WAŻNE!

Dowóz niepełnosprawnych uczniów z terenu gminy Krzykosy do i z szkoły w 2018 r.

Informacja z publicznego otwarcia ofert

Krzykosy, 12 grudnia 2017 r.

ZP.271.DZSS.1.2017
Gmina Krzykosy
ul. Główna 37 63-024 Krzykosy

Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Krzykosy w 2018 r. wraz zapewnieniem opieki w czasie przewozu uczniów do i ze szkoły.

Informacja z publicznego otwarcia ofert 

1. Kwota przeznaczona w budżecie gminy na dowozy w 2018 r. łącznie – 405.000,00 zł.
Nazwa przedmiotu zamówienia:
a) Dowóz uczniów z terenu gminy Krzykosy do szkół podstawowych w 2018 r. wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu uczniów do i ze szkoły. (trasa I i trasa II) – kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 230.000,- pln
b) Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Krzykosy w 2018 r. wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu uczniów do i ze szkoły (trasa I i trasa II) – kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 150.000,- pln

2. Firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli ofert w terminie:

TRASA I:
Oferta nr 1: Przedsiębiorstwo Usługowe, Piotr Radwan, ul. Jana Pawła II 74a, 63-800 Gostyń

TRASA II:
Oferta nr 2: Usługi Transportu Osobowego Tomasz Tabaka 62-322 Orzechowo, ul. Lipowa 3/3

3. Ceny, terminy wykonania zamówienia, warunków płatności zawartych w ofertach:

TRASA I:
Oferta nr 1: Przedsiębiorstwo Usługowe, Piotr Radwan, ul. Jana Pawła II 74a, 63-800 Gostyń
Cena 2,30 zł, termin realizacji: 02.01.2018 – 31.12.2018, czas podstawienia pojazdu zastępczego do 1 godz., termin płatności do 30 dni.

TRASA II:
Oferta nr 1: Usługi Transportu Osobowego Tomasz Tabaka 62-322 Orzechowo, ul. Lipowa 3/3
Cena 2,40 zł, termin realizacji: 02.01.2018 – 31.12.2018, czas podstawienia pojazdu zastępczego do 1 godz., termin płatności do 30 dni.

 

przewodniczący komisji przetargowej 
(-) Michał Jankowiak           

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

Krzykosy, 12 grudnia 2017 r.

ZP.271.DZSS.1.2017
Gmina Krzykosy
ul. Główna 37
63-024 Krzykosy

Do wszystkich Wykonawców postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 624446-N-2017

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 624446-N-2017 w trybie przetargu nieograniczonego:
Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Krzykosy w 2017 r. wraz zapewnieniem opieki w czasie przewozu uczniów do i ze szkoły.

ZAWIADOMIENIE
 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Gmina Krzykosy ul. Główna 37 , 63-024 Krzykosy działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 , poz. 1579 z późn. zm.) zawiadamia o:

I. Wyborze najkorzystniejszej oferty:

 1. Jako ofertę najkorzystniejszą Zamawiający wybrał :
  Trasa I :
  Ofertę nr 1:
  Przedsiębiorstwo Usługowe
  Piotr Radwan
  63-800 Gostyń, ul. Jana Pawła II 74a

  Kryterium „cena brutto” - 60 punktów
  Kryterium „serwis – czas podstawienia pojazdu zastępczego” – 20 punktów
  Kryterium „termin płatności” – 20 punktów
  Oferta nr 1 zgodnie z warunkami postawionymi w SIWZ uzyskała - 100 punktów

  Trasa II:
  Ofertę nr 1:
  Usługi Transportu Osobowego
  Tomasz Tabaka
  62-322 Orzechowo, ul. Lipowa 3/3

  Kryterium „cena brutto” - 60 punktów
  Kryterium „serwis – czas podstawienia pojazdu zastępczego” – 20 punktów
  Kryterium „termin płatności” – 20 punktów
  Oferta nr 1 zgodnie z warunkami postawionymi w SIWZ uzyskała - 100 punktów 

 2. Nazwy, siedziby i adresy Wykonawców którzy złożyli oferty , a także punktację przyznaną ofertom: Nie było

 

II. Wykonawcach których oferty zostały odrzucone: Nie było

III. Wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania : Nie było

IV. Terminie , po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta: Umowa o wykonanie zamówienia publicznego zostanie zawarta po: 21.12.2017 roku

 

Wójt Gminy Krzykosy 
(-) inż. Andrzej Janicki

 

SIWZ

 • pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 624446-N-2017 z dnia 2017-11-29 r.

GMINA KRZYKOSY: DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY KRZYKOSY w 2018 r. wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu uczniów do i ze szkoły.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie 

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: GMINA KRZYKOSY, krajowy numer identyfikacyjny 631258218, ul. Główna 37 , 63-024 Krzykosy, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 2815114, 612851514,

e-mail: ewa.tomczak@krzykosy.pl, michal.jankowiak@krzykosy.pl, faks. 

Adres strony internetowej (URL): www.krzykosy.pl 

Adres profilu nabywcy: 

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy)

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA: 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak www.krzykosy.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie Nie adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie

Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY KRZYKOSY w 2018 r. wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu uczniów do i ze szkoły.

Numer referencyjny:

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Krzykosy w okresie od dnia 2 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu uczniów do i ze szkoły, w podziale na dwie trasy (części)

II.5) Główny kod CPV: 60130000-8

Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:
Waluta: (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2018-01-02 lub zakończenia: 2018-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe:

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu jako minimalne dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej co oznacza, że o uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy dysponujący następującym potencjałem technicznym przeznaczonym do wykonania przedmiotowego zamówienia: a) Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże , że posiada środki transportu (1 bus minimum 9 miejsc siedzących, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych), które muszą posiadać aktualne badania techniczne i ubezpieczenie OC Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP:

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców:

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: 

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: 

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria  Znaczenie 
 Cena brutto 60,00 
 Serwis 20,00 
 Termin płatności 20,00 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu: Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-12-11, godzina: 09:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe: