WAŻNE!

Dowóz niepełnosprawnych uczniów z terenu gminy Krzykosy do Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie w 2016 r.

 DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY KRZYKOSY DO ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W JAROCINIE w 2016 r.
wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu uczniów do i ze szkoły.


 

 


Zawiadomienie o wyborze oferty

Krzykosy, 8 grudnia 2015 r.

ZP.271.DZSS.1.2015

Gmina Krzykosy

ul. Główna 37

63-024 Krzykosy

 

Do wszystkich Wykonawców postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr  318296-2015              

               

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr  318296-2015 w trybie przetargu nieograniczonego:

Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Krzykosy do Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie w 2016 r. wraz zapewnieniem opieki w czasie przewozu uczniów do i ze szkoły.

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gmina Krzykosy ul. Główna 37 , 63-024 Krzykosy działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami)  zawiadamia o:

I.  Wyborze najkorzystniejszej oferty:

1.       Jako ofertę najkorzystniejszą  Zamawiający wybrał :

      Ofertę nr 2:

                              Przedsiębiorstwo Usługowe

                              Piotr Radwan

                               63-800 Gostyń, ul. Jana Pawła II 74a

Kryterium „cena brutto" - 96 punktów

Kryterium „serwis - czas podstawienia pojazdu zastępczego" - 4 punkty

Oferta nr 1 zgodnie z warunkami postawionymi w SIWZ uzyskała - 100 punktów

 1. Nazwy ,siedziby i adresy Wykonawców którzy złożyli oferty , a także punktację przyznaną ofertom:

Oferta nr 1:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

                        Adam Klimczak

                                    Chwalęcin 24

                                    63-040 Nowe Miasto nad Wartą

Kryterium „cena brutto" - 67,88 punktów

Kryterium „serwis - czas podstawienia pojazdu zastępczego" - 4 punkty

 

II. Wykonawcach których oferty zostały odrzucone:

 Nie było

                                   

III. Wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania :

 Nie było

 

IV. Terminie , po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta:

Umowa o wykonanie zamówienia publicznego:

Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Krzykosy do Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie w 2016 r. wraz zapewnieniem opieki w czasie przewozu uczniów do i ze szkoły zostanie zawarta po 18.12.2015 r.

Wójt Gminy Krzykos: inż. Andrzej Janicki

 

SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Krzykosy: DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY KRZYKOSY DO ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W JAROCINIE w 2016 r. wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu uczniów do i ze szkoły.
Numer ogłoszenia: 318324 - 2015; data zamieszczenia: 25.11.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krzykosy , ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, woj. wielkopolskie, tel. 61 2851514, faks 61 2851592.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krzykosy.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY KRZYKOSY DO ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W JAROCINIE w 2016 r.wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu uczniów do i ze szkoły..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Krzykosy do Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie w okresie od dnia 4 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu uczniów do i ze szkoły..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 04.01.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże , że posiada środki transportu (pojazd dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, minimum 9 miejsc siedzących), które muszą posiadać aktualne badania techniczne oraz ubezpieczenie OC.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia niezbędne dla realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 96
 • 2 - Serwis - czas podstawienia pojazdu zastępczego - 4

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krzykosy.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Ośrodek Oświaty w Krzykosach, ul. Główna 39, 63-024 Krzykosy.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.12.2015 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Krzykosy, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, sekretariat pokój nr 12.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie