodnie z warunkami postawionymi w SIWZ uzyskała - 100 punktów

 

  1. Nazwy, siedziby i adresy pozostałych Wykonawców którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom:

Oferta nr 1:

Usługi Przewozowe Andrzej Krzyżoszczak, ul. Wrocławska 71, 63-930 Jutrosin

Oferta nr 1 zgodnie z warunkami postawionymi w SIWZ uzyskała - 86,90 punktów

 

Oferta nr 2:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Stefan Klimczak Chwalęcin 24 63-040 Nowe Miasto

Oferta nr 2 zgodnie z warunkami postawionymi w SIWZ uzyskała - 94,76 punktów

  

II. Wykonawcach których oferty zostały odrzucone:

 Nie było

 

III. Wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania :

 Nie było

 

IV. Terminie , po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta:

Umowy o wykonanie zamówienia publicznego zostanie zawarta po: 27.12.2012 roku

Wójt Gminy Krzykosy
(-)  inż. Andrzej Janicki