WAŻNE!

Dowóz uczniów z terenu gminy Krzykosy do szkół w 2013 r.

 DOWÓZ UCZNIÓW Z TERENU GMINY KRZYKOSY DO GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH w 2013 r. wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu uczniów do i ze szkoły.

 

 


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Krzykosy, 11 grudnia 2012 r.

ZP.271.DS.1.2012

Gmina Krzykosy

ul. Główna 37

63-024 Krzykosy

 

Do wszystkich Wykonawców postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr 475968-2012

               

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr  475968-2012 w trybie przetargu nieograniczonego:

  DOWÓZ UCZNIÓW Z TERENU GMINY KRZYKOSY 

DO  GIMNAZJÓW  I  SZKÓŁ  PODSTAWOWYCH  w 2013 r.

wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu uczniów do i ze szkoły.

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gmina Krzykosy ul. Główna 37 , 63-024 Krzykosy działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) zawiadamia o :

I.  Wyborze najkorzystniejszej oferty:

1.      Jako ofertę najkorzystniejszą  Zamawiający wybrał :

TRASA I:

      Ofertę nr 1:

                              Przewozy Autokarowe

                              Sylwester Spychała

                              ul. Długa 58

                              63-023 Sulęcinek

Jedynym kryterium oceny była cena.

Oferta nr 1 zgodnie z warunkami postawionymi w SIWZ uzyskała - 100 punktów

 

TRASA II:

      Ofertę nr 1:

                              Przewozy Autokarowe

                              Feliks Wawrzyniak

                              ul. Wrzesińska 39

                              63-025 Witowo

Jedynym kryterium oceny była cena.

Oferta nr 1 zgodnie z warunkami postawionymi w SIWZ uzyskała - 100 punktów       

  1. Nazwy, siedziby i adresy pozostałych Wykonawców którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom:

Nie było

II. Wykonawcach których oferty zostały odrzucone:

 Nie było

III. Wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania :

 Nie było

IV. Terminie , po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta:

Umowy o wykonanie zamówienia publicznego zostanie zawarta po: 21.12.2012 roku

Wójt Gminy Krzykosy
(-)  inż. Andrzej Janicki

SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

 DOWÓZ UCZNIÓW Z TERENU GMINY KRZYKOSY DO GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH w 2013 r. wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu uczniów do i ze szkoły.
Numer ogłoszenia: 475968 - 2012; data zamieszczenia: 28.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krzykosy , ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, woj. wielkopolskie, tel. 61 2851514, faks 61 2851592.

Adres strony internetowej zamawiającego:www.krzykosy.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOWÓZ UCZNIÓW Z TERENU GMINY KRZYKOSY DO GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH w 2013 r. wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu uczniów do i ze szkoły..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dowóz, autobusem posiadającym minimum 50 miejsc siedzących, uczniów z terenu gminy Krzykosy do gimnazjów i szkół podstawowych na terenie gminy Krzykosy w okresie od dnia 2 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. Zamówienie zostało podzielone na dwa pakiety w związku, z czym DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH: DOWÓZ UCZNIÓW Z TERENU GMINY KRZYKOSY DO GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH w 2013 r. (od 2 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013) wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu uczniów do i ze szkoły - TRASA I DOWÓZ UCZNIÓW Z TERENU GMINY KRZYKOSY DO GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH w 2013 r. (od 2 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013) wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu uczniów do i ze szkoły - TRASA II.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 02.01.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKICzy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓWIII.

3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże , że posiada środki transportu (1 autobus minimum 50 miejsc siedzących), które muszą posiadać aktualne badania techniczne, a dokumenty rejestracyjne pojazdów muszą potwierdzać zadeklarowaną przez Wykonawcę ilość miejsc siedzących.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia niezbędne dla realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krzykosy.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Ośrodek Oświaty w Krzykosach (budynek Zespołu Szkół w Krzykosach), ul. Główna 39, 63-024 Krzykosy.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.12.2012 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Krzykosy, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, sekretariat pokój nr 12..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie