WAŻNE!

Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Sulęcinku

Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Sulęcinku

 


Zawiadomienie o wyborze oferty

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wójt Gminy Krzykosy

(-)  inż. Andrzej Janicki

Uzupełnienie nr 7

Krzykosy, dnia 20 marca 2015 r.

ZP. 271.WM.O.1.4.2015

Wszyscy Wykonawcy

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego „Rozbudowa gminnej oczyszczalni Ścieków w Sulęcinku, Gmina Krzykosy".

 

MODYFIKACJA

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający - Gmina Krzykosy wprowadza modyfikację Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez zmianę treści SIWZ polegającą na:

 

1)    w zakresie ROZDZIAŁU XIII - OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z ZNACZENIEM TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT zmienia się:

a)    pkt 6:

Z:

„6. Oferta nie odrzucona zawierająca najdłuższy termin gwarancji uzyska maksymalna ilość punktów (5 pkt). Pozostałe oferty zostaną porównane z ofertą zawierającą najdłuższy okres gwarancji otrzymają odpowiednio mniejszą ilość punktów."

NA:

„6. W przypadku oceny kryterium okresu gwarancji, oferty otrzymają punkty uzależnione od oferowanego okresu gwarancji, zgodnie z punktacją ustaloną w punkcie 2, podpunkt 2 niniejszego rozdziału."

Powyższe zmiany są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

 

Zapytania i odpowiedzi nr 4

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: ,,Rozbudowa gminnej oczyszczalni ściekóww Sulęcinku,  gmina Krzykosy"

 

Odpowiedzi na niektóre z zadanych przez Wykonawców pytań po terminie określonym w rozdziale VII ust. 5 SIWZ

 

Zamawiający, Gmina Krzykosy, informuje iż do w/w postępowania zostały złożone pytania. W związku z tym zgodnie z art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.z 2013 poz.907 z późn. zm.)

Pytania i odpowiedzi od nr I do nr IV zostały przesłane Wykonawcom i umieszczone na stronie BIP Gminy Krzykosy.

Pytania i odpowiedzi od nr V do nr XIV zostały przesłane Wykonawcom i umieszczone na stronie BIP Gminy Krzykosy.

 

Pytanie: remont - Bioblok Ps-75

 

1. Odpowiadając na zadane wcześniej pytania Zamawiający zamieścił na stronie internetowej     rysunki biobloku PS-75 bez widocznych elementów do wymiany: kraty, barierki, kątowniki, schody, elementy opierzenia i inne.

    Zgodnie z Ustawą zamówień publicznych dokumentacja przetargowa powinna być tak  

    sporządzona i zwymiarowana, aby oferent na jej podstawie był w stanie przygotować ofertę bez konieczności dokonywania indywidualnych pomiarów na obiekcie i określania zakresu robót do wykonania.

    Prosimy o jednoznaczne sprecyzowanie zakresu prac do wykonania na blokach PS-75

    lub przedstawienie pełnej dokumentacji zwymiarowanych elementów do wymiany.

 

2. Na istniejącym kanale odpływowym są elementy stalowe bardzo skorodowane.

    Czy elementy te są do wymiany?

    Jeśli tak, to prosimy je zwymiarować, określić zakres prac i podać, gdzie je umieścić

    w obmiarze ofertowym.

 

Odpowiedź:

 

1) Zamawiający nie dysponuje bardziej szczegółowymi rysunkami archiwalnymi istniejących reaktorów biologicznych Bioblok Ps-75. W zakres wymiany skorodowanych elementów stalowych na istniejących reaktorach biologicznych wchodzą elementy użytkowe takie jak(schody, kraty pomostowe, pomosty, barierki, konstrukcje wsporcze rurociągów, obróbki blacharskie korony, koryta przelewowe) bez wyposażenia technologicznego typu osadniki cylindryczne itd.

Na podstawie pomiarów z natury oszacowano do wymiany około:

-       60,0m2 pomostów ażurowych z krat stalowych ocynkowanych typu WEMA o parametrach: wymiary płaskownika nośnego wysokość/grubość [mm] 25/3, wielkość oczka między osiami 34,3x25,5 [mm] o całkowitej masie około 1620 kg,

-       długość kątowników L35x35x3 do wymiany i zamontowania pod nowe pomosty wynosi około 130,00mb o całkowitej masie około 208 kg,

-       długość barierek do wymiany około 150,00mb o całkowitej masie około 1935 kg,

-       obróbki blacharskie korony biobloków z blachy stalowej ocynkowanej ogrubości 0,55mm około 80 m2,

-       konstrukcje wsporcze rurociągów 40 kpl. o łącznej masie około 300 kg,

Ad. 2) Po wyłączeniu z eksploatacji istniejących biobloków PS-75 - szt. 2, Zamawiający we własnym zakresie wykona wymianę elementów stalowych na kanale odpływowym.

 

Pytanie:

 

 1. W przedmiarach robót nie ujęto  „Wykonanie izolacji zewnętrznej ścian reaktora biologicznego - w ilości 432,2 m2". Czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie przedmiaru i kalkulacji kosztorysowej o te roboty?
 2. W przedmiarach robót nie ujęto  „Wykonanie izolacji wewnętrznej ścian reaktora biologicznego - w ilości 602,8 m2". Czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie przedmiaru i kalkulacji kosztorysowej o te roboty?
 3. W przedmiarach robót nie ujęto  „Wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych reaktora biologicznego - w ilości ok. 250 m2". Czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie przedmiaru i kalkulacji kosztorysowej o te roboty?
 4. W przedmiarach robót nie ujęto  „Wykonanie obróbek blacharskich ścian reaktora biologicznego - w ilości ok. 73 m2". Czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie przedmiaru i kalkulacji kosztorysowej o te roboty?
 5. W pozycji nr 167 przedmiaru jest nieprawidłowa ilość betonu potrzebnego do wykonania ścian reaktora. Jest 158,92 m3. Powinno być 249 m3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę ilości robót w poz.167 na 249 m3?
 6. Czy należy wymienić pompy w istniejącej przepompowni ścieków surowych z kratą koszową? Jeżeli tak, to należy podać parametry:

- wydajność,

- wysokość podnoszenia,

- typ wirnika,

- liczbę łopatek,

- prędkość obrotową,

- znamionową moc silnika,

- natężenie znamionowe,

- średnicę króćca tłocznego.

Czy do pomp należy zamontować prowadnice? Jeżeli tak to proszę określić z jakiego materiału.

7.      W zestawieniu głównych urządzeń wyposażenia technologicznego jak i w przedmiarze robót nie są wyspecyfikowane wszystkie prowadnice do mieszadeł. Łączna ilość mieszadeł w reaktorach biologicznych to 6 szt. a prowadnic jest 4 szt. Czy w związku z tym Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie przedmiaru o brakujące prowadnice?

 

Odpowiedz:

 

Ad. 1, 2, 3, 4 - Roboty nie ujęte w załączonym przedmiarze robót, należy oszacować samodzielnie we własnym zakresie a ich koszt ująć w całkowitej wartości elementu robót - reaktora biologicznego, poprzez równomierne rozłożenie w/w kosztów prac na poszczególne pozycje przedmiaru robót dotyczące reaktora biologicznego. Proszę nie uzupełniać przedmiaru robót o kalkulację kosztorysową tych robót. Ze względu na formułę wynagrodzenia ryczałtowego, zamawiający przy ocenie poszczególnych ofert nie będzie brał pod uwagę załączonego przez oferentów kosztorysu ofertowego tylko analizował będzie wypełnioną tabelę elementów scalonych wraz z zestawieniami robocizny, materiałów i sprzętu.

 

Ad. 5) W pozycji 167 przedmiaru robót podano błędnie ilość betonu potrzebnego do wykonania ścian reaktora. Wartość 158,92 m3 proszę zmienić na 244,72 m3

 

Ad. 6) Zakres prac do wykonania w istniejącej przepompowni ścieków został pokazany na rys. nr 20 w branży sanitarnej. W ramach przedmiotowego zadania nie przewiduje się wymiany istniejących pomp,

 

Ad. 7) W załączonym przedmiarze robót w zestawieniu materiałów pod niżej wymienionymi pozycjami zestawienia materiałów są ujęte wszystkie wymagane mieszadła wraz
z prowadnicami w reaktorze biologicznym:

-       Poz. 10. Mieszadło z prowadnicą w komorze nitryfikacji - kpl. 2,

-       Poz. 11. Prowadnica - kpl. 8,

WÓJT

(-) inż. Andrzej Janicki

 

Krzykosy, dnia 9 marzec 2015 r.

Uzupełnienie nr 6

Uzupełnienie nr 6

Wójt Gminy
(-) Andrzej Janicki

 

Uzupełnienie nr 5

Uzupełnienie nr 5

Wójt Gminy
(-) Andrzej Janicki

 

Zapytania i odpowiedzi nr 3

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: ,,Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Sulęcinku, gmina Krzykosy"

 

Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ i modyfikacja treści SIWZ.

 

Zamawiający, Gmina Krzykosy, informuje iż do w/w postępowania zostały złożone pytania. W związku z tym zgodnie z art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.z 2013 poz.907 z późn. zm.)

Pytania i odpowiedzi od nr I do nr IV zostały przesłane Wykonawcom i umieszczone na stronie BIP Gminy Krzykosy.

Pytania i odpowiedzi od nr V do nr XIV zostały przesłane Wykonawcom i umieszczone na stronie BIP Gminy Krzykosy.

 

XVII. W dniu 17 lutego 2015r. zadano pytania nr o następującej treści

 

1. Proszę o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez zamówienie o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem przedmiotu przetargu. Definicja użyta w złączniku Oświadczeniu - Tabeli dotyczącej zrealizowanych robót.

2.Prosimyo wskazanie czy punkt 1.1.1 przywołany w rozdziale V punkt 1 SIWZ jest podany omyłkowo, jeżeli nie to gdzie się znajduje.

Proszę o podanie i wyjaśnienie jego treści.

Jednocześnie prosimy o zmianę warunku w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia w rozdziale V ,w punkcie 1,ppkt a.

z co najmniej 3 robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie oczyszczalni ścieków na:

co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie oczyszczalni ścieków. Uważam ,że Państwa żądania w tym zakresie są zbyt wygórowane ,zawężają krąg odbiorców zamówienia ,naruszając przy tym zasady uczciwej konkurencji.

Nadmieniamy ,że posiadamy dwie referencje spełniające Państwa żądanie dotyczące warunku wiedzy i doświadczenia.

Realizując dwie rozbudowy oczyszczalni ścieków w ciągu 5 lat, w zakresie jak obiekt objęty procedurą przetargową lub większym, samodzielnie bez podwykonawców, posiadamy doświadczenie ,które w pełni pozwoli na realizację przedmiotowego zadania.

 

ODPOWIEDŹ NA ZADANE W DNIU 17 lutego 2015r. PYTANIE:

Ad. 1) Należy rozumieć budowę lub przebudowę oczyszczalni ścieków o przepustowości min. 600m3/d ponieważ wykazanie trzech oczyszczalni stanowi warunek udziału w postępowaniu.

 

Ad. 2) Punkt 1.1.1 przywołany w rozdziale V punkt 1 SIWZ jest podany omyłkowo, prawidłowe brzmienie ,,1" W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia publicznego, opisany sposób dokonania oceny warunku może być spełniony przez Wykonawców łącznie.

 

XVIII. W dniu 17 lutego 2015r. zadano pytania nr o następującej treści

 

1.     STWiOR dla branży sanitarnej i elektrycznej (brak w zamieszczonej dokumentacji).

2.     Projektu sieci wodociągowej, kanalizacji i wentylacji dla budynku socjalno - technicznego.

3.     Projektu sieci technologicznej wraz z profilami podłużnymi.

 

ODPOWIEDŹ NA ZADANE W DNIU 17 lutego 2015r. PYTANIE:

 

Ad. 1) Inwestor zamieścił kompletne projekty branży elektrycznej i AKPiA na stronie Zamawiającego, dokumentacja zawiera kompletne rysunki lecz z błędną numeracją.

Ad. 2) W ramach przedmiotowego zadania nie są do wykonania sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i wentylacji dla budynku socjalno-technicznego lecz wewnętrzne instalacje wody zimnej i cwu, kanalizacji sanitarnej i wentylacja grawitacyjna.

Rysunki wewnętrznych instalacji wody zimnej i cwu, kanalizacji sanitarnej dla budynku socjalno-technicznego oraz wentylacji grawitacyjnej pomieszczeń pokazano
na rys. nr 22, 23 i 24 w branży sanitarnej i technologicznej pod uzgodnieniem PPSSE SANEPID w Środzie Wlkp. Zamawiający załącza dodatkowo rysunki z ostatecznymi zmianami naniesionymi na etapie uzgadniania dokumentacji projektowej z SANEPIDEM w Środzie Wlkp. - rys. nr 22, 23 i 24.

Ad. 3) w projekcie budowlanym branży sanitarnej i technologicznej zawarto podstawowe profile, które mają decydujący wpływ na przepływ hydrauliczny ścieków przez urządzenia oczyszczalni ścieków, są to:

ü  Schemat technologiczny połączeń poszczególnych obiektów oczyszczalni ścieków został pokazany na rys. nr 4

ü  Profil podłużny przez urządzenia oczyszczalni ścieków          - rys. nr 46

ü  Profil podłużny kanalizacji deszczowej na terenie oczyszczalni ścieków - rys. nr 47

Firma specjalizująca się w budowie typowych oczyszczalni ścieków systemu A2O nie powinna mieć problemów z prawidłowym połączeń obiektów.

 

XIX. W dniu 17 lutego 2015r. zadano pytania nr o następującej treści

 

1. Wnosimy o zmianę sposobu naliczenia kar umownych - wnioskujemy, aby kary były naliczone za zwłokę w realizacji konkretnego etapu lub całości zadania (czyli w przypadku, gdy za przesunięcie terminu realizacji odpowiedzialność ponosi wykonawca), a nie za opóźnienie (czyli w przypadku, gdy przesunięcie terminu wynika z różnych przyczyn, także tych niezależnych od wykonawcy).

 

W związku z powyższym proponujemy następujące brzmienie paragrafu 10:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za zwłokę w wykonaniu poszczególnych etapów przedmiotu Umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia, o których mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub częściowym, w wysokości 0,2% wynagrodzenia za przedmiot umowy objęty odbiorem,

3) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego,

4) w przypadku wystąpienia wad nie dających się usunąć a umożliwiających eksploatację wykonywanego obiektu, Zamawiający pomniejszy należne Wykonawcy wynagrodzenie o kwotę w wysokości trzykrotnej wartości wady. Wartość wady oszacowana będzie przez strony Umowy, a w przypadku sporu przez rzeczoznawcę budowlanego. Koszt ekspertyzy obciąża Wykonawcę.

5) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku wstrzymania robót bez zgody Zamawiającego na okres dłuższy niż 21 dni w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 Umowy za każdy następny dzień.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu:

Odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego. Kary nie obowiązują, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpi z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w razie zwłoki w zapłacie wynagrodzenia przez Zamawiającego, Wykonawcy przysługują odsetki w ustawowej wysokości.

3. Zamawiają zastrzega sobie prawo do odszkodowania do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.

 

2. Prosimy o potwierdzenie, że pozycje w Przedmiarze robót Dział 15.11.2 oraz Dział 15.12 obejmują ten sam zakres sieci rurociągu sprężonego powietrza oraz że powyższy zakres robót należy wykonać zgodnie z Rysunkiem nr 3 - Projektu budowalnego branży sanitarnej, w związku z tym pozycje 430 znajdująca się w dziale nr 15.12 należy wykreślić z kosztorysu.

 

3. Proszę o wskazanie miejsca w którym należy uwzględnić koszty wykonania powyższych robót wykończeniowych dla budynku gospodarki osadowej, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót - ogrzewanie pomieszczania rys. 30, wentylacja grawitacyjno-mechaniczna rys. 46.

 

4. Czy zmawiający dopuszcza zmianę grubości ścianek rurociągów technologicznych wykonanych z stali kwasoodpornej. Niniejszym pragniemy zwrócić uwagę, że zaprojektowane grubości ścianek są nienormatywne, trudnodostępne oraz wydłużają czas realizacji prac montażowych. Zazwyczaj dla powyższych rurociągów stosuje się ścianki o grubości 3mm.

 

ODPOWIEDŹ NA ZADANE W DNIU 17 lutego 2015r. PYTANIE:

 

Ad. 1) Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis SIWZ. W przypadku bowiem opóźnienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, będzie on mógł po ich wykazaniu uwolnić się od odpowiedzialności. Nie zachodzi potrzeba żadnego potwierdzenia, bowiem zastrzeżona kara umowna dotyczy wyłącznie sytuacji gdy przerwa trwa dłużej niż 21 dni i nie uzyskała akceptacji zamawiającego. Zgoda zamawiającego na przerwę dłuższą niż 21 dni nawet w przypadkach niezależnych od Wykonawcy przy terminie umownym do 30 listopada 2015r. jest konieczna.

Ad. 2) Pozycja 15.11.2 - dotyczy rurociągów sprężonego powietrza doziemnych układanych pod powierzchnią terenu i wykonanych z rur polietylenowych, natomiast pozycja 15.12 dotyczy rurociągów sprężonego powietrza z rur stalowych k.o. Ø108/5,0mm; wykonywanych wewnątrz reaktorów biologicznych (piony zasilające ruszty napowietrzające oraz rurociągi sprężonego powietrza wewnątrz stanowiska dmuchaw).

W związku z powyższym żadna pozycja przedmiaru nie jest zbędna i żadnej pozycji nie należy usuwać.

Ad. 3) Koszty wykonania robót wykończeniowych dla budynku gospodarki osadowej nie ujęte w przedmiarze robót tj. ogrzewanie pomieszczeń wg. rys. nr 30, wentylację grawitacyjno-mechaniczną - rys. nr 46, należy ująć w koszcie ciągu technologicznego prasy taśmowej do odwadniania i higienizacji osadu w poz. nr 333. Zamawiający podkreśla, że załączony przedmiar robót stanowi jedynie narzędzie pomocnicze przy uchwyceniu skali wielkości wartości robót, jednak w przypadku wynagrodzenia ryczałtowego, wykonawca przystępujący do postępowania przetargowego, powinien przewidzieć wszystkie roboty niezbędne do wykonania przedmiotowego zadania, a ich koszt w przypadku braku jakiejś pozycji w załączonym przedmiarze robót, powinien koszt tych prac równomiernie rozłożyć w pozostałych pozycjach.

Ad. 4) Zamawiający wyraża zgodę na zmianę grubości ścianek rurociągów technologicznych ze stali kwasoodpornej na 3,0mm.

XX. W dniu 18 lutego 2015r. zadano pytania nr o następującej treści

 

 1. W trakcie przygotowywania oferty nasze duże wątpliwości wzbudził dobór mieszadeł w reaktorach biologicznych. W oparciu o wieloletnią praktykę projektową, wykonawczą i eksploatacyjną w porozumieniu z dostawcami tego typu urządzeń potwierdziliśmy nieprawidłowość ich doboru. Prosimy o wskazanie jaki sposób postępowania w przypadku zgłoszenia omyłek w dokumentacji projektowej przewiduje Zamawiający. Czy w przypadku potwierdzonej konieczności wykonania zmian w przedmiocie zamówienia Wykonawca będzie miał prawo do wystąpienia o dodatkowe wynagrodzenie? Kto ponosi odpowiedzialność za efekt ekologiczny pracy oczyszczalni w przypadku wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową i zgłoszenia w niej błędów przez Wykonawcę? Wycena przez naszą firmę prawidłowo dobranych mieszadeł spowoduje wzrost ceny, a tym samym nasza oferta nie będzie porównywalna z ofertami innych firm.
 2. W udostępnionej dokumentacji przetargowej brak jest Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót w branży sanitarnej, elektrycznej i AKPiA. Zgodnie z §1 ust. 3 pkt. e wzoru umowy STWIORB stanowi opis przedmiotu zamówienia i jest podstawą do jego wykonania. Prosimy o uzupełnienie przedmiotu zamówienia o niezbędne dokumenty.
 3. W dokumentacji projektowej brak jest profili wysokościowych rurociągów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, odcieki ze składowiska osadu, woda nadosadowa z zagęszczaczy osadu. Przebieg tych rurociągów nie został również pokazany jako kolizje w na innych profilach. Brak profili uniemożliwia rzetelną wycenę tego zakresu prac. Z dokumentacji projektowej wynika, że rurociągi te również ułożone są w ciągach komunikacyjnych. Czy rurociągi te również należy docieplić oraz wzmocnić i na jakich odcinkach?
 4. W związku z niekompletnym opisem przedmiotu zamówienia wnosimy o wydłużenie terminu składania ofert w przedmiotowej sprawie o 14 dni od dnia uzupełnienia przedmiotu zamówienia.

 

ODPOWIEDŹ NA ZADANE W DNIU 18 lutego 2015r. PYTANIE:

 

Odpowiedzi na pytanie nr 20 firmy ENVIROTECH Poznań z dnia 18.02.2015r.

Ad. 1) Zdaniem projektanta dobór mieszadeł jest prawidłowy.

W komorze defosfatacji moc jednostkowa wynosi 8W/m3 - zgodnie z zaleceniami producenta. W komorze denitryfikacji moc jednostkowa wynosi 7,6W/m3 z zainstalowanego mieszadła. Jednak należy uwzględnić strumień recyrkulacji wewnętrznej, dodatkowe 2W/m3, czyli około 10W/m3.

Oczywiście potencjalny wykonawca przystępujący do przetargu może w ramach ryczałtowego kontraktu zainstalować inne mieszadła, tym bardziej, że Ustawa
o Zamówieniach Publicznych wręcz zakazuje wskazywania tylko jednego producenta urządzeń.

Ad. 2) Zamawiający uzupełnił na stronie internetowej dokumenty przetargowe o STWiOR dla robót sanitarnych i elektrycznych.

Ad. 3) W projekcie budowlanym branży sanitarnej i technologicznej zawarto podstawowe profile, które mają decydujący wpływ na przepływ hydrauliczny ścieków przez urządzenia oczyszczalni ścieków, są to:

ü  Schemat technologiczny połączeń poszczególnych obiektów oczyszczalni ścieków został pokazany na rys. nr 4

ü  Profil podłużny przez urządzenia oczyszczalni ścieków           - rys. nr 46

ü  Profil podłużny kanalizacji deszczowej na terenie oczyszczalni ścieków - rys. nr 47

ü  Do odprowadzania odcieków ze składowiska osadu przewidziano wykorzystać istniejący kanał grawitacyjny pokazany na rys. nr 1, 2 i 2a. Rzędne wysokościowe projektowanych wpustów ulicznych do zamontowania wewnątrz adaptowanych poletek osadowych - pod wiatą składowania osadu po higienizacji i ze stanowiska sitopiaskownika pokazano na rys. nr 2a i 17.

W przypadku nowobudowanego obiektu budowlanego jakim jest oczyszczalnia ścieków nie ma pojęcia występowania kolizji, wykonawca powinien w pierwszej kolejności wykonać grawitacyjne sieci międzyobiektowe (kanalizacji sanitarnej, wód nadosadowych z zagęszczaczy osadu, itp.), których rzędne wysokościowe podano na rysunku nr 2A
w projekcie branży sanitarnej i technologicznej a następnie wykonywać wszystkie rurociągi ciśnieniowe, dla których wykonawca ma dwie alternatywy posadowienia albo posadawiać na głębokości min. 1,40m poniżej warstwy przemarzania gruntu lub na głębokościach płytszych, kosztem wykonywania docieplenia i wzmocnienia rurociągów.

Firma specjalizująca się w budowie typowych oczyszczalni ścieków nie powinna mieć problemów z prawidłowym połączeń obiektów.

 

Ad. 4) Z uwagi na wprowadzenie zmian i uzupełnień materiałów przetargowych zamawiający przedłuża termin składania ofert o 7 dni tj. do dnia 12.03.2015r.

 

XXI. W dniu 18 lutego 2015r. zadano pytania nr o następującej treści

 

Pytanie nr 1:

W rozdziale XII SIWZ Zamawiający zwraca uwagę iż cena oferty ma być wyliczona w oparciu o załączone przedmiary robót. W formularzu oferty Wykonawca ma podać natomiast cenę ryczałtową za wykonanie zadania. Prosimy o informację czy kontrakt będzie rozliczany ryczałtowo czy kosztorysowo?

Pytanie nr 2:

W rozdziale X SIWZ pkt. 9. Zamawiający podaje listę dokumentów wymaganych do złożenia oferty. Jednym ze składowych jest przedmiar robót (tabela elementów scalonych, zestawienie materiałów, zestawienie sprzętu). Pragniemy zwrócić uwagę, że przedmiar robót jest dokumentem określającym jedynie ilości przedmiarowe robót i nie uwzględnia żadnych dodatkowych informacji (ceny ani wartości). Czy Zamawiający miał w tym punkcie na myśli dołączenie kosztorysu ofertowego opracowanego na podstawie załączonych przedmiarów robót, czy Wykonawca ma dołączyć do oferty jedynie załączony przez Zamawiającego przedmiar robót?

Pytanie nr 3:

Jeśli Wykonawca ma dołączyć do oferty kosztorys ofertowy to jakie informacje mają być w nim zawarte (nazwa elementu rozliczeniowego, jednostka, cena jednostkowa, wartość)?

Pytanie nr 4:

Jeśli cena ma być podana ryczałtowo, to w jakim stopniu będzie badany przez Zamawiającego kosztorys ofertowy (w przypadku gdy ma być dołączony do oferty)?

 

ODPOWIEDŹ NA ZADANE W DNIU 18 lutego 2015r. PYTANIE:

 

Ad. 1) Zamawiający jednoznacznie stwierdza, że formułą wynagrodzenia umownego jest ryczałt. W przypadku wynagrodzenia ryczałtowego nie wymaga się przedstawiania szczegółowej kalkulacji kosztów robót. Oferent składający ofertę w przypadku wynagrodzenia ryczałtowego musi liczyć się z tzw. „ryzykiem" wystąpienia robót nieprzewidzianych i powinien się oprzeć na posiadanym własnym doświadczeniu co do kosztów wykonania określonego zadania inwestycyjnego. Zatem ustalona wysokość wynagrodzenia jest z góry określana i nie ulega zmianie. Wynagrodzenie umowne stanowić będzie kwota ryczałtowa. Wobec tego Zamawiający dokonuje zmiany § 5 projektu umowy w taki sposób, że skreśla się ustęp drugi a § 1 otrzymuje brzmienie: ,,1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe zgodne z ofertą w wysokości brutto ...... . słownie brutto ....................................................................................... ."

Ad. 2) Zamawiający udostępniając przedmiar robót w formie edytowalnej w postaci pliku (.ath), prosi o wygenerowanie tabeli elementów scalonych i załączenie wypełnionego przedmiaru robót z zestawieniem robocizny, materiałów i sprzętu., bez konieczności wypełniania ręcznego plików zamieszczonych na stronie Zamawiającego

( Zamawiający potwierdza jakie dokumenty wymaga do załączenia do oferty:

- wypełniony cenami przedmiar robót (udostępniony na stronie zamawiającego w formacie .ath) czyli kosztorys ofertowy,

- wypełnioną cenami tabelę elementów scalonych,

- zestawienia robocizny, materiałów i sprzętu,

Zamawiający udostępniając przedmiar robót w formie edytowalnej w postaci pliku (.ath), prosi o wygenerowanie z programu do kosztorysowania np. Norma lub innego: tabeli elementów scalonych, kosztorysu ofertowego z zestawieniem robocizny, materiałów i sprzętu).

Ad. 3) Dla zamawiającego wystarczająca jest skrócona postać kosztorysu ofertowego zawierająca min. takie elementy jak:

- nazwa pozycji (elementu rozliczeniowego);

- jednostka;

- ilość;

- cena jednostkowa;

- wartość pozycji;

Ad. 4) Zamawiający pomimo wynagrodzenia ryczałtowego żąda załączenia do oferty kosztorysu ofertowego ze względu na wymóg przedłożenia kosztorysu zewnętrznej instytucji współfinansującej przedmiotowe zadanie.

Zamawiający będzie porównywał czy wszystkie pozycje załączonego przedmiaru w złożonym do oferty kosztorysie ofertowym, zostały wycenione i czy wykonawca nie pominął lub nie usunął jakiejś pozycji z udostępnionego do wyceny przedmiaru robót.

 

XXII. W dniu 18 lutego 2015r. zadano pytania nr o następującej treści

Proszę o zmianę zapisu SIWZ w rozdziale V,w punkcie 1 ppkt b z

- w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie publicznego ,opisany sposób dokonania oceny warunku w pkt.1.1.1. a) musi być spełniony przez jednego z Wykonawców

na:

- w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego opisany sposób oceny warunku w pkt.1.1.1.a) może być spełniony wspólnie przez Wykonawców

co będzie zgodne z intencją przepisów ustawy PZP.

 

ODPOWIEDŹ NA ZADANE W DNIU 18 lutego 2015r. PYTANIE:

 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia publicznego, opisany sposób dokonania oceny warunku może być spełniony przez Wykonawców łącznie.

 

XXIII. W dniu 18 lutego 2015r. zadano pytania nr o następującej treści

1. Zmianę w §10 ust. 1 brzmienia pkt. 1) i 2) słowa "opóźnienie" na "zwłoka" oraz dodanie w przedmiotowym ustępie określenia "netto" w odniesieniu do kwoty wynagrodzenia umownego, od której liczone są kary umowne.

2. Zmianę brzmienia ust. 2 w §10 na następujące:

"Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu:

Odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego."

3. Usunięcie z §10 ust. 3 sformułowania "i utraconych korzyści".

4. Wprowadzenie w §10 ust. 4-6 w brzmieniu:

,,4. Maksymalna łączna kwota kar umownych należnych od Wykonawcy ze wszystkich tytułów opisanych w Umowie nie może przekroczyć 15% wartości wynagrodzenia umownego netto."

,,5. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy łącznie z limitem kar umownych ustanowionym w niniejszym paragrafie ograniczona jest do 100% wartości wynagrodzenia umownego netto."

,,6. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, które druga Strona mogłaby osiągnąć, gdyby szkoda nie nastąpiła, ani za straty pośrednie i następcze."

5. Dodanie w § 14 ust. 6 o następującej treści:

"Wykonawca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w przypadku, gdy Zamawiający opóźnia się w płatnościach, jeśli opóźnienie nieprzerwanie trwa dłużej niż 30 (trzydzieści) dni." oraz ust. 7 w brzmieniu:

,,W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy:

1) wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia odstąpienia od Umowy,

2) za dostawy materiałów zamówione na dzień przekazania Zamawiającemu

oświadczenia o odstąpieniu od Umowy,

3) karę umowną uregulowaną w § 10 ust. 2 Umowy,"

ODPOWIEDŹ NA ZADANE W DNIU 18 lutego 2015r. PYTANIE:

 

Ad. 1) Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis SIWZ. W przypadku bowiem opóźnienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, będzie on mógł po ich wykazaniu uwolnić się od odpowiedzialności.

Nie zachodzi potrzeba żadnego potwierdzenia, bowiem zastrzeżona kara umowna dotyczy wyłącznie sytuacji gdy przerwa trwa dłużej niż 21 dni i nie uzyskała akceptacji zamawiającego. Zgoda zamawiającego na przerwę dłuższą niż 21 dni nawet w przypadkach niezależnych od Wykonawcy przy terminie umownym do 30 listopada 2015r. jest konieczna.

Mimo, że w § 10 ust. 2 nie zachodzi sprzeczność dokonuje się zmiany treści tego zapisu w taki sposób że § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie ,,Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego". W razie zwłoki w zapłacie wynagrodzenia przez Zamawiającego, Wykonawcy przysługują odsetki w ustawowej wysokości.

  

XXIV. W dniu 18 lutego 2015r. zadano pytania nr o następującej treści

 

1.     W przedmiarze nie ujęto szeregu robót występujących w dokumentacji projektowej jak np. izolacje cieplne, przeciwwilgociowe oraz obróbki na reaktorze. Zgodnie z rozdz. 10, pkt. 6 SIWZ Wykonawca nie może samodzielnie modyfikować treści formularzy, które stanowią załącznik do SIWZ, czyli także przedmiaru robót. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że ewentualne zmiany w przedmiarach mogą być dokonane wyłącznie przez Zamawiającego po uprzednim zgłoszeniu ich przez Wykonawców.

2.     Prosimy o wyjaśnienie zapisu umowy w paragrafie § 4 Odbiory

„...wraz ze zgłoszeniem gotowości odbioru wykonawca przedłoży:

i.                 odwodnienie terenu dla rozbudowy oczyszczalni ścieków,"

O jakie dokumenty chodzi?

3.     Prosimy o wyjaśnienie prawidłowości zapisu umowy pokazanego w paragrafie § 10 Kary umowne

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu:

Odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego. Kary nie obowiązują, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpi z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w razie zwłoki w zapłacie wynagrodzenia przez Zamawiającego, Wykonawcy przysługują odsetki w ustawowej wysokości."

4.     Prosimy o potwierdzenie, że w zakres wymiany skorodowanych elementów stalowych na istniejących reaktorach biologicznych wchodzą elementy użytkowe pokazane w załączniku (schody, kraty pomostowe, pomosty, barierki, konstrukcje wsporcze rurociągów, obróbki blacharskie korony) bez wyposażenia technologicznego typu koryta przelewowe, osadniki cylindryczne itd.

5.     Prosimy o potwierdzenie, że po stronie Zamawiającego jest wyłączenie z eksploatacji istniejących Biobloków i związane z tym czyszczenie reaktorów, wywóz osadu oraz demontaż wyposażenia technologicznego.

6.     Prosimy o załączenie na stronie Zamawiającego specyfikacji technicznych od Nr 12 do Nr 20 przywołanych w treści SIWZ.

7.     Prosimy, aby Zamawiający potwierdził, że w zakresie robót Wykonawca nie ma uzyskania pozwolenia na użytkowanie, a jedynie przygotowanie dokumentacji powykonawczej.

8.     Prosimy, aby Zamawiający potwierdził, że rozruch technologiczny Wykonawca ma wykonać po uzyskaniu przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie.

9.     Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie Instrukcji PPOŻ i związane z nią wyposażenie oczyszczalni w środki BHP typu koła, rzutki i oznakowanie oczyszczalni jest po stronie Zamawiającego. Jeśli nie to prosimy o sprecyzowanie typów oraz ilości w/w elementów jakie należy przyjąć w ofercie.

10.  Prosimy o potwierdzenie, że elementy wyposażenia typu barierki Wykonawca ma wykonać zgodnie z opisem technicznym jako stalowe ocynkowane ogniowo i zabezpieczone farbami antykorozyjnymi.

11.  Prosimy o potwierdzenie, że przy występowaniu wody na poziomie ok. 66,70 - 66,80 zaprojektowano posadowienie obiektów na poniższych rzędnych:

a.      Reaktor biologiczny - 66,40 zgodnie z rys.4B.

b.     Zagęszczacz osadu - 65,80 zgodnie z rys.28B.

c.      Osadnik wtórny - 64,70 zgodnie z rys.26.1B.

12.    W opisie technicznym w punkcie 9 - „Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji betonowych" mowa jest o żywicy epoksydowej MAXEPOX FLEX w pasie ruchomego zwierciadła ścieków. Prosimy o sprecyzowanie jakich obiektów to dotyczy i w którym miejscu uwzględnić to w przedmiarze?

13.    Prosimy o potwierdzenie, że nadmiar ścieków dowożonych i tabor asenizacyjny podczas trwania kontraktu będzie kierowany przez Zamawiającego na inne pobliskie oczyszczalnie ścieków. W trakcie adaptacji poletek istniejących poletek osadowych nie będzie możliwości retencji nadmiaru ścieków dowożonych co ma miejsce w obecnym układzie.

14.    Prosimy o załączenie do dokumentacji projektowej STWOIR dotyczącej instalacji sanitarnych i technologii.

 

ODPOWIEDŹ NA ZADANE W DNIU 18 lutego 2015r. PYTANIE:

 

Ad. 1) Zamawiający podkreśla, że załączony przedmiar robót stanowi jedynie narzędzie pomocnicze przy uchwyceniu skali wielkości wartości robót, jednak w przypadku wynagrodzenia ryczałtowego, wykonawca przystępujący do postępowania przetargowego, powinien przewidzieć wszystkie roboty niezbędne do wykonania przedmiotowego zadania, a ich koszt w przypadku braku jakiejś pozycji w załączonym przedmiarze robót, powinien koszt tych prac równomiernie rozłożyć w pozostałych pozycjach. Z uwagi na formułę wynagrodzenia ryczałtowego zamawiający nie będzie modyfikował ani korygował udostępnionego przedmiaru robót. Wykonawcy przystępujący do przetargu, wszelkie roboty pominięte w udostępnionym do wyceny przedmiarze robót powinni wycenić, a ich wartość proporcjonalnie rozłożyć w innych pozycjach lub doliczyć według własnego uznania do któregoś elementu rozliczeniowego.

Ad. 2) Protokół kierownika budowy, że dokonano mikroniwelacji terenu.

Ad. 3) Mimo, że w § 10 ust. 2 nie zachodzi sprzeczność dokonuje się zmiany zapisu na ,,Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego", w razie zwłoki w zapłacie wynagrodzenia przez Zamawiającego, Wykonawcy przysługują odsetki w ustawowej wysokości.

 

Ad. 4) Zamawiający potwierdza, że w zakres wymiany skorodowanych elementów stalowych na istniejących reaktorach biologicznych wchodzą elementy użytkowe pokazane w załączniku (schody, kraty pomostowe, pomosty, barierki, konstrukcje wsporcze rurociągów, obróbki blacharskie korony, koryta przelewowe) bez wyposażenia technologicznego typu osadniki cylindryczne itd.

Ad. 5) Zamawiający potwierdza potwierdzenie, że po stronie Zamawiającego jest wyłączenie z eksploatacji istniejących Biobloków PS-75 - szt. 2 i związane z tym czyszczenie reaktorów, wywóz osadu oraz demontaż wyposażenia technologicznego.

Ad. 6) Zamawiający wyjaśnia, że przywołane w treści SIWZ, specyfikacje techniczne od Nr 12 do Nr 20 zostały wpisane omyłkowo. Zamawiający zamieścił na stronie internetowej wszystkie specyfikacje techniczne w których jest w posiadaniu.

Ad. 7) Wykonawca w ramach przedmiotowego zadania ma uzyskanie pozwolenia na użytkowanie oraz przygotowanie dokumentacji powykonawczej.

Ad. 8) Rozruch technologiczny oczyszczalni ścieków Wykonawca ma wykonać przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

Ad. 9) W ramach rozruchu technologicznego wykonawca wykona instrukcję obsługi oczyszczalni ścieków, schemat technologiczny oraz instrukcję PPOŻ, natomiast Zamawiający zakupi wskazane przez wykonawcę wyposażenie oczyszczalni w środki p.poż., BHP typu koła, rzutki. Oznakowanie poszczególnych obiektów należy do wykonawcy, który na podstawie w/w oznakowania obiektów, opracuje schemat technologiczny oczyszczalni do powieszenia w pomieszczeniu dyżurki ze sterownią w budynku socjalno-technicznym oraz instrukcję obsługi oczyszczalni ścieków. Ponadto do obowiązków wykonawcy w ramach rozruchu technologicznego należy przeszkolenie pracowników obsługi oczyszczalni ścieków ze strony zamawiającego.

Ad. 10) Zamawiający potwierdza, że elementy wyposażenia typu barierki Wykonawca ma wykonać zgodnie z opisem technicznym jako stalowe ocynkowane ogniowo i zabezpieczone farbami antykorozyjnymi.

Ad. 11) Zamawiający potwierdza, że przy występowaniu wody na poziomie ok. 66,70 - 66,80 zaprojektowano posadowienie obiektów na poniższych rzędnych:

a.      Reaktor biologiczny - 66,40 zgodnie z rys.4B.

b.     Zagęszczacz osadu - 65,80 zgodnie z rys.28B.

c.      Osadnik wtórny - 64,70 zgodnie z rys.26.1B.

 

Ad. 12) Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji betonowych za pomocą żywicy epoksydowej MAXEPOX FLEX w pasie ruchomego zwierciadła ścieków należy wykonać w reaktorach biologicznych oraz w zbiorniku retencyjno-uśredniającym powstałym w zaadaptowanych poletkach osadowych. Proszę koszt w/w prac doliczyć do wartości robót budowlanych dla reaktora biologicznego i adaptowanych poletek osadowych.

 

Ad. 13) Do czasu wyłączenia z eksploatacji istniejących biobloków PS-75 - szt. 2, istniejąca oczyszczalnia ścieków będzie musiała funkcjonować, w związku z powyższym Wykonawca winien tak rozplanować roboty budowlane, aby modernizację istniejących poletek osadowych wykonać jak najpóźniej. Ewentualny nadmiar ścieków dowożonych i tabor asenizacyjny podczas trwania kontraktu będzie kierowany przez Zamawiającego na inne pobliskie oczyszczalnie ścieków.

 

Ad. 14) Zamawiający załącza STWOIR dotyczącą robót sanitarnych i technologicznych.

Zapytania i odpowiedzi nr 2

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: ,,Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Sulęcinku,  gmina Krzykosy"

 

Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ i modyfikacja treści SIWZ.

 

Zamawiający, Gmina Krzykosy, informuje iż do w/w postępowania zostały złożone pytania. W związku z tym zgodnie z art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.z 2013 poz.907 z późn. zm.)

Pytania i odpowiedzi od nr I do nr IV zostały przesłane Wykonawcom i umieszczone na stronie BIP Gminy Krzykosy.

 

V.  W dniu 10 lutego 2015r. zadano pytania nr o następującej treści:

 

Pytanie

Czy zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia do oferty wydruków z programów do kosztorysowania jako zał. Nr 5 bez konieczności wypełniania ręcznego plików zamieszczonych na stronie Zamawiającego.


ODPOWIEDŹ NA ZADANE W DNIU 10 lutego 2015r. PYTANIE:

Zamawiający udostępniając przedmiar robót w formie edytowalnej w postaci pliku (.ath), prosi o wygenerowanie tabeli elementów scalonych i załączenie wypełnionego przedmiaru robót z zestawieniem robocizny, materiałów i sprzętu., bez konieczności wypełniania ręcznego plików zamieszczonych na stronie Zamawiającego.

 

VI.  W dniu 10 lutego 2015r. zadano pytania o następującej treści:

 

 1. Proszę o potwierdzenie (lub korektę) hierarchii ważności dokumentów zaproponowanej w p.3 par.1 Umowy nr WM.O.1/15, który brzmi:

 

„3. Roboty wymienione w pkt. 1 wykonane zostaną zgodnie z dokumentami, które są integralną częścią niniejszej Umowy:

a) specyfikacją istotnych warunków zamówienia

b) przedmiarem robót

c) dokumentacją projektową

d) szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót

e) złożoną ofertą"

 

Wątpliwość naszą budzi fakt, że przedmiar robót jest powyżej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

 

 1. Folder „STWiOR" umieszczony na stronie Zamawiającego zawiera jedynie trzy specyfikacje dotyczące wykopów i betonowania, prosimy o uzupełnienie specyfikacji dla pozostałych robót.
 1. Prosimy o wyjaśnienie sposobu wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

 

W formularzu oferty napisano:

„W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu publicznym w BZP Nr  ............ .................................... z dnia ............................. na złożenie oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącym: „ROZBUDOWA GMINNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SULĘCINKU, GMINA KRZYKOSY„

w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków  Zamówienia, za cenę ryczałtową:

wartość całkowitą brutto .............................. zł. , słownie brutto: .........................................................................................................................zł".

 

W p.1. par.5 Umowy napisano:

„1. Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie ustalonym w § 1 strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe równe cenie przedstawionej w ofercie:

wykonanie robót objętych przetargiem za cenę brutto .........................

(słownie brutto: ...............................................................................................................00/100)

zgodnie z przedmiarem robót i dokumentacją projektową.

2. Wynagrodzenie końcowe zostanie ustalone na podstawie obmiaru powykonawczego obmiaru robót zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru."

Zamawiający określił wynagrodzenie najpierw jako ryczałtowe dalej jako obmiarowe, natomiast w naszym rozumieniu są to dwa odmienne rodzaje wynagrodzeń.

 

Proszę o jednoznaczne określenie czy wynagrodzenie stanowić będzie kwota ryczałtowa, czy też wynagrodzeniem będzie zapłata za faktycznie wykonaną ilość robót.

 

 1. Proszę o zamieszczenie na stronie Zamawiającego kosztorysu do wypełnienia w formacie ath, co usprawni nam proces przygotowania wyceny.

 

ODPOWIEDŹ NA ZADANE W DNIU 10 lutego 2015r. PYTANIE:

 

Ad. 1) Hierarchia ważności dokumentów:

a)     Dokumentacja projektowa

b)     Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

c)     Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

d)     Złożona oferta

e)     Przedmiar robót

Ad. 2) Inwestor załącza na stronie BIP Gminy Krzykosy STWiOR dla branży sanitarnej, elektrycznej i AKPiA

Ad. 3) Zamawiający jednoznacznie stwierdza, że formułą wynagrodzenia umownego jest ryczałt. W przypadku wynagrodzenia ryczałtowego nie wymaga się przedstawiania szczegółowej kalkulacji kosztów robót. Oferent składający ofertę w przypadku wynagrodzenia ryczałtowego musi liczyć się z tzw. „ryzykiem" wystąpienia robót nieprzewidzianych i powinien się oprzeć na posiadanym własnym doświadczeniu co do kosztów wykonania określonego zadania inwestycyjnego. Zatem ustalona wysokość wynagrodzenia jest z góry określana i nie ulega zmianie.                                           Wynagrodzenie umowne stanowić będzie kwota ryczałtowa a nie zapłata za faktycznie wykonaną ilość robót. Wobec tego Zamawiający dokonuje zmiany § 5 projektu umowy w taki sposób, że skreśla się ustęp drugi a § 1 otrzymuje brzmienie: ,,1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe zgodne z ofertą w wysokości brutto  ...... . słownie brutto ....................................................................................... ."

Ad. 4) Zamawiający udostępniając przedmiar robót w formie edytowalnej w postaci pliku (.ath), prosi o wygenerowanie tabeli elementów scalonych i załączenie wypełnionego przedmiaru robót z zestawieniem robocizny, materiałów i sprzętu., bez konieczności wypełniania ręcznego plików zamieszczonych na stronie Zamawiającego.

 

VII.  W dniu 10 luty 2015r. zadano pytania o następującej treści:

 

 1. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej dokumentacji geotechnicznej. Jest ona niezbędna w celu dokonania prawidłowej wyceny robót ziemnych
 2. Dokumenty przetargowe zamieszczone na stronie internetowej nie zawierają:

-        opisu technicznego branży konstrukcyjnej oraz drogowej,

-        opisu technicznego do projektu zagospodarowania terenu,

-        zestawienia stali zbrojeniowej projektowanych reaktorów biologicznych,

-        rysunki barierek ochronnych wraz z zestawieniem stali kształtowej do zamontowania w projektowanych reaktorach, osadnikach oraz zagęszczaczach),

-        rysunków wraz z zestawieniem stali kształtowej elementów stalowych do zamontowania w remontowanych bioblokach PS-75,

-        profili podłużnych dla projektowanych rurociągów: kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, odcieków ze składowiska osadu, wody nadosadowej z zagęszczaczy osadu; grawitacyjnych kanalizacji deszczowej; tłocznych recyrkulacji osadu; osadu do odwadniania i higienizacji; koagulanta PIX, sprężonego powierza; instalacji wody zimnej.

Na podstawie art. 31 ust. 1 i ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz.U. z dn. 16 Nr202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami), Zamawiający zobowiązany jest do zamieszczenia na stronie internetowej kompletnej dokumentacji projektowej. W związku z tym prosimy o załączenie brakującej dokumentacji na stronie internetowej.

3.     W związku z koniecznością prowadzenia prac modernizacyjnych w istniejących bioblokach prosimy o zamieszczenie projektu dla tego obiektu niezbędnego do określenia kosztów wymaganych prac remontowych.

4.     Prosimy o określenie wagi elementów stalowych przeznaczonych do demontażu w istniejących bioblokach.

5.     Prosimy o potwierdzenie, że w ramach remontu istniejących biobloków do wykonania jest tylko demontaż skorodowanych elementów stalowych (schody, barierki, konstrukcje wsporcze rurociągów) oraz wymiana ich na nowe.

6.     Prosimy o określenie materiału z jakiego mają być zamontowane elementy stalowe w istniejących bioblokach.

7.     Prosimy o informację z jakiego materiału jest wykonane istniejące ogrodzenie przeznaczone do demontażu oraz podanie jego długości i wysokości.

8.     Ilość stali zbrojeniowej wg zestawienia zamieszczonego w projekcie dla osadnika wtórnego wynosi 660,65kg zaś dla zagęszczacza osadu wynosi 400,72kg. Zgodnie Przy tej ilości nasycenie stali zbrojeniowej  wynosi dla osadnika ok. 12 kg/m3 betonu konstrukcyjnego a dla zagęszczacza ok. 31kg/m3 betonu konstrukcyjnego, podczas gdy  w wykonywanych przez nas do tej pory podobnych zbiornikach nasycenie stali zbrojeniowej wynosiło około 100kg/m3 betonu. W związku z tym, prosimy o potwierdzenie u projektanta, że zbiorniki zostały policzone przy uwzględnieniu wymaganej normowo ilości zbrojenia przeciwskurczowego, tj. na rysę 0,1 mm oraz potwierdzenie prawidłowości doboru zbrojenia. Skutkiem niedoszacowania zbrojenia mogą być spękania ścian żelbetowych i konieczność ich iniektowania przed próbami szczelności zbiorników, co jest zarówno kosztowne jak i czasochłonne.

Kto będzie ponosił koszty ewentualnych napraw rys spowodowanych niedoszacowaniem ilości zbrojenia? Czy w przypadku wystąpienia ewentualnych rys spowodowanych niedoszacowaniem ilości zbrojenia i konieczności ich iniektowania roboty te będą robotami dodatkowymi?

9.     Prosimy o wyjaśnienie czy obsianie trawą oraz nasadzenie zielenią ozdobną na nowej części oczyszczalni jest do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę?

10.  Jeśli nasadzenie zieleni jest po stronie Wykonawcy to prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej projektu zieleni.

11.  Po czyjej stronie Zamawiającego czy Wykonawcy będzie usuniecie i utylizacja osadów, które mogą znajdować się na dnie remontowanych zbiorników oraz poletek osadowych?

12.  Prosimy określić ilość osadów w przypadku gdy  ich usuniecie i utylizacja będzie po stronie Wykonawcy?

 1. Czyją własnością będzie gruz oraz inne materiały pochodzące z rozbiórek, które są do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia?
 2. Jeżeli gruz oraz inne materiały pochodzące z rozbiórek będą należały do Zamawiającego to gdzie Wykonawca będzie miał obowiązek je składować (w jakiej odległości od terenu budowy)?

15.  Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający zapewni nieodpłatnie teren pod zaplecze budowy? Jeśli tak to prosimy o określenie w jakiej odległości  od terenu budowy będzie znajdowało się to miejsce.

 1. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający nieodpłatnie udostępni miejsce pod plac składowy/magazyn materiałów? Jeśli tak  to prosimy o określenie w jakiej odległości od terenu budowy będzie znajdowało się to miejsce.
 2. Po czyjej stronie jest koszt mediów (energii i wody) niezbędnych do wykonania przedmiotowej inwestycji? Jeśli po stronie Wykonawcy to prosimy o podanie stawek ceny kosztów zakupu.
 3. Czy Zamawiający będzie pobierał opłaty za zrzut wody z prób rozruchowych, płukania zbiorników, wód opadowych i innych wód technologicznych?
 4. Prosimy o określenie pierwszeństwa porządku dokumentów w przypadku sprzeczności lub dwuznaczności pomiędzy nimi, tj.: dokumentacja projektowa, przedmiar robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
 5. Czy zakres zamówienia obejmuje dostarczenie sprzętu bhp dla oczyszczalni? Jeżeli tak prosimy o wyszczególnienie sprzętu z podaniem ilości. Nadmieniamy, że ten zakres nie jest objęty przedmiarem robót.
 6. W celu budowy projektowanych zbiorników konieczne będzie wykonanie tymczasowej drogi technologicznej. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o nakłady związane z wykonaniem tymczasowej drogi technologicznej.
 7. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie na stronie internetowej przedmiarów w wersji edytowalnej .ath. Ułatwi to znacznie przygotowanie kosztorysów, a zaoszczędzony czas pozwoli skupić się oferentom na sporządzeniu rzetelnej wyceny przedmiotu zamówienia.
 8. Ze względu na ryczałtowy charakter zamówienia, prosimy o odstąpienie od wymogu załączenia do oferty kosztorysu ofertowego na etapie postępowania przetargowego. Proponujemy by kosztorys ofertowy został złożony przez wybranego wykonawcę przed podpisaniem umowy.

24.  Ze względu na brak kompletnej dokumentacji projektowej na oraz w związku z tym, że dokumentacja przetargowa zawiera wiele nieścisłości wymagających wyjaśnienia, o czym świadczy duża liczba pytań, a co znacznie przedłuża czas niezbędny na przygotowania oferty, wnosimy o przedłużenie terminu składania ofert o okres co najmniej 1 tygodnia, tj. 12.03.2015r.

ODPOWIEDŻ NA ZADANE W DNIU 10.02.2015r. PYTANIA:

Ad. 1) Zamawiający zamieszcza dokumentację geotechniczną na stronie internetowej

Ad. 2) Zamawiający uzupełnia dokumenty przetargowe o n/w elementy:

-       opis techniczny branży konstrukcyjno-budowlanej i drogowej,

-       opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu,

-       zestawienie stali zbrojeniowej projektowanych reaktorów biologicznych,

-       Zamawiający zamieszcza przykładowy rysunek wymaganego standardu wykonania barierek ochronnych na obiektach oczyszczalni ścieków: na reaktorze biologicznym, osadnikach wtórnych, zagęszczaczach osadu i istniejących reaktorach - bioblokach PS-75. Zamawiający podaje jako wymagany przykładowy standard wykonania barierek ochronnych, nie narzuca jako wiążcy wykonawcy robót rodzaj stali kształtowej do wykonania barierek. Barierki muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa, mieć wymaganą wysokość oraz zapewnioną szerokość przejścia na pomostach komunikacyjnych zgodnie z projektem budowlanym branży technologicznej. Długość barierek do oszacowania kosztów należy pomierzyć z rysunków branży technologicznej. Z uwagi na stadium projektu budowlanego z elementami projektu wykonawczy Zamawiający nie posiada i nie załącza zestawienia stali kształtowej do zamontowania barierek.

-       zamawiający załącza archiwalne rysunki reaktorów biologicznych, długości barierek oraz powierzchnia pomostów komunikacyjnych z krat ażurowych typu WEMA przewidzianych do wymiany, powinna zostać dokładnie określona na podstawie pomiarów z natury z istniejących reaktorów.

Orientacyjnie przewidziano do wymiany około 60,0 m2 pomostów ażurowych z krat stalowych ocynkowanych typu WEMA, szacunkowa długość kątowników L35x35 do wymiany i zamontowania pod nowe pomosty wynosi około 130,00mb.

-       w projekcie budowlanym branży sanitarnej i technologicznej zawarto podstawowe profile, które mają decydujący wpływ na przepływ hydrauliczny ścieków przez urządzenia oczyszczalni ścieków, są to:

ü  Schemat technologiczny oczyszczalni ścieków został pokazany na rys. nr  4

ü  Profil podłużny przez urządzenia oczyszczalni ścieków          -rys. nr 46

ü  Profil podłużny kanalizacji deszczowej na terenie oczyszczalni ścieków-rys. nr 47

ü  Rzędne wysokościowe wykonania odwodnienia składowiska osadu odwodnionego pokazano na rys. nr 17.

ü  Rzędne wysokościowe posadowienia wszystkich grawitacyjnych kanałów pokazano na rys. nr 2A

ü  Schemat instalacji sprężonego powietrza - podłączenia dmuchaw pokazano na rys. nr 38

ü  Instalacje sprężonego powietrza pokazano na rysunkach technologicznych reaktorów biologicznych rys. nr 5, 6, 7, 8 i 9

ü  Instalację wody zimnej pokazano na rys. nr 24

Firma specjalizująca się w budowie typowych oczyszczalni ścieków systemu A2O nie powinna mieć problemów z prawidłowym połączeń obiektów.

Ad. 3) Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej rysunki z dokumentacji archiwalnej istniejących biobloków PS-75 - szt. 2, przewidzianych do remontu. Zamawiajacy zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej na obiekcie w celu prawidłowego oszacowania kosztów prac remontowych w istniejących bioblokach.

Ad. 4) Zamawiający nie posiada takiej wiedzy. Orientacyjnie przewidziano do wymiany około 60,0 m2 pomostów ażurowych z krat stalowych ocynkowanych typu WEMA, szacunkowa długość kątowników L35x35 do wymiany i zamontowania pod nowe pomosty wynosi około 130,00mb.

W celu określenia przybliżonej wagi elementów przeznaczonych do demontażu wykonawca może posłużyć się Tabelami do wymiarowania elementów stalowych opracowaną pod redakcją Żyburtowicza.

Ad. 5) Zamawiający potwierdza, że w ramach remontu istniejących biobloków do wykonania jest tylko demontaż skorodowanych elementów stalowych (schody, barierki, konstrukcje wsporcze rurociągów, pomosty z krat ażurowych typu WEMA)  oraz wymiana ich na nowe. Barierki należy wykonać w tym samym standardzie co na nowych obiektach rozbudowywanej oczyszczalni ścieków,

Ad. 6) Elementy stalowe w istniejących bioblokach należy wykonać ze stali czarnej i gotowe elementy należy ocynkować i gotowe zamontować na obiekcie.

Ad. 7) Istniejące ogrodzenie przeznaczone do demontażu wykonane jest z siatki stalowej na słupach stalowych zabetonowanych w podłożu, wysokość ogrodzenia 1,50m. Długość istniejącego do demontażu ogrodzenia wynosi 290,00mb.

Ad. 8) Po konsultacji z projektantami Zamawiający załącza obowiązujące rysunki zbrojenia zagęszczacza osadu i osadnika wtórnego, wg. których prosi o skalkulowanie wyceny robót.
Na załączonych rysunkach wprowadzono następujące zmiany, które należy ująć w wycenie robót oraz zastosować na etapie wykonawstwa:

- należy zastosować beton klasy C30/37 W8 F150

- pręty konstrukcyjne ścian zbiorników ze względu na wyniesienie osadników ponad poziom obsypania skarpami (złe warunki gruntowo-wodne), należy na etapie wykonawstwa zamienić ze średnicy Ø8 na Ø10 ze stali A-III, zgodnie z załączonymi rysunkami zbrojenia.

W związku z powyższymi zmianami Zamawiający wprowadza zmiany do przedmiaru robót dotyczące ilości przygotowania i montażu zbrojenia:

- dla zagęszczacza osadu nadmiernego nr 1 i 2:

Ø  w poz. 189 i 216 „Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane 8mm było 0,277 tony, proszę zmienić opis pozycji na „Przygotowanie
i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane 8mm i 10mm
i wstawić odpowiednio dla poz. 189 i 216 obmiar 0,427 tony

Ø  w poz. 190 i 217 „Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane 14mm było 0,123 tony, proszę zmienić obmiar na 0,175 tony

- dla osadnika wtórnego nr 1 i 2:

Ø  w poz. 244 i 263 „Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane 8mm było 0,790 tony, proszę zmienić opis pozycji na „Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane 10mm i wstawić odpowiednio dla poz. 244 i 263 obmiar 0,760 tony

Ø  w poz. 245 i 264 „Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane 14mm było 0,351 tony, proszę zmienić obmiar na 0,348 tony

Ad. 9) W ramach przedmiotu zamówienia, po zakończonej makroniwelacji terenu, wykonaniu obsypania i skarp wokół reaktora biologicznego i osadników wtórnych, oraz na pozostałych uporządkowanych powierzchniach, należy wykonać obsiew trawą.

Ad. 10)  Nasadzenie zieleni izolacyjnej Zamawiający wykona we własnym zakresie, Wykonawcy pozostaje wykonanie obsiania trawą po uprzednim wykonaniu makroniwelacji terenu.

Ad. 11) Usunięcie i utylizacja osadów , które znajdują się na dnie przeznaczonych do remontu i adaptacji poletek osadowych jest po stronie Zamawiającego.

Ad. 12) Usunięcie i utylizacja osadów , które znajdują się na dnie przeznaczonych do remontu i adaptacji poletek osadowych jest po stronie Zamawiającego.

Ad. 13) Gruz oraz inne materiały pochodzące z rozbiórek, które są do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia należeć będą do Zamawiającego.

Ad. 14) Gruz oraz inne materiały pochodzące z rozbiórek Wykonawca będzie miał obowiązek składować w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie rozbudowywanej oczyszczalni ścieków.

Ad. 15) Zamawiający zapewni nieodpłatnie teren pod zaplecze budowy, znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie rozbudowywanej oczyszczalni ścieków,

Ad. 16) Zamawiający zapewni nieodpłatnie miejsce pod plac składowy/magazyn materiałów, znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie rozbudowywanej oczyszczalni ścieków,

Ad. 17) Koszt mediów (energii i wody), niezbędnych do wykonania przedmiotowej inwestycji jest po stronie Zamawiającego.

Ad. 18) Zamawiający nie będzie pobierał opłaty za zrzut wody z prób rozruchowych, płukania zbiorników, wód opadowych i innych wód technologicznych.

Ad. 19)Obowiązywać będzie następujące pierwszeństwo porządku dokumentów w przypadku wystąpienia sprzeczności pomiędzy nimi:

ü  Dokumentacja projektowa

ü  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

ü  Przedmiar robót

Ad. 20) Zakres robót nie obejmuje dostarczenia sprzętu BHP dla oczyszczalni ścieków

Ad. 21) W celu budowy projektowanych zbiorników nie będzie konieczne wykonanie tymczasowej drogi technologicznej, ponieważ do miejsca lokalizacji projektowanego reaktora biologicznego znajduje się istniejąca droga dojazdowa do poletek osadowych z pętlą manewrową zlokalizowaną za poletkami osadowymi. Po drodze porusza się okresowo sprzęt ciężki oraz tabor asenizacyjny, w związku z powyższym nie ma potrzeby budowy w/w drogi technologicznej. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej na obiekcie.

Ad. 22) Inwestor załączył na stronie BIP Gminy Krzykosy przedmiar robót w wersji edytowalnej w formacie (.ath)

Ad. 23) Zamawiający udostępniając przedmiar robót w formie edytowalnej w postaci pliku (.ath), prosi o wygenerowanie tabeli elementów scalonych i wypełnionego przedmiaru robót z zestawieniem robocizny, materiałów i sprzętu.

Ad. 24) Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu składania ofert.

 

VIII.  W dniu 10 luty 2015r. zadano pytania o następującej treści:

 

1. Zgodnie z zapisami SIWZ cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o przedmiar robót. Ponadto § 5 ust 2 wzoru umowy stanowi, iż „wynagrodzenie końcowe zostanie ustalone na podstawie obmiaru powykonawczego obmiaru robót zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru". Powyższe jednoznacznie wskazuje na kosztorysowy charakter ceny oferty. Niemniej jednak § 5 ust 1 wzoru umowy wskazuje na ryczałtowy charakter ceny oferty. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, iż cena oferty ma charakter wynagrodzenia kosztorysowego w myśl Art. 629 KC, a nie ryczałtowego w myśl art. Art. 632. Kodeksu cywilnego

2. W związku z liczną ilością kar umownych zastrzeżonych w umowie, w celu dokładniejszej wyceny ryzyk w ofercie bardzo prosimy o uwzględnienie limitu kar umownych, zgodnie z przyjętą w obrocie gospodarczym, praktyką na poziomie 10%

3. Prosimy o zmianę zapisów Umowy przewidujących możliwość naliczenia kar umownych „za opóźnienie" na zapisy przewidujące kary umowne „za zwłokę". Uzasadniając powyższy wniosek należy wskazać, iż odpowiedzialność wykonawcy z tytułu kar umownych ma charakter odpowiedzialności odszkodowawczej i w związku z tym wykonawca powinien być zobowiązany do zapłaty kar umownych wyłącznie w przypadku opóźnienia spowodowanego z przyczyn zawinionych przez wykonawcę, a więc w przypadku zwłoki w rozumieniu art. 476 kodeksu cywilnego. Wskazane stanowisko znajduje odzwierciedlenie w orzecznictwie Sądu Najwyższego (min. wyrok SN z dnia 11.02.1999r., sygn. III CKN 166/98, wyrok SN z 11.03.2004 r., sygn. V CK 369/09) oraz przedstawicieli doktryny prawa cywilnego (min. Z. Gawlik, Kodeks Cywilny. Komentarz. Tom III, red. A. Kidyba, System Informacji Prawnej LEX: „Mimo automatyzmu w przedmiocie konieczności zapłacenia kary umownej w razie wystąpienia okoliczności uzasadniających jej naliczanie przyjąć trzeba, że w pewnych sytuacjach dłużnik będzie zwolniony od obowiązku jej zapłaty. Skoro przesłanką uzasadniającą zwolnienie dłużnika z odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania jest wykazanie, że przyczyną takiego stanu rzeczy są okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi, to przyjąć trzeba, że analogiczne zasady obowiązują w odniesieniu do omawianego dodatkowego zastrzeżenia umownego. Dłużnik zatem będzie zwolniony z obowiązku zapłaty kary umownej, jeżeli wykaże, że przyczyną niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania uzasadniające naliczanie kary umownej są okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności").

4.  Prosimy o potwierdzenie, iż kara umowna o której mowa w § 10 ust 1 pkt 5) nie będzie naliczana w przypadkach w których wstrzymanie robót nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

5.  Zgodnie z § 12 ust 3 jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 3 ust. 2. Prosimy o potwierdzenie, iż ograniczenie dot. zmiany terminu o którym mowa w  § 12 ust 3 Umowy nie dotyczy przypadków, w których przerwa w realizacji przedmiotu Umowy, wynikająca z braku podwykonawcy, powstała z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego (np. dłuższy niż przewidziany w umowie okres oczekiwania na stanowisko Zamawiającego odnośnie akceptacji podwykonawcy)

6.  Zgodnie z § 12 ust 6 Umowy Wykonawca zobowiązany jest załączyć do wystawionej przez siebie faktury zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur i dowodów zapłaty zobowiązań wobec Podwykonawców wynikających z faktur. Z uwagi na powszechnie przyjętą w obrocie gospodarczym formę  zabezpieczeń roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Podwykonawcę, w postaci kaucji gwarancyjnej, prosimy o potwierdzenie, iż dowody o których mowa w § 12 ust 6 Umowy mają dotyczyć  jedynie wymagalnych zobowiązań wobec Podwykonawców wynikających z faktur.

ODPOWIEDZ NA ZADANE W DNIU 10.02.2015r. PYTANIA:

Ad. 1)  Zamawiający jednoznacznie stwierdza, że formułą wynagrodzenia umownego jest ryczałt. W przypadku wynagrodzenia ryczałtowego nie wymaga się przedstawiania szczegółowej kalkulacji kosztów robót. Oferent składający ofertę w przypadku wynagrodzenia ryczałtowego musi liczyć się z tzw. „ryzykiem" wystąpienia robót nieprzewidzianych i powinien się oprzeć na posiadanym własnym doświadczeniu co do kosztów wykonania określonego zadania inwestycyjnego. Zatem ustalona wysokość wynagrodzenia jest z góry określana i nie ulega zmianie.                                           Wynagrodzenie umowne stanowić będzie kwota ryczałtowa a nie zapłata za faktycznie wykonaną ilość robót. Wobec tego Zamawiający dokonuje zmiany § 5 projektu umowy w taki sposób, że skreśla się ustęp drugi a § 1 otrzymuje brzmienie: ,,1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe zgodne z ofertą w wysokości brutto  ...... . słownie brutto ....................................................................................... ."

Ad. 2) Nie wprowadza się limitu kar umownych, bowiem przepisy prawne takiego obowiązku nie przewidują.

Ad. 3) Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis SIWZ. W przypadku bowiem opóźnienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, będzie on mógł po ich wykazaniu uwolnić się od odpowiedzialności.

Ad. 4) Nie zachodzi potrzeba żadnego potwierdzenia, bowiem zastrzeżona kara umowna dotyczy wyłącznie sytuacji gdy przerwa trwa dłużej niż 21 dni i nie uzyskała akceptacji zamawiającego. Zgoda zamawiającego na przerwę dłuższą niż 21 dni nawet w przypadkach niezależnych od Wykonawcy przy terminie umownym do 30 listopada 2015r. jest konieczna.

Ad. 5) Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis SIWZ. Realizacja robót przez podwykonawcę nastąpić może po przedstawieniu zamawiającemu prze Wykonawcę umowy z podwykonawcą wskazanym w ofercie lub jej projektu. Zgodnie z treścią art.647¹ do którego odsyła przepis projektu umowy, brak wyrażenia przez zamawiającego sprzeciwu lub zastrzeżeń uważa się za wyrażenie przez niego zgody na zawarcie umowy.

Ad. 6) Zamawiający wniosek uwzględnia i zmienia § 12 ust. 6 w taki sposób, że otrzymuje on brzmienie: ,,6. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do wystawionej przez siebie faktury

 zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców i dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia wykonawcom lub dalszym podwykonawcom."

 

IX. W dniu 11 luty 2015r. zadano pytania o następującej treści:

 

 1. Proszę o zamieszczenie na stronie Zamawiającego opisu technicznego dla projektu wykonawczego branży konstrukcyjnej i elektrycznej.
 2. Czy Oferenci mogą modyfikować przedmiar w zakresie ilości robót, dopisywania bądź usuwania pozycji?
 3. Prosimy o odstąpienie od konieczności załączania wypełnionego cenami zestawienia materiałów i sprzętu. Prośbę swą motywujemy tym, że  zestawienia obejmują wiele pozycji pomocniczych a nawet fikcyjnych, wynikających jedynie z nakładów kosztorysowych i nie mających odzwierciedlenia podczas realizacji.
 4. Jak Zamawiający rozumie określenie „przedmiar robót elementy scalone"? Czy chodzi o wypełniony przedmiar robót czy o tabelę elementów scalonych ?

 

ODPOWIEDZ NA ZADANE W DNIU 11.02.2015r. PYTANIA:

Ad. 1) Zamawiający uzupełnia i załącza na stronie internetowej opis techniczny do projektu budowlanego branży konstrukcyjnej i elektrycznej.

Ad. 2) Oferenci nie mogą modyfikować przedmiaru robót w zakresie ilości robót, dopisywania bądź usuwania pozycji, ponieważ nie byłby przedmiar porównywalny w stosunku do innych ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu.

Załączony przedmiar jest narzędziem pomocniczym służącym do skalkulowania ceny ofertowej, jeżeli Wykonawca uważa, że jakieś elementy w załączonym przedmiarze zostały pominięte a inne są zbędne, winien przewidzieć te koszty w całkowitej cenie ofertowej i te koszty rozłożyć proporcjonalnie w pozycjach przeznaczonych do wypełnienia.

Zamawiający jednoznacznie stwierdza, że formułą wynagrodzenia umownego jest ryczałt. W przypadku wynagrodzenia ryczałtowego nie wymaga się przedstawiania szczegółowej kalkulacji kosztów robót. Oferent składający ofertę w przypadku wynagrodzenia ryczałtowego musi liczyć się z tzw. „ryzykiem" wystąpienia robót nieprzewidzianych i powinien się oprzeć na posiadanym własnym doświadczeniu co do kosztów wykonania określonego zadania inwestycyjnego. Zatem ustalona wysokość wynagrodzenia jest z góry określana i nie ulega zmianie.                                           Wynagrodzenie umowne stanowić będzie kwota ryczałtowa a nie zapłata za faktycznie wykonaną ilość robót. Wobec tego Zamawiający dokonuje zmiany § 5 projektu umowy w taki sposób, że skreśla się ustęp drugi a § 1 otrzymuje brzmienie: ,,1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe zgodne z ofertą w wysokości brutto  ...... . słownie brutto ....................................................................................... ."

Ad. 3) Zamawiający nie widzi potrzeby odstąpienia od konieczności załączenia wypełnionego cenami zestawienia materiałów i sprzętu.

Ad. 4) Zamawiający udostępniając przedmiar robót w formie edytowalnej w postaci pliku (.ath), prosi o wygenerowanie tabeli elementów scalonych i załączenie wypełnionego przedmiaru robót z zestawieniem robocizny, materiałów i sprzętu, bez konieczności wypełniania ręcznego plików zamieszczonych na stronie Zamawiającego

 

X.  W dniu 10 luty 2015r. zadano pytania o następującej treści:

 

1-     Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia do oferty wydruków z programów do kosztorysowania jako załącznik nr 5 bez konieczności wypełniania ręcznego plików zamieszczonych na stronie Zamawiającego.

 

ODPOWIEDZ NA ZADANE W DNIU 10.02.2015r. PYTANIA:

Ad. 1) Zamawiający udostępniając przedmiar robót w formie edytowalnej w postaci pliku (ath), prosi o wygenerowanie tabeli elementów scalonych i załączenie wypełnionego przedmiaru robót z zestawieniem robocizny, materiałów i sprzętu., bez konieczności wypełniania ręcznego plików zamieszczonych na stronie Zamawiającego.

 

XI. W dniu 12 luty 2015r. zadano pytania o następującej treści:

1. Wnosimy o zmianę zapisów  umowy  w § 10 poprzez zmianę sformułowań „opóźnienie" na „zwłoka".

 

Zapisy w  dotychczasowej formule powodują, iż wykonawca zobowiązany będzie do ewentualnego odszkodowania nawet w sytuacji, gdy nie będzie ponosił odpowiedzialności za niewykonanie umowy w terminie. Sprzeczne jest to z istotą umów o roboty budowlane, w których wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie umowy z własnej winy.

            Jest to zatem zapis krzywdzący dla wykonawcy i stawiający go w podporządkowanej pozycji w stosunku do zamawiającego niezależnie od przyczyn ewentualnego niewykonania umowy w terminie.

            Dokonując wykładni przepisu art. 476 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz.U. 1964r., Nr 16, poz. 93 ze zm.) należy wskazać, iż prawo rozróżnia dwa przypadki nienależytego wykonania zobowiązania, tj. opóźnienie oraz zwłokę.

Z opóźnieniem mamy do czynienia wówczas, gdy brak spełnienia świadczenia w określonym terminie przez dłużnika nastąpiło z przyczyn od niego niezależnych.

Ze zwłoką mamy do czynienia wówczas, gdy dłużnik nie wykonał swoich zobowiązań na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność.

            Jak wynika z poglądów judykatury wyrażonych chociażby w wyroku Sądu Najwyższego wydanego w dniu 11 lutego 1999r., w sprawie o sygnaturze akt III CKN 166/98 (publ. LEX nr 521867) kara umowna należy się wierzycielowi tylko wtedy, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania jest następstwem okoliczności, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność (art. 471 kc), tj. niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania wynika z nie dołożenia przez dłużnika należytej staranności (art. 472 kc), czyli jego winy w postaci, (co najmniej), niedbalstwa.

            Oznacza to, że kara umowna należy się jedynie w wypadku zwłoki dłużnika (476 kc) - nie można natomiast żądać kary umownej, gdy dłużnik obalił wynikające z art. 471 kc domniemanie, że opóźnienie w spełnieniu świadczenia jest następstwem okoliczności, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność.

            A zatem posłużenie się instytucją opóźnienia narazi Państwa na ewentualne podniesienie zarzutu nieważności tegoż zapisu, w oparciu o przepis art. 58 kc, co do jego skutków.

            Niezależnie od powyższych rozważań na temat legalności niniejszych zapisów wskazać należy, iż skoro wykonawcy zostaje narzucone całkowite ryzyko niewykonania umowy w terminie, nawet w sytuacji, gdy przekroczenie terminu wynikać będzie z przyczyn od niego niezależnych, to w pełni jest on uprawniony do żądania wyższej gratyfikacji finansowej z tytułu zawarcia i wykonania umowy o roboty budowlane, co wiązało się będzie z poniesieniem przez zamawiającego wyższych kosztów realizacji zamówienia.   

 

2. Zamawiający we wzorze umowy §10 pkt. 2 pisze „Zamawiający zapłaci Wykonawcy Kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego. Kary nie obowiązują, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn niezależnych od Wykonawcy."

Oba zdania się wzajemnie wykluczają. Prosimy o wyjaśnienie lub poprawę  sformułowania.

 

3. W umowie §5 Zamawiający obowiązujące wynagrodzenie ustala na ryczałtowe. Natomiast pkt. 2 §5 pisze „wynagrodzenie końcowe zostanie ustalone na podstawie obmiaru powykonawczego obmiaru robót zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru". Zapis ten wskazuje jednak na wynagrodzenie kosztorysowe zadania. W związku z powyższym prosimy o jednoznaczne określenie rodzaju wynagrodzenia i odpowiednie zmiany zapisów umowy.

 

ODPOWIEDŻ NA ZADANE W DNIU 12.02.2015r. PYTANIA:

Ad. 1) Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis SIWZ. W przypadku bowiem opóźnienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, będzie on mógł po ich wykazaniu uwolnić się od odpowiedzialności.

Ad. 2) Mimo, że w § 10 ust. 2 nie zachodzi sprzeczność dokonuje się zmiany zapisu na ,,Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego".

Ad. 3) Zamawiający jednoznacznie stwierdza, że formułą wynagrodzenia umownego jest ryczałt. W przypadku wynagrodzenia ryczałtowego nie wymaga się przedstawiania szczegółowej kalkulacji kosztów robót. Oferent składający ofertę w przypadku wynagrodzenia ryczałtowego musi liczyć się z tzw. „ryzykiem" wystąpienia robót nieprzewidzianych i powinien się oprzeć na posiadanym własnym doświadczeniu co do kosztów wykonania określonego zadania inwestycyjnego. Zatem ustalona wysokość wynagrodzenia jest z góry określana i nie ulega zmianie.                                           Wynagrodzenie umowne stanowić będzie kwota ryczałtowa a nie zapłata za faktycznie wykonaną ilość robót. Wobec tego Zamawiający dokonuje zmiany § 5 projektu umowy w taki sposób, że skreśla się ustęp drugi a § 1 otrzymuje brzmienie: ,,1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe zgodne z ofertą w wysokości brutto  ...... . słownie brutto ....................................................................................... ."

 

XII.  W dniu 16 luty 2015r. zadano pytania o następującej treści:

1. Dotyczy poz. 336: Demontaż elementów stalowych z pozostawionymi jako rezerwa 2 biobloków PS-75 na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków (schody stalowe, barierki, pomosty z krat WEMA) i poz. 337: Wykonanie i montaż nowych elementów stalowych do w/w biobloków Przywołane elementy nie są zwymiarowane na żadnym rysunku - w związku z tym prosimy o podanie szczegółowego zakresu prac do wykonania wraz z wymiarowaniem elementów.

2. Dotyczy poz. 434: Wzmocnienia i docieplenia rurociągów technologicznych. Prosimy o doprecyzowanie o co chodzi w tym punkcie - na czym ma polegać wzmocnienie rurociągów i na jakich odcinkach? Prosimy również określić długości, średnice rurociągów do docieplenia oraz podanie metody docieplenia.

3. Prosimy o określenie sposobu łączenia mieszadeł pompujących z odcinkiem rury - w taki sposób aby mieszadła były wyciągalne.

4. Na rys. 7 przekrój B-B reaktora - widoczne są rurociągi stalowe fi 80, a nie są ujęte w przedmiarze.

5. W przedmiarze występują różne zasuwy, nie ujęto natomiast przeciwkołnierzy na rurociągach, na których zasuwy mają być montowane.

6. Rurociąg sprężonego powietrza wykonany jest z rury PE 110, natomiast zgodnie z rys. 38 dmuchawy mają być połączone rurociągiem fi 100 z rury ko, z montażem 6 przepustnic. W Przedmiarze brakuje obmiaru dla kolektorów dmuchaw ze stali ko fi 100, montażu kołnierzy dla każdej przepustnicy, brak połączeń przejść z rurociągu ze stali ko na PE.

7. W przedmiarze brak wyposażenia technologicznego zagęszczaczy grawitacyjnych osadu nadmiernego (rys. 2) - rysunek mało precyzyjny do ewentualnej wyceny wyposażenia.

ODPOWIEDŻ NA ZADANE W DNIU 16.02.2015r. PYTANIA:

 

Ad. 1) Zamawiający potwierdza, że w zakres wymiany skorodowanych elementów stalowych na istniejących reaktorach biologicznych wchodzą elementy użytkowe pokazane w załączniku graficznym z archiwalnej dokumentacji projektowej (schody, kraty pomostowe, pomosty, barierki, konstrukcje wsporcze rurociągów, obróbki blacharskie korony, koryta przelewowe) bez wyposażenia technologicznego typu osadniki cylindryczne itd.

Orientacyjnie przewidziano do wymiany około 60,0 m2 pomostów ażurowych z krat stalowych ocynkowanych typu WEMA, szacunkowa długość kątowników L35x35 do wymiany i zamontowania pod nowe pomosty wynosi około 130,00mb. Długość barierek do wymiany około 150,00mb

W celu określenia przybliżonej wagi elementów przeznaczonych do demontażu wykonawca może posłużyć się Tabelami do wymiarowania elementów stalowych opracowaną pod redakcją Żyburtowicza.

Ad. 2) Z uwagi na brak osiągnięcia wymaganego minimalnego przykrycia kanałów grawitacyjnych odprowadzających ścieki sanitarne i deszczowe - patrz rys. nr 46 i 47, należy wykonać ich wzmocnienie i docieplenie zgodnie z rys. nr 48.

Ad. 3) Typy prowadnic i mieszadeł oraz sposób ich montażu pokazano i podano w zestawieniach tabelarycznych na rys. nr 6, 7, 8 i 9 w branży sanitarno-technologicznej.

Ad. 4) Wartość rurociągów stalowych Ø80 o grubości ścianki 3,0mm w ilości 10,00mb, proszę doliczyć do wartości koryt odpływowych ze stali kwasoodpornej w reaktorach biologicznych.

Ad. 5) Wartość wymaganych przeciwkołnierzy niezbędnych do zamontowania różnych zasuw kołnierzowych na wyposażeniu technologicznym obiektów oczyszczalni ścieków, proszę doliczyć do ceny jednostkowej zasuw.

Ad. 6) W skład wyposażenia technicznego dobranych przykładowo dmuchaw powietrza wchodzą luźne kołnierze. Rurociąg sprężonego powietrza w stanowisku dmuchaw o średnicy Ø100 ze stali kwasoodpornej został ujęty w przedmiarze robót w poz. nr 430, w poz. 429 ujęto 6 szt. przepustnic powietrza, natomiast wymagane kształtki typu połączenie PE/stal zostały ujęte w poz. 361.

Zamawiający podkreśla, że załączony przedmiar robót stanowi jedynie narzędzie pomocnicze przy uchwyceniu skali wielkości wartości robót, jednak w przypadku wynagrodzenia ryczałtowego, wykonawca przystępujący do postępowania przetargowego, powinien przewidzieć wszystkie roboty niezbędne do wykonania przedmiotowego zadania, a ich koszt w przypadku braku jakiejś pozycji w załączonym przedmiarze robót, powinien koszt tych prac równomiernie rozłożyć w pozostałych pozycjach kosztorys ofertowego.

Ad. 7) W skład wyposażenia technologicznego pojedynczego zagęszczacza osadu wchodzi kolano stopowe takie jak dla zamontowania pompy, rurociąg stalowy ze stali kwasoodpornej z elastycznym przegubem umożliwiającym ręczne spuszczanie wody nadosadowej z różnych poziomów oraz komora rozprężna za jako wyrób warsztatowy ze stali kwasoodpornej do rozdziału dopływającego osadu z dwoma zasuwami dn100 odcinającymi odpowiednio dopływ do zagęszczacza osadu nr 1 lub nr 2, w zależności który zostanie napełniony pierwszy. Rysunek 12 należy czytać łącznie z rys. nr 13. Stadium projektu budowlanego branży technologicznej nie przewiduje rozrysowania detalu komory rozprężnej.

 

XIII.  W dniu 11 luty 2015r. zadano pytania o następującej treści:

Zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego przedmiarów robót w wersji edytowalnej(ath,xls) co znacznie ułatwiłoby nam pracę podczas przygotowywania wyceny w/w zadania.

ODPOWIEDŻ NA ZADANE W DNIU 11.02.2015r. PYTANIA:

Zamawiający udostępniając przedmiar robót w formie edytowalnej w postaci pliku (.ath), prosi o wygenerowanie tabeli elementów scalonych i załączenie wypełnionego przedmiaru robót z zestawieniem robocizny, materiałów i sprzętu, bez konieczności wypełniania ręcznego plików zamieszczonych na stronie Zamawiającego

 

XIV.  W dniu 12 luty 2015r. zadano pytania o następującej treści:

Zwraca się z prośbą o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego STWiOR dla branży sanitarnej i elektrycznej (brak w zamieszczonej dokumentacji) oraz poprawne zamieszczenie załącznika do wyjaśnień z dnia 11.02.2015r, o nazwie ,,Opinia geotechniczna"(nie można pobrać ze strony).

ODPOWIEDŻ NA ZADANE W DNIU 12.02.2015r. PYTANIA:

Inwestor załącza na stronie BIP Gminy Krzykosy STWiOR dla branży sanitarnej,  elektrycznej i AKPiA oraz ,,opinia geotechniczna" można pobrać ze strony.

 

XV.  W dniu 12 luty 2015r. zadano pytania o następującej treści:

1.     Kiedy Inwestor udostępni brakujące rysunki:

       -branży elektrycznej nr 07; 41-49; 63-119; 155-159; 195-199;

       -branży AKPiA nr 110;119;120;133-150; 160; 169-170;183-200; 220?

2.     Czy Inwestor posiada i udostępni wersje dwg, dxf dokumentacji z uwagi na nieczytelność detali w załączonych rysunkach PDF?

3.     Czy Inwestor posiada i udostępni opis techniczny dokumentacji technicznej branży elektrycznej zawierający między innymi, bilans mocy, obliczenia elektryczne?

4.     Czy Inwestor posiada i udostępni rysunki zawierające rozprowadzenie kabli w terenie, posadowienie rozdzielnic obiektowych w terenie?

5.     Czy Inwestor przed przystąpieniem do prac wykonawczych spowoduje naniesienie przez projektantów danych referencyjnych urządzeń instalacji w szczególności zabezpieczeń obwodów?

 

ODPOWIEDŻ NA ZADANE W DNIU 12.02.2015r. PYTANIA:

Ad. 1) Inwestor zamieścił kompletne projekty branży elektrycznej i AKPiA na stronie  Zamawiającego, dokumentacja zawiera kompletne rysunki lecz z błędną numeracją.

Ad. 2) Inwestor nie posiada i nie udostępni wersji dwg. i dxf. Dokumentacji z uwagi na prawa autorskie autora projektu. Dokumentacja techniczna znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Krzykosy.

Ad. 3) Inwestor zamieścił na stronie BIP Gminy Krzykosy opis techniczny do projektu budowlanego branży elektrycznej.

Ad. 4) Rysunki zawierające rozprowadzenie kabli w terenie oraz posadowienie rozdzielni obiektowych w terenie znajdują się w przekładce zawierającej projekt budowlany branży elektrycznej.

Ad. 5) Poziom szczegółowości opracowanych projektów budowlanych branży elektrycznej
i AKPiA jest wystarczający do wykonania przedmiotowej inwestycji. Wszelkie zapytania
w przypadku niejasności na etapie wykonawstwa będzie można kierować do autorów projektów.

 

XVI.  W dniu 13 luty 2015r. zadano pytania o następującej treści:

Uprzejmie prosimy o określenie stopnia uwodnienia osadu (% suchej masy) przy Wejściu na prasę filtracyjną.

ODPOWIEDZ NA ZADANE W DNIU 13.02.2015r. PYTANIA:

Ad. 1) Stopień uwodnienia osadu (% suchej masy) przy wejściu na prasę wahać się będzie w granicach 7-10 kg/m

WÓJT
(-) inż. Andrzej Janicki

 

Krzykosy, dnia 24 luty 2015 r.

                      

 

 

 

 

 

Uzupełnienie nr 4

Uzupełnienie nr 4

Wójt Gminy
(-) Andrzej Janicki

 

Uzupełnienie nr 3

Uzupełnienie nr 3

Wójt Gminy
(-) Andrzej Janicki

 

Uzupełnienie nr 2

Uzupełnienie nr 2

Wójt Gminy
(-) Andrzej Janicki

 

Uzupełnienie nr 1

Uzupełnienie nr 1

Wójt Gminy
(-) Andrzej Janicki

 

Zapytania i odpowiedzi nr 1

Dotyczy: Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Sulęcinku, gmina Krzykosy

 

I.  W dniu 5 lutego 2015 r. zadano pytania nr o następującej treści:

Pytanie

W związku z ogłoszonym przez Państwa przetargiem na "Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków opartej na metodzie osadu czynnego z przepustowości Qśrd=150m³/d do Qśrd=800m³/d w miejscowości Sulęcinek gmina Krzykosy" nr sprawy ZP.271.WM.O.1.2015, mam pytanie odnośnie:
- dostawa przyczepy dwuosiowej z homologacją pod zabudowę agregatu prądotwórczego
- dostawy agregatu prądotwórczego przewoźnego o mocy 60 kW z dodatkowymi gniazdami przyłączeniowymi

1. Czy homologacja jest wymagana tylko na przyczepę, czy na cały zespół agregat przewoźny z przyczepką?
2. Co zamawiający rozumie "60 kW"? Moc znamionową, czy moc szczytową?
3. Czy ma to być agregat prądotwórczy 1 lub 3 fazowy?

4. W jakie gniazdka ma być wyposażony?

 

ODPOWIEDŹ NA ZADANE W DNIU 5 lutego 2015r. PYTANIE:

 

Ad. Pytanie 1

Homologacja na cały zespół agregat przewoźny. Agregat w obudowie wyciszonej.

Ad. Pytanie 2

Homologacja na cały zespół agregat przewoźny. Agregat w obudowie wyciszonej.

Ad. Pytanie 3

Agregat 3 fazowy

Ad. Pytanie 4

Agregat musi być wyposażony  w gniazdo 5x125A, 1 gniazdo 230V. Oczyszczalnia ścieków dodatkowo musi być wyposażona w gniazdo odbiorowe 125A w zabudowie do zasilania rozdzielni RG (poprzez przełącznik SIEĆ-0-AGREGAT). Wraz z agregatem należy dostarczyć kabel zasilający oczyszczalnię zakończony wtyczką oraz gniazdem 5x125A.

II.  W dniu 6 lutego 2015r. zadano pytania o następującej treści:

 

Dotyczy: Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Sulęcinku, gmina Krzykosy

 

W związku z ogłoszeniem zamówienia:  Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Sulęcinku,  gmina Krzykosy ( CPV: 45.25.21.27-4, 45.25.22.00.0), na które pojawiło się dnia 3.02.2015r., niniejszym przesyłam pytanie dotyczące w/w ogłoszenia.

 

1.      Czy Zamawiający dopuszcza budowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w oparciu o inną technologię niż A2O? Podkreślamy, że zaproponowana technologia spełni wymagania Zamawiającego, co do parametrów pracy instalacji.

Technologia, którą chcemy zaproponować gwarantuje wyższą wydajność, niższe koszty inwestycyjne i eksploatacyjne oraz mniejszą powierzchnią zabudowy, w porównaniu do technologii A2O.

2.      Prosimy o przekazanie analizy ścieków dopływających do oczyszczalni.

3.      Prosimy o określenie wymaganego stopnia oczyszczania ścieków.

 

ODPOWIEDŹ NA ZADANE W DNIU 6 lutego 2015r. PYTANIE:

 

Ad. 1)

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale XXI pt.: „OPIS I WARUNKI OFERTY WARIANTOWEJ" Zamawiający wskazał, że nie dopuszcza i nie przewiduje składania oferty wariantowej.

Z uwagi na bardzo krótki termin realizacji zadania tj. do dnia 30.11.2015r. łącznie
z dokumentacją geodezyjną powykonawczą, Zamawiający nie dopuszcza budowy mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków w oparciu o inną technologię niż A2O.

 

Ad. 2 i 3)

Wymagany stopień oczyszczania ścieków określają obowiązujące przepisy. Skład ścieków dla nieistniejącej jeszcze w całości zlewni (terenu skanalizowanego) jest po części teoretyczny,
a po części wynika z doświadczenia innych gmin. W tym przypadku ważniejsze są możliwe do usunięcia ładunki, patrz załączony na stronie internetowej zamawiającego opis techniczny branży technologicznej i instalacyjnej.

 

Dotyczy:  Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Sulęcinku,  gmina Krzykosy

 

III.  W dniu 9 luty 2015r. zadano pytania o następującej treści:

 

w związku z udziałem w przetargu: „ROZBUDOWA GMINNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SULĘCINKU, GMINA KRZYKOSY„

prosimy o wyjaśnienie następujących kwestii:

Pytanie1

          Czy Zamawiający może udostępnić załączony do specyfikacji przetargowej przedmiar robót w postaci pliku .ath,

 Pytanie2

        Czy Zamawiający może wyjaśnić o jakie „pompownie sieciowe zlokalizowane poza terenem oczyszczalni" chodzi? Czy przepompownie są także do wykonania? Jaki jest zakres prac związany z tymi obiektami?

ODPOWIEDŻ NA ZADANE W DNIU 9.02.2015r. PYTANIA:

 

Ad. Pytanie 1
Zamawiający udostępnia na stronie internetowej przedmiar robót w postaci pliku .ath

.

Ad. Pytanie 2
W zakres przetargu nie wchodzą żadne prace związane z pompowniami sieciowymi zlokalizowanymi poza terenem istniejącej jak i projektowanej rozbudowy oczyszczalni ścieków. Istniejące pompownie sieciowe wraz z rozbudowywaną oczyszczalnią ścieków wchodzą w skład układu hydraulicznego gminnej sieci kanalizacyjnej.

 

Dotyczy:  Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Sulęcinku,  gmina Krzykosy

 

IV.  W dniu 9 luty 2015r. zadano pytania o następującej treści:

 

Z uwagi na toczące się postępowanie przetargowe zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ:

 1. Prosimy o potwierdzenie, że konstrukcję żelbetowych zbiorników zagęszczaczy osadu należy wykonać z betonu B20, zbrojonego prętami Ø8mm.
 2. Prosimy o potwierdzenie, że konstrukcję żelbetowych zbiorników osadników wtórnych należy wykonać z betonu B20, zbrojonego prętami Ø8mm.
 3. Prosimy o załączenie na stronie internetowej Zamawiającego dokumentacji geotechnicznej.
 4. Prosimy o załączenie na stronie internetowej Zamawiającego opisów technicznych do projektów poszczególnych branż.
 5. Prosimy o potwierdzenie, że w czasie trwania robót budowlanych za jakość ścieków oczyszczonych z istniejącej oczyszczalni odpowiada Użytkownik.
 6. Prosimy o sprecyzowanie czy w wycenie rozruchu technologicznego należy ująć koszty wody, energii elektrycznej i utylizacji odpadów, czy będą to koszty Zamawiającego?

 

ODPOWIEDŻ NA ZADANE W DNIU 9.02.2015r. PYTANIA:

 

Ad. 1) Zagęszczacze osadu należy wykonać zgodnie z niżej wymienionymi rysunkami, na których została podana klasa betonu oraz różne średnice prętów do zbrojenia:

- płyta denna rys nr 27B;

- zbrojenie ścian rys. nr 28.1.B

Ad. 2) Zagęszczacze osadu należy wykonać zgodnie z niżej wymienionymi rysunkami, na których została podana klasa betonu oraz różne średnice prętów do zbrojenia:

- płyta denna rys. nr 24B;

- zbrojenie ścian zbiornika rys. nr 25B;

- szczegół zbrojenia schodów i pomostów rys. nr 26.1B;

Ad. 3) Zamawiający załącza skan dokumentacji geotechnicznej na stronie Urzędu Gminy;

Ad. 4) Zamawiający załączył na stronie internetowej opisy techniczne do poszczególnych branż

Ad. 5) W czasie trwania robót budowlanych za jakość ścieków oczyszczonych z istniejącej oczyszczalni odpowiada Użytkownik

Ad. 6) W wycenie rozruchu technologicznego koszty wody, energii elektrycznej, utylizacji odpadów typu (gruz, gruzobeton i ziemia) po stronie zamawiającego. Pozostała utylizacja odpadów po stronie Wykonawcy.

 

Krzykosy, dnia 11 luty 2015r.

  

Załączniki:

Wójt Gminy
(-) Andrzej Janicki

 

SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Krzykosy: Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Sulęcinku, Gmina Krzykosy

Numer ogłoszenia: 23982 - 2015; data zamieszczenia: 03.02.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krzykosy , ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, woj. wielkopolskie, tel. 61 2851514, faks 61 2851592.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krzykosy.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Sulęcinku, Gmina Krzykosy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Inwestycja pn.: Rozbudowa istniejącej gminnej oczyszczalni ścieków polegać będzie na budowie biologiczno - mechanicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Sulęcinek, gmina Krzykosy. Istniejąca oczyszczalnia ścieków przeznaczona do planowanej rozbudowy z przepustowości Qśr d=150m3/d do Qśr d=800m3/d zlokalizowana jest w miejscowości Sulęcinek na działce nr 331/1 gmina Krzykosy, powiat średzki. Dojazd do oczyszczalni ścieków odbywa się z drogi gminnej. Projektowana rozbudowa oczyszczalni ścieków zlokalizowana będzie na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków oraz na terenie działek 328/3, 328/5 i 331/1 z nowym wylotem do Kanału Borowskiego na dz. nr 25/1 w miejscowości Sulęcinek, gmina Krzykosy. Inwestycja pn.: Rozbudowa istniejącej gminnej oczyszczalni ścieków polegać będzie na budowie biologiczno - mechanicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Sulęcinek, gmina Krzykosy. Budowa będzie prowadzona równolegle bez konieczności wyłączania z eksploatacji istniejących Biobloków PS-75 - szt. 2, które będą pracować do samego końca budowy, a po rozruchu nowej części oczyszczalni ścieków zostaną wyłączone z eksploatacji i pozostaną jako przyszłościowa rezerwa. W ramach remontu istniejących reaktorów biologicznych typu Bioblok PS-75 - szt. 2, przewidziano demontaż wszystkich skorodowanych elementów stalowych /schody, pomosty, barierki, konstrukcje wsporcze rurociągów itp./ oraz wymianę i zastąpienie ich nowymi elementami stalowymi wykonanymi w standardzie jak na nowobudowanej części oczyszczalni ścieków. Istniejąca oczyszczalnia ścieków posiada wylot do Kanału Borowskiego o średnicy Ø200, po rozbudowie oczyszczalni konieczne będzie wybudowanie nowego wylotu do Kanału Borowskiego o średnicy Ø300 i dokonanie likwidacji istniejącego w/w wylotu. Projektowana oczyszczalnia ścieków zlokalizowana będzie na terenie niżej wymienionych działek położonych w miejscowości Sulęcinek, gmina Krzykosy, których właścicielem jest Gmina Krzykosy. 331/1 0,5513 ha Tereny inne zabudowane Bi-RV 328/3 0,2314 ha Grunty orne RV 328/5 0,0648 ha Grunty orne, pastwiska trwałe RVI PsIV Łączna powierzchnia działek przeznaczonych pod planowane przedsięwzięcie wynosi 0,8475 ha. W ramach rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków, należy wybudować nową oczyszczalnię mechaniczno-biologiczną z biologicznym usuwaniem biogenów składającą się z następujących elementów technologiczno - funkcjonalnych. - pompownie sieciowe zlokalizowane poza terenem oczyszczalni, - pompownia z kratą koszową, zlokalizowana na terenie istniejącej oczyszczalni, obsługująca grawitacyjny dopływ ścieków z miejscowości Sulęcinek i potrzeby własne oczyszczalni - obiekt istniejący do modernizacji; - punkt zlewny ścieków dowożonych - stacja zlewcza ścieków dowożonych; - zespół sitopiaskownika z wiatą na pojemniki skratek i piasku; - zbiornik retencyjno - wyrównawczy zespolony z pompownią lokalną; - dwa reaktory biologiczne pracujące w technologii A2O; - dwa osadniki wtórne pionowe typu SPIRAFLO z zasilaniem obwodowym, - pompownie recyrkulacyjne osadu - wewnątrz osadników wtórnych, - dwa zagęszczacze grawitacyjne osadu nadmiernego, - stacja dmuchaw, - budynek socjalno-techniczny - obiekt wielofunkcyjny z częścią socjalną, rozdzielnią elektryczną, sterownią, zapleczem technicznym, - budynek do zabudowy ciągu do odwadniania i higienizacji osadu, - wiata magazynowa osadu odwodnionego, - sieci międzyobiektowe i instalacje technologiczne, - dostawa przyczepy dwuosiowej z homologacją pod zabudowę agregatu prądotwórczego - dostawa agregatu prądotwórczego przewoźnego o mocy 60kW z dodatkowymi gniazdami przyłączeniowymi ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 1. Przygotowanie placu budowy, 2. Wykonanie robót ziemnych pod obiekty kubaturowe oczyszczalni ścieków, 3. Wykonanie robót konstrukcyjno-budowlanych obiektów kubaturowych oczyszczalni ścieków /reaktor biologiczny, osadniki wtórne, zagęszczacze osadu/, 4. Adaptacja poletek osadowych na potrzeby zbiornika retencyjno-uśredniającego z lokalną przepompownią ścieków /roboty wyburzeniowe, roboty budowlane, montaż zadaszenia hermetycznego zbiornika, itp./ - Budowa wiaty do składowania osadu, - Budowa budynku socjalno-technicznego, - Budowa budynku gospodarki osadowej do zabudowy ciągu do odwadniania i higienizacji osadu, - Budowa sieci międzyobiektowych, - technologicznego obiektów oczyszczalni ścieków, - Wykonanie robót elektrycznych i AKPiA, - Demontaż istniejącego i wykonanie nowego ogrodzenia, - Wykonanie robót nawierzchniowych i wykończeniowych /chodniki, plac manewrowy, itp./, - Wykonanie makroniwelacji terenu, z obsianiem trawą i nasadzeniami zielenią ozdobną, ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI I. Budynek socjalno-techniczny Wielkości charakteryzujące obiekt : Pow. zabudowy 98,00 m2 Pow. całkowita 98,00 m2 Pow. użytkowa 77,45 m2 Kubatura 392,00 m3 Szerokość 7,00 m Długość 14,00 m Wysokość 5,00 m II. Budynek gospodarki osadowej do zabudowy ciągu do odwadniania i higienizacji osadu Wielkości charakteryzujące obiekt : Pow. zabudowy 105,06 m2 Pow. całkowita 105,06 m2 Pow. użytkowa 87,06 m2 Kubatura 437,80 m3 Szerokość 7,5 m Długość 16,55 m Wysokość 5,33 m III. Reaktor biologiczny składający się z dwóch biobloków Wielkości charakteryzujące obiekt : Pow. zabudowy 487,83 m2 Pow. całkowita 487,83 m2 Pow. użytkowa 423,95 m2 Kubatura 2244,00 m3 Szerokość 19,20 m Długość 24,90 m Wysokość 4,60 m IV. Wiata do składowania osadu Konstrukcja wiaty stalowa. Rozpiętość w osiach słupów wynosi 10,30m. Maksymalna wysokość zadaszenia w kalenicy 6,75m. Rozstaw podłużny ram nośnych wynosi: 5,30m. Posadowienie na stopach żelbetowych na głębokości -1,25 poniżej projektowanego zera budynku. V. Punkt zlewny ścieków dowożonych - stacja zlewcza ścieków dowożonych Punkt zlewny składać się będzie z następujących elementów; - stanowisko zlewne z pomiarem i rejestracją ilości i jakości ścieków, - zewnętrzne stanowisko mycia pojazdów asenizacyjnych. VI. Zbiornik retencyjny ścieków. Jako zbiornik retencyjny służyć będą przystosowane do funkcji dwa istniejące poletka osadowe o konstrukcji żelbetowej i wymiarach: - długość - 10 m - szerokość - 10 m - głębokość hcz=1,2 m - głębokość brutto 1,5 m - Vcz = 120 m3 Zbiornik będzie przykryty łupinami z laminatu szklano-epoksydowego produkcji np. firmy Laminopol Sp. z o.o. Słupsk o parametrach technicznych: - Powierzchnia zbiornika do hermetyzacji 115,5m2 VII. Osadniki wtórne - szt. 2 Osadniki wtórne wykonane zostaną jako zbiorniki radialne o wymiarach: - średnica wewnętrzna = 6,00 m - średnica zewnętrzna = 6,60 m - h = 6,70 m VIII. Zagęszczacze osadu - szt. 2 Zagęszczacze osadu wykonane zostaną jako zbiorniki radialne o wymiarach: - średnica wewnętrzna = 3,00 m - średnica zewnętrzna = 3,40 m - h = 4,50 m IX. Koryto pomiarowe Obiekt żelbetowy o wym. w rzucie 3,00x1,00 i wysokości 1,80m X. Ogrodzenie terenu oczyszczalni istniejącej i po rozbudowie Elementy składowe ogrodzenia: Ogrodzenie panelowe typ P - Lc=383,00mb na cokole z prefabrykatów: wys. 200mm, szer. 50mm - wysokość przęsła /panela/: 1,53m - szerokość przęsła: 2,50m - średnica drutów: 5mm - całkowita wysokość ogrodzenia nie może przekraczać 1,80m Brama wjazdowa dwuskrzydłowa z furtką - 1 kpl. /szer. 4,0m; wys. 1,75m; wypełnienie: panel ogrodzeniowy, zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk ogniowy+malowanie RAL7024 /alternatywnie zabezpieczone poliestrowo/ Furtka /szer. 1,0m, wys. 1,75m/; wypełnienie: panel ogrodzeniowy, zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk ogniowy+malowanie RAL7024 Brama wjazdowa dwuskrzydłowa - 1 kpl. /szer. 4,0m; wys. 1,75m; wypełnienie: panel ogrodzeniowy, zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk ogniowy+malowanie RAL7024 ZALECANA KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW: Z uwagi na lokalizację rozbudowy oczyszczalni ścieków w miejscu nie kolidującym z pracą i obsługą istniejącej części oczyszczalni, niektóre obiekty mogą być realizowane równolegle, jeżeli tylko pozwolą na to moce przerobowe wykonawcy. Ponadto nie ma potrzeby rozbiórki istniejącego ogrodzenia oczyszczalni ścieków do czasu zakończenia prac budowlano-montażowych nowej części oczyszczalni ścieków. Zalecana kolejność wykonywania prac: - mechaniczne odspojenie gruntu - zdjęcie warstwy humusu i składowanie go na odkładzie do późniejszego wykorzystania do makroniwelacji terenu i obsypania nowych reaktorów biologicznych, - geodezyjne tyczenie obiektów, - czterostronne zabicie igłofiltrów w celu obniżenia zwierciadła wody pod wykopy pod reaktory biologiczne, - wykonanie wykopów pod reaktory, - wykonanie podbudowy z chudego betonu, - przygotowanie w warunkach polowych i montaż zbrojenia i szalunków płyty dennej reaktorów biologicznych, - betonowanie płyty dennej reaktorów biologicznych, - ustawienie I warstwy szalunków ścian i montaż zbrojenia, - betonowanie I warstwy ścian reaktorów biologicznych z montażem taśmy uszczelniającej na styku I i II warstwy szalunków stalowych ścian, - ustawienie II warstwy szalunków ścian i montaż zbrojenia, - betonowanie II warstwy ścian reaktorów biologicznych z montażem taśmy uszczelniającej na styku II i III warstwy szalunków stalowych ścian, - ustawienie III warstwy szalunków ścian i montaż zbrojenia, - betonowanie III warstwy ścian reaktorów biologicznych z montażem taśmy uszczelniającej na styku III i IV warstwy szalunków stalowych do ścian prostych, - ustawienie IV warstwy szalunków ścian i montaż zbrojenia, - betonowanie IV warstwy ścian reaktorów biologicznych, - faza dojrzewania i pielęgnacji betonu, rozszafowanie ścian, - korkowanie otworów po szalunkach, wklejanie kołków na klej z żywic epoksydowych, - równolegle ze względu na nie kolidowanie z prowadzeniem prac budowlanych przy reaktorach biologicznych można przystąpić do realizacji budynku socjalno-technicznego, - po zakończeniu prac budowlanych w obrębie reaktorów biologicznych można przystąpić równolegle do realizacji osadników wtórnych szt. 2 /kolejność wykonywania prac jest analogiczna jak dla reaktorów biologicznych lecz stosując formy stalowe do wykonywania zbiorników cylindrycznych o średnicy wewnętrznej Ø6,00m, - po zakończeniu prac budowlanych w obrębie reaktorów biologicznych można przystąpić równolegle do realizacji zagęszczaczy osadu szt. 2 /kolejność wykonywania prac jest analogiczna jak dla osadników wtórnych lecz stosując formy stalowe do wykonywania zbiorników cylindrycznych o średnicy wewnętrznej Ø3,50m, - kolejnym etapem prac jest budowa budynku do zabudowy ciągu do odwadniania i higienizacji osadu, W następnej kolejności można przystąpić do: - wykonania fundamentu pod silos i stanowisko dmuchaw dla reaktorów biologicznych /4 dmuchawy - po 2 na każdy reaktor biologiczny/, - adaptacji poletek osadowych na potrzeby stanowiska sitopiaskownika, zbiornika retencyjnego uśredniającego z pompami zatapialnymi oraz wiaty na potrzeby składowania osadu odwodnionego po higienizacji, - modernizacji istniejącej przepompowni ścieków polegającej na wymianie na nową pompy zatapialnej oraz mechanicznej kraty koszowej wykonanej ze stali nierdzewnej kwasoodpornej oraz modernizacja skrzynek elektrycznych do kraty koszowej i pompy zatapialnej, - montażu przepływomierza ścieków w istniejącej studni rewizyjnej, - montażu wyposażenia technologicznego w uprzednio wykonanych reaktorach biologicznych, osadnikach wtórnych i zagęszczaczach osadu, - wykonania wszystkich sieci międzyobiektowych i przewodów technologicznych na oczyszczalni, - wykonanie sieci elektrycznych, oświetlenia zewnętrznego oraz instalacji AKPiA, - montaż konstrukcji stalowej wiaty i przykrycia hermetycznego zbiornika retencyjnego z laminatu poliestrowo-szklanego, - montaż w budynku gospodarki osadowej urządzeń ciągu do odwadniania i higienizacji osadu, - wykonanie nowego wylotu do rowu, - wykonania dróg wewnętrznych i chodników, - makroniwelacja terenu obsypanie gruntem rodzimym z wykonaniem skarp wokół reaktorów biologicznych i osadników wtórnych, - wykonania nowego ogrodzenia na nowej części oczyszczalni ścieków, - obsadzenie nowej części oczyszczalni zielenią izolacyjną wzdłuż ogrodzenia /przez inwestora we własnym zakresie/, Niniejsze zamówienie obejmuje między innymi a/ Powołanie kierownika budowy b/ Zapewnienie obsługi geodezyjnej i wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Szczegółowe zakresy robót określa przedmiar robót i dokumentacja techniczna..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.25.21.27-4, 45.25.22.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium w kwocie 50 000zł słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   nie dotyczy

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, Zamawiający żąda by wykazał, iż wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie: a/ co najmniej 3 robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie oczyszczalni ścieków. b/ W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia publicznego, opisany sposób dokonania oceny warunku w pkt 1.1.1 a) musi być spełniony przez jednego z Wykonawców; Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami, niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Nie dotyczy

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Osoby posiadające uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, tj.: co najmniej jednym Kierownikiem Budowy, który: a/ posiada minimum wykształcenie średnie lub wyższe, b/ należy do Izby Inżynierów Budownictwa i posiada opłacone składki. c/ posiada doświadczenie w zakresie kierowania robotami budowlanymi, w tym, co najmniej jednej ukończonej inwestycji obejmującej budowę lub przebudowę oczyszczalni ścieków. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia publicznego, opisany sposób dokonania oceny warunku może być spełniony przez Wykonawców łącznie. Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami, niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek sytuacji ekonomicznej, zamawiający żąda, by: - wykonawca winien posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 5000000,00zł. - posiada opłaconą polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający, , że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż wartość brutto złożonej oferty. Ubezpieczenie to musi obejmować również działania podwykonawców. Wykonawca może polegać na zdolności finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami, niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Okres gwarancji - 5

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krzykosy.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Krzykosy ul: Główna 37, 63-024 Krzykosy,pok.nr.22.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.03.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Krzykosy ul: Główna 37, 63-024 Krzykosy Sekretariat pok. Nr 12 I p..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie