WAŻNE!

Zakup energii elektrycznej

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Krzykosy dn. 2012-01-31

ZP.271.1.2.E.2012

Do wszystkich Wykonawców postępowania Nr  9990-2012

 

Zawiadomienie

o unieważnieniu postępowania

            Na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759)  zamawiający - Gmina Krzykosy informuje, że zostało unieważnione postępowanie Nr.9990-2012 prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego którego przedmiotem był  "Zakup energii elektrycznej"

Uzasadnienie

            Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt.4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, ze względu na wystąpienie następujących powodów:

Oferta z najniższa ceną  przewyższa kwotę którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia w 2013r.

 

            Dziękujemy za udział w przetargu.

Wójt Gminy Krzykosy
(-) Andrzej  Janicki

Wyjaśnienia na zapytania nr 2

Odpowiedzi na kolejne pytania Wykonawców

 

Na podstawie art. 38 ust.1 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych do Gminy Krzykosy jako Zamawiającego wpłynął w dniu 16.01.2012r i 17.01.2012r wniosek od Wykonawcy o modyfikację i wyjaśnienie zapisów do przetargu na dostawę energii: Zamówienie ZP.271.1.2.E.2012 z dnia 12.01.2012r opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 9990-2012, 10114-2012, 10314-2012

Pytanie 1.

dot. załączników do SIWZ

Dotyczy zapisu punktu c) pełnomocnictwa oraz § 11 ust.3 projektu umowy . W punkcie tym oczekujecie Państwo od Wykonawcy reprezentowania Zamawiającego przed właściwymi Operatorami Systemu Dystrybucyjnego między innymi w sprawach związanych z zawarciem umowy o świadczenie usług dystrybucji z uwzględnieniem wskazanych w wykazie taryf. Wyjaśniamy, iż w przypadku rozdzielenia umów kompleksowych wszelkie działania dotyczące reprezentowania Zamawiającego przez Wykonawcę przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w zakresie świadczenia usług dystrybucji SA niemożliwe. Ponadto pragniemy wyjaśnić, iż taryfa wiąże się ze zmianami zarówno sprzedaży jak i w obszarze świadczenia usług dystrybucji energii. Możliwość zmiany taryfy dystrybucyjnej oraz częstotliwość takich zmian reguluje zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Taryfa Operatora Systemu Dystrybucyjnego i od jego zgody uzależniona jest możliwość takiej zmiany. Zatem nowy sprzedawca nie może zagwarantować, iż taką zmianę skutecznie przeprowadzi. Ponadto Oferent kalkulując cenę przetargu opiera się na aktualnych dla poszczególnych punktów grupach taryfowych (grupy taryfowe i wielkość szacunkowego zużycia dla obiektów wymienionych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik Nr. 1 do SIWZ) .Prócz tegoi prosimy o zastanowienie się , czy zmiana taryfy C11 na C12a ma tutaj sens, skoro chcą państwo , aby w ofercie była przedstawiona tylko jedna cena za energię ( wg Formularza Ofertowego i Cenowego- Cena za energię elektryczną czynna całodobową dla taryfy Cxx).

W związku z powyższym prosimy o zmodyfikowanie zapisu punktu c) w pełnomocnictwie oraz w § 11 ust.3 projektu umowy.

Na podstawie art. 38 ust. 2 Zamawiający wyjaśnia co następuje:

 Zamawiający informuje, iż wynikiem przedmiotowego postępowania przetargowego będzie zawarcie przez Zamawiającego dwóch odrębnych nowych umów, tj. umowy sprzedaży energii elektrycznej i nowej odrębnej umowy na usługę dystrybucji energii elektrycznej z nowymi postanowieniami tejże umowy, w której Zamawiający może wskazać nowe grupy taryfowe w obszarze dystrybucji energii elektrycznej. Pełnomocnictwo upoważnia Wykonawcę do reprezentowania Zamawiającego przed OSD w celu rozdzielenia umów kompleksowych.

W związku z powyższym, jak również biorąc pod uwagę cel jakiemu ma służyć przeprowadzenie przedmiotowego postępowania, Zamawiający nie widzi podstaw do zmiany treści Pełnomocnictwa.

Zamawiający informuje, iż nie akceptuje zaproponowanej zmiany w §11 ust. 3 załącznika nr 6 do SIWZ, zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 2.

dot. załączników do SIWZ

Zwracamy się z prośbą o skorygowanie treści SIWZ. Informujemy, że zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo energetyczne dla odbiorców z grupy taryfowej G przedsiębiorstwa obrotu mają obowiązek sprzedaży energii elektrycznej zgodnie z aktualną Taryfą zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki .

W związku z powyższym nie ma możliwości stosowania ceny dla odbiorców Grupy G ( klatka schodowa) wyliczonej w sposób wskazany w SIWZ.

Mając na uwadze powyższe, prosimy o wprowadzenie zapisu w SIWZ i w projekcie umowy, który umożliwi osobne rozliczenia punktów poboru należących do grupy G, na podstawie cen zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, bądź też wykluczenie z zkaresu przetargu energii pobieranej w grupie taryfowej G. zastosowanie innych cen energii ni ż określonych w Taryfie spotkałaby się z sankcją pieniężną na podstawie art. 56 ust 1 pkt 6 , lub art. 45 ust. 1 pkt. 1 Prawa Energetycznego.

Na podstawie art. 38 ust. 2 Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z „Taryfą dla energii elektrycznej dla zespołu grup taryfowych G w pakietach: domowy, przedpłatowy" zatwierdzoną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dn. 16.12.2011r., Spółką zgodnie z zapisem ust. 1.1, zobowiązana jest do stosowania taryfy dla odbiorców, dla których Spółka świadczy usługę KOMPLEKSOWĄ. Zamawiający informuje, że obecne postępowanie ma na celu rozdzielenie umów kompleksowych - podpisanie nowych, odrębnych umów sprzedaży oraz dystrybucji. W związku z powyższym Zamawiający nie widzi podstaw, by zmieniać treść SIWZ.

Równocześnie Zamawiający żąda w postępowaniu takiego skalkulowania (wraz z wszystkimi składnikami pośrednimi zależnymi i możliwymi do przewidzenia przez od Wykonawcę) ceny aby obowiązywała ona przez cały okres umowy - czas określony. Zmiana ceny będzie mogła nastąpić jedynie w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Wykonawcy (zmiany w systemie podatkowym). Ceny zatwierdzane decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki są cenami maksymalnymi jakie może żądać sprzedawca energii elektrycznej co nie znaczy, że nie może on stosować indywidualnych upustów w stosunku do poszczególnych odbiorców.

Wójt Gminy
(-) Andrzej Janicki

Wyjaśnienia na zapytania nr 1

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Na podstawie art. 38 ust.1 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych do  Gminy Krzykosy jako Zamawiającego  wpłynął w dniu 16.01.2012r  wniosek od Wykonawcy o modyfikację  i wyjaśnienie zapisów do przetargu na dostawę energii:  Zamówienie ZP.271.1.2.E.2012 z dnia 12.01.2012r  opublikowane w  Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 9990-2012, 10114-2012, 10314-2012

Pytanie 1.

dot. załączników do SIWZ Nr 6.1-6.2.  projekty umów w  § 5

Z uwagi na możliwość  zmiany przepisów  przez ustawodawcę w czasie obowiązywania umowy Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie kolejnego ust. 4 o następującej treści:

"Przypadku zmiany Ustawy oraz przepisów wykonawczych wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatem dotyczącym efektywności energetycznej ceny energii elektrycznej, o których mowa w § 5 ust 1 mogą ulec zmianie w odniesieniu do kosztów wynikających z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami od dnia ich wejścia w życie"

Na podstawie art. 38 ust. 2  Zamawiający  wyjaśnia co następuje:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość zmiany ceny jednostkowej w dwóch przypadkach:

       a) zmiany podatku akcyzowego na energię elektryczną

       b) zmiany podatku VAT na energię elektryczną

W związku z tym nie widzimy podstaw do dokonania zmiany w treści umowy.

 

Pytanie 2. Wykonawcy

W złącznikach do SIWZ Nr 6.1 i 6.2 - projektów umów w § 11 ust 5 widnieje zapis:

"Wszelkie zmiany do Umowy z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust. 3 Umowy wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nieważności."

Wykonawca wnosi o następującą zmianę:

"Wszelkie zmiany do Umowy z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust. 3-4 Umowy wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nieważności."

Na podstawie art. 38 ust. 2 Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Nawiązując do odpowiedzi nr 1, Zamawiający nie widzi podstaw do dokonania zmian zapisów umowy w §11 ust. 5 w załącznikach do SIWZ. Zapis pozostaje bez zmian.

Wójt Gminy Krzykosy
(-)   Andrzej  Janicki

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2)

Numer ogłoszenia: 10314 - 2012; data zamieszczenia: 12.01.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 9990 - 2012 data 12.01.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Krzykosy, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, woj. wielkopolskie, tel. 61 2851514, fax. 61 2851592.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
  • W ogłoszeniu jest: 23.01.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Krzykosy ul. Głwóna 37, 63-024 Krzykosy pok. nr 12 Sekretariat...
  • W ogłoszeniu powinno być: 24.01.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Krzykosy ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy pok. nr 12 Sekretariat...

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1)

Numer ogłoszenia: 10114 - 2012; data zamieszczenia: 12.01.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 9990 - 2012 data 12.01.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Krzykosy, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, woj. wielkopolskie, tel. 61 2851514, fax. 61 2851592.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.2).
  • W ogłoszeniu jest: usługi.
  • W ogłoszeniu powinno być: dostawy.

SIWZ

ZP.271.1.2.E.2012

Krzykosy, dn  9 stycznia, 2012r.

 

Gmina Krzykosy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(dalej: SIWZ)

Działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późń. zm.) oraz przepisami wykonawczymi, Gmina Krzykosy zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Zamawiający:

Gmina Krzykosy

ul. Główna 37 , 63-024 Krzykosy

tel. (61) 285 15 14

fax. (61) 285 15 92

www.krzykosy.pl

Wójt Gminy Krzykosy

                                                                                                                                                            Andrzej Janicki

                   

Ogłoszenie ukazało się:

 w Biuletynie Zamówień Publicznych  pod Nr  9990-2012  w dniu  12.01.2012r

ze zmianą  pod Nr. 10114-2012 z dnia 12.01.2012

/ dotyczy zmiany formy z usługi na dostawy/

ze zmianą pod Nr. 10314-2012  z dnia 12.01.2012

/dotyczy zmiany terminu składania  ofert  na dzień  24.01.2012r /

na stronie internetowej Gminy Krzykosy  http://www.krzykosy.pl/   w dniu 12.01.2012r

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krzykosy w dniu  12.01.2012


Załącznik:

Ogłoszenie o zamówieniu

Krzykosy: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Numer ogłoszenia: 9990 - 2012; data zamieszczenia: 12.01.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krzykosy , ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, woj. wielkopolskie, tel. 61 2851514, faks 61 2851592.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.krzykosy.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego będących zarówno w jego bezpośrednim zarządzie jak i również zarządzanych przez jego jednostki organizacyjne, wymienionych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.3. Całkowite szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej dla obiektów wymienionych w załączniku nr 1 w okresie od 01.04.2012 r. do 31.12.2013 r. wynosi 984 614,50 kWh. Taryfa Cxx: 984 299,50 kWh -w okresie od 01.04.2012 r. do 31.12.2012 r. - 410 169,50 kWh. W okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. - 574 130,00 kWh Taryfa Gxx: 315,00 kWh -w okresie od 01.04.2012 r. do 31.12.2012 r. - 135,00 kWh. W okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. - 180,00 kWh.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.00.00.00-3, 09.30.00.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

1.posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że posiada: aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; zawartą obowiązującą umowę z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego ENEA Operator Sp. z o.o., na podstawie której można prowadzić sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tego OSD do wszystkich obiektów Zamawiającego wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ;

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

dysponują odpowiednim potencjałem technicznym

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

koncesję, zezwolenie lub licencję

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Na ofertę składają się dokumenty wskazane w dziale VI oraz niżej wymienione załączniki Formularz ofertowy wypełniony i podpisany przez wykonawcę - wg zał. nr 2 Formularz cenowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę - wg zał. nr 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych - wg zał. nr 4 Oświadczenie o niepowierzaniu zamówienia podwykonawcom - wg zał. 5 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych - wg zał. 7 Oświadczenie o posiadaniu aktualnej umowy lub promesy umowy - wg zał. 8 Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę,

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Na wniosek Zamawiającego możliwe jest zwiększenie lub zmniejszenie ilości obiektów wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ, zmiana nie może przekroczyć 15%.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krzykosy.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Krzykosy ul. Główna 387, 63-024 Krzykosy pok. nr 3 i biuletyn informacji publicznej na stronie www.krzykosy.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.01.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Krzykosy ul. Głwóna 37, 63-024 Krzykosy pok. nr 12 Sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie