WAŻNE!

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Krzykosy dn.2012-10-02

 

Do wszystkich Wykonawców nr  postępowania 351600 -2012

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr   w trybie przetargu nieograniczonego:

Przebudowa drogi gminnej Nr. 550130P Sulęcinek-Solec Etap IV ul. Szkolna w Sulęcinku"

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Gmina Krzykosy ul. Główna 37 , 63-024 Krzykosy działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity z dnia  16.09.2010R. (Dz.U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

 

 zawiadamia o :

I.  Wyborze najkorzystniejszej oferty:

 

  1. Jako ofertę najkorzystniejszą  Zamawiający wybrał : Ofertę Nr. 5

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD" Spółka Akcyjna ul. Poznańska 71a , 63-200 Jarocin

Jedynym kryterium oceny była cena.

Oferta nr 5 zgodnie z warunkami postawionymi w SIWZ uzyskała  punktów 100

 

2. Nazwy, siedziby i adresy pozostałych Wykonawców którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom:

Oferta Nr. 1.

COLAS Polska Sp.z o.o.

Ul. Nowa 49

62-070 Palędzie

Pkt.= 88,14

Oferta Nr. 2.

„POL-DRÓG Kościan" Sp. z.o.o

Bonikowo Ul. Dworcowa 29,

 64-000 Kościan

Pkt. = 81,71

Oferta Nr.3

Leszczyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych  Sp. z o.o

Ul. Energetyków 6

64-100 Leszno

Pkt.  88,02

Oferta Nr. 4

SKAŃSKA S.A.

Ul. Gen.J. Zajączka 9

01-518 Warszawa

Pkt. 77,40

Oferta Nr. 6

Firma  Robót Drogowych

Krzysztof Kukulski

Kijewo 36B

63-000 Środa Wlkp

Pkt. 89,03

Oferta Nr. 7

Zakład Drogowo-Transportowy

Sławomir Begier

Ul. Orzeszkowej 39

62-330 Nekla

II. Wykonawcach których oferty zostały odrzucone:

 Nie było

III. Wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania :

 Nie było

IV. Terminie , po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta:

Umowa o wykonanie zamówienia publicznego: zostanie zawarta po dniu  8.10.2012r 

z up. Wójta
(-)  Ewa Tomczak
Sekretarz Gminy