WAŻNE!

Zajęcia informatyczne (ICT/IT) w ramach projektu "Niezawodni Uczniowie"

Zajęcia informatyczne (ICT/IT) w ramach projektu Niezawodni uczniowie

 


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

   

Krzykosy, 22 października 2012 r.

ZP.271.NU.2.2012

Gmina Krzykosy

ul. Główna 37

63-024 Krzykosy

Do wszystkich Wykonawców postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr 395950-2012

               

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr  Nr 395950-2012 w trybie przetargu nieograniczonego:

Zajęcia informatyczne (ICT/IT) w ramach projektu „Niezawodni uczniowie".

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gmina Krzykosy ul. Główna 37 , 63-024 Krzykosy działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) zawiadamia o :

I.  Wyborze najkorzystniejszej oferty:

1.  Jako ofertę najkorzystniejszą  Zamawiający wybrał :

      Ofertę nr 1:

                              SYNTEA S.A.

                              ul. Wojciechowska 9a

                              20-704 Lublin

Jedynym kryterium oceny była cena.

Oferta nr 1 zgodnie z warunkami postawionymi w SIWZ uzyskała - 100 punktów

 

2. Nazwy ,siedziby i adresy Wykonawców którzy złożyli oferty , a także punktację przyznaną ofertom:

Nie było

II. Wykonawcach których oferty zostały odrzucone:

 Nie było

 

III. Wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania :

 Nie było

IV. Terminie , po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta:

Umowy o wykonanie zamówienia publicznego zostanie zawarta po: 29.10.2012 roku

Wójt Gminy Krzykosy

(-)  inż. Andrzej Janicki

Sprostowanie dot. wadium

Rozdział VIII - WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Przystępując do niniejszego postępowania, Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 5.000 zł. (słownie pięć tysięcy złotych).

2. Wadium wnosi się przelewem przed upływem terminu na składanie ofert.

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr z 2007 Nr 42,

poz. 275).

4. Wykonawca w zależności od wybranej formy wadium - oryginał, lub kopię dołącza do oferty.

5. Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi zawierać klauzule gwarantujące bezwarunkową wypłatę na rzecz zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp.

6. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto:

Bank Spółdzielczy w Środzie Wlkp. O/Krzykosy

Nr 90 9085 0002 0010 0100 1313 0011

 

 z dopiskiem „wadium - przetarg szkolenia ECCC w projekcie „Niezawodni uczniowie". Pieniądze muszą się znaleźć (zostać zaksięgowane)  na koncie Zamawiającego najpóźniej w terminie składania ofert. Kopię dowodu wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.

7. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

8. Wadium musi obejmować cały okres związania z ofertą.

9. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w innej formie jak pieniądze należy dołączyć do oferty.

10. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, terminie i kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania.

11. Zwrot wadium.

1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamówienia;

2) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert:

3) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z

umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. Zaleca się wskazanie w ofercie nr rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu.

12.Utrata wadium.

1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, ustawy pzp, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1,ustawy Pzp. lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynikało to z przyczyn nieleżących po jego stronie;

2)Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

c) zawarcie Umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

 

SIWZ

SIWZ.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu

Krzykosy: Zajęcia informatyczne (ICT/IT) w ramach projektu Niezawodni uczniowie.
Numer ogłoszenia: 395950 - 2012; data zamieszczenia: 12.10.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krzykosy , ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, woj. wielkopolskie, tel. 61 2851514, faks 61 2851592.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:www.krzykosy.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zajęcia informatyczne (ICT/IT) w ramach projektu Niezawodni uczniowie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Organizacja i realizacja szkoleń informatycznych (ICT/IT) opartych na certyfikacji Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Informatycznych - ECCC, dla uczestników projektu Niezawodni uczniowie ze szkół objętych projektem tj.: a) Gimnazjum w Zespole Szkół w Krzykosach oraz b) Gimnazjum w Zespole Szkół w Sulęcinku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.53.31.00-0, 80.53.32.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania, Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 5.000 zł. (słownie pięć tysięcy złotych).

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Działalność prowadzona w celu realizacji przedmiotu zamówienia nie wymaga obowiązku posiadania specjalnych uprawnień.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający żąda aby Wykonawca wykazał, iż wykonał w sposób należyty, w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie: a) co najmniej 2 usługi, każda realizowana na podstawie odrębnej umowy, o zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia tj. usługi polegające na organizacji i realizacji szkoleń ECCC oraz kompleksowej obsłudze procesu certyfikacji w standardzie ECCC, o wartości przynajmniej 100.000,00 zł brutto każda, i łącznej liczbie uczestników co najmniej 140 osób, a uczestnikami przynajmniej jednej usługi były dzieci lub młodzież ze szkół podstawowych lub gimnazjów lub szkół ponadgimnazjalnych.
III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający żąda aby Wykonawca wykazał, iż dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: osobami, które posiadają kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie umożliwiające realizację zajęć stanowiących przedmiot zamówienia, a w szczególności co najmniej: - co najmniej 1 (jedną) osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika szkolenia, posiadającą wykształcenie wyższe oraz minimum 2 letnie doświadczenie w organizacji i realizacji szkoleń informatycznych realizowanych w ramach projektów dofinansowanych ze środków EFS, przy czym przynajmniej 1 (jeden) zarządzany projekt charakteryzował się: realizacją trwającą zgodnie z umową minimum 10 miesięcy, wartością co najmniej 100.000 zł brutto, sprawowany był nadzór nad nauczycielami, prowadzona była dokumentacja szkoleniowa, obejmował minimum 10 grup szkoleniowych, średnio po 10 osób. Kierownik szkolenia musi osobiście kontrolować proces realizacji szkolenia; - co najmniej 7 (siedmioma) osobami - trenerami posiadającymi kwalifikacje zawodowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku (Dz. U. Nr 50, poz. 400 z późn. zm.) w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli, posiadającymi co najmniej 3 letnie doświadczenie pedagogiczne w pracy w szkole podstawowej lub gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej i wykształcenie umożliwiające realizację programu szkolenia stanowiącego przedmiot zamówienia; Kwalifikacje i kompetencje wykładowców powinny być adekwatne do zakresu programowego prowadzonych przez nich bloków tematycznych zajęć. - co najmniej 2 (dwoma) osobami - egzaminatorami: posiadającymi: uprawnienia Egzaminatora ECCC co najmniej na poziomie A i B.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający żąda aby Wykonawca wykazał, iż: posiada dostęp do środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 200 000,00 zł i są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w ramach prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 zł .

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krzykosy.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Ośrodek Oświaty, ul. Główna 39, 63-024 Krzykosy (budynek Zespołu Szkół).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.10.2012 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Krzykosy, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy /pok. nr 12 sekretariat/.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt Niezawodni uczniowie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie