WAŻNE!

Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Krzykosy i jej jednostek organizacyjnych

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 510158595-N-2019 z dnia 31-07-2019 r.

GMINA KRZYKOSY: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY KRZYKOSY I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 557630-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania:
tak
Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Pełnomocnik Zamawiającego: New Power Sp. z o.o. ul. Chełmżyńska 180A 04-464 Warszawa faks 22 295 12 92 e-mail: e.pacek@newpower.pl

I. 1) NAZWA I ADRES:
GMINA KRZYKOSY, Krajowy numer identyfikacyjny 63125821800000, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 2815114, 612851514, e-mail ewa.tomczak@krzykosy.pl, michal.jankowiak@krzykosy.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.krzykosy.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY KRZYKOSY I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.5.GKZ.5.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne. 1) Gmina Krzykosy oraz jednostki wymienione w zał. nr 1 do SIWZ zawrą odrębne umowy wynikające z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego NA ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY KRZYKOSY I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Szczegółowe informacje dotyczące zawierania umów przez Gminę i ich jej jednostki organizacyjne zawarte zostały w zał. nr 1 i 5.1 do SIWZ. Obowiązkiem wybranego Wykonawcy będzie reprezentowanie Zamawiającego oraz jego jednostek organizacyjnych przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych ze zgłoszeniem zmiany sprzedawcy. Do wykonania ww. wymienionych czynności Wykonawca otrzyma stosowne pełnomocnictwo (zał. nr 5.1) Zamówienie – zakup energii elektrycznej do obiektów wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ: 1) Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r. wynosi 1 713
550,00 kWh. 2) Szacunkowa wartość zamówienia w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r. wynosi 616 878,00 zł. 3) Wykonanie czynności wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego zał. nr 1 do projektu umowy (zał. nr 5.1 do SIWZ), w szczególności Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zgłoszenia wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z Wykonawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej, składania oświadczeń woli oraz ustalania w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych informacji w zakresie wypowiadania dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (umowa kompleksowa), reprezentowania Zamawiającego przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem umowy o świadczenie usług dystrybucji. Zamawiający, działa w imieniu własnym oraz na rzecz jednostek: 

 • Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy
 • Gminnego Ośrodka Kultury
 • Zespołu Szkół w Krzykosach
 • Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Murzynowie Leśnym
 • Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sulęcinie
 • Zespołu Szkół w Pięczkowie
 • Zespołu Szkół w Sulęcinku


Zamawiający informuje, że proces zmiany sprzedawcy odbywa się dla większości punktów poboru po raz kolejny. Umowy na dystrybucję energii elektrycznej zawarte są na czas nieokreślony. Punkty z pierwszą zmianą sprzedawcy zawarte mają umowy kompleksowe, które wymagają wypowiedzenia. Szczegółowe informacje na temat wszystkich punktów poboru znajdują się w zał. nr 1 do SWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 09000000-3
Dodatkowe kody CPV: 09300000-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia:
Wartość bez VAT 616878.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
31.07.2019 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/5c12bae8-7120-439d-9e83-526d67ebb412 2/3
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ENEA S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Górecka 1
Kod pocztowy: 60-201
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM:
Cena wybranej oferty/wartość umowy 687099.28
Oferta z najniższą ceną/kosztem 687099.28
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 777307.41
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Warszawa, dnia 14.06.2019 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

W dniu 14.06.2019 r. o godzinie 12:15, działając z upoważnienia Gminy Krzykosy, dokonano otwarcia ofert w postępowaniu na „ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY KRZYKOSY I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH"

Łącznie wpłynęło 6 ofert, w tym:

 1. ENTRADE Sp. z o. o.
  ul. Poznańska 86/88
  05-850 Jawczyce
  Cena brutto oferty: 777 307,41 zł
 2. ENEA S.A.
  ul. Górecka 1
  60-201 Poznań
  Cena brutto oferty: 687 099,28 zł
 3. EWE energia sp. z o. o.
  ul. 30 Stycznia 67
  66-300 Międzyrzecz
  Cena brutto oferty: 691 103,85 zł
 4. VERVIS sp. z o. o.
  ul. Zielna 47
  87-800 Włocławek
  Cena brutto oferty: 715 552,78 zł
 5. Energa Obrót S.A.
  Al. Grunwaldzka 472
  80-309 Gdańsk
  Cena brutto oferty: 748 221,61 zł
 6. ELEKTRA S.A.
  ul. Skierniewicka 10A
  01-230 Warszawa
  Cena brutto oferty: 728 409,54 zł

- Wszystkie oferty wpłynęły w terminie oznaczonym w ogłoszeniu;
- Wszystkie oferty zostały złożone w kopertach prawidłowo zamkniętych.

Inne uwagi:

 1. Przed otwarciem ofert podano kwotę przewidzianą w budżecie zamawiającego na realizację zamówienia, która wynosiła 758 759,94 zł brutto.
 2. Wynik przetargu zostanie ogłoszony na stronie internetowej Gminy Krzykosy.
 3. Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r.

Załącznik nr 5 do SIWZ - Projekt umowy sprzedaży energii elektrycznej - zmiana w § 11 ust. 4

newpower

Warszawa, dnia 11.06.2019 r.

Pełnomocnik Zamawiającego
New Power Sp. z o.o.
ul. Chełmżyńska 180a
04-464 Warszawa
Reprezentujący:
Gminę Krzykosy
ul. Główna 37
63-024 Krzykosy

 

 

    Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że w załączniku nr 5 do SIWZ - Projekt umowy sprzedaży energii elektrycznej, dokonano zmiany w § 11 ust. 4.
    Zmieniony załącznik został zamieszczony na BIP pod nazwą „Załącznik nr 5 do SIWZ - Projekt umowy sprzedaży energii elektrycznej- zmiana w § 11 ust.4".

 

 

Z poważaniem                       
/-/ Ewa Pacek                          
Pełnomocnik Zamawiającego

 

 

 

 

 

 

New Power Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Skarbka z Gór 51f/9, 03-287 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000353657, kapitał zakładowy: 50 000,00zł. REGON 142348701, NIP: 9522087335Doc Załącznik nr 5 do SIWZ - Projekt umowy sprzedaży energii elektrycznej- zmiana w § 11 ust.4 [doc]

Odpowiedzi na pytania wykonawców I

Warszawa, dnia 10.06.2019 r.

Pełnomocnik Zamawiającego
New Power Sp. z o.o.
ul. Chełmżyńska 180a
04-464 Warszawa
Reprezentujący:
Gminę Krzykosy
ul. Główna 37
63-024 Krzykosy

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW NR 1

    Pełnomocnik Zamawiającego – Gminy Krzykosy prowadząc postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania „ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY KRZYKOSY I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH" przesyła niniejszym pismem treść zapytań, które mailem w dniu 10.06.2019 r. wpłynęły do Pełnomocnika Zamawiającego, dotyczących przedmiotowego postępowania wraz z odpowiedziami, w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących ogłoszenia, nr ogłoszenia 557630-N-2019.

Pytanie 1.
Załącznik nr 5 do SIWZ – projekt umowy - § 2 ust. 2 – Wykonawca informuje, iż w świetle przepisów Prawa energetycznego i aktów wykonawczych, to OSD jest podmiotem odpowiedzialnym za pozyskiwanie i przekazywanie do sprzedawców danych pomiarowo-rozliczeniowych dla punktów poboru energii (PPE). Sposób ustalania danych przez OSD określony jest w umowie dystrybucyjnej, zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD, przy czym Wykonawcy (sprzedawcy energii) nie mają wpływu na regulacje wynikające z umów dystrybucyjnych Zamawiającego, zgodnie z przepisami przyjmując do rozliczeń dane przekazane przez OSD. Ponadto informujemy, ze w zapisach umownych oraz instrukcji nie ma żadnych sankcji prawnych za nieterminowe przekazanie danych pomiarowych. W związku z powyższym wnosimy o wykreślenie ustępu.
Odpowiedź na pytanie 1:
Pełnomocnik Zamawiający informuje, że zapis § 2 ust. 2 wzoru Umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie 2.
Załącznik nr 5 do SIWZ – projekt umowy - § 5 ust. 3 – Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie do przedmiotowego zapisu treści: „Ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, bez konieczności sporządzania aneksu do umowy."
Odpowiedź na pytanie 2:
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wyraża zgody na dodanie zaproponowanego zapisu do § 5 ust.3 projektu umowy.

Pytanie 3.
Załącznik nr 5 do SIWZ – projekt umowy - § 6 ust. 1 - Wykonawca informuje, iż w świetle przepisów Prawa energetycznego i aktów wykonawczych, to OSD jest podmiotem odpowiedzialnym za pozyskiwanie i przekazywanie do sprzedawców danych pomiarowo-rozliczeniowych dla punktów poboru energii (PPE). Sposób ustalania danych przez OSD określony jest w umowie dystrybucyjnej, zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD, przy czym Wykonawcy (sprzedawcy energii) nie mają wpływu na regulacje wynikające z umów dystrybucyjnych Zamawiającego, zgodnie z przepisami przyjmując do rozliczeń dane przekazane przez OSD. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający uwzględni obowiązujące przepisy Prawa energetycznego i aktów wykonawczych w zakresie prowadzenia rozliczeń na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych Wykonawcy przez OSD?
Informujemy, że Wykonawca w procesie fakturowania opiera się na danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jednak w swoim bilingu parametryzuje długość trwania okresu rozliczeniowego. W związku z powyższym prosimy o wskazanie okresu rozliczeniowego w odniesieniu do każdego PPE występującego w postępowaniu: czy wynosi on odpowiednio 10 dni, 1 miesiąc, 2 miesiące czy 6 miesięcy?
Odpowiedź na pytanie 3:
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że zgodnie z zapisami umowy, faktury mają być wystawiane na podstawie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego lub danych pomiarowo - rozliczeniowych, udostępnianych Wykonawcy przez OSD.
Okres rozliczeniowy dla poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej jest zgodny z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD działającym na danym terenie.

Pytanie 4.
Załącznik nr 5 do SIWZ – projekt umowy - § 6 ust. 3 – 6 - Wykonawca informuje, iż w świetle przepisów Prawa energetycznego i aktów wykonawczych, jak również generalnych umów dystrybucyjnych, podmiotem odpowiedzialnym za terminowe i prawidłowe przekazywanie danych pomiarowo – rozliczeniowych jest OSD. W przypadku nieprawidłowo dokonanych odczytów, Wykonawca winien dokonać korekty uprzednio wystawionych faktur, na podstawie danych przekazanych przez OSD. Zamawiający jest jednakże zobowiązany do zapłaty pierwotnej faktury, a ewentualne różnice zostaną rozliczone jako nadpłata. Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o modyfikację wskazanego zapisu do treści: „Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku nieprawidłowo dokonanych odczytów, Wykonawca dokona korekty uprzednio wystawionych faktur. Nadpłata wynikająca z korekty rozliczeń wskazanych w fakturze korygującej podlega zaliczeniu na poczet płatności w najbliższym okresie rozliczeniowym, chyba że Zamawiający zażąda jej zwrotu. W przypadku niedopłaty zostanie wystawiona faktura."
Odpowiedź na pytanie 4:
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wyraża zgody na dodanie zaproponowanych zapisów.

Pytanie 5.
Załącznik nr 5 do SIWZ – projekt umowy - § 6 ust. 9 - Zwracamy uwagę, że określona przez Zamawiającego wysokość kar umownych, w szczególności w odniesieniu do kary za każdy dzień opóźnienia w wystawieniu faktur, zdaniem Wykonawcy może zostać uznana jako kara rażąco wygórowana, co umożliwi jej podważenie na drodze sądowej, zgodnie z art. 484 §2 Kodeksu cywilnego. Możliwość podważania wysokości kary umownej nie tylko narazi strony umowy na koszty postępowania sądowego, ale wiąże się także z niepewnością co do praw i obowiązków stron. Jednocześnie tak wysoki poziom kary umownej za odstąpienie od umowy zmusi Wykonawców do uwzględnienia tego elementu ryzyka przy wycenie usług dla Zamawiającego, co znajdzie wyraz w podwyższeniu ceny ofertowej. Mając na względzie powyższe, zwracamy się z prośbą o usunięcie kwestionowanych zapisów.
Odpowiedź na pytanie 5:
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wyraża zgody na modyfikację zapisów § 6 ust. 9 projektu umowy.

Pytanie 6.
Załącznik nr 5 do SIWZ – projekt umowy - § 11 ust. 3 - Informujemy, że odpowiedzialność za terminowość i prawidłowość przekazanych danych niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, dotyczących poszczególnych punktów poboru energii, leży wyłącznie po stronie Zamawiającego. Sprzedawca nie może ponosić odpowiedzialności za ewentualną negatywną weryfikacje zgłoszeń umowy przez OSD. Z uwagi na powyższe, zwracamy się z prośbą o wprowadzenie sformułowania o treści: „Zamawiający ponosi odpowiedzialność za terminowość i poprawność przekazanych danych, niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy."
Odpowiedź na pytanie 6:
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że Wykonawca otrzyma załączniki do umów, w których zawarte są dane niezbędne do skutecznego zgłoszenia zmiany sprzedawcy oraz wypowiedzenia obecnie obowiązujących umów. Wykonawca zobligowany jest do zgłoszenia zmiany sprzedawcy u OSD, a otrzymując od OSD ewentualne informacje na temat chociażby negatywnych weryfikacji punktów poboru podczas zgłaszania, winien niezwłocznie skontaktować się z Zamawiającym w celu wyjaśnienia nieprawidłowości. Zapis § 11 ust. 3 Projektu Umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie 7.
Załącznik nr 5 do SIWZ – projekt umowy - § 11 ust. 4 - Wykonawca zwraca się z prośbą o wskazanie właściwej grupy taryfowej, zgodnej z zawartą z OSD umową na dystrybucję energii elektrycznej, dla poszczególnych punktów poboru energii. Jednocześnie informujemy, że zawarcie umów o świadczenie usług dystrybucji może nastąpić na obecnych parametrach. Zmiana parametrów dystrybucyjnych nie jest częścią procesu zmiany sprzedawcy. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dokonanie ewentualnych zmian grupy taryfowej po dokonaniu procesu zmiany sprzedawcy.
Odpowiedź na pytanie 7:
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że Zamawiający nie przewiduje zmian grup taryfowych.

Pytanie 8.
Załącznik nr 5 do SIWZ – projekt umowy - § 11 ust. 5 - Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD według wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę? W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD?
Odpowiedź na pytanie 8:
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa zgodnego z załącznikiem nr 4.1 do SIWZ.

Pytanie 9.
Czy Zamawiający dysponuje tytułem prawnym (akt notarialny, umowa najmu, umowa dzierżawy, itp.), który upoważnia go do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi w przedmiocie zamówienia? Informujemy, że brak takiego tytułu może skutecznie uniemożliwić podjęcie dalszych czynności, związanych ze zgłoszeniem umowy sprzedaży energii elektrycznej do lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego, zgodnie z jego procedurami.
Odpowiedź na pytanie 9:
Pełnomocnik Zamawiającego wskazuje, że kwestia własności w tym zakresie nie ma większego znaczenia. Zgodnie z art. 4j ustawy z 9 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 220 ze zm.), odbiorcy paliw gazowych lub energii mają prawo zakupu tych paliw lub energii od wybranego przez siebie sprzedawcy.
Ponadto, zgodnie z art. 4j prawa energetycznego każdy odbiorca energii elektrycznej jest uprawniony do wyboru dowolnego sprzedawcy tej energii. W konsekwencji Zamawiający jest uprawniony do ogłoszenia przetargu na zakup energii elektrycznej.
Dodatkowo, przepis art. 4j prawa energetycznego nie uzależnia bowiem prawa do wyboru sprzedawcy energii od posiadania tytułu własności do urządzeń.

Pytanie 10.
Wykonawca zwraca sią z prośbą o udzielenie informacji, czy podane przez Zamawiającego parametry dystrybucyjne – w szczególności moc umowna i grupa taryfowa, są zgodne z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość świadczenia usług dystrybucji, wydanymi przez właściwego OSD?
Odpowiedź na pytanie 10:
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że podane przez Zamawiającego parametry dystrybucyjne są zgodne z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość świadczenia usług dystrybucji.

Pytanie 11.
Czy umowy dystrybucyjne zawarte są na czas określony czy nieokreślony? Informujemy, że dla punktów poboru energii, dla których umowa dystrybucyjna nie została zawarta na czas nieokreślony oraz braku zgody na wzór pełnomocnictwa zaproponowany przez Wykonawcę, w przypadku braku zgody na zawarcie w udzielonym pełnomocnictwie oświadczenia woli uprawniającego Wykonawcę do zawarcia umowy z OSD lub braku możliwości zawarcia umowy dystrybucyjnej na podstawie oświadczenia woli, Zamawiający powinien wziąć pod uwagę, że Wykonawca będzie mógł zainicjować proces PZS tylko wtedy, gdy do OSD zostanie dostarczona podpisana przez klienta umowa dystrybucyjna. Zgodnie z IRiESD OSD na przygotowanie i przesłanie do klienta umowy dystrybucyjnej ma czas do 21 dni kalendarzowych. Po przesłaniu takiej umowy przez OSD klient powinien ją podpisać i odesłać zwrotnie do OSD. Informujemy, że w przypadku braku zwrotu do OSD umowy dystrybucyjnej i zgłoszenia przez Wykonawcę procesu zmiany sprzedawcy, taki proces zostanie zweryfikowany negatywnie. W związku z powyższym zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przewidział czas niezbędny na zawarcie umowy dystrybucyjnej dla punktów poboru energii, dla których umowa dystrybucyjna nie jest zawarta na czas nieokreślony? Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę z OSD w terminie umożliwiającym skuteczną realizację procedury zmiany sprzedawcy?
Odpowiedź na pytanie 11:
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż umowy dystrybucyjne zawarte są na czas nieokreślony.

Pytanie 12.
Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający przekaże niezbędne n/w dokumenty każdej jednostki objętej postępowaniem do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy?
- pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy;
- dokument nadania numeru NIP;
- dokument nadania numeru REGON;
- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka;
- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy
sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa.
Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające błędne dane, skutkiem czego może okazać się konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 5 ust. 2a pkt 1 lit b) ustawy Prawo energetyczne.
Odpowiedź na pytanie 12:
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że Zamawiający przekaże wyłonionemu w postępowaniu przetargowym Wykonawcy wszelkie niezbędne dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy wraz z podpisaną umową.

Pytanie 13.
Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy drogą korespondencyjną?
Odpowiedź na pytanie 13:
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy drogą korespondencyjną.

/-/ Ewa Pacek             
Pełnomocnik Zamawiającego

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) + Załączniki

Portable Document Format Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [pdf]

Doc Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia [doc]
Doc Załącznik nr 2 - Formularz oferty [doc]
Doc Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udzialu w postępowaniu [docx]
Doc Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia [docx]
Portable Document Format Załącznik nr 5  - Projekt umowy sprzedaży energii elektrycznej [pdf]
Doc Załącznik nr 5.1 - Załącznik nr 1 do projektu umowy [doc]
Doc Załącznik nr 6 - Wykaz dostaw [doc]
Doc Załącznik nr 7 - Potwierdzenie należytego wykonania zamówienia [doc]
Doc Załącznik nr 8 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej [doc]
Doc
 Załącznik nr 9 - Informacja o podwykonawstwie [docx]


ZIP Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami [zip]