WAŻNE!

Przebudowa drogi gminnej w Miąskowie

Przebudowa drogi gminnej w Miąskowie

 


Zawiadomienie o wyborze oferty

Krzykosy dn. 2015-01-21

 

Do wszystkich Wykonawców postępowania Nr 6554-2015

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego:

Przebudowa drogi gminnej w Miąskowie"

Gmina Krzykosy ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy zawiadamia o:

o wyborze najkorzystniejszej oferty

której jedynym kryterium była cena.

 

1. Jako najkorzystniejszą Zamawiający wybrał  ofertę  złożoną przez :

    Firmę Robót Drogowych - Krzysztof Kukulski 

        Kijewo 36 B, 63-000 Środa Wlkp.

   Oferta spełniła warunki postawione w SIWZ i otrzymała 100pkt.

2. Nazwa, siedziby i adresy oraz punktacja przyznana pozostałym Wykonawcom.

Oferta. Nr. 1

- Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego  S.A. Kalisz

   Ul. Noskowska 3-5  , 62-800 Kalisz

Oferta uzyskała      83,37pkt         

2. Oferta  Nr  2

-  PUB"KRUKPOL" S.C

    Strzelce Wielkie 81 C ,     63-820 Piaski

Oferta uzyskała   77,62pkt

3. Oferta  Nr 4

-  Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD" S.A.

   ul. Poznańska 71a , 63-200 Jarocin

Oferta uzyskała  86,14pkt

4. Oferta  Nr 5

-  Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe

    „Marzyński" Sp. z o.o.

  Ul. Przemysłowa 2,    63-200 Jarocin

Oferta uzyskała  99,66 pkt

5. Oferta  Nr  6

-Skańska S.A. Oddział budownictwa Inżynieryjnego w Poznaniu

Ul. Abpa A. Baraniaka 6, 61-131 Poznań

Oferta uzyskała   78,94pkt

6. Oferta  Nr 7

- INFRAKOM Sp. z o.o.

 Ul. F. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan

Oferta uzyskała   91,09pkt

7. Oferta  Nr 8

- STRABAG Sp. z o.o. 

 Ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

Oferta uzyskała    81.70pkt

 

III. Wykonawcach których oferty zostały odrzucone: nie było

IV. Wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania : nie było

V. Na realizację zamówienia Zamawiający przeznaczył kwotę 125 000zł

Wójt Gminy
(-) Andrzej Janicki

 

Wyjaśnienie nr 1

Zp. 271.1.2.MD.2015

Krzykosy dn. 2014-01-15

 

Wyjaśnienie Nr 1

 

Wszyscy Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu dotyczącym przetargu nieograniczonego

 

„Przebudowa drogi gminnej w Miąskowie"

 

Numer ogłoszenia: ; 6554-2015  data zamieszczenia: 2015-01-13

 

  W związku z zapytaniem Wykonawcy dotyczącym :

Wznowienia pasa drogowego .

 Na podstawie art.38 ust.2 Ustawy p.z.p. Gmina Krzykosy informuje że należy przyjąć

Że wytyczenie projektowanej drogi przez geodetę  jest  równoznaczne ze wznowieniem granic.

(-) Wójt Gminy
Andrzej Janicki 

 

SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Krzykosy: Przebudowa drogi gminnej w Miąskowie
Numer ogłoszenia: 6554 - 2015; data zamieszczenia: 12.01.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krzykosy , ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, woj. wielkopolskie, tel. 61 2851514, faks 61 2851592.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krzykosy.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej w Miąskowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Roboty pomiarowe 2.Wykopy i nasypy 3.Wykonanie podbudowy z tłucznia gr. 20 cm gr. 0/31,5mm z zagęszczeniem 4.Wykonanie nawierzchni asfaltowej 2 x 4 cm 5.Wykonanie podbudowy zjazdów z tłucznia gr. 20cm 6.Wykonanie zjazdów z asfaltu gr,. 5cm inne roboty drogowe niezbędne do wykonania w/w robót Do Wykonawcy należy także : 1.Opracowanie projektu organizacji i oznakowania robót i uzgodnienia z odpowiednimi służbami. 2.Powołania kierownika budowy 3.Obsługa geodezyjna i wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.21.24-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego przetargu każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5 000zł /pięć tysięcy/ 6.2 Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert 6,3 Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach: a)W pieniądzu przelewem na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Środzie Wlkp. Oddział Krzykosy na Nr konta 90 9085 0002 0010 0100 1313 0011 1.W poręczeniach bankowych lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej , z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym. 2.W gwarancjach bankowych 3.W gwarancjach ubezpieczeniowych 4.W poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dzx.U.z 2007r nr 42poz. 275)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 5 - ciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonali zamówienia o charakterze i złożoności podobnej do przedmiotu zamówienia: - co najmniej 2 zamówienia polegające na wykonaniu nawierzchni asfaltowej o wartości minimum 200 tys. zł. brutto każda.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej: - jedną osobą, która posiada uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji kierownika budowy w odpowiedniej specjjalnosci, zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 j.t.).

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej: - jedną osobą, która posiada uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji kierownika budowy w odpowiedniej specjjalnosci, zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 j.t.).

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   1)Zamawiający wymaga od Wykonawcy, z którym podpisze umowę posiadania polisy ubezpieczenia lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż wartość brutto złożonej oferty. Ubezpieczenie to musi obejmować również działania podwykonawców 2)Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krzykosy.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Krzykosy ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy pok. Nr 3.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.01.2015 godzina 15:00, miejsce: Urząd Gminy Krzykosy ul. Główna 37, 63-024 krzykosy pok. Nr 12 Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie