WAŻNE!

Zapytania i odpowiedzi nr 2

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: ,,Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Sulęcinku,  gmina Krzykosy"

 

Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ i modyfikacja treści SIWZ.

 

Zamawiający, Gmina Krzykosy, informuje iż do w/w postępowania zostały złożone pytania. W związku z tym zgodnie z art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.z 2013 poz.907 z późn. zm.)

Pytania i odpowiedzi od nr I do nr IV zostały przesłane Wykonawcom i umieszczone na stronie BIP Gminy Krzykosy.

 

V.  W dniu 10 lutego 2015r. zadano pytania nr o następującej treści:

 

Pytanie

Czy zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia do oferty wydruków z programów do kosztorysowania jako zał. Nr 5 bez konieczności wypełniania ręcznego plików zamieszczonych na stronie Zamawiającego.


ODPOWIEDŹ NA ZADANE W DNIU 10 lutego 2015r. PYTANIE:

Zamawiający udostępniając przedmiar robót w formie edytowalnej w postaci pliku (.ath), prosi o wygenerowanie tabeli elementów scalonych i załączenie wypełnionego przedmiaru robót z zestawieniem robocizny, materiałów i sprzętu., bez konieczności wypełniania ręcznego plików zamieszczonych na stronie Zamawiającego.

 

VI.  W dniu 10 lutego 2015r. zadano pytania o następującej treści:

 

 1. Proszę o potwierdzenie (lub korektę) hierarchii ważności dokumentów zaproponowanej w p.3 par.1 Umowy nr WM.O.1/15, który brzmi:

 

„3. Roboty wymienione w pkt. 1 wykonane zostaną zgodnie z dokumentami, które są integralną częścią niniejszej Umowy:

a) specyfikacją istotnych warunków zamówienia

b) przedmiarem robót

c) dokumentacją projektową

d) szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót

e) złożoną ofertą"

 

Wątpliwość naszą budzi fakt, że przedmiar robót jest powyżej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

 

 1. Folder „STWiOR" umieszczony na stronie Zamawiającego zawiera jedynie trzy specyfikacje dotyczące wykopów i betonowania, prosimy o uzupełnienie specyfikacji dla pozostałych robót.
 1. Prosimy o wyjaśnienie sposobu wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

 

W formularzu oferty napisano:

„W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu publicznym w BZP Nr  ............ .................................... z dnia ............................. na złożenie oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącym: „ROZBUDOWA GMINNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SULĘCINKU, GMINA KRZYKOSY„

w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków  Zamówienia, za cenę ryczałtową:

wartość całkowitą brutto .............................. zł. , słownie brutto: .........................................................................................................................zł".

 

W p.1. par.5 Umowy napisano:

„1. Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie ustalonym w § 1 strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe równe cenie przedstawionej w ofercie:

wykonanie robót objętych przetargiem za cenę brutto .........................

(słownie brutto: ...............................................................................................................00/100)

zgodnie z przedmiarem robót i dokumentacją projektową.

2. Wynagrodzenie końcowe zostanie ustalone na podstawie obmiaru powykonawczego obmiaru robót zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru."

Zamawiający określił wynagrodzenie najpierw jako ryczałtowe dalej jako obmiarowe, natomiast w naszym rozumieniu są to dwa odmienne rodzaje wynagrodzeń.

 

Proszę o jednoznaczne określenie czy wynagrodzenie stanowić będzie kwota ryczałtowa, czy też wynagrodzeniem będzie zapłata za faktycznie wykonaną ilość robót.

 

 1. Proszę o zamieszczenie na stronie Zamawiającego kosztorysu do wypełnienia w formacie ath, co usprawni nam proces przygotowania wyceny.

 

ODPOWIEDŹ NA ZADANE W DNIU 10 lutego 2015r. PYTANIE:

 

Ad. 1) Hierarchia ważności dokumentów:

a)     Dokumentacja projektowa

b)     Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

c)     Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

d)     Złożona oferta

e)     Przedmiar robót

Ad. 2) Inwestor załącza na stronie BIP Gminy Krzykosy STWiOR dla branży sanitarnej, elektrycznej i AKPiA

Ad. 3) Zamawiający jednoznacznie stwierdza, że formułą wynagrodzenia umownego jest ryczałt. W przypadku wynagrodzenia ryczałtowego nie wymaga się przedstawiania szczegółowej kalkulacji kosztów robót. Oferent składający ofertę w przypadku wynagrodzenia ryczałtowego musi liczyć się z tzw. „ryzykiem" wystąpienia robót nieprzewidzianych i powinien się oprzeć na posiadanym własnym doświadczeniu co do kosztów wykonania określonego zadania inwestycyjnego. Zatem ustalona wysokość wynagrodzenia jest z góry określana i nie ulega zmianie.                                           Wynagrodzenie umowne stanowić będzie kwota ryczałtowa a nie zapłata za faktycznie wykonaną ilość robót. Wobec tego Zamawiający dokonuje zmiany § 5 projektu umowy w taki sposób, że skreśla się ustęp drugi a § 1 otrzymuje brzmienie: ,,1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe zgodne z ofertą w wysokości brutto  ...... . słownie brutto ....................................................................................... ."

Ad. 4) Zamawiający udostępniając przedmiar robót w formie edytowalnej w postaci pliku (.ath), prosi o wygenerowanie tabeli elementów scalonych i załączenie wypełnionego przedmiaru robót z zestawieniem robocizny, materiałów i sprzętu., bez konieczności wypełniania ręcznego plików zamieszczonych na stronie Zamawiającego.

 

VII.  W dniu 10 luty 2015r. zadano pytania o następującej treści:

 

 1. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej dokumentacji geotechnicznej. Jest ona niezbędna w celu dokonania prawidłowej wyceny robót ziemnych
 2. Dokumenty przetargowe zamieszczone na stronie internetowej nie zawierają:

-        opisu technicznego branży konstrukcyjnej oraz drogowej,

-        opisu technicznego do projektu zagospodarowania terenu,

-        zestawienia stali zbrojeniowej projektowanych reaktorów biologicznych,

-        rysunki barierek ochronnych wraz z zestawieniem stali kształtowej do zamontowania w projektowanych reaktorach, osadnikach oraz zagęszczaczach),

-        rysunków wraz z zestawieniem stali kształtowej elementów stalowych do zamontowania w remontowanych bioblokach PS-75,

-        profili podłużnych dla projektowanych rurociągów: kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, odcieków ze składowiska osadu, wody nadosadowej z zagęszczaczy osadu; grawitacyjnych kanalizacji deszczowej; tłocznych recyrkulacji osadu; osadu do odwadniania i higienizacji; koagulanta PIX, sprężonego powierza; instalacji wody zimnej.

Na podstawie art. 31 ust. 1 i ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz.U. z dn. 16 Nr202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami), Zamawiający zobowiązany jest do zamieszczenia na stronie internetowej kompletnej dokumentacji projektowej. W związku z tym prosimy o załączenie brakującej dokumentacji na stronie internetowej.

3.     W związku z koniecznością prowadzenia prac modernizacyjnych w istniejących bioblokach prosimy o zamieszczenie projektu dla tego obiektu niezbędnego do określenia kosztów wymaganych prac remontowych.

4.     Prosimy o określenie wagi elementów stalowych przeznaczonych do demontażu w istniejących bioblokach.

5.     Prosimy o potwierdzenie, że w ramach remontu istniejących biobloków do wykonania jest tylko demontaż skorodowanych elementów stalowych (schody, barierki, konstrukcje wsporcze rurociągów) oraz wymiana ich na nowe.

6.     Prosimy o określenie materiału z jakiego mają być zamontowane elementy stalowe w istniejących bioblokach.

7.     Prosimy o informację z jakiego materiału jest wykonane istniejące ogrodzenie przeznaczone do demontażu oraz podanie jego długości i wysokości.

8.     Ilość stali zbrojeniowej wg zestawienia zamieszczonego w projekcie dla osadnika wtórnego wynosi 660,65kg zaś dla zagęszczacza osadu wynosi 400,72kg. Zgodnie Przy tej ilości nasycenie stali zbrojeniowej  wynosi dla osadnika ok. 12 kg/m3 betonu konstrukcyjnego a dla zagęszczacza ok. 31kg/m3 betonu konstrukcyjnego, podczas gdy  w wykonywanych przez nas do tej pory podobnych zbiornikach nasycenie stali zbrojeniowej wynosiło około 100kg/m3 betonu. W związku z tym, prosimy o potwierdzenie u projektanta, że zbiorniki zostały policzone przy uwzględnieniu wymaganej normowo ilości zbrojenia przeciwskurczowego, tj. na rysę 0,1 mm oraz potwierdzenie prawidłowości doboru zbrojenia. Skutkiem niedoszacowania zbrojenia mogą być spękania ścian żelbetowych i konieczność ich iniektowania przed próbami szczelności zbiorników, co jest zarówno kosztowne jak i czasochłonne.

Kto będzie ponosił koszty ewentualnych napraw rys spowodowanych niedoszacowaniem ilości zbrojenia? Czy w przypadku wystąpienia ewentualnych rys spowodowanych niedoszacowaniem ilości zbrojenia i konieczności ich iniektowania roboty te będą robotami dodatkowymi?

9.     Prosimy o wyjaśnienie czy obsianie trawą oraz nasadzenie zielenią ozdobną na nowej części oczyszczalni jest do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę?

10.  Jeśli nasadzenie zieleni jest po stronie Wykonawcy to prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej projektu zieleni.

11.  Po czyjej stronie Zamawiającego czy Wykonawcy będzie usuniecie i utylizacja osadów, które mogą znajdować się na dnie remontowanych zbiorników oraz poletek osadowych?

12.  Prosimy określić ilość osadów w przypadku gdy  ich usuniecie i utylizacja będzie po stronie Wykonawcy?

 1. Czyją własnością będzie gruz oraz inne materiały pochodzące z rozbiórek, które są do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia?
 2. Jeżeli gruz oraz inne materiały pochodzące z rozbiórek będą należały do Zamawiającego to gdzie Wykonawca będzie miał obowiązek je składować (w jakiej odległości od terenu budowy)?

15.  Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający zapewni nieodpłatnie teren pod zaplecze budowy? Jeśli tak to prosimy o określenie w jakiej odległości  od terenu budowy będzie znajdowało się to miejsce.

 1. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający nieodpłatnie udostępni miejsce pod plac składowy/magazyn materiałów? Jeśli tak  to prosimy o określenie w jakiej odległości od terenu budowy będzie znajdowało się to miejsce.
 2. Po czyjej stronie jest koszt mediów (energii i wody) niezbędnych do wykonania przedmiotowej inwestycji? Jeśli po stronie Wykonawcy to prosimy o podanie stawek ceny kosztów zakupu.
 3. Czy Zamawiający będzie pobierał opłaty za zrzut wody z prób rozruchowych, płukania zbiorników, wód opadowych i innych wód technologicznych?
 4. Prosimy o określenie pierwszeństwa porządku dokumentów w przypadku sprzeczności lub dwuznaczności pomiędzy nimi, tj.: dokumentacja projektowa, przedmiar robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
 5. Czy zakres zamówienia obejmuje dostarczenie sprzętu bhp dla oczyszczalni? Jeżeli tak prosimy o wyszczególnienie sprzętu z podaniem ilości. Nadmieniamy, że ten zakres nie jest objęty przedmiarem robót.
 6. W celu budowy projektowanych zbiorników konieczne będzie wykonanie tymczasowej drogi technologicznej. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o nakłady związane z wykonaniem tymczasowej drogi technologicznej.
 7. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie na stronie internetowej przedmiarów w wersji edytowalnej .ath. Ułatwi to znacznie przygotowanie kosztorysów, a zaoszczędzony czas pozwoli skupić się oferentom na sporządzeniu rzetelnej wyceny przedmiotu zamówienia.
 8. Ze względu na ryczałtowy charakter zamówienia, prosimy o odstąpienie od wymogu załączenia do oferty kosztorysu ofertowego na etapie postępowania przetargowego. Proponujemy by kosztorys ofertowy został złożony przez wybranego wykonawcę przed podpisaniem umowy.

24.  Ze względu na brak kompletnej dokumentacji projektowej na oraz w związku z tym, że dokumentacja przetargowa zawiera wiele nieścisłości wymagających wyjaśnienia, o czym świadczy duża liczba pytań, a co znacznie przedłuża czas niezbędny na przygotowania oferty, wnosimy o przedłużenie terminu składania ofert o okres co najmniej 1 tygodnia, tj. 12.03.2015r.

ODPOWIEDŻ NA ZADANE W DNIU 10.02.2015r. PYTANIA:

Ad. 1) Zamawiający zamieszcza dokumentację geotechniczną na stronie internetowej

Ad. 2) Zamawiający uzupełnia dokumenty przetargowe o n/w elementy:

-       opis techniczny branży konstrukcyjno-budowlanej i drogowej,

-       opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu,

-       zestawienie stali zbrojeniowej projektowanych reaktorów biologicznych,

-       Zamawiający zamieszcza przykładowy rysunek wymaganego standardu wykonania barierek ochronnych na obiektach oczyszczalni ścieków: na reaktorze biologicznym, osadnikach wtórnych, zagęszczaczach osadu i istniejących reaktorach - bioblokach PS-75. Zamawiający podaje jako wymagany przykładowy standard wykonania barierek ochronnych, nie narzuca jako wiążcy wykonawcy robót rodzaj stali kształtowej do wykonania barierek. Barierki muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa, mieć wymaganą wysokość oraz zapewnioną szerokość przejścia na pomostach komunikacyjnych zgodnie z projektem budowlanym branży technologicznej. Długość barierek do oszacowania kosztów należy pomierzyć z rysunków branży technologicznej. Z uwagi na stadium projektu budowlanego z elementami projektu wykonawczy Zamawiający nie posiada i nie załącza zestawienia stali kształtowej do zamontowania barierek.

-       zamawiający załącza archiwalne rysunki reaktorów biologicznych, długości barierek oraz powierzchnia pomostów komunikacyjnych z krat ażurowych typu WEMA przewidzianych do wymiany, powinna zostać dokładnie określona na podstawie pomiarów z natury z istniejących reaktorów.

Orientacyjnie przewidziano do wymiany około 60,0 m2 pomostów ażurowych z krat stalowych ocynkowanych typu WEMA, szacunkowa długość kątowników L35x35 do wymiany i zamontowania pod nowe pomosty wynosi około 130,00mb.

-       w projekcie budowlanym branży sanitarnej i technologicznej zawarto podstawowe profile, które mają decydujący wpływ na przepływ hydrauliczny ścieków przez urządzenia oczyszczalni ścieków, są to:

ü  Schemat technologiczny oczyszczalni ścieków został pokazany na rys. nr  4

ü  Profil podłużny przez urządzenia oczyszczalni ścieków          -rys. nr 46

ü  Profil podłużny kanalizacji deszczowej na terenie oczyszczalni ścieków-rys. nr 47

ü  Rzędne wysokościowe wykonania odwodnienia składowiska osadu odwodnionego pokazano na rys. nr 17.

ü  Rzędne wysokościowe posadowienia wszystkich grawitacyjnych kanałów pokazano na rys. nr 2A

ü  Schemat instalacji sprężonego powietrza - podłączenia dmuchaw pokazano na rys. nr 38

ü  Instalacje sprężonego powietrza pokazano na rysunkach technologicznych reaktorów biologicznych rys. nr 5, 6, 7, 8 i 9

ü  Instalację wody zimnej pokazano na rys. nr 24

Firma specjalizująca się w budowie typowych oczyszczalni ścieków systemu A2O nie powinna mieć problemów z prawidłowym połączeń obiektów.

Ad. 3) Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej rysunki z dokumentacji archiwalnej istniejących biobloków PS-75 - szt. 2, przewidzianych do remontu. Zamawiajacy zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej na obiekcie w celu prawidłowego oszacowania kosztów prac remontowych w istniejących bioblokach.

Ad. 4) Zamawiający nie posiada takiej wiedzy. Orientacyjnie przewidziano do wymiany około 60,0 m2 pomostów ażurowych z krat stalowych ocynkowanych typu WEMA, szacunkowa długość kątowników L35x35 do wymiany i zamontowania pod nowe pomosty wynosi około 130,00mb.

W celu określenia przybliżonej wagi elementów przeznaczonych do demontażu wykonawca może posłużyć się Tabelami do wymiarowania elementów stalowych opracowaną pod redakcją Żyburtowicza.

Ad. 5) Zamawiający potwierdza, że w ramach remontu istniejących biobloków do wykonania jest tylko demontaż skorodowanych elementów stalowych (schody, barierki, konstrukcje wsporcze rurociągów, pomosty z krat ażurowych typu WEMA)  oraz wymiana ich na nowe. Barierki należy wykonać w tym samym standardzie co na nowych obiektach rozbudowywanej oczyszczalni ścieków,

Ad. 6) Elementy stalowe w istniejących bioblokach należy wykonać ze stali czarnej i gotowe elementy należy ocynkować i gotowe zamontować na obiekcie.

Ad. 7) Istniejące ogrodzenie przeznaczone do demontażu wykonane jest z siatki stalowej na słupach stalowych zabetonowanych w podłożu, wysokość ogrodzenia 1,50m. Długość istniejącego do demontażu ogrodzenia wynosi 290,00mb.

Ad. 8) Po konsultacji z projektantami Zamawiający załącza obowiązujące rysunki zbrojenia zagęszczacza osadu i osadnika wtórnego, wg. których prosi o skalkulowanie wyceny robót.
Na załączonych rysunkach wprowadzono następujące zmiany, które należy ująć w wycenie robót oraz zastosować na etapie wykonawstwa:

- należy zastosować beton klasy C30/37 W8 F150

- pręty konstrukcyjne ścian zbiorników ze względu na wyniesienie osadników ponad poziom obsypania skarpami (złe warunki gruntowo-wodne), należy na etapie wykonawstwa zamienić ze średnicy Ø8 na Ø10 ze stali A-III, zgodnie z załączonymi rysunkami zbrojenia.

W związku z powyższymi zmianami Zamawiający wprowadza zmiany do przedmiaru robót dotyczące ilości przygotowania i montażu zbrojenia:

- dla zagęszczacza osadu nadmiernego nr 1 i 2:

Ø  w poz. 189 i 216 „Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane 8mm było 0,277 tony, proszę zmienić opis pozycji na „Przygotowanie
i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane 8mm i 10mm
i wstawić odpowiednio dla poz. 189 i 216 obmiar 0,427 tony

Ø  w poz. 190 i 217 „Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane 14mm było 0,123 tony, proszę zmienić obmiar na 0,175 tony

- dla osadnika wtórnego nr 1 i 2:

Ø  w poz. 244 i 263 „Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane 8mm było 0,790 tony, proszę zmienić opis pozycji na „Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane 10mm i wstawić odpowiednio dla poz. 244 i 263 obmiar 0,760 tony

Ø  w poz. 245 i 264 „Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane 14mm było 0,351 tony, proszę zmienić obmiar na 0,348 tony

Ad. 9) W ramach przedmiotu zamówienia, po zakończonej makroniwelacji terenu, wykonaniu obsypania i skarp wokół reaktora biologicznego i osadników wtórnych, oraz na pozostałych uporządkowanych powierzchniach, należy wykonać obsiew trawą.

Ad. 10)  Nasadzenie zieleni izolacyjnej Zamawiający wykona we własnym zakresie, Wykonawcy pozostaje wykonanie obsiania trawą po uprzednim wykonaniu makroniwelacji terenu.

Ad. 11) Usunięcie i utylizacja osadów , które znajdują się na dnie przeznaczonych do remontu i adaptacji poletek osadowych jest po stronie Zamawiającego.

Ad. 12) Usunięcie i utylizacja osadów , które znajdują się na dnie przeznaczonych do remontu i adaptacji poletek osadowych jest po stronie Zamawiającego.

Ad. 13) Gruz oraz inne materiały pochodzące z rozbiórek, które są do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia należeć będą do Zamawiającego.

Ad. 14) Gruz oraz inne materiały pochodzące z rozbiórek Wykonawca będzie miał obowiązek składować w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie rozbudowywanej oczyszczalni ścieków.

Ad. 15) Zamawiający zapewni nieodpłatnie teren pod zaplecze budowy, znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie rozbudowywanej oczyszczalni ścieków,

Ad. 16) Zamawiający zapewni nieodpłatnie miejsce pod plac składowy/magazyn materiałów, znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie rozbudowywanej oczyszczalni ścieków,

Ad. 17) Koszt mediów (energii i wody), niezbędnych do wykonania przedmiotowej inwestycji jest po stronie Zamawiającego.

Ad. 18) Zamawiający nie będzie pobierał opłaty za zrzut wody z prób rozruchowych, płukania zbiorników, wód opadowych i innych wód technologicznych.

Ad. 19)Obowiązywać będzie następujące pierwszeństwo porządku dokumentów w przypadku wystąpienia sprzeczności pomiędzy nimi:

ü  Dokumentacja projektowa

ü  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

ü  Przedmiar robót

Ad. 20) Zakres robót nie obejmuje dostarczenia sprzętu BHP dla oczyszczalni ścieków

Ad. 21) W celu budowy projektowanych zbiorników nie będzie konieczne wykonanie tymczasowej drogi technologicznej, ponieważ do miejsca lokalizacji projektowanego reaktora biologicznego znajduje się istniejąca droga dojazdowa do poletek osadowych z pętlą manewrową zlokalizowaną za poletkami osadowymi. Po drodze porusza się okresowo sprzęt ciężki oraz tabor asenizacyjny, w związku z powyższym nie ma potrzeby budowy w/w drogi technologicznej. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej na obiekcie.

Ad. 22) Inwestor załączył na stronie BIP Gminy Krzykosy przedmiar robót w wersji edytowalnej w formacie (.ath)

Ad. 23) Zamawiający udostępniając przedmiar robót w formie edytowalnej w postaci pliku (.ath), prosi o wygenerowanie tabeli elementów scalonych i wypełnionego przedmiaru robót z zestawieniem robocizny, materiałów i sprzętu.

Ad. 24) Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu składania ofert.

 

VIII.  W dniu 10 luty 2015r. zadano pytania o następującej treści:

 

1. Zgodnie z zapisami SIWZ cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o przedmiar robót. Ponadto § 5 ust 2 wzoru umowy stanowi, iż „wynagrodzenie końcowe zostanie ustalone na podstawie obmiaru powykonawczego obmiaru robót zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru". Powyższe jednoznacznie wskazuje na kosztorysowy charakter ceny oferty. Niemniej jednak § 5 ust 1 wzoru umowy wskazuje na ryczałtowy charakter ceny oferty. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, iż cena oferty ma charakter wynagrodzenia kosztorysowego w myśl Art. 629 KC, a nie ryczałtowego w myśl art. Art. 632. Kodeksu cywilnego

2. W związku z liczną ilością kar umownych zastrzeżonych w umowie, w celu dokładniejszej wyceny ryzyk w ofercie bardzo prosimy o uwzględnienie limitu kar umownych, zgodnie z przyjętą w obrocie gospodarczym, praktyką na poziomie 10%

3. Prosimy o zmianę zapisów Umowy przewidujących możliwość naliczenia kar umownych „za opóźnienie" na zapisy przewidujące kary umowne „za zwłokę". Uzasadniając powyższy wniosek należy wskazać, iż odpowiedzialność wykonawcy z tytułu kar umownych ma charakter odpowiedzialności odszkodowawczej i w związku z tym wykonawca powinien być zobowiązany do zapłaty kar umownych wyłącznie w przypadku opóźnienia spowodowanego z przyczyn zawinionych przez wykonawcę, a więc w przypadku zwłoki w rozumieniu art. 476 kodeksu cywilnego. Wskazane stanowisko znajduje odzwierciedlenie w orzecznictwie Sądu Najwyższego (min. wyrok SN z dnia 11.02.1999r., sygn. III CKN 166/98, wyrok SN z 11.03.2004 r., sygn. V CK 369/09) oraz przedstawicieli doktryny prawa cywilnego (min. Z. Gawlik, Kodeks Cywilny. Komentarz. Tom III, red. A. Kidyba, System Informacji Prawnej LEX: „Mimo automatyzmu w przedmiocie konieczności zapłacenia kary umownej w razie wystąpienia okoliczności uzasadniających jej naliczanie przyjąć trzeba, że w pewnych sytuacjach dłużnik będzie zwolniony od obowiązku jej zapłaty. Skoro przesłanką uzasadniającą zwolnienie dłużnika z odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania jest wykazanie, że przyczyną takiego stanu rzeczy są okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi, to przyjąć trzeba, że analogiczne zasady obowiązują w odniesieniu do omawianego dodatkowego zastrzeżenia umownego. Dłużnik zatem będzie zwolniony z obowiązku zapłaty kary umownej, jeżeli wykaże, że przyczyną niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania uzasadniające naliczanie kary umownej są okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności").

4.  Prosimy o potwierdzenie, iż kara umowna o której mowa w § 10 ust 1 pkt 5) nie będzie naliczana w przypadkach w których wstrzymanie robót nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

5.  Zgodnie z § 12 ust 3 jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 3 ust. 2. Prosimy o potwierdzenie, iż ograniczenie dot. zmiany terminu o którym mowa w  § 12 ust 3 Umowy nie dotyczy przypadków, w których przerwa w realizacji przedmiotu Umowy, wynikająca z braku podwykonawcy, powstała z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego (np. dłuższy niż przewidziany w umowie okres oczekiwania na stanowisko Zamawiającego odnośnie akceptacji podwykonawcy)

6.  Zgodnie z § 12 ust 6 Umowy Wykonawca zobowiązany jest załączyć do wystawionej przez siebie faktury zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur i dowodów zapłaty zobowiązań wobec Podwykonawców wynikających z faktur. Z uwagi na powszechnie przyjętą w obrocie gospodarczym formę  zabezpieczeń roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Podwykonawcę, w postaci kaucji gwarancyjnej, prosimy o potwierdzenie, iż dowody o których mowa w § 12 ust 6 Umowy mają dotyczyć  jedynie wymagalnych zobowiązań wobec Podwykonawców wynikających z faktur.

ODPOWIEDZ NA ZADANE W DNIU 10.02.2015r. PYTANIA:

Ad. 1)  Zamawiający jednoznacznie stwierdza, że formułą wynagrodzenia umownego jest ryczałt. W przypadku wynagrodzenia ryczałtowego nie wymaga się przedstawiania szczegółowej kalkulacji kosztów robót. Oferent składający ofertę w przypadku wynagrodzenia ryczałtowego musi liczyć się z tzw. „ryzykiem" wystąpienia robót nieprzewidzianych i powinien się oprzeć na posiadanym własnym doświadczeniu co do kosztów wykonania określonego zadania inwestycyjnego. Zatem ustalona wysokość wynagrodzenia jest z góry określana i nie ulega zmianie.                                           Wynagrodzenie umowne stanowić będzie kwota ryczałtowa a nie zapłata za faktycznie wykonaną ilość robót. Wobec tego Zamawiający dokonuje zmiany § 5 projektu umowy w taki sposób, że skreśla się ustęp drugi a § 1 otrzymuje brzmienie: ,,1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe zgodne z ofertą w wysokości brutto  ...... . słownie brutto ....................................................................................... ."

Ad. 2) Nie wprowadza się limitu kar umownych, bowiem przepisy prawne takiego obowiązku nie przewidują.

Ad. 3) Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis SIWZ. W przypadku bowiem opóźnienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, będzie on mógł po ich wykazaniu uwolnić się od odpowiedzialności.

Ad. 4) Nie zachodzi potrzeba żadnego potwierdzenia, bowiem zastrzeżona kara umowna dotyczy wyłącznie sytuacji gdy przerwa trwa dłużej niż 21 dni i nie uzyskała akceptacji zamawiającego. Zgoda zamawiającego na przerwę dłuższą niż 21 dni nawet w przypadkach niezależnych od Wykonawcy przy terminie umownym do 30 listopada 2015r. jest konieczna.

Ad. 5) Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis SIWZ. Realizacja robót przez podwykonawcę nastąpić może po przedstawieniu zamawiającemu prze Wykonawcę umowy z podwykonawcą wskazanym w ofercie lub jej projektu. Zgodnie z treścią art.647¹ do którego odsyła przepis projektu umowy, brak wyrażenia przez zamawiającego sprzeciwu lub zastrzeżeń uważa się za wyrażenie przez niego zgody na zawarcie umowy.

Ad. 6) Zamawiający wniosek uwzględnia i zmienia § 12 ust. 6 w taki sposób, że otrzymuje on brzmienie: ,,6. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do wystawionej przez siebie faktury

 zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców i dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia wykonawcom lub dalszym podwykonawcom."

 

IX. W dniu 11 luty 2015r. zadano pytania o następującej treści:

 

 1. Proszę o zamieszczenie na stronie Zamawiającego opisu technicznego dla projektu wykonawczego branży konstrukcyjnej i elektrycznej.
 2. Czy Oferenci mogą modyfikować przedmiar w zakresie ilości robót, dopisywania bądź usuwania pozycji?
 3. Prosimy o odstąpienie od konieczności załączania wypełnionego cenami zestawienia materiałów i sprzętu. Prośbę swą motywujemy tym, że  zestawienia obejmują wiele pozycji pomocniczych a nawet fikcyjnych, wynikających jedynie z nakładów kosztorysowych i nie mających odzwierciedlenia podczas realizacji.
 4. Jak Zamawiający rozumie określenie „przedmiar robót elementy scalone"? Czy chodzi o wypełniony przedmiar robót czy o tabelę elementów scalonych ?

 

ODPOWIEDZ NA ZADANE W DNIU 11.02.2015r. PYTANIA:

Ad. 1) Zamawiający uzupełnia i załącza na stronie internetowej opis techniczny do projektu budowlanego branży konstrukcyjnej i elektrycznej.

Ad. 2) Oferenci nie mogą modyfikować przedmiaru robót w zakresie ilości robót, dopisywania bądź usuwania pozycji, ponieważ nie byłby przedmiar porównywalny w stosunku do innych ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu.

Załączony przedmiar jest narzędziem pomocniczym służącym do skalkulowania ceny ofertowej, jeżeli Wykonawca uważa, że jakieś elementy w załączonym przedmiarze zostały pominięte a inne są zbędne, winien przewidzieć te koszty w całkowitej cenie ofertowej i te koszty rozłożyć proporcjonalnie w pozycjach przeznaczonych do wypełnienia.

Zamawiający jednoznacznie stwierdza, że formułą wynagrodzenia umownego jest ryczałt. W przypadku wynagrodzenia ryczałtowego nie wymaga się przedstawiania szczegółowej kalkulacji kosztów robót. Oferent składający ofertę w przypadku wynagrodzenia ryczałtowego musi liczyć się z tzw. „ryzykiem" wystąpienia robót nieprzewidzianych i powinien się oprzeć na posiadanym własnym doświadczeniu co do kosztów wykonania określonego zadania inwestycyjnego. Zatem ustalona wysokość wynagrodzenia jest z góry określana i nie ulega zmianie.                                           Wynagrodzenie umowne stanowić będzie kwota ryczałtowa a nie zapłata za faktycznie wykonaną ilość robót. Wobec tego Zamawiający dokonuje zmiany § 5 projektu umowy w taki sposób, że skreśla się ustęp drugi a § 1 otrzymuje brzmienie: ,,1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe zgodne z ofertą w wysokości brutto  ...... . słownie brutto ....................................................................................... ."

Ad. 3) Zamawiający nie widzi potrzeby odstąpienia od konieczności załączenia wypełnionego cenami zestawienia materiałów i sprzętu.

Ad. 4) Zamawiający udostępniając przedmiar robót w formie edytowalnej w postaci pliku (.ath), prosi o wygenerowanie tabeli elementów scalonych i załączenie wypełnionego przedmiaru robót z zestawieniem robocizny, materiałów i sprzętu, bez konieczności wypełniania ręcznego plików zamieszczonych na stronie Zamawiającego

 

X.  W dniu 10 luty 2015r. zadano pytania o następującej treści:

 

1-     Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia do oferty wydruków z programów do kosztorysowania jako załącznik nr 5 bez konieczności wypełniania ręcznego plików zamieszczonych na stronie Zamawiającego.

 

ODPOWIEDZ NA ZADANE W DNIU 10.02.2015r. PYTANIA:

Ad. 1) Zamawiający udostępniając przedmiar robót w formie edytowalnej w postaci pliku (ath), prosi o wygenerowanie tabeli elementów scalonych i załączenie wypełnionego przedmiaru robót z zestawieniem robocizny, materiałów i sprzętu., bez konieczności wypełniania ręcznego plików zamieszczonych na stronie Zamawiającego.

 

XI. W dniu 12 luty 2015r. zadano pytania o następującej treści:

1. Wnosimy o zmianę zapisów  umowy  w § 10 poprzez zmianę sformułowań „opóźnienie" na „zwłoka".

 

Zapisy w  dotychczasowej formule powodują, iż wykonawca zobowiązany będzie do ewentualnego odszkodowania nawet w sytuacji, gdy nie będzie ponosił odpowiedzialności za niewykonanie umowy w terminie. Sprzeczne jest to z istotą umów o roboty budowlane, w których wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie umowy z własnej winy.

            Jest to zatem zapis krzywdzący dla wykonawcy i stawiający go w podporządkowanej pozycji w stosunku do zamawiającego niezależnie od przyczyn ewentualnego niewykonania umowy w terminie.

            Dokonując wykładni przepisu art. 476 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz.U. 1964r., Nr 16, poz. 93 ze zm.) należy wskazać, iż prawo rozróżnia dwa przypadki nienależytego wykonania zobowiązania, tj. opóźnienie oraz zwłokę.

Z opóźnieniem mamy do czynienia wówczas, gdy brak spełnienia świadczenia w określonym terminie przez dłużnika nastąpiło z przyczyn od niego niezależnych.

Ze zwłoką mamy do czynienia wówczas, gdy dłużnik nie wykonał swoich zobowiązań na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność.

            Jak wynika z poglądów judykatury wyrażonych chociażby w wyroku Sądu Najwyższego wydanego w dniu 11 lutego 1999r., w sprawie o sygnaturze akt III CKN 166/98 (publ. LEX nr 521867) kara umowna należy się wierzycielowi tylko wtedy, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania jest następstwem okoliczności, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność (art. 471 kc), tj. niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania wynika z nie dołożenia przez dłużnika należytej staranności (art. 472 kc), czyli jego winy w postaci, (co najmniej), niedbalstwa.

            Oznacza to, że kara umowna należy się jedynie w wypadku zwłoki dłużnika (476 kc) - nie można natomiast żądać kary umownej, gdy dłużnik obalił wynikające z art. 471 kc domniemanie, że opóźnienie w spełnieniu świadczenia jest następstwem okoliczności, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność.

            A zatem posłużenie się instytucją opóźnienia narazi Państwa na ewentualne podniesienie zarzutu nieważności tegoż zapisu, w oparciu o przepis art. 58 kc, co do jego skutków.

            Niezależnie od powyższych rozważań na temat legalności niniejszych zapisów wskazać należy, iż skoro wykonawcy zostaje narzucone całkowite ryzyko niewykonania umowy w terminie, nawet w sytuacji, gdy przekroczenie terminu wynikać będzie z przyczyn od niego niezależnych, to w pełni jest on uprawniony do żądania wyższej gratyfikacji finansowej z tytułu zawarcia i wykonania umowy o roboty budowlane, co wiązało się będzie z poniesieniem przez zamawiającego wyższych kosztów realizacji zamówienia.   

 

2. Zamawiający we wzorze umowy §10 pkt. 2 pisze „Zamawiający zapłaci Wykonawcy Kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego. Kary nie obowiązują, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn niezależnych od Wykonawcy."

Oba zdania się wzajemnie wykluczają. Prosimy o wyjaśnienie lub poprawę  sformułowania.

 

3. W umowie §5 Zamawiający obowiązujące wynagrodzenie ustala na ryczałtowe. Natomiast pkt. 2 §5 pisze „wynagrodzenie końcowe zostanie ustalone na podstawie obmiaru powykonawczego obmiaru robót zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru". Zapis ten wskazuje jednak na wynagrodzenie kosztorysowe zadania. W związku z powyższym prosimy o jednoznaczne określenie rodzaju wynagrodzenia i odpowiednie zmiany zapisów umowy.

 

ODPOWIEDŻ NA ZADANE W DNIU 12.02.2015r. PYTANIA:

Ad. 1) Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis SIWZ. W przypadku bowiem opóźnienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, będzie on mógł po ich wykazaniu uwolnić się od odpowiedzialności.

Ad. 2) Mimo, że w § 10 ust. 2 nie zachodzi sprzeczność dokonuje się zmiany zapisu na ,,Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego".

Ad. 3) Zamawiający jednoznacznie stwierdza, że formułą wynagrodzenia umownego jest ryczałt. W przypadku wynagrodzenia ryczałtowego nie wymaga się przedstawiania szczegółowej kalkulacji kosztów robót. Oferent składający ofertę w przypadku wynagrodzenia ryczałtowego musi liczyć się z tzw. „ryzykiem" wystąpienia robót nieprzewidzianych i powinien się oprzeć na posiadanym własnym doświadczeniu co do kosztów wykonania określonego zadania inwestycyjnego. Zatem ustalona wysokość wynagrodzenia jest z góry określana i nie ulega zmianie.                                           Wynagrodzenie umowne stanowić będzie kwota ryczałtowa a nie zapłata za faktycznie wykonaną ilość robót. Wobec tego Zamawiający dokonuje zmiany § 5 projektu umowy w taki sposób, że skreśla się ustęp drugi a § 1 otrzymuje brzmienie: ,,1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe zgodne z ofertą w wysokości brutto  ...... . słownie brutto ....................................................................................... ."

 

XII.  W dniu 16 luty 2015r. zadano pytania o następującej treści:

1. Dotyczy poz. 336: Demontaż elementów stalowych z pozostawionymi jako rezerwa 2 biobloków PS-75 na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków (schody stalowe, barierki, pomosty z krat WEMA) i poz. 337: Wykonanie i montaż nowych elementów stalowych do w/w biobloków Przywołane elementy nie są zwymiarowane na żadnym rysunku - w związku z tym prosimy o podanie szczegółowego zakresu prac do wykonania wraz z wymiarowaniem elementów.

2. Dotyczy poz. 434: Wzmocnienia i docieplenia rurociągów technologicznych. Prosimy o doprecyzowanie o co chodzi w tym punkcie - na czym ma polegać wzmocnienie rurociągów i na jakich odcinkach? Prosimy również określić długości, średnice rurociągów do docieplenia oraz podanie metody docieplenia.

3. Prosimy o określenie sposobu łączenia mieszadeł pompujących z odcinkiem rury - w taki sposób aby mieszadła były wyciągalne.

4. Na rys. 7 przekrój B-B reaktora - widoczne są rurociągi stalowe fi 80, a nie są ujęte w przedmiarze.

5. W przedmiarze występują różne zasuwy, nie ujęto natomiast przeciwkołnierzy na rurociągach, na których zasuwy mają być montowane.

6. Rurociąg sprężonego powietrza wykonany jest z rury PE 110, natomiast zgodnie z rys. 38 dmuchawy mają być połączone rurociągiem fi 100 z rury ko, z montażem 6 przepustnic. W Przedmiarze brakuje obmiaru dla kolektorów dmuchaw ze stali ko fi 100, montażu kołnierzy dla każdej przepustnicy, brak połączeń przejść z rurociągu ze stali ko na PE.

7. W przedmiarze brak wyposażenia technologicznego zagęszczaczy grawitacyjnych osadu nadmiernego (rys. 2) - rysunek mało precyzyjny do ewentualnej wyceny wyposażenia.

ODPOWIEDŻ NA ZADANE W DNIU 16.02.2015r. PYTANIA:

 

Ad. 1) Zamawiający potwierdza, że w zakres wymiany skorodowanych elementów stalowych na istniejących reaktorach biologicznych wchodzą elementy użytkowe pokazane w załączniku graficznym z archiwalnej dokumentacji projektowej (schody, kraty pomostowe, pomosty, barierki, konstrukcje wsporcze rurociągów, obróbki blacharskie korony, koryta przelewowe) bez wyposażenia technologicznego typu osadniki cylindryczne itd.

Orientacyjnie przewidziano do wymiany około 60,0 m2 pomostów ażurowych z krat stalowych ocynkowanych typu WEMA, szacunkowa długość kątowników L35x35 do wymiany i zamontowania pod nowe pomosty wynosi około 130,00mb. Długość barierek do wymiany około 150,00mb

W celu określenia przybliżonej wagi elementów przeznaczonych do demontażu wykonawca może posłużyć się Tabelami do wymiarowania elementów stalowych opracowaną pod redakcją Żyburtowicza.

Ad. 2) Z uwagi na brak osiągnięcia wymaganego minimalnego przykrycia kanałów grawitacyjnych odprowadzających ścieki sanitarne i deszczowe - patrz rys. nr 46 i 47, należy wykonać ich wzmocnienie i docieplenie zgodnie z rys. nr 48.

Ad. 3) Typy prowadnic i mieszadeł oraz sposób ich montażu pokazano i podano w zestawieniach tabelarycznych na rys. nr 6, 7, 8 i 9 w branży sanitarno-technologicznej.

Ad. 4) Wartość rurociągów stalowych Ø80 o grubości ścianki 3,0mm w ilości 10,00mb, proszę doliczyć do wartości koryt odpływowych ze stali kwasoodpornej w reaktorach biologicznych.

Ad. 5) Wartość wymaganych przeciwkołnierzy niezbędnych do zamontowania różnych zasuw kołnierzowych na wyposażeniu technologicznym obiektów oczyszczalni ścieków, proszę doliczyć do ceny jednostkowej zasuw.

Ad. 6) W skład wyposażenia technicznego dobranych przykładowo dmuchaw powietrza wchodzą luźne kołnierze. Rurociąg sprężonego powietrza w stanowisku dmuchaw o średnicy Ø100 ze stali kwasoodpornej został ujęty w przedmiarze robót w poz. nr 430, w poz. 429 ujęto 6 szt. przepustnic powietrza, natomiast wymagane kształtki typu połączenie PE/stal zostały ujęte w poz. 361.

Zamawiający podkreśla, że załączony przedmiar robót stanowi jedynie narzędzie pomocnicze przy uchwyceniu skali wielkości wartości robót, jednak w przypadku wynagrodzenia ryczałtowego, wykonawca przystępujący do postępowania przetargowego, powinien przewidzieć wszystkie roboty niezbędne do wykonania przedmiotowego zadania, a ich koszt w przypadku braku jakiejś pozycji w załączonym przedmiarze robót, powinien koszt tych prac równomiernie rozłożyć w pozostałych pozycjach kosztorys ofertowego.

Ad. 7) W skład wyposażenia technologicznego pojedynczego zagęszczacza osadu wchodzi kolano stopowe takie jak dla zamontowania pompy, rurociąg stalowy ze stali kwasoodpornej z elastycznym przegubem umożliwiającym ręczne spuszczanie wody nadosadowej z różnych poziomów oraz komora rozprężna za jako wyrób warsztatowy ze stali kwasoodpornej do rozdziału dopływającego osadu z dwoma zasuwami dn100 odcinającymi odpowiednio dopływ do zagęszczacza osadu nr 1 lub nr 2, w zależności który zostanie napełniony pierwszy. Rysunek 12 należy czytać łącznie z rys. nr 13. Stadium projektu budowlanego branży technologicznej nie przewiduje rozrysowania detalu komory rozprężnej.

 

XIII.  W dniu 11 luty 2015r. zadano pytania o następującej treści:

Zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego przedmiarów robót w wersji edytowalnej(ath,xls) co znacznie ułatwiłoby nam pracę podczas przygotowywania wyceny w/w zadania.

ODPOWIEDŻ NA ZADANE W DNIU 11.02.2015r. PYTANIA:

Zamawiający udostępniając przedmiar robót w formie edytowalnej w postaci pliku (.ath), prosi o wygenerowanie tabeli elementów scalonych i załączenie wypełnionego przedmiaru robót z zestawieniem robocizny, materiałów i sprzętu, bez konieczności wypełniania ręcznego plików zamieszczonych na stronie Zamawiającego

 

XIV.  W dniu 12 luty 2015r. zadano pytania o następującej treści:

Zwraca się z prośbą o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego STWiOR dla branży sanitarnej i elektrycznej (brak w zamieszczonej dokumentacji) oraz poprawne zamieszczenie załącznika do wyjaśnień z dnia 11.02.2015r, o nazwie ,,Opinia geotechniczna"(nie można pobrać ze strony).

ODPOWIEDŻ NA ZADANE W DNIU 12.02.2015r. PYTANIA:

Inwestor załącza na stronie BIP Gminy Krzykosy STWiOR dla branży sanitarnej,  elektrycznej i AKPiA oraz ,,opinia geotechniczna" można pobrać ze strony.

 

XV.  W dniu 12 luty 2015r. zadano pytania o następującej treści:

1.     Kiedy Inwestor udostępni brakujące rysunki:

       -branży elektrycznej nr 07; 41-49; 63-119; 155-159; 195-199;

       -branży AKPiA nr 110;119;120;133-150; 160; 169-170;183-200; 220?

2.     Czy Inwestor posiada i udostępni wersje dwg, dxf dokumentacji z uwagi na nieczytelność detali w załączonych rysunkach PDF?

3.     Czy Inwestor posiada i udostępni opis techniczny dokumentacji technicznej branży elektrycznej zawierający między innymi, bilans mocy, obliczenia elektryczne?

4.     Czy Inwestor posiada i udostępni rysunki zawierające rozprowadzenie kabli w terenie, posadowienie rozdzielnic obiektowych w terenie?

5.     Czy Inwestor przed przystąpieniem do prac wykonawczych spowoduje naniesienie przez projektantów danych referencyjnych urządzeń instalacji w szczególności zabezpieczeń obwodów?

 

ODPOWIEDŻ NA ZADANE W DNIU 12.02.2015r. PYTANIA:

Ad. 1) Inwestor zamieścił kompletne projekty branży elektrycznej i AKPiA na stronie  Zamawiającego, dokumentacja zawiera kompletne rysunki lecz z błędną numeracją.

Ad. 2) Inwestor nie posiada i nie udostępni wersji dwg. i dxf. Dokumentacji z uwagi na prawa autorskie autora projektu. Dokumentacja techniczna znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Krzykosy.

Ad. 3) Inwestor zamieścił na stronie BIP Gminy Krzykosy opis techniczny do projektu budowlanego branży elektrycznej.

Ad. 4) Rysunki zawierające rozprowadzenie kabli w terenie oraz posadowienie rozdzielni obiektowych w terenie znajdują się w przekładce zawierającej projekt budowlany branży elektrycznej.

Ad. 5) Poziom szczegółowości opracowanych projektów budowlanych branży elektrycznej
i AKPiA jest wystarczający do wykonania przedmiotowej inwestycji. Wszelkie zapytania
w przypadku niejasności na etapie wykonawstwa będzie można kierować do autorów projektów.

 

XVI.  W dniu 13 luty 2015r. zadano pytania o następującej treści:

Uprzejmie prosimy o określenie stopnia uwodnienia osadu (% suchej masy) przy Wejściu na prasę filtracyjną.

ODPOWIEDZ NA ZADANE W DNIU 13.02.2015r. PYTANIA:

Ad. 1) Stopień uwodnienia osadu (% suchej masy) przy wejściu na prasę wahać się będzie w granicach 7-10 kg/m

WÓJT
(-) inż. Andrzej Janicki

 

Krzykosy, dnia 24 luty 2015 r.