WAŻNE!

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Garbach

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Garbach


Zawiadomienie o wyborze oferty

Krzykosy, dnia 18.04.2016r.

 

Do wszystkich Wykonawców postępowania Nr 68924 - 2016

dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetarg nieograniczonego:

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Garbach"

Gmina Krzykosy ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy zawiadamia o:

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

I. Jako najkorzystniejszą Zamawiający wybrał ofertę  Nr 9 złożoną przez:

Firma Robót Drogowych - Krzysztof Kukulski 

Kijewo 36 B, 63-000 Środa Wlkp.

Oferta spełniła warunki postawione w SIWZ i otrzymała 100pkt.

 

II. Nazwa, siedziby i adresy oraz punktacja przyznana pozostałym Wykonawcom

 1) Oferta Nr 1 

 Matejko Development Sp. z o.o.

 Ul. Poznańska 99, Czapury

 61-160 Poznań

 Oferta uzyskała   82,07 pkt.

 

2) Oferta Nr 2

Zakład Drogowy Waldemar Lewandowski

Ul. Krótka 1a, Psary Małe

62 - 300 Września

Oferta uzyskała   75,76 pkt.

 

3) Oferta Nr 3

PUB „BRUKPOL" S.C.

Strzelce Wielkie 81C

63 - 820 Piaski

Oferta uzyskała   87,54 pkt.

 

5) Oferta Nr 5

Roboty Drogowe Jacek Szymanowski

Ul. Wiosny Ludów 30

63 - 130 Książ Wlkp.

Oferta uzyskała   89,87 pkt.

 

6) Oferta Nr 6

Zakład Robót Wielobranżowych Marek Kubiaczyk

Kokoszki 25

62 - 330 Nekla

Oferta uzyskała   88,38 pkt.

 

7) Oferta Nr 7

„CAREVEST" Sp. z o.o.

Czarne Piątkowo 6B

63 - 000 Środa Wlkp.

Oferta uzyskała   94,94  pkt.

 

8) Oferta Nr 8

Przedsiębiorstwo Budowlano - Handlowe „MARZYŃSKI" Sp. z o.o.

Ul. Przemysłowa 2

63 - 200 Jarocin

Oferta uzyskała   73,44  pkt.

 

10) Oferta Nr 10

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „LECH - DRÓG" Leszek Grześkowiak

Ul. D. Chłapowskiego 29/13

63 - 100 Śrem

Oferta uzyskała   84,19 pkt.

 

III. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 1

IV. Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania : 1

Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt.4 ustawy Pzp z postępowania wykluczona została:

Oferta Nr 4

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Adam Klimczak

Chwalęcin 24

63 - 040 Nowe Miasto nad Wartą

 

V. Na realizację zamówienia Zamawiający przeznaczył kwotę 190 000,00 zł brutto

Umowa zostanie podpisana po 25.04.2016r.

Wójt Gminy: Andrzej Janicki

SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Krzykosy: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Garbach
Numer ogłoszenia: 68924 - 2016; data zamieszczenia: 25.03.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krzykosy , ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, woj. wielkopolskie, tel. 61 2851514, faks 61 2851592.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krzykosy.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Garbach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem umowy są roboty budowlane polegające na wykonaniu miedzy innymi : 1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 2. Rozbiórka krawężnika 3. Wykopy i nasypy 4. Plantowanie obrabianie na czysto pasów zieleni 5. Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 6. Wykonanie podbudowy z chudego betonu - jezdnia grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - wjazdy grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 7. Wykonanie nawierzchni z szarej kostki betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 grubości 4 cm. 8. Ułożenie krawężników betonowych 15/30 na podsypce cementowo piaskowej i ławie betonowej z oporem, beton C-12/15 9. Ułożenie krawężników (oporników) 12/25 na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 i ławie betonowej z oporem z betonu C-12/15 10. Ściek uliczny szerokości 20cm z kostki betonowej 10/20/8 na podsypce cementowo piaskowej 1:4 grubości 2cm 11. Regulacja wysokościowa zaworów wodociągowych. inne roboty drogowe niezbędne do wykonania w/w robót Do Wykonawcy należy także : 1.Opracowanie projektu organizacji i oznakowania robót i uzgodnienia z odpowiednimi służbami. 2.Powołania kierownika budowy 3.Obsługa geodezyjna i wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.24-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 8.1 Przystępując do niniejszego przetargu każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5 000zł /pięć tysięcy/ 8.2 Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert 8,3 Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach: a)W pieniądzu przelewem na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Środzie Wlkp. Oddział Krzykosy na Nr konta 90 9085 0002 0010 0100 1313 0011 - W poręczeniach bankowych lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej , z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym. - W gwarancjach bankowych - W gwarancjach ubezpieczeniowych - W poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.z 2007r nr 42poz. 275) 8,4. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie , decyduje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. Termin ten uważa się Za zachowany, gdy kwota wadium znajdzie się na koncie Gminy Krzykosy w dniu przetargu do godz. 9:00 1. Wadium wniesione w formie bezgotówkowej należy złożyć w formie oryginału w Referacie Gospodarki Finansowej Urzędu gminy /pok. Nr 2/ a kserokopie potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy dołączyć do oferty. 2. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, poręczenia z ich treści musi jednoznacznie wynikać: nazwa zlecającego, beneficjenta gwarancji, gwaranta wraz z adresami ich siedzib, określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją; kwota gwarancji; termin ważności gwarancji, bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. 3. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art.46 ust 4a ustawy-Prawo Zamówień Publicznych. 4. Wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy . 5. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składaniu ofert. 6. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust.1 ustawy-Prawo zamówień publicznych jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 ustawy - Prawo zamówień publicznych nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt.5 lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt.3 co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a/ odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w umowie. b/zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 9. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie wadium może być wniesione przez jednego z nich lub wspólnie.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 5 - ciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonali zamówienia o charakterze i złożoności podobnej do przedmiotu zamówienia: - co najmniej 2 zamówienia polegające na wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej o wartości minimum 200 tys. zł. brutto każda.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej: - jedną osobą, która posiada uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji kierownika budowy w specjalności drogowej, zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane /Dz. U. z 2016 r. poz. 290 j.t./.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej: - jedną osobą, która posiada uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji kierownika budowy w specjalności drogowej, zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane /Dz. U. z 2016 r. poz. 290 j.t/.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Uwaga: Celem wykazania spełniania warunków określonych w pkt. 3.1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w szczególności, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający będzie żądał dokumentów dotyczących w szczególności: - zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, - charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, - zakresu i okresu uczestnictwa innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt. 4.2. lit. a) i b) SIWZ. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku - zgodnie z art. 26 ust. 2 c. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą na skutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie nie ponoszą winy.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Okres gwarancji - 5

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krzykosy.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Krzykosy ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy pok. Nr 22.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.04.2016 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy Krzykosy ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy pok. Nr 12 Sekretariat Urzędu.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie