WAŻNE!

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Gmina Krzykosy

 ul. Główna 37

63-024 Krzykosy

Krzykosy dn.2012-06-08

Do wszystkich Wykonawców nr 
postępowania  168740-2012

Dot.: postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego nr   w trybie
przetargu nieograniczonego:

Przebudowa drogi tłuczniowej na asfaltową w m. Bronisław „

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Gmina Krzykosy ul.Główna 37 , 63-024 Krzykosy działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Tekst jednolity z dnia  16.09.2010R. (Dz.U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)


zawiadamia o :

I.  Wyborze najkorzystniejszej oferty:
 

  1. Jako ofertę najkorzystniejszą  Zamawiający wybrał : Ofertę Nr. 5

Przedsiębiorstwa Robót Drogowych
„DROBUD" S.A. ul. Poznańska 71a , 63-200 Jarocin

Jedynym kryterium oceny była cena.

Oferta nr 5 zgodnie z warunkami postawionymi w SIWZ uzyskała 100 punktów

2. Nazwy, siedziby i adresy pozostałych Wykonawców którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom:

Oferta Nr. 1.

COLAS Polska Sp. z o.o. ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie    - 83,22 pkt

Oferta Nr. 2.

„POL-DRÓG PIŁA" Sp . z o.o. ul. Wawelska 106 , 64-920 Piła - 74,83 pkt.

Oferta Nr.3

Przedsiębiorstwo Budowlano- Handlowe „Marzyński „ Sp. z o.o.  ul. Przemysłowa  2, 63-200 Jarocin 90,33 pkt.

Oferta Nr. 4

POL-DRÓG Kościan Sp. z o.o. Bonikowo ul. Dworcowa 29, 64-000 Kościan 77,91 pkt.

PUB Infrakom Sp. z o.o. ul. Składowa 1. 64-200 Wolsztyn

Oferta Nr. 6

Skańska  ul. Gen. J. Zajączka 9, 01- 518 Warszawa    - 85,80 pkt

Oferta Nr. 7

P.H.U.  Ryszard Antkowiak Krzycko Wielkie ul. Adamowo 11, 64- 117 Krzycko Małe    - 80,88 pkt.

Oferta Nr. 8

Zakład Drogowo Transportowy Sławomir Begier ul. Orzeszkowej 39, 62-330 Nekla - 95,16 pkt

II. Wykonawcach których oferty zostały odrzucone:

 Nie było

III. Wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania :

 Nie było

IV. Terminie , po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta:

Umowa o wykonanie zamówienia publicznego: zostanie zawarta po dniu  25.06.2012r