WAŻNE!

Dostawy opału do budynków komunalnych Gminy Krzykosy

Dostawy opału do budynków komunalnych Gminy Krzykosy administrowanych przez Urząd Gminy Krzykosy
w  okresie od:  10 stycznia 2013 r. do  31 grudnia 2013 r.

 

 


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Krzykosy dn. 2012-12-31

 

Gmina Krzykosy

   ul. Główna 37

63-024 Krzykosy

 

Do wszystkich Wykonawców nr  postępowania  511602-2012
                               

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr  511602-2012   w trybie przetargu nieograniczonego:

Dostawy opału do budynków komunalnych Gminy Krzykosy  administrowanych przez Urząd Gminy Krzykosy

w okresie od 10 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Gmina Krzykosy ul. Główna 37 , 63-024 Krzykosy działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 769 ze zmianami) zawiadamia o :

 

I.  Wyborze najkorzystniejszej oferty:

  1. Jako ofertę najkorzystniejszą  Zamawiający wybrał :

Ofertę nr 3:

                            Przedsiębiorstwo Transportowo- Handlowe

                                  „ Image"   Sebastian Grigiel

                                      43-186   ORZESZE -GERDAWICE

                                    ul. Dojazdowa 53

Jedynym kryterium oceny była cena.

Oferta nr 3 zgodnie z warunkami postawionymi w SIWZ uzyskała 100 punktów

2. Nazwy ,siedziby i adresy Wykonawców którzy złożyli oferty , a także punktację przyznaną ofertom:

   Oferta nr 1:

                            EUROKOMERS  Sp. z o.o.                             -            oferta otrzymała  - 89,74 punkty

                              44-351  Turza Śl.  Ul. Bogumińska 77c

Oferta  nr 2:

                            Firma Handlowo-Usługowa  „ BORYS"     -            oferta otrzymała  - 90,06 punkty

                                     Ewelina  Roszyk

                                63-000  Środa ul. Surzyńskich 4

Oferta nr 4:

                            PPHU „ SIGMA"  Mateusz Orzechowski     -            oferta otrzymała  - 90,76 punkty

                                      63-024  Krzykosy

                                      ul. Kręta 11

Oferta nr 5:

                            MATERIAŁY BUDOWLANE                      -            oferta otrzymała  - 91,88 punkty

                                  AW  WESOŁEK   Sp. K.

                                      63-041  Chocicza

                                            ul. Składowa 14

II. Wykonawcach których oferty zostały odrzucone:

                   Nie było

III. Wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania :

                        Nie było

IV. Terminie , po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta:

 

Umowa o wykonanie zamówienia publicznego:

 Dostawy opału do budynków komunalnych Gminy Krzykosy  administrowanych przez Urząd Gminy Krzykosy

  w okresie od 10 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.  zostanie zawarta po dniu 09 stycznia 2013 r.                                                                                                                                            

 Wójt
(-) inż.. Andrzej Janicki

SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Krzykosy, 2012-12-14

GKZ/ZP/ 271/GK/1/12

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Gmina Krzykosy ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy woj. wielkopolskie, tel. 61/2851514

e-mail: Krzykosy@wokiss.pl

O G Ł A S Z A 

Przetarg  nieograniczony o wartości  poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 Pzp. na :

Dostawy opału do budynków komunalnych Gminy Krzykosy administrowanych przez Urząd Gminy Krzykosy w  okresie od:  10 stycznia 2013 r. do  31 grudnia 2013 r.

1.      Adres strony internetowej, na której  zamieszczona została SIWZ:

                                     www. krzykosy.pl.

Na wniosek Wykonawcy SIWZ można uzyskać : osobiście w siedzibie Zamawiającego, przesyłką pocztową po uprzednim zamówieniu przez wykonawcę  lub bezpośrednio ze strony internetowej zamawiającego.

2.      Określenie przedmiotu oraz wielkości  lub zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa opału - przewidywana ilość opału:

Ø  Węgiel kostka gat. I    - około  20 ton.

Ø  Węgiel orzech gat. I    - około  20 ton.

Ø  Miał węglowy              - około  20 ton.

               Opał powinien odpowiadać następującym parametrom:

                                                                                      Węgiel kostka gat. I :    orzech gat. I  :     Miał:  

Ø  Wartość  opałowa pow.   -       29 MJ/kg                -  29 MJ/kg        -   22 MJ/kg   

Ø  Zawartość popiołu             -      do 6%                       -   do 6%            -  do 20%

Ø  Zasiarczenie                        -       do 0,6 %                   -  do 0,6 %        -  do 0,7 %  

3.      Wspólny Słownik Zamówień:  - kod CPV: 09.11.12.10-5  węgiel kamienny

4.      Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

5.      Zamawiający nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

6.      Termin wykonania zamówienia -sukcesywnie wg  potrzeb zamawiającego do 31-12-2013 r.

7.      Opis warunków udziału w postępowaniu:

     O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1)     Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają  obowiązek posiadania takich uprawnień;

2)     Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym  i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego  i osób  zdolnych  do wykonania zamówienia; 

3)     Znajdują  się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4)     Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. ;

5)     Wyrażą zgodę na wszystkie warunki  określone w SIWZ  oraz w projekcie umowy.

8.      Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 

   Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na       podstawie  przedłożonych oświadczeń i dokumentów, według formuły spełnia/nie spełnia

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie polega wykluczeniu na podstawie art. 24 Pzp składa następujące dokumenty:

1)     Oświadczenie wykonawcy  o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy pzp  oraz  oświadczenie, że Wykonawca ni podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na  podstawie art. 24 pzp. - załącznik Nr 2do SIWZ;

2)     Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku , gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik; 

3)     Aktualny odpis z właściwego rejestru ,albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej  wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.

4)     Wypełniony formularz ofertowy wg  wzoru określonego w  załączniku  Nr. 1

5)     Zaakceptowany projekt umowy.

9.      Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:- nie dotyczy.

10.   Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium - CENA, Waga - 100%

11.   Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie zamawiającego:

Urząd Gminy Krzykosy ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy

Pokój nr 12 sekretariat Urzędu,

Termin do dnia 28 grudnia 2012 r.  godz. 900

12.    Otwarcie ofert w dniu 2012-12-28  o godz. 915:

w siedzibie zamawiającego:

 sala posiedzeń Urzędu Gminy w Krzykosach ul. Główna 37.

13.   Wykonawca pozostaje związany  ofertą przez okres 30 dni.

14.   W niniejszym postępowaniu nie będzie zawierana umowa ramowa.

15.   W niniejszym postępowaniu nie ustanawia się dynamicznego systemu zakupów.

16.   W niniejszym postępowaniu nie będzie zastosowana aukcja elektroniczna.

17.   Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2012-12-14  nr ogłoszenia - 511602-2012