WAŻNE!

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Krzykosy, 7 maja 2018 r.

ZP.271.SPS.2.2018
Gmina Krzykosy
ul. Główna 37
63-024 Krzykosy


Do wszystkich Wykonawców postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr 543153-N-2018

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 543153-N-2018 w trybie przetargu nieograniczonego:
,,Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Sulęcinku – Etap III"

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gmina Krzykosy ul. Główna 37 , 63-024 Krzykosy działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 , poz. 1579 z późn. zm.)

zawiadamia o:

I. Wyborze najkorzystniejszej oferty:

 1. Jako ofertę najkorzystniejszą Zamawiający wybrał :
  Ofertę nr 1: Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Ewa Błaszczyk, Nowe Miasto ul. Poznańska 42
  Kryterium „cena" - 60 punktów
  Kryterium „gwarancja na wykonane roboty" – 40 punktów
  Oferta nr 1 zgodnie z warunkami postawionymi w SIWZ uzyskała - 100 punktów

 2. Nazwy, siedziby i adresy pozostałych Wykonawców którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom:
  Nie dotyczy

II. Wykonawcach których oferty zostały odrzucone:
Nie było

III. Wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania:
Nie było

IV. Terminie , po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta:
Umowa o wykonanie zamówienia publicznego zostanie zawarta po: 15.05.2018 roku

Wójt Gminy Krzykosy
(-) inż. Andrzej Janicki