WAŻNE!

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Krzykosy dn.22-04-2016 r. 

ZP.271.1.4.SO.2016

 

Do wszystkich Wykonawców;

 

Nr postępowania: ZP.271.1.4.SO.2016

Nr ogłoszenia: 79012-2016

 

Zawiadomienie

o unieważnieniu postępowania

 

           Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj: Dz.U. 2015, poz. 2164) Zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę ulicy Środkowej i Krótkiej w Solcu prowadzone w trybie

przetargu nieograniczonego   zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy pzp.

 

Uzasadnienie:

Cena najkorzystniejszej oferty  przewyższała  kwotę, którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

Wobec powyższego zamawiający postanowił, jak na wstępie.

Wójt Gminy Krzykosy: inż. Andrzej Janicki