WAŻNE!

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności ZamawiającegoZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Krzykosy dn. 2014-07-24

Gmina Krzykosy

   ul. Główna 37

63-024 Krzykosy

 

Do wszystkich Wykonawców nr  postępowania  144035-2014
                               

               

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr  144035-2014   w trybie przetargu nieograniczonego:

 

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Krzykosy

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Gmina Krzykosy ul. Główna 37 , 63-024 Krzykosy działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) zawiadamia o :

 

I.  Wyborze najkorzystniejszej oferty: 

        - Część I   zamówienia: 

 1. Jako ofertę najkorzystniejszą  Zamawiający wybrał :

Ofertę nr 3:

                            Towarzystwo  Ubezpieczeń

                                  INTER Polska S.A.

                                  Oddział  w Poznaniu

                           61-874 Poznań, Al. Niepodległości  2

 

Oferta nr 3 zgodnie z warunkami postawionymi w SIWZ uzyskała: - 93,2 punkty

 

2. Nazwy ,siedziby i adresy Wykonawców którzy złożyli oferty , a także punktację przyznaną ofertom:

   Oferta nr 1:

                            Towarzystwo  Ubezpieczeń Wzajemnych „ TUW'  -  oferta uzyskała  - 79,31 punktów

                              Biuro Regionalne w Poznaniu

                              60-837 Poznań, ul. Mickiewicza 33                                                          

  Oferta  nr 2:

                            Concordia Polska Towarzystwo  Ubezpieczeń Wzajemnych - oferta otrzymała  - 63,82 punkty

                            Przedstawicielstwo Łódź

                            91-420 Łódź , ul. Północna  27/29

 

        - Część II   zamówienia:

 1. Jako ofertę najkorzystniejszą  Zamawiający wybrał :

Ofertę nr 2:

                            Concordia Polska Towarzystwo  Ubezpieczeń Wzajemnych

                                                    Przedstawicielstwo Łódź

                                            91-420 Łódź , ul. Północna  27/29

 

       Oferta nr 2 zgodnie z warunkami postawionymi w SIWZ uzyskała: - 86,8 punktów

 

2. Nazwy ,siedziby i adresy Wykonawców którzy złożyli oferty , a także punktację przyznaną ofertom:

   Oferta nr 1:

                            Towarzystwo  Ubezpieczeń Wzajemnych „ TUW'  -  oferta uzyskała  - 57,57 punktów

                             Biuro Regionalne w Poznaniu

                             60-837 Poznań, ul. Mickiewicza 33                                                           

 

        - Część III   zamówienia: 

 1. Jako ofertę najkorzystniejszą  Zamawiający wybrał :

Ofertę nr 2:

                            Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

                                                 Przedstawicielstwo Łódź

                                            91-420 Łódź , ul. Północna  27/29

 

       Oferta nr 2 zgodnie z warunkami postawionymi w SIWZ uzyskała: - 100 punktów

 

2. Nazwy ,siedziby i adresy Wykonawców którzy złożyli oferty , a także punktację przyznaną ofertom:

   Oferta nr 1:

                            Towarzystwo  Ubezpieczeń Wzajemnych „ TUW'  -  oferta uzyskała  - 43,42 punkty

                              Biuro Regionalne w Poznaniu

                              60-837 Poznań, ul. Mickiewicza 33                                                           

 

II. Wykonawcach których oferty zostały odrzucone:

                   Nie było

III. Wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania :

                   Nie było

IV. Terminie , po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta:

 

Umowa o wykonanie zamówienia publicznego:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Krzykosy  zostanie zawarta po dniu 01 sierpnia 2014 r.

z up. Wójta
(-) mgr  Ewa Tomczak
Sekretarz Gminy

 

 

SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

ZP.271.GF.1.2014

Krzykosy: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
Numer ogłoszenia: 144035 - 2014; data zamieszczenia: 03.07.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krzykosy , ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, woj. wielkopolskie, tel. 61 2851514, faks 61 2851592.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krzykosy.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenia mienia od kradzieży zwykłej, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia szyb od stłuczenia, ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP /forma bezimienna i imienna/, ubezpieczeń komunikacyjnych w następujących jednostkach organizacyjnych: 1.Gmina Krzykosy, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, NIP: 7861680454 REGON: 631258218 2.Biblioteka Publiczna Gminy Krzykosy, ul. Główna 27, 63-024 Krzykosy NIP: 7861540575 REGON: 000979484 Oddziały: Filia Biblioteczna w Sulęcinku, ul. Szkolna 24, 63-023 Sulęcinek, Filia Biblioteczna w Solcu, ul. Kościelna 8, 63-023 Sulęcinek, Filia Biblioteczna w Pięczkowo, ul. Szkolna 17, 63-025 Witowo, 3.Gminny Ośrodek Kultury, ul. Główna 27, 63-024 Krzykosy, NIP: 7861543562 REGON: 630576407 4.Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Krzykosy, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, NIP: 7861575993 REGON: 632003101 5.Jednostki OSP I część zamówienia: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, Ubezpieczenie mienia od kradzieży zwykłej, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia. II część zamówienia: Ubezpieczenia komunikacyjne /OC, NNW, AC/. III część zamówienia: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP /forma imienna/, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP /forma bezimienna/..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • W przypadku wzrostu majątku w okresie trwania umowy, zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do zastosowania w zamówieniach uzupełniających stawek, nie wyższych niż zastosowane w zamówieniu podstawowym, proporcjonalnie do okresu rzeczywiście udzielanej ochrony, wg systemu pro rata temporis.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.51.00-4, 66.51.54.00-7, 66.51.50.00-3, 66.51.64.00-4, 66.51.61.00-1, 66.51.41.10-0, 66.51.21.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 03.08.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Warunek Zamawiający uzna za spełniony jeżeli Wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową w myśl ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej /tekst jednolity: Dz. U. 2010 Nr 11, poz. 66 z późn. zm./ w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia i posiada zezwolenie organu nadzoru na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej; Oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia Wykonawcy /punkt 6.1.1.SIWZ/ oraz dokumentu /punkt 6.1.2. SIWZ/ wg reguły: spełnia / nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia Wykonawcy /punkt 6.1.1 SIWZ/ wg reguły: spełnia / nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia Wykonawcy /punkt 6.1.1 SIWZ/ wg reguły: spełnia / nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia Wykonawcy /punkt 6.1.1 SIWZ/ wg reguły: spełnia / nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia Wykonawcy /punkt 6.1.1 SIWZ/ wg reguły: spełnia / nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Określono w SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w zakresie: 1. zmiany dotyczące terminów płatności, wysokości i liczby rat składki; 2. zmiana wysokości składki lub raty składki w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia; 3. zmiany dotyczące liczby jednostek organizacyjnych Zamawiającego i ich formy prawnej, w przypadku powstania nowych jednostek, przekształcenia, wyodrębniania, połączenia lub likwidacji; 4. rozszerzenie zakresu ubezpieczenia; 5. korzystne dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian OWU Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy; 6. zmiana zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych. Warunki zmian: a. inicjowanie zmian - na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy; b. uzasadnienie zmian - prawidłowa realizacja przedmiotu zamówienia; c. forma zmian - aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www. krzykosy.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Krzykosy ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.07.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Krzykosy ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy pok. nr 12 Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: I część zamówienia: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, Ubezpieczenie mienia od kradzieży zwykłej, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część I zamówienia /dotyczy wszystkich jednostek organizacyjnych/ obejmuje: Ubezpieczenia wspólne: - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, - Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, - Ubezpieczenie mienia od kradzieży zwykłej, - Ubezpieczenie szyb od stłuczenia. Ubezpieczenia indywidualne: - Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, - Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód materialnych,.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.51.00-4, 66.51.54.00-7, 66.51.50.00-3, 66.51.64.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 03.08.2017.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 80
  • 2. Zaakceptowanie dodatkowych klauzul - 20

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: II część zamówienia: Ubezpieczenia komunikacyjne (OC, NNW, AC)..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ubezpieczenia komunikacyjne.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.61.00-1, 66.51.41.10-0, 66.51.21.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 03.08.2017.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 80
  • 2. zaakceptowanie klauzul dodatkowych - 20

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP /forma imienna/, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP /forma bezimienna/..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część III zamówienia obejmuje: -Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP /forma imienna/, -Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP /forma bezimienna/..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.21.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 03.08.2017.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Wójt
(-) inż. Andrzej Janicki

 

Wyjaśnienia nr 1

Krzykosy, dnia 18 lipca 2014 r.

  

 

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Krzykosy

 

W związku z otrzymaniem pytań od wykonawcy do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

 

Pytanie 1:

Prosimy o informację, czy w ostatnich 20 latach na terenie Gminy wystąpiły powodzie lub podtopienia oraz czy lokalizacje zgłoszone do ubezpieczenia uległy w tym czasie szkodom powodziowym lub podtopieniom.

Odpowiedź:

Na terenie Gminy Krzykosy w tym czasie nie wystąpiły powodzie lub podtopienia.

 

Pytanie 2:

Prosimy o podanie, czy i które  budynki są wyłączone z eksploatacji, nieużytkowane lub przeznaczone do rozbiórki.

Odpowiedź:

Wszystkie budynki wymienione w załączniku nr 1 do SIWZ są użytkowane i żaden budynek nie jest przeznaczony do rozbiórki.

 

Pytanie 3:

Prosimy o podanie, czy i które budynki są zabytkowe i/lub pod opieką konserwatora.

Odpowiedź:

Na dzień dzisiejszy Gmina nie posiada budynków zabytkowych i /lub pod opieka konserwatora.

 

Pytanie 4:

Prosimy o uzupełnienie opisu budynków w załączniku nr 1 lp. 30-32 (powierzchnia, rok budowy budynku mieszkalnego, zabezpieczenia p.-poż., konstrukcja).

Odpowiedź:

Stacja wodociągowa  Młodzikowo rok budowy  2004r., murowany , gaśnica.

Budynek stacji wodociągowej M- stacja budowana w ok.1965r. , modernizowana w 1995 oraz w 2004.

 

Pytanie 5:

Prosimy o podanie, w jakiego rodzaju schowkach przechowywane są wartości pieniężne (ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych i od kradzieży z włamaniem) i w której jednostce.

Odpowiedź:

Na dzień dzisiejszy Gmina  nie przechowuje wartości pieniężnych na terenie jednostki.

 

Pytanie 6:

Prosimy o podanie, czyją własnością są wartości pieniężne znajdujące się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą (ubezpieczenie OC - rozszerzenie lp. 8), w jakiego rodzaju schowkach są one przechowywane i w której jednostce.

Odpowiedź:

Gmina przechowuje wartości pieniężne w sejfie. Zamawiający na dzień dzisiejszy nie jest w stanie określić czyją własnością są wartości pieniężne znajdujące się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą

 

Pytanie 7:

Prosimy o zmianę polegającą na:

- odstąpieniu od rozszerzenia odpowiedzialności za szkody w wartościach pieniężnych znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą,

- i objęcia ochroną wartości pieniężnych należących do osób trzecich w ubezpieczeniu od ognia innych zdarzeń losowych oraz w ubezpieczeniu od kradzieży z włamaniem i rabunku z limitem 50.000 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany.

 

Pytanie 8:

Prosimy o podanie rocznego budżetu Gminy.

Odpowiedź:

ok. 20 000 000,00 zł

 

Pytanie 9:

Prosimy o podanie, ile imprez planowanych jest w ciągu roku.

Odpowiedź:

ok. 5-6

 

Pytanie 10:

Prosimy o podanie, czy pokazy ogni sztucznych prowadzone są przez podmioty zajmujące się taką działalności profesjonalnie.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że pokazy ogni sztucznych prowadzone są przez podmioty zajmujące się taką działalności profesjonalnie.

 

Pytanie 11:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie prowadzi/nie nadzoruje lub nie będzie prowadzić/nadzorować w najbliższych 3 latach wysypiskiem /składowiskiem odpadów.

Jeśli składowisko odpadów jest lub będzie prowadzone/nadzorowane, to prosimy o podanie rodzaju odpadów - według poniższego wykazu

 

19 13 07*   odpady ciekłe i wodniste  koncentraty z rekultywacji wód gruntowych, zawierające substancje niebezpieczne

19 13 08    odpady ciekłe i wodniste  koncentraty z rekultywacji wód gruntowych, zawierające substancje inne niż wymienione w 19 13 07

 

20  ODPADY KOMUNALNE (odpady  gospodarstw domowych i podobne handlowe, przemysłowe i instytucjonalne odpady) łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie

 

20 01 frakcje selektywnie gromadzone (wyjątek 15 01)

20 01 01 papier i tektura

20 01 02  szkło

20 01 08 odpady kuchenne i stołówkowe ulegające biodegradacji

20 01 10 ubrania

20 01 11 wyroby włókiennicze

20 01 13* rozpuszczalniki

20 01 14*  kwasy

20 01 15*  alkalia

20 01 17* Fotochemikalia

20 01 19* Pestycydy

20 01 21*  świetlówki i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23*  zużyte urządzenia zawierające chlorofluorowęglowodory

20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26* Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

20 01 27* farby, tusze, kleje i żywice zawierające substancje niebezpieczne

20 01 28  farby, tusze, kleje i żywice inne niż  te wymienione w 20 01 27

20 01 29*  detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30 detergenty inne niż te wymienione w 20 01 29

20 01 31*  leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 32 leki inne niż te wymienione w 20 01 31

20 01 33*  baterie i akumulatory objęte w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 i niesortowalne baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34 baterie i akumulatory inne niż te wymienione w 20 01 33

20 01 35*  zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż te wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

20 01 36 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż te wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 37*   drewno zawierające substancje niebezpieczne

20 01 38  drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39  tworzywo sztuczne

20 01 40 metal

20 01 41 odpady powstałe z czyszczenia kominów

20 01 99 inne niewymienione frakcje

 

20 02     odpady z ogrodów i parków (włączając odpady cmentarne)

20 02 01 odpady ulegające biodegradacji

20 02 02 gleba i kamienie

20 02 03 pozostałe odpady nie ulegające biodegradacji

 

20 03  pozostałe odpady komunalne

20 03 01 mieszane odpady komunalne

20 03 02 odpady z targowisk

20 03 03 pozostałości po czyszczeniu ulic

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że nie prowadzi/nie nadzoruje lub nie będzie prowadzić/nadzorować w najbliższych 3 latach wysypiskiem /składowiskiem odpadów.

 

Pytanie 12:

Prosimy o przyjęcie następującej treści Klauzuli szkód w środowisku

 

Klauzula - szkody środowisku

 1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody w mieniu lub na osobie poniesione przez osoby trzecie oraz koszty usunięcia substancji zanieczyszczających z gleby (pod warunkiem że do poniesienia ich Ubezpieczający został zobowiązany decyzją administracyjną upoważnionych do tego organów), powstałe w wyniku wyładowania, rozproszenia, wypuszczenia lub wydzielenia się (wycieku) dymu, pary, sadzy, kwasów, zasad, toksycznych chemikaliów (płynnych lub gazowych), zbędnych materiałów lub innych substancji do gleby, atmosfery bądź ciągu lub zbiornika wodnego na powierzchni lub w głębi gruntu, o ile zostały spełnione łącznie wszystkie poniższe warunki:

1)    przyczyną wyładowania, rozproszenia, wypuszczenia lub wydzielenia się jest zdarzenie nagłe i przypadkowe, nie zamierzone ani nie przewidziane przez Ubezpieczającego przy zachowaniu należytej staranności w prowadzeniu przedsiębiorstwa,

2)    przyczyna powstania szkody jest bezsporna,

3)    szkoda powstała wskutek działania lub zaniechania Ubezpieczającego w ramach ubezpieczonej działalności gospodarczej,

4)    początek zdarzenia wyrządzającego szkodę miał miejsce w okresie odpowiedzialności ..., a pierwsza szkoda powstała i ujawniła się w okresie odpowiedzialności ... z umowy obowiązującej w chwili wystąpienia początku zdarzenia, nie później jednak niż w ciągu 72 godzin od początku zdarzenia,

5)    zdarzenie zostało potwierdzone protokołem służby ochrony środowiska, straży pożarnej lub policji.

 1. Ubezpieczenie obejmuje określone w niniejszej klauzuli koszty niezależnie od tego, czy zanieczyszczone mienie stanowiło własność określonej osoby, czy nie.
 2. Ubezpieczenie nie obejmuje kosztów przywrócenia środowiska do stanu sprzed zdarzenia (z wyjątkiem kosztów, o których mowa w ust. 1), a także czystych strat finansowych oraz kosztów usunięcia substancji zanieczyszczających z gleby, wody lub innych składników majątku stanowiących własność albo użytkowanych przez Ubezpieczającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgodny na zmianę treści opisu przedmiotu zamówienia w tym zakresie.

 

Pytanie 13:

Prosimy o podanie: jaki jest stan dróg, kiedy były prowadzone ostatnie remonty oraz czy są przewidziane na rok bieżący.

Ponadto prosimy o włączenie do zakresu w SIWZ zapisów:

Zamawiający jest obowiązany do:

- niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda nie później niż w ciągu 48 godzin,

- prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenia dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność,

- stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących u ubezpieczonego.

 

Odpowiedź:

Stan dróg dobry, na bieżąco przeprowadzane są remonty.  

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do SIWZ następującego zapisu:

„Zamawiający jest obowiązany do:

- niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od czasu powzięcia informacji o zdarzeniu,

- prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenia dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność,

- stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących u ubezpieczonego."

 

Pytanie 14:

Prosimy o podanie, czy jest prowadzony przez Zamawiającego parking.

W przypadku prowadzenia parkingu, proszę o podanie: czy jest to parking strzeżony, liczby miejsc postojowych oraz informacji czy spełnia poniższe warunki:

1) posiada oddzielne miejsca parkingowe dla samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów,

2) posiada pomieszczenie dozoru, z którego osoba dozorująca widzi cały teren parkingu,

3) jest oświetlony w porze nocnej w sposób pozwalający na dostrzeżenie każdego pojazdu  z pomieszczenia dozoru,

4) posiada łączność telefoniczną lub radiową z Policją (telefon / nadajnik znajduje się w pomieszczeniu dozoru),

5) posiada zaporę, szlaban z kolczatką lub inne urządzenie blokujące wjazd i wyjazd z parkingu; urządzenie blokujące powinno być otwierane, podnoszone lub opuszczane tylko w przypadku wjazdu lub wyjazdu pojazdu; a wyjazd z parkingu może się odbyć po wydaniu pojazdu przez osobę dozorującą parking.

Odpowiedź:

Zamawiający nie prowadzi parkingu.

 

Pytanie 15:

Prosimy o podanie, czy do zadań Gminy należy dowóz dzieci do szkoły.

Odpowiedź:

Gmina nie prowadzi dowozu dzieci do szkoły.

 

Pytanie 16:

Prosimy o podanie, czy są zgłoszone szkody, za które jeszcze nie wypłacono odszkodowania.

Jeśli tak, to prosimy o podanie liczby szkód w poszczególnych ryzykach i kwoty rezerwy.

Odpowiedź:

Aktualnie nie ma w Gminie szkód w trakcie likwidacji i nie ma utworzonych żadnych rezerw.

 

Pytanie 17:

Czy w ramach umowy o 3 letniej współpracy można wprowadzić zapis dotyczący wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zapisu dotyczącego wypowiedzenie umowy.

 

Pytanie 18:

Proszę o ujednolicenie zapisu § 7 wzoru umowy ( dotyczy części I i III zamówienia ) zgodnie z klauzulą czasu ochrony tj.:

     „W przypadku braku wpłaty w ustalonym terminie składki jednorazowej lub jej pierwszej raty Ubezpieczyciel odstępuje od możliwości wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym z żądaniem zapłaty składki za okres, przez który ponosił odpowiedzialność. W razie braku zapłaty wyżej wymienionej należności Ubezpieczyciel po upływie terminu wezwie Ubezpieczającego do zapłaty z zagrożeniem, że brak zapłaty w wyznaczonym terminie, nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia otrzymania wezwania, spowoduje ustanie odpowiedzialności Ubezpieczyciela. 

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami w SIWZ Nieopłacenie przez Zamawiającego kolejnej raty składki z polisy w terminie nie powoduje ustania odpowiedzialności Wykonawcy.

 

Pytanie 19:

Proszę o dopisanie w treści klauzuli odstąpienia od prawa do regresu:

    „..., gdy osoby te wyrządziły szkodę umyślnie lub pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego" 

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego zapisu.

 

Pytanie 20:

Proszę o zastąpienie treści klauzuli likwidacyjnej w sprzęcie elektronicznym na poniższą treść klauzuli:

Klauzula likwidacyjna w  sprzęcie elektronicznym

Odszkodowania dotyczące mienia zadeklarowanego do ubezpieczenia wg wartości odtworzeniowej lub księgowej brutto, w okresie eksploatacji do 7 lat, będą uwzględniać wszelkie poniesione lub planowane koszty związane z przywróceniem mienia do stanu sprzed szkody (w tym m.in. koszty transportu, montażu, naprawy ekspresowej), z przyznanego odszkodowania w żadnym wypadku nie będzie potrącane zużycie techniczne. W odniesieniu do sprzętu powyżej 7 lat eksploatacji odszkodowanie zostanie wypłacone wg wartości rzeczywistej.

Dotyczy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk."

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

 

Pytanie 21:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia w Klauzuli likwidacyjnej dotyczącej środków trwałych zapisu, że dotyczy ona wyłącznie środków trwałych nie starszych niż 50 lat.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

 

Pytanie 22:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza możliwość usunięcia w Klauzuli miejsca ubezpieczenia zapisu: „Wprowadza się limit odpowiedzialności max do 1.000.000,00 zł bez konieczności informowania Ubezpieczyciela w ciągu okresu ubezpieczenia o powstaniu nowej lokalizacji" i zastąpienia go zapisem: „Wprowadza się limit odpowiedzialności max do 1.000.000,00 zł łączny na wszystkie lokalizacje włączane w okresie ubezpieczenia, z zastrzeżeniem konieczności zgłoszenia do Ubezpieczyciela nowej lokalizacji w ciągu 30 dni od jej powstania".

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie w Klauzuli miejsca ubezpieczenia zapisu: „Wprowadza się limit odpowiedzialności max do 1.000.000,00 zł bez konieczności informowania Ubezpieczyciela w ciągu okresu ubezpieczenia o powstaniu nowej lokalizacji" i zastąpienia go zapisem: „Wprowadza się limit odpowiedzialności max do 1.000.000,00 zł łączny na wszystkie lokalizacje włączane w okresie ubezpieczenia, z zastrzeżeniem konieczności zgłoszenia do Ubezpieczyciela nowej lokalizacji w ciągu 30 dni od jej powstania".

 

Pytanie 23:

Prosimy o wprowadzenie w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk - klauzuli telefonów przenośnych (komórkowych)

1. Ustala się, że z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczającemu odszkodowanie z tytułu szkody w telefonach przenośnych (komórkowych) w czasie ich użytkowania poza miejscem objętym ubezpieczeniem, o ile zachowane zostaną następujące techniczne warunki bezpieczeństwa:

1) telefon przenośny (komórkowy) zostanie wyposażony w kartę autoryzowanego dostępu wraz z kodem bezpieczeństwa (PIN), bez których użytkowanie telefonu nie będzie możliwe,

2) operator sieci będzie rejestrować w systemie, urządzenia zgłoszone jako skradzione, w celu uniemożliwienia realizacji połączeń z takich urządzeń.

W przypadku kradzieży z włamaniem, stosuje się franszyzę redukcyjna wynoszącą 300zł.

2. W przypadku kradzieży z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu, Ubezpieczyciel jest zobowiązana do wypłaty odszkodowania tylko pod warunkiem, że:

1) pojazd był wyposażony w stały dach (sztywna konstrukcja),

2) pojazd został po zaparkowaniu należycie zamknięty (co najmniej na zamknięcia fabryczne),

3) zostanie udowodnione, że przedmiot został skradziony w godzinach pomiędzy 6.00 a 22.00 (zastrzeżenie dotyczące czasu nie ma zastosowania, o ile pojazd został zaparkowany na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu),

4) ubezpieczony przedmiot był przechowywany w bagażniku pojazdu i nie był widoczny z zewnątrz."

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie klauzuli telefonów komórkowych.

 

Pytanie 24:

Prosimy o wprowadzenie w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk - poniższej treści klauzuli ubezpieczenia od daty dostawy do daty włączenia do eksploatacji

„Ustala się, że z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, ochroną ubezpieczeniową zostaną objęte od daty dostawy lub odbioru części (materiały) potrzebne do ubezpieczonego urządzenia lub całe urządzenia. Ochrona ubezpieczeniowa na warunkach niniejszej klauzuli odnosi się wyłącznie do miejsca ubezpieczenia określonego w umowie oraz do szkód dotyczących dostarczanych części (materiałów) lub całych urządzeń w stopniu, w jakim za takie szkody odpowiada Ubezpieczający. Wszelkie szkody powstałe w związku z transportem lub montażem ubezpieczonych przedmiotów, za które odpowiada producent, spedytor, dostawca, wykonawca montażu, nie są objęte ochrona ubezpieczeniową w ramach niniejszej umowy. Ochrona ubezpieczeniowa na warunkach niniejszej klauzuli kończy się z chwilą zakończenia prób ruchowych i stwierdzenia gotowości do eksploatacji przedmiotów objętych ubezpieczeniem. Od tego momentu mają zastosowanie tylko standardowe ogólne warunki ubezpieczenia sprzętu elektronicznego wraz z ewentualnymi postanowieniami dodatkowymi lub odmiennymi od ustalonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, o ile wprowadzono je w formie pisemnej do umowy.

Ubezpieczający jest zobowiązany do poinformowania Ubezpieczyciela, jeżeli od chwili dostarczenia urządzenia do zakończenia jego prób ruchowych upłynie ponad 6 miesięcy. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu udzielonej ochrony ubezpieczeniowej poza okres tych 6 miesięcy oraz do określenia warunków jej przedłużenia.

Jeżeli dostarczone urządzenia bądź części będą składowane w okresie pomiędzy ich dostawą a uruchomieniem, ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje tylko pod warunkiem, że te urządzenia lub części będą składowane w oryginalnych opakowaniach, oraz że miejsce ich przechowywania

zostanie dobrane z należytą starannością (uwzględniając ewentualne wymogi producenta)."

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzeni powyższej klauzuli.

 

Pytanie 25:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia w Klauzuli szybkiej likwidacji szkód następującej modyfikacji:

„...W przypadku szkody w mieniu, którego przywrócenie do pracy nie jest konieczne dla normalnego funkcjonowania jednostki, ubezpieczony po zgłoszeniu szkody może przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody na powyższych zasadach jedynie w przypadku, gdy ubezpieczyciel nie dokona oględzin przedmiotu szkody w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia szkody oraz gdy szacowana wartość szkody nie przekracza 20.000 zł ."

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie 26:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia w Klauzuli transportowania następujących zapisów:

„Za początek transportu uważa się moment przejęcia ubezpieczonego mienia do transportu, a za koniec transportu - wydanie mienia w miejscu docelowym. Ubezpieczeniem nie są objęte szkody w mieniu podczas transportu dokonywanego przez osoby pozostające poza stosunkiem ubezpieczenia na podstawie umów przewozowych, spedycyjnych lub umów o świadczenie usług logistycznych.

Zakres ubezpieczenia określony w niniejszej klauzuli nie obejmuje szkód powstałych na skutek:

- utraty informacji zapisanych na jakiegokolwiek rodzaju nośnikach danych i nośnikach informacji,

- utraty, ubytku lub uszkodzenia przedmiotu ubezpieczenia powstałego wskutek:

a) wady ukrytej przedmiotu ubezpieczenia lub jego naturalnych właściwości,

b) niewłaściwego opakowania albo nieprawidłowego rozmieszczenia lub zamocowania przedmiotu ubezpieczenia,

c) złego stanu technicznego środka transportu lub jego niezdatności do przewozu przedmiotu 

ubezpieczenia

oraz innych wyłączeń określonych w ramach OWU mienia od wszystkich ryzyk."'

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie 27:

Proszę o informację jaki trigger ma zastosowanie w ubezpieczeniu Odpowiedzialności Cywilnej?

Odpowiedź:

Zamiarem zamawiającego jest objęcie ochroną szkód majątkowych, osobowych oraz czystych strat finansowych powstałych w czasie trwania okresu ubezpieczenia.

 

Pytanie 28:

Jeśli wśród budynków zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się takie w złym stanie technicznym, prosimy o ustanowienie limitu odpowiedzialności ubezpieczyciela dla wszystkich szkód w takich budynkach do kwoty 100.000,00 zł w każdym rocznym okresie ubezpieczenia. czy do ubezpieczenia są zagłoszone budynki w złym stanie technicznym?

Odpowiedź:

Stan techniczny budynków Zamawiający określa jako dobry.

 

Pytanie 29:

Proszę o wykreślenie w ubezpieczeniu OC - rozszerzenie o OC z tytułu organizacji imprez zapisu:

     „...( w tym z tytułu szkód spowodowanych przez osoby należące do służb ochrony i kontroli, wyrządzone wykonawcą biorącym udział w imprezie....)"

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie  powyższego zapisu.

 

Pytanie 30:

Prosimy o potwierdzenie, że wskazana w SIWZ suma gwarancyjna 100.000 zł przy ubezpieczeniu OC z tytułu zarządzania drogami stanowi podlimit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w ramach sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu OC w wysokości 100.000 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że wskazana w SIWZ suma gwarancyjna 100.000 zł przy ubezpieczeniu OC z tytułu zarządzania drogami stanowi podlimit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w ramach sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu OC w wysokości 100.000 zł.

 

Pytanie 31:

Proszę o dopisanie do treści klauzuli kradzieży zwykłej:

     „...Ubezpieczony zobowiązany jest powiadomić o takim zdarzeniu policję, bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody, nie później niż w ciągu 2 godz. od daty zdarzenia. Niniejsza klauzula nie obejmuje braków stwierdzonych przy inwentaryzacji oraz braków wynikających  z błędów rachunkowych, a także nie dotyczy gotówki".

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie poniższego zapisu do kradzieży zwykłej:

„Ubezpieczający zobowiązany jest powiadomić policję bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą zwykłą  lub od momentu, w którym ubezpieczający dowiedział się o niej".

 

Pytanie 32:

Proszę o wprowadzenie limitu w wysokości 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia na upadające drzewa i konary drzew, maszty, dźwigi, inne budowle lub ich elementy.  W przypadku braku takiej możliwości proszę o podanie minimalnego limitu, który może zostać zaakceptowany.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego limitu.

 

Pytanie 33:

Z uwagi, iż roczny okres ubezpieczenia jest określony na 04.08.2014r. - 03.08.2015r. proszę o informacje czy dla podanych w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych początków okresu ubezpieczenia ( np. 11.09.2014r, 27.03.2015r. ) koniec okresu ubezpieczenia przypada na 03.08.2015r. ( wyrównanie okresu ubezpieczenia ) czy jest to również roczny okres ubezpieczenia ( tj. odpowiednio np. 10.09.2015r, 26.03.2016r. )

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż w pierwszym roku ubezpieczenia koniec okresu ubezpieczenia przypada na 03.08.2015r. ( wyrównanie okresu ubezpieczenia ).

 

Pytanie 34:

Proszę w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk o dodanie poniższej treści klauzuli:

 

„Klauzula 120 - UBEZPIECZENIE NOŚNIKÓW OBRAZU W URZĄDZENIACH FOTOKOPIUJĄCYCH (BĘBNY SELENOWE)

Ustala się, że z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, odpowiedzialność Ubezpieczyciela ulega rozszerzeniu polegającemu na objęciu ubezpieczeniem pośrednich nośników obrazu w fotokopiarkach (bębnów selenowych).

W przypadku szkody spowodowanej przez pożar, zalanie, celowe uszkodzenia przez osoby trzecie, kradzież z włamaniem lub rabunek, podstawą odszkodowania będzie pełna wartość odtworzenia.

W przypadku szkody spowodowanej przez inne zdarzenia, pełna wartość odtworzenia będzie zmniejszona proporcjonalnie do stosunku odpowiadającego ilości kopii wykonanych za pomocą ubezpieczonego nośnika obrazu przed szkodą do całkowitej ilości kopii wynikającej z żywotności nośnika, wynoszącej 50000 szt.

Metoda liczenia:

Współczynnik zużycia  A = (liczba wykonanych kopii) / 50000

Kwota odszkodowania = (1-A) x pełna wartość odtworzeniowa bębna selenowego."

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie klauzuli 120 w zakres ubezpieczenia.

 

Pytanie 35:

Proszę o informacje czy franszyza 300 zł w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego to franszyza redukcyjna czy integralna?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SIWZ maksymalna dopuszczalna wysokość franszyz/udziałów własnych wynosi 300 zł. Wprowadzenie rodzaju franszyzy należy do decyzji  Wykonawcy.

 

Pytanie 36:

Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu Auto Casco Ubezpieczyciel odpowiada za uszkodzenia pojazdu spowodowane przez załadowany przewożony ładunek lub bagaż, o ile przedmioty te były właściwie załadowane i zabezpieczone.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

 

Pytanie 37:

Proszę o informację czy zabezpieczenia p/poż. są sprawne i posiadają aktualne przeglądy?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

 

Pytanie 38:

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami, w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

 

Pytanie 39:

Proszę o informację czy któreś z wymienionych w wykazie budynków nie są użytkowane, a jeśli tak to proszę o wskazanie, które to pozycje z wykazu budynków?

Odpowiedź:

Pozycja nr 31 w wykazie budynków budowli załącznik nr 1 do SIWZ

 

Pytanie 40

Prosimy o zmianę zakresu ubezpieczenia, i wyłączenia w ryzyku dewastacji odpowiedzialności dla budynków nieużytkowanych"?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zakresu ubezpieczenia oraz wyłączenie w ryzyku dewastacji odpowiedzialności dla budynków nieużytkowanych.

 

Pytanie 41:

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia;
w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia oprócz budynku z pozycji nr 31 w załączniku z wykazem budynków/budowli.

 

Pytanie 42:

rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej w szczególności:

a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);

b) ustawą w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);

c) (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że mienie będące przedmiotem ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej

 

Pytanie 43:

Czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w:

a) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,

b) związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931)?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy

 

Pytanie 44:

Prosimy o potwierdzenie, że informacja o szkodach, stanowiąca załącznik nr 4 do SIWZ, obejmuje także rezerwy.

Odpowiedź:

Aktualnie nie ma w Gminie szkód w trakcie likwidacji i nie ma utworzonych żadnych rezerw.

 

Pytanie 45:

W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń - prosimy o informację:

a) czy Zamawiający w okresie ostatnich 5 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic

b) czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic

c) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń - prosimy o ich wskazanie

d) jakie franszyzy i udziały własne miały zastosowanie w poprzednich umowach ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem i rabunku, sprzętu elektronicznego oraz odpowiedzialności cywilnej

Odpowiedź:

Zamawiający był objęty ochroną w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ.

Niestety dotychczasowe ubezpieczenia były zawierane przez poszczególne jednostki i na chwilę obecna Zamawiający nie jest w stanie potwierdzić informacji o wysokości franszyz w latach ubiegłych.

 

Pytanie 46:

Prosimy o informację, czy w okresie ostatnich pięciu lat wystąpiły szkody, które nie były objęte ochroną ubezpieczeniową. Jeżeli tak, to kiedy, co było przyczyną szkody i jaka był ich wartość.

Odpowiedź:

Dotychczasowe ubezpieczenia były zawierane przez poszczególne jednostki i na chwilę obecna Zamawiający nie jest w stanie potwierdzić informacji, czy w okresie ostatnich pięciu lat wystąpiły szkody, które nie były objęte ochroną ubezpieczeniową.

 

Pytanie 47:

Prosimy o udostępnienie wykazu wypłaconych szkód oraz rezerw szkodowych za okres minimum ostatnich 5 lat (od 2009 roku).

Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje innym wykaz szkód niż ten, który jest załączony do SIWZ.

 

Pytanie 48:

Prosimy o podanie na jaki dzień jest podana szkodowość?

Odpowiedź:

25.03.2014-09.04.2014

 

Pytanie 49:

Dla każdego budynku zgłoszonego do ubezpieczenia prosimy o określenie stanu technicznego wg skali: dobry, dostateczny, zły.

Odpowiedź:

Stan techniczny budynków Zamawiający określa jako dobry.

 

Pytanie 50:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności Ubezpieczyciela w żadnym przypadku nie wykracza poza zakres ustawowej odpowiedzialności Ubezpieczonego.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

 

Pytanie 51:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

 

Pytanie 52:

Jeżeli odpowiedź na powyższe jest negatywna prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie będzie obejmował szkód wyrządzonych w środowisku z tytułu posiadania, użytkowania, zarządzania oraz administrowania wysypiskiem lub składowiskiem odpadów.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że na dzień dzisiejszy zakres ubezpieczenia OC nie będzie obejmował szkód wyrządzonych w środowisku z tytułu posiadania, użytkowania, zarządzania oraz administrowania wysypiskiem lub składowiskiem odpadów.

 

Pytanie 53:

Jeżeli odpowiedź na powyższe jest negatywna to prosimy o udzielenie informacji na temat wysypiska / składowiska odpadów

 • dokładna lokalizacja,
 • powierzchnia,
 • data otwarcia / zamknięcia,
 • jakie odpady są składowane i czy są to również odpady niebezpieczne ( jakie ? )

Odpowiedź:

Nie dotyczy

 

Pytanie 54:

Czy Zamawiający posiada/zarządza/administruje jakakolwiek placówką świadczącą usługi medyczne (szpitale, ZOZ, itp.) - jeśli tak, prosimy o wyłączenie ich z zakresu ochrony odpowiedzialności cywilnej. Prosimy również o potwierdzenie, że placówki tego rodzaju nie będą włączone do ubezpieczenia na podstawie  zamówień uzupełniających.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada/zarządza/administruje jakakolwiek placówką świadczącą usługi medyczne (szpitale, ZOZ, itp.)

 

Pytanie 55:

Prosimy o potwierdzenie, że klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SIWZ, nie będzie miała zastosowania do ryzyka OC. Jest to klauzula typowo majątkowa, która nie dotyczy swoją treścią ryzyka OC.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SIWZ, nie ma zastosowanie do ryzyka OC.

 

Pytanie 56:

Prosimy o potwierdzenie, że Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po aktualizacji danych w kolejnych okresach ubezpieczenia, nie będzie miała zastosowania do ryzyka OC. Jest to klauzula typowo majątkowa, która nie dotyczy swoją treścią ryzyka OC.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po aktualizacji danych w kolejnych okresach ubezpieczenia, nie ma zastosowanie do ryzyka OC.

 

Pytanie 57:

Prosimy o potwierdzenia, że Klauzula automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu, nie będzie miała zastosowania do ryzyka OC. Jest to klauzula typowo majątkowa, która nie dotyczy swoją treścią ryzyka OC.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że Klauzula automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu, nie ma zastosowanie do ryzyka OC.

 

Pytanie 58:

Prosimy o potwierdzenie, że Klauzula likwidacyjna dotycząca środków trwałych, nie będzie miała zastosowania do ryzyka OC. Jest to klauzula typowo majątkowa, która nie dotyczy swoją treścią ryzyka OC.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza że Klauzula likwidacyjna dotycząca środków trwałych, nie będzie miała zastosowania do ryzyka OC.

 

Pytanie 59:

Prosimy o wykreślenie Klauzuli miejsc ubezpieczenia z ryzyka OC. Do OC ma zastosowanie klauzula automatycznego pokrycia OC.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie Klauzuli miejsc ubezpieczenia z ryzyka OC

 

Pytanie 60:

Prosimy o potwierdzenie, że Klauzula automatycznego pokrycia OC będzie miała zastosowanie pod warunkiem, że w nowych miejscach ubezpieczenia będzie prowadzona ta sama działalność, która została ubezpieczona w ramach niniejszego SIWZ.

Odpowiedź:

Treść klauzuli automatycznego pokrycia OC zgodnie z zapisami w SIWZ.

 

Pytanie 61:

Prosimy o dopisanie w Klauzuli automatycznego pokrycia OC, że ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w momencie przyjęcia danej lokalizacji do użytku, pod warunkiem zgłoszenia tego faktu do ubezpieczyciela w ciągu 30 dni.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

 

Pytanie 62:

Prosimy o potwierdzenie, że Klauzula odtworzenia dokumentacji nie będzie miała zastosowania do ryzyka OC. Jest to klauzula typowo majątkowa, która nie dotyczy swoją treścią ryzyka OC.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

 

Pytanie 63:

W definicji czystej straty finansowej w ubezpieczeniu OC prosimy o uzupełnienie ( dodanie ) katalogu wyłączeń o następujące:

 • polegające na wszelkiego rodzaju doradztwie, planowaniu, pracach budowlanych lub montażowych, kontroli, wycenie, kosztorysowaniu,
 • bankową lub ubezpieczeniową,
 • leasingową,
 • dotyczącą przetwarzania danych, instalacji oraz błędnym funkcjonowaniem oprogramowania,
 • księgową lub finansową,
 • pośredników turystycznych i organizatorów turystyki,
 • związane z dokonywaniem wszelkiego rodzaju płatności
 • powstałe w wyniku utraty dokumentów, pieniędzy, papierów wartościowych,
 • związane ze stosunkiem pracy.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie powyższych wyłączeń.

 

Pytanie 64:

Prosimy o wykreślenie z treści SIWZ str. 40  w ubezpieczeniu OC zapisu  z zakresu ubezpieczenia „ Zamawiający zachowuje prawo jednorazowego odtworzenia sumy gwarancyjnej w czasie trwania umowy".

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie powyższego zapisu z treści SIWZ.

 

Pytanie 65:

Prosimy o potwierdzenie, że we wszystkich ryzykach ( rozszerzeniach zakresu ubezpieczenia ) w OC suma gwarancyjna- podlimit  „ w ramach limitu" wynosi 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

 

Pytanie 66:

Prosimy o udzielenie informacji, jaka jest łączna długość sieci wodociągowych, wodociągów wraz z przyłączami oraz jaki jest ich stan techniczny.

Odpowiedź:

Zamawiający na dzień dzisiejszy nie jest w stanie określić łącznej długości sieci wodociągowych wodociągów wraz z przyłączami oraz jaki jest ich stan techniczny.

 

Pytanie 67:

Proszę o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód określonych w art. 4171 k.c.

Odpowiedź:

Zakres ubezpieczenia OC obejmuje swoim zakresem szkody powstałe w wyniku wydania błędnej decyzji administracyjnej.

 

Pytanie 68:

W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wprowadzenie następujących zapisów dodatkowych:

1.      Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzula postanowień OWU strony postanowiły, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za następujące szkody rzeczowe, szkody osobowe oraz szkody mające postać czystej straty finansowej:

a)      szkody powstałe wskutek wydania aktu normatywnego niezgodnego z obowiązującym stanem prawnym,

b)      szkody powstałe wskutek wydania prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych decyzji niezgodnych z prawem,

c)      szkody powstałe wskutek nie wydania decyzji lub aktu normatywnego pomimo ciążącego z mocy prawa na Ubezpieczonym obowiązku ich wydania w terminie i w trybie określonym przez obowiązujące przepisy prawa.

2.      Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

a)      związane z popełnieniem przestępstwa przez funkcjonariusza władzy publicznej,

b)      które ubezpieczony jest zobowiązany naprawić, jeżeli przemawiaja za tym przewidziane przez prawo cywilne względy słuszności,

c)      wyrządzone wskutek ujawnienia wiadomości poufnej,

d)      powstałych w wyniku niewypłacalności,

e)      wynikłych z decyzji podjętych przez funkcjonariusza władzy publicznej w zakresie sprawowanej przez niego funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej uzyskania.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie powyższych zapisów.

 

Pytanie 69:

Prosimy o potwierdzenie, że klauzula warunków i taryf nie ma zastosowania do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności.

Odpowiedź:

Klauzula warunków i taryf ma zastosowanie do wszystkich ryzyk.

 

Pytanie 70:

Prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność cywilna pracodawcy za szkody poniesione przez pracowników nie obejmuje szkód będących następstwem chorób zawodowych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że odpowiedzialność cywilna pracodawcy za szkody poniesione przez pracowników nie obejmuje szkód będących następstwem chorób zawodowych.

 

Pytanie71:

Prosimy o udzielenie informacji, ile pojazdów niepodlegających ubezpieczeniu OC posiada Zamawiający.

Odpowiedź:

1 pojazd

 

Pytanie72:

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony ubezpieczenia OC objęte będą szkody związane z pokazami sztucznych ogni, pod warunkiem, że pokaz jest organizowany przez firmę profesjonalnie zajmującą się organizowaniem pokazów sztucznych ogni.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że pokazy sztucznych ogni będą organizowane przez firmę profesjonalnie zajmująca się organizowaniem pokazów sztucznych ogni. 

 

Pytanie 73:

Prosimy o potwierdzenie, że ochroną z tytułu OC organizatora imprez nie będą obejmowane imprezy obejmujące sporty ekstremalne, lotnicze, motorowe, motoro-wodne oraz takie gdzie celem jest uzyskanie prędkości maksymalnej.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że ochroną z tytułu OC organizatora imprez nie będą obejmowane imprezy obejmujące sporty ekstremalne, lotnicze, motorowe, motoro-wodne oraz takie gdzie celem jest uzyskanie prędkości maksymalnej.

 

Pytanie 74:

Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody w wartościach pieniężnych

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody w wartościach pieniężnych.

 

Pytanie 75:

Odnośnie szkód wyrządzonych w środowisku poprzez jego zanieczyszczenie prosimy o potwierdzenie, że ochroną objęte są szkody gdy:

 • zdarzenie powstało w ramach ubezpieczonej działalności gospodarczej i zostało potwierdzone protokołem służby ochrony środowiska, straży pożarnej lub policji,
 • przyczyną wyładowania, wydzielenia, wypuszczenia, rozproszenia oraz zalania lub zanieczyszczenia jest zdarzenia nagłe, niezamierzone ani nieprzewidziane przez Ubezpieczonego przy zachowaniu należytej staranności w prowadzeniu przedsiębiorstwa,
 • początek zdarzenia wyrządzającego szkodę miał miejsce w okresie ubezpieczenia, a pierwsza szkoda powstała i ujawniła się w okresie ubezpieczenia w ciągu 72 godzin licząc od początku zdarzenia.

Odpowiedź:

Ubezpieczenie OC o odpowiedzialność za szkody w środowisku zgodnie z zapisami w SIWZ.

 

Pytanie 76:

W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od kradzieży zwykłej prosimy o dodanie zapisu: „Ubezpieczający zobowiązany jest powiadomić policję bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą lub od momentu, w którym ubezpieczający dowiedział się o niej".

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie powyższego zapisu.

 

Pytanie 77:

Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych kwoty przezornej sumy ubezpieczenia w wysokości 500.000,00 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych kwoty przezornej sumy ubezpieczenia w wysokości 500.000,00 zł.

 

Pytanie 76:

Czy zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej budynków  nieużytkowanych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na  wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej budynków  nieużytkowanych.

 

Pytanie 77:

Jeżeli nie, to czy zamawiający wyraża zgodę na ubezpieczenie budynków nieużytkowanych w zakresie FLEXA?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

 

Pytanie 78:

W klauzuli przechowywania mienia na podłodze prosimy o potwierdzenie, że ochrona istnieje pod warunkiem, że sposób składowania mienia bezpośrednio na podłodze był uzasadniony specyfiką lub właściwościami tego mienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w klauzuli przechowywania mienia na podłodze. Treść klauzuli zgodna z zapisami w SIWZ.

 

Pytanie 79:

W klauzuli miejsc ubezpieczenia prosimy o wprowadzenie poniższych warunków:

 • termin na zgłoszenie do ubezpieczenia nowych lokalizacji wynosi 30 dni od daty wymaganej ochrony ubezpieczeniowej,
 • Ubezpieczyciel ma obowiązek informowania Ubezpieczyciela o każdej nowej lokalizacji, bez względu na jej wartość,
 • klauzula dotyczy tylko lokalizacji na terenie RP,
 • klauzula dotyczy tylko nowych lokalizacji (ochroną nie będą objęte lokalizacje już istniejące, które nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia)
 • lokalizacje przyjęte do ubezpieczenia spełniają minimalne wymogi dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych określonych odpowiednimi przepisami,
 • składka za udzielona ochronę zostanie opłacona w systemie pro rata temporis z zastosowaniem stawek określonych w umowie ubezpieczenia w terminie 30 dni od zgłoszenia mienia do ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający w klauzuli miejsc ubezpieczenia dopuszcza wprowadzenie poniższych zmian:

 • termin na zgłoszenie do ubezpieczenia nowych lokalizacji wynosi 30 dni od daty wymaganej ochrony ubezpieczeniowej, chyba że łączna wartość lokalizacji nie przekracza 1000000 zł
 • klauzula dotyczy tylko lokalizacji na terenie RP,
 • składka za udzielona ochronę zostanie opłacona w systemie pro rata temporis z zastosowaniem stawek określonych w umowie ubezpieczenia w terminie 30 dni od zgłoszenia mienia do ubezpieczenia.

 

Pytanie 80:

Prosimy o usunięcie poniższego zapisu w odniesieniu do ubezpieczeń mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ubezpieczenia szyb od stłuczenia.

„ W przypadku konsumpcji sumy ubezpieczenia ubezpieczyciel jest zobowiązany do natychmiastowego, automatycznego odtworzenia sumy ubezpieczenia do stanu pierwotnego, informując o tym Ubezpieczającego wraz z obowiązkowym podaniem kosztu doubezpieczenia. Jeżeli ubezpieczający nie wniesie sprzeciwu na takie doubezpieczenie w ciągu 7 dni od otrzymania powiadomienia Ubezpieczyciel naliczy dodatkową składkę do końca okresu ubezpieczenia ( w systemie pro rata temporis ) według stawki nie większej niż zaoferowanej w złożonej ofercie przetargowej"

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego zapisu.

 

Pytanie 81:

W związku z wymaganym ubezpieczeniem NNW kierowców i pasażerów, prosimy o podanie ilości miejsc w pojeździe Zetor 12145 4x4, o nr rej. PSR75SE (poz. 2).

Odpowiedź:

Liczba miejsc w pojeździe marki Zetor wynosi 1

 

Pytanie 82:

Prosimy o podanie numeru podwozia/nadwozia lub innego numery identyfikującego wozu asenizacyjnego HLS 10000 (poz.5).

Odpowiedź:

Nie podlega rejestracji.

 

Pytanie 83:

W związku z wymogiem akceptacji istniejących zabezpieczeń pojazdów do ubezpieczenia AC, prosimy o podanie informacji na temat zabezpieczeń zastosowanych w pojeździe STAR M69/12.157 LC, o nr rej. PSRK398 (poz. 7).

Odpowiedź:

Pojazd Star nie posiada zabezpieczeń przeciwkradzieżowych. W czasie nieużytkowania pojazd znajduję się na terenie straży, która posiada zabezpieczenia przeciwkradzieżowe w postaci alarmu.

 

Pytanie 84:

Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczenie assistance dotyczy pojazdów wskazanych do ubezpieczenia Auto Casco.

Odpowiedź:

Ubezpieczenie ASS może być zawarte z ubezpieczeniem OC bądź AC

 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.