WAŻNE!

Dowóz niepełnosprawnych uczniów z terenu gminy Krzykosy do Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie w 2013 r.

 DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY KRZYKOSY DO ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W JAROCINIE w 2013 r.
wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu uczniów do i ze szkoły.


 

 


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Krzykosy, 17 grudnia 2012 r.

ZP.271.DZSS.1.2012

Gmina Krzykosy

ul. Główna 37

63-024 Krzykosy

Do wszystkich Wykonawców postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr 475984-2012

               

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr  475984-2012 w trybie przetargu nieograniczonego:

Dowóz uczniów niepełnosprawnych  z terenu Gminy Krzykosy

do  Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie w 2013 r.

wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu uczniów do i ze szkoły.

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gmina Krzykosy ul. Główna 37 , 63-024 Krzykosy działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) zawiadamia o :

I.  Wyborze najkorzystniejszej oferty:

1.      Jako ofertę najkorzystniejszą  Zamawiający wybrał :

      Ofertę nr 3:

                                   Przedsiębiorstwo Usługowe Piotr Radwan

ul. Jana Pawła II 74a

63-800 Gostyń

Jedynym kryterium oceny była cena.

Oferta nr 3 zgodnie z warunkami postawionymi w SIWZ uzyskała - 100 punktów

 

  1. Nazwy, siedziby i adresy pozostałych Wykonawców którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom:

Oferta nr 1:

Usługi Przewozowe Andrzej Krzyżoszczak, ul. Wrocławska 71, 63-930 Jutrosin

Oferta nr 1 zgodnie z warunkami postawionymi w SIWZ uzyskała - 86,90 punktów

 

Oferta nr 2:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Stefan Klimczak Chwalęcin 24 63-040 Nowe Miasto

Oferta nr 2 zgodnie z warunkami postawionymi w SIWZ uzyskała - 94,76 punktów

  

II. Wykonawcach których oferty zostały odrzucone:

 Nie było

 

III. Wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania :

 Nie było

 

IV. Terminie , po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta:

Umowy o wykonanie zamówienia publicznego zostanie zawarta po: 27.12.2012 roku

Wójt Gminy Krzykosy
(-)  inż. Andrzej Janicki

Wyjaśnienia nr 1

ZP.271.DZSS.1.2012

WYJAŚNIENIE

 

Dot. przetargu nieograniczonego na  dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Krzykosy  do  Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie w 2013 r. wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu uczniów do i ze szkoły.

 

1.     Zamawiający wyjaśnia, że wymagana w SIWZ liczba miejsc siedzących w pojeździe dot. miejsc przeznaczonych dla uczniów. W związku z tym pojazd, którym Wykonawca chce wykonywać usługę powinien być dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, minimum 9 miejsc siedzących (nie licząc miejsca dla kierowcy). Ponadto Zamawiający zwraca uwagę, że pojazd powinien być przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób na wózkach inwalidzkich.  

SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY KRZYKOSY DO ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W JAROCINIE w 2013 r. wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu uczniów do i ze szkoły.
Numer ogłoszenia: 475984 - 2012; data zamieszczenia: 28.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krzykosy , ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, woj. wielkopolskie, tel. 61 2851514, faks 61 2851592.

Adres strony internetowej zamawiającego:www.krzykosy.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY KRZYKOSY DO ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W JAROCINIE w 2013 r. wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu uczniów do i ze szkoły..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Krzykosy do Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie w okresie od dnia 2 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 02.01.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże , że posiada środki transportu (pojazd dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, minimum 9 miejsc siedzących), które muszą posiadać aktualne badania techniczne.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia niezbędne dla realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krzykosy.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Ośrodek Oświaty w Krzykosach (budynek Zespołu Szkół w Krzykosach), ul. Główna 39, 63-024 Krzykosy.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.12.2012 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Krzykosy, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, sekretariat pokój nr 12.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie