WAŻNE!

Budowa Placu Zabaw w Solcu

Budowa Placu Zabaw w Solcu

 

 


Sprostowanie

Krzykosy dn. 2013-06-18

Gmina Krzykosy

 ul. Główna 37

63-024 Krzykosy

Do wszystkich Wykonawców nr postępowania 179254-2013
 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 179254-2013 w trybie przetargu nieograniczonego:

 „Budowa Placu Zabaw w Solcu działka Nr 166/15 " w ramach zadania p.n.

„Budowa Placów Zabaw w miejscowościach: Solec, Garby, Sulęcin"

 

SPROSTOWANIE

 

ZAWIADOMIENIA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Gmina Krzykosy ul. Główna 37 , 63-024 Krzykosy działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 769 ze zmianami) zawiadamia o :

 

ZAISTNIAŁEJ POMYŁCE W PODANYM W DNIU 2013-06-14 ZAWIADOMIENIU:

 

Podano :

 

I. Wyborze najkorzystniejszej oferty:

 1. Jako ofertę najkorzystniejszą Zamawiający wybrał :

Ofertę nr 11:

 PERFECT GARDEN

 ul. Średzka 38

 62-322 Orzechowo

Jedynym kryterium oceny była cena.

Oferta nr 3 zgodnie z warunkami postawionymi w SIWZ uzyskała 100 punktów.

 

Powinno być :

 

I. Wyborze najkorzystniejszej oferty:

 1. Jako ofertę najkorzystniejszą Zamawiający wybrał :

Ofertę nr 11:

 PERFECT GARDEN

 ul. Średzka 38

 62-322 Orzechowo

Jedynym kryterium oceny była cena.

Oferta nr 11 zgodnie z warunkami postawionymi w SIWZ uzyskała 100 punktów.

 

Pozostała treść zawiadomienia pozostaje bez zmian.

Wójt
 (-) inż. Andrzej Janicki

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Krzykosy dn. 2013-06-14 

Gmina Krzykosy

 ul. Główna 37

63-024 Krzykosy

Do wszystkich Wykonawców nr postępowania 179254-2013
 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 179254-2013 w trybie przetargu nieograniczonego:

 „Budowa Placu Zabaw w Solcu działka Nr 166/15 " w ramach zadania p.n.

„Budowa Placów Zabaw w miejscowościach: Solec, Garby, Sulęcin"

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Gmina Krzykosy ul. Główna 37 , 63-024 Krzykosy działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 769 ze zmianami) zawiadamia o :

 

I. Wyborze najkorzystniejszej oferty:

 1. Jako ofertę najkorzystniejszą Zamawiający wybrał :

Ofertę nr 11:

 PERFECT GARDEN

 ul. Średzka 38

 62-322 Orzechowo

Jedynym kryterium oceny była cena.

Oferta nr 3 zgodnie z warunkami postawionymi w SIWZ uzyskała 100 punktów.

 

2. Nazwy ,siedziby i adresy Wykonawców którzy złożyli oferty , a także punktację przyznaną ofertom:

 Oferta nr 1:

 WERAN Sp. z o.o. - oferta otrzymała - 52,68 punktów

 ul. Nowodworska 12/9

 54-433 Wrocław

 Oferta nr 2:

 „PIKA" Radosne Parki. - oferta otrzymała - 57,28 punktów

 ul. Argentyńska 26

 59-220 Legnica

 Oferta nr 3:

 „MAJA". - oferta otrzymała - 60,76 punktów

 ul. Kopernika 10

 07-320 Małkinia Górna

Oferta nr 4:

 MAGIC GARDEN - oferta otrzymała - 40,40 punktów

 ul. Mieleńska 27

 88-170 Pakość

Oferta nr 5:

 NOVUM Wyposażenie Placów Zabaw - oferta otrzymała - 45,25 punktów

 Grom 36,

 12-130 Pasym

Oferta nr 6:

 JONEX SPORT - oferta otrzymała - 67,54 punktów

 Bogurzyn 1

 06-521 Wiśniewo

Oferta nr 7:

 MEVIUS s.c. - oferta otrzymała - 31,44 punktów

 Majdan Brzezicki 42

 21-050 Piaski 

Oferta nr 8:

 P.W. „APIS" - oferta otrzymała - 66,38 punktów

 ul. Kolaniki 19

 37-500 Jarosław

Oferta nr 9:

 HYDRO-WIELKOPOLSKA - oferta otrzymała - 71,69 punktów

 ul. Farbiarska 28

 62-050 Mosina

Oferta nr 10:

 FUB „Building and Transport" - oferta otrzymała - 62,11 punktów

 ul. M. Składowskiej-Curie 92/5

 59-300 Lublin

 Oferta nr 12:

 Inter-Flora Sp. z o.o. - oferta otrzymała - 65,10 punktów

 ul. Grabskiego 22

 55- 011 Siechnice

 

II. Wykonawcach których oferty zostały odrzucone:

 Nie było

III. Wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania :

 Nie było

IV. Terminie , po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta:

 

Umowa o wykonanie zamówienia publicznego:

 „Budowa Placu Zabaw w Solcu działka Nr 166/15 " w ramach zadania p.n.

„Budowa Placów Zabaw w miejscowościach: Solec, Garby, Sulęcin"

 zostanie zawarta po dniu 20 czerwca 2013 r.

 Wójt
(-) inż.. Andrzej Janicki

Wyjaśnienia nr 3

Wyjaśnienia nr 2

Wyjaśnienia nr 1

SIWZ

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Krzykosy, 2013-05-06

ZP.271.1.1.PZ.S-c.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Gmina Krzykosy ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy woj. wielkopolskie, tel. 61/2851514

e-mail: Krzykosy@wokiss.pl

O G Ł A S Z A 

Przetarg  nieograniczony o wartości  poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 Pzp. na :

 „Budowa Placu Zabaw w Solcu działka Nr  166/15 "

w ramach zadania p.n.

„Budowa Placów Zabaw w miejscowościach: Solec, Garby, Sulęcin"

Adres strony internetowej, na której  zamieszczona została SIWZ:  www. krzykosy.pl.

Na wniosek Wykonawcy SIWZ można uzyskać : osobiście w siedzibie Zamawiającego, przesyłką pocztową po uprzednim zamówieniu przez wykonawcę  lub bezpośrednio ze strony internetowej zamawiającego.

1.      Określenie przedmiotu oraz wielkości  lub zakresu zamówienia

1.  Roboty przygotowawcze:

 • roboty pomiarowe.
 • zdjęcie humusu wraz z przemieszczeniem

2.  Nawierzchnie placu zabaw

 • podłoże żwirowo - piaskowe pod strefy funkcjonowania urządzeń.
 • pozostałą powierzchnię placu zagospodarować poprzez dokonanie prac agrotechnicznych polegających  na wykonaniu pełnej uprawy  z wysianiem mieszanki traw.

3.  Wyposażenie placu zabaw:

 • wyposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe.
 • wyposażenie stałe placu zabaw.

4.  Ogrodzenie  placu zabaw:

 • ogrodzenie z paneli i montaż furtki ogrodzeniowej

5.  Tereny zielone:

 • sadzenie drzew liściastych i krzewów piennych.

2.      Wspólny Słownik Zamówień:  - kod CPV: 45112723-9 ; 37535200-9

3.      Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

4.      Zamawiający nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

5.      Termin wykonania zamówienia -  do 31-07-2013 r.

6.      Opis warunków udziału w postępowaniu:

     O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1)     Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają  obowiązek posiadania takich uprawnień;

2)     Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym  i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego  i osób  zdolnych  do wykonania zamówienia; 

3)     Znajdują  się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4)     Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. ;

5)     Wyrażą zgodę na wszystkie warunki  określone w SIWZ  oraz w projekcie umowy.

7.      Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 

   Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na       podstawie  przedłożonych oświadczeń i dokumentów, według formuły spełnia/nie spełnia

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie polega wykluczeniu na podstawie art. 24 Pzp składa następujące dokumenty:

1)     Oświadczenie wykonawcy  o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy pzp  oraz  oświadczenie, że Wykonawca ni podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na  podstawie art. 24 pzp. - załącznik Nr 2 i 3 do SIWZ;

2)     Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku , gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik; 

3)     Oświadczenie wykonawcy  o spełnianiu warunków - załącznik  Nr  4 do SIWZ

4)     Oświadczenie wykonawcy  o spełnianiu warunków - załącznik  Nr  5 do SIWZ

5)     Oświadczenie wykonawcy  o przynależności do Grupy Kapitałowej - załącznik  Nr  6 do SIWZ

6)     Aktualny odpis z właściwego rejestru ,albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej  wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.

7)     Wypełniony formularz ofertowy wg  wzoru określonego w  załączniku  Nr. 1 i 1A

8)     Zaakceptowany projekt umowy - załącznik  Nr  7  do SIWZ.

8.      Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:- nie dotyczy.

9.      Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium - CENA, Waga - 100%

10.   Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie zamawiającego:

Urząd Gminy Krzykosy ul. Główna 37, 63- 024 Krzykosy

Pokój nr 12 sekretariat Urzędu,

Termin do dnia 24  maja 2013 r.  godz. 900

11.    Otwarcie ofert w dniu 2013-05-24  o godz. 910: w siedzibie zamawiającego:

          sala posiedzeń Urzędu Gminy w Krzykosach ul. Główna 37.

12.   Wykonawca pozostaje związany  ofertą przez okres 30 dni.

13.   W niniejszym postępowaniu nie będzie zawierana umowa ramowa.

14.   W niniejszym postępowaniu nie ustanawia się dynamicznego systemu zakupów.

15.   W niniejszym postępowaniu nie będzie zastosowana aukcja elektroniczna.

16.   Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych

        w dniu 2013-05-07  nr ogłoszenia - 179254-2013