WAŻNE!

Przebudowa drogi w Witowie

Przebudowa drogi w Witowie

 


Zawiadomienie o wyborze oferty

Krzykosy dn. 2015-02-10

 

 

Do wszystkich Wykonawców postępowania Nr 12836-2015

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego:

Przebudowa drogi w Witowie"

Gmina Krzykosy ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy zawiadamia o:

o wyborze najkorzystniejszej oferty

I. Jako najkorzystniejszą Zamawiający wybrał ofertę Nr. 11 złożoną przez:

Firma Robót Drogowych - Krzysztof Kukulski

 Kijewo 36 B, 63-000 Środa Wlkp.

 Oferta uzyskała 98,61 pkt

Oferta spełniła warunki postawione w SIWZ i otrzymała 98,61 pkt.

II. Nazwa, siedziby i adresy oraz punktacja przyznana pozostałym Wykonawcom

 1)Oferta Nr.1 .

- BRUKARSTWO KASPRZAK Sp.z o.o.

 Ul. D. Cieszyńskiego 10 , 63-720 Koźmin

Oferta uzyskała 80,45 pkt

2) Oferta Nr 2

Roboty Drogowe

Jacek Szymanowski

Ul. Wiosny ludów 30, 63-130 Książ

Oferta otrzymała 79,12pkt

3) Oferta Nr 3

Firma Budowlano-Remontowo-Drogowa

Dariusz Białobrzycki

Oś. K. Wielkiego 14a/1, 62-200 Gniezno

Oferta otrzymała 88,65 pkt

4)Oferta Nr 4

-PUB"BRUKPOL" S.C

 Strzelce Wielkie 81 C , 63-820 Piaski

Oferta uzyskała 91,48pkt

5) Oferta Nr 5

Zakład Drogowy

Waldemar Lewandowski

Ul. Krótka 1a, 62-300 Wrzesnia

Oferta otrzymała 65,09 pkt

6) oferta nr 6

Kompleksowe Układanie Kostki brukowej

Kosbruk Mateusz Mikitow

Kopydłowo 5/1 , 621-270 Kłecko

Oferta otrzymała 83,63 pkt.

7) Oferta nr 7

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

Adam Klimczak

Chwalęcin 24, 63-040 Nowe Miasto

Oferta otrzymała 78.17pkt

8) oferta Nr 8

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD" S.A.

 ul. Poznańska 71a , 63-200 Jarocin

Oferta otrzymała 62,38 pkt

9) Oferta nr 9

Zakład Robót Wielobranżowych

Marek Kubiaczyk

Kokoszki 25, 62-330 Nekla

Oferta otrzymała 83,43pkt

10) Oferta nr 10

„CAREVEST" Sp.z o.o.

Czarne Piątkowo 6B, 63-000 Środa Wlkp.

Oferta otrzymała 85,06 pkt

11) Oferta nr 12

- INFRAKOM Sp. z o.o.

 Ul. F. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan

Oferta otrzymała 77,04 pkt

12) Oferta nr 13

MEGADUD GAMALCZYK $ GARCZYŃSKI

Spółka Jawna

Ul. Rolna 15, 62-025 Kostrzyn

Oferta otrzymała 81,68 pkt

13) Oferta Nr 14

KOMA

Mariusz Kowalski

Ul. Jarzębinowa 4 , 62-060 Stęszew

Oferta otrzymała 45,17 pkt

14) Oferta Nr 15

Zakład Drogowo-Transportowy

 Sławomir Begier

 ul. Orzeszkowej 39, 62-330 Nekla

Oferta otrzymała 97,58 pkt

150 Oferta nr 16

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe

Ewa Błaszczyk

Ul. Poznańska 42, 63-040 Nowe Miasto

Oferta otrzymała 95,0 pkt

16) Oferta nr 17

 Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe

 „Marzyński" Sp. z o.o.

 ul. Przemysłowa 2, 63-200 Jarocin

Oferta otrzymała 81,83 pkt

17) Oferta nr 18

Związek Spółek Wodnych

Ul. Wrocławska 53, 63-200 Jarocin

 Oferta otrzymała 94,17 pkt

 

III. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone: nie było

IV. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania : nie było

V. Na realizację zamówienia Zamawiający przeznaczył kwotę 165 000zł

 Która została zwiększona do wartości wybranej oferty.

Umowa zostanie podpisana po dniu 22 lutego 2015r

 Wójt Gminy

 (-) Andrzej Janicki

Uzupełnienie nr 3

Uzupełnienie Nr 3

Uzupełnienie do SIWZ z dnia 29.01.2015 r. do przetargu ogłoszonego w dniu 19.01.2015 r. w BZP pod Nr 12836-2015

W  SIWZ w pkt. 3.1.2 należy udokumentować  wykonanie min 2 robót o nawierzchni z kostki brukowej wartości min. 300 tys. każda, w załączniku nr 4 jest nawierzchni asfaltowej w związku z tym zmienia się załącznik Nr 4 do SIWZ.

Załączniki:

Wójt Gminy
(-) Andrzej Janicki

 

Uzupełnienie nr 2

Uzupełnienie do SIWZ z dnia 27.01.2015 r.
do przetargu  ogłoszone w dniu 19.01.2015 r. w BZP pod Nr 12836-2015

 

W związku błędem  w opisie do formularza ofertowego na przebudowę drogi w Witowie zmienia się zał. Nr. 1  do SIWZ.

Wójt Gminy
(-) Andrzej Janicki

 

Uzupełnienie nr 1

Uzupełnienie do SIWZ z dnia 22.01.2015 r. do przetargu ogłoszone w dniu 19.01.2015 r. w BZP pod Nr 12836-2015

 

W związku z brakiem w  przedmiarze robót  i kosztorysie  ofertowym na przebudowę drogi w Witowie w dziale odwodnienie pozycji: studnia rewizyjna betonowa średnicy 1000mm gł. do 3,0m zmienia się zał. Nr 7 oraz Nr 2 do SIWZ. Dokumentacja i Specyfikacja techniczna uwzględnia ten element.

Załączniki:

Wójt Gminy
(-) Andrzej Janicki

 

SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

              OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krzykosy , ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, woj. wielkopolskie, tel. 61 2851514, faks 61 2851592.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krzykosy.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi w Witowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Korytowanie drogi na pow. 1470,0 m2 2. Wykonanie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm na pow. 1310,0m2 3. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej gr.8 cm na pow. 1310,0 m2 4. Ułożenie krawężników 12x25 na dł. 540,0mb 5. Ułożenie obrzeży na dł. 120,0mb 6. Wykonanie podbudowy zjazdów z kruszywa gr. 15 cm na pow. 160,0 7. Wykonanie zjazdów z kostki brukowej na pow. 160,0m2 8. Utwardzenie terenu tłuczniem gr. 20,0 cm na pow. 140,0m2 9. Wykonanie ścieku ulicznego z kostki brukowej mb 315,0 mb 10. Montaż studzienek ściekowych szt. 11 11. Kanał z rur PCV 200mm i 250mm 12. kanał z rur PCV 200mm 55mb Wykonawca zobowiązuje się także do: a. Opracowania projektu organizacji ruchu i oznakowania b. Powołania kierownika budowy c. Zapewnienia obsługi geodezyjnej i wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. inne roboty drogowe niezbędne do wykonania w w robót m.in. roboty pomiarowe,.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9, 45.23.00.00-8, 45.23.30.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego przetargu każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5 000zł /pięć tysięcy/ 8.2 Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert 8,3 Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach: a)W pieniądzu przelewem na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Środzie Wlkp. Oddział Krzykosy na Nr konta 90 9085 0002 0010 0100 1313 0011 - W poręczeniach bankowych lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej , z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym. - W gwarancjach bankowych - W gwarancjach ubezpieczeniowych - W poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dzx.U.z 2007r nr 42poz. 275) 8,4. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie , decyduje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. Termin ten uważa się Za zachowany, gdy kwota wadium znajdzie się na koncie Gminy Krzykosy w dniu przetargu do godz. 9,00

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 5 - ciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonali zamówienia o charakterze i złożoności podobnej do przedmiotu zamówienia: - co najmniej 2 zamówienia polegające na wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej o wartości minimum 300 tys. zł. brutto każda.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej: - jedną osobą, która posiada uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji kierownika budowy w odpowiednie specjalności, zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 j.t.).
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej: - jedną osobą, która posiada uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji kierownika budowy w odpowiednie specjalności, zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 j.t.).
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, z którym podpisze umowę posiadania polisy ubezpieczenia lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż wartość brutto złożonej oferty. Ubezpieczenie to musi obejmować również działania podwykonawców

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - okres gwarancji - 5

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: ww.krzykosy.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Krzykosy ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.02.2015 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Krzykosy ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy pok. nr 12 /sekretariat/.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Wójt Gminy
(-) Andrzej Janicki