WAŻNE!

Zakup energii elektrycznej

Zakup energii elektrycznej
 


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, dnia 22.06.2015 r.

Pełnomocnik Zamawiającego

New Power Sp. z o.o.

ul. Chełmżyńska 180 A

04-464 Warszawa

Reprezentujący

Gminę Krzykosy,

ul. Główna 37,

63-024 Krzykosy                                                                                                                           

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY

(wyniku licytacji elektronicznej)

 

Działając na podstawie art. 80 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: DZ. U. Z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia się, że :

 

I W postępowaniu na „Zakup energii elektrycznej" prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej została wybrana oferta złożona przez:

 

Ecoergia sp. z. o. o, ul. Zabłocie 23, 30-701 Kraków

 

 

  • cena (wartość brutto) zaoferowana w tej ofercie wynosi: 400.938,65 zł
  • Cena jednostkowa netto wybranej oferty : 0,2140 zł/kWh ( oblicza się na podstawie ilorazu oferty i szacownego zużycia energii elektrycznej pomniejszonego o wielkość podatku VAT )

II Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

  • Zgodnie z kryterium wyboru ofert: najniższa złożona oferta w toku licytacji elektronicznej

 

III Nie wykluczono żadnego z Wykonawców.      

 

IV Nie odrzucono żadnej oferty.

 

Justyna Korytko

Pełnomocnik Zamawiającego

Zapytania i odpowiedzi nr 2

Zapytania i odpowiedzi nr 2

Pełnomocnik Zamawiającego: Justyna Korytko

 

Zapytania i odpowiedzi nr 1

Zapytania i odpowiedzi nr 1

Pełnomocnik Zamawiającego: Justyna Korytko

 

Dokumentacja do przetargu

Dokumentacja do przetargu

 

Ogłoszenie o zamówieniu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Krzykosy: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Numer ogłoszenia: 133398 - 2015; data zamieszczenia: 03.06.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.